Pin It
 • NOȚIUNI GENERALE

În conformitate cu art. 1 din Legea nr. 96 din 13.04.2007, contractul de achiziții publice[4] este contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lu­crări sau prestarea de servicii.

Contractul de achiziție publică reprezintă instrumentul juridic prin care organismele publice intră în relații comerciale cu operatorii eco­nomici pentru a-și satisface necesitățile de produse, servicii sau lucrări. Contractul de achiziție publică se încheie în formă scrisă, în cel puțin două exemplare, în urma unei proceduri de atribuire sau în baza unui acord-cadru.

Componentele contractului:

 • Preambulul;
 • Clauzele contractuale imperative;
 • Clauzele contractuale obligatorii;
 • Clauzele contractuale specifice.

Preambulul reprezintă partea introductivă a contractului și conține informații despre:

 • temeiul legal în baza căruia se semnează contractul de achiziție publică;
 • denumirea părților contractante;
 • definiții aplicabile;
 • interpretare.

Clauzele contractuale imperative se conțin, de regulă, în Caietul de sarcini, sunt stabilite unilateral de autoritatea contractantă și nu pot fi ajustate în funcție de specificul contractului respectiv și de oferta decla­rată câștigătoare.

Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziție publică trebuie să le conțină referitor la:

 • obiectul principal al contractului;
 • prețul contractului și modalități de plată;
 • durata contractului;
 • sancțiuni pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor;
 • documentele contractului;
 • obligațiile principale ale părților.

Clauzele contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecărui contract de achiziție publică, care se stabilesc, de regu­lă, prin acordul părților.

Autoritățile contractante pot prevedea condiții speciale privind execu­tarea contractului, cu condiția să fie compatibile cu prevederile legislației în vigoare și cu dreptul comunitar, în cazul achizițiilor internaționale și să fie menționate în anunțul de participare sau în caietul de sarcini. Condițiile de executare a unui contract se pot referi, în special, la aspecte sociale și de mediu.[5]

Structura contractului:[6]

 • Părțile Contractului
 • Obiectul Contractului
 • Termenele și condițiile de livrare / prestare
 • Prețul Contractului și condițiile de plată
 • Condițiile de predare-primire
 • Standarde
 • Obligațiile părților
 • Forța majoră
 • Rezilierea Contractului
 • Reclamații și sancțiuni
 • Drepturi de proprietate intelectuală
 • Dispoziții finale.

Contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de achiziție prevăzute de lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziții pe an, în temeiul planului de achiziție. În cadrul procedurii de achiziție prin licitație, înștiințarea ofertantului câștigător și încheierea contractu­lui de achiziție se efectuează în conformitate cu art. 47 din Legea privind achizițiile publice.

În cazul utilizării unor alte metode de achiziție, ofertanții sunt informați, în momentul solicitării ofertelor, despre condițiile de încheiere a contractului de achiziție.

Se interzice, în momentul încheierii contractului de achiziție, mo­dificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 • ATRIBUIREA CONTRACTELOR

Alegerea procedurii de atribuire - este capacitatea autorității con­tractante de a-și descrie nevoia/necesitatea, respectiv de a detalia specificațiile tehnice aferente bunurilor/serviciilor/ lucrărilor pe care intenționează să le achiziționeze; Valoarea estimată a contractului de achiziție publică; Nivelul de concurență pe piață între operatorii econo­mici ce pot furniza bunurile/serviciile/lucrările pe care intenționează să le achiziționeze autoritatea contractantă.

Criteriul de atribuire

cel mai mic preț - de regulă, este utilizat cu condiția că oferta cores­punde tuturor criteriilor de calitate și specificațiilor tehnice fixate în Caietul de sarcini.

* oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - de re­gulă, acest criteriu este utilizat atunci când autoritatea contractan­tă urmărește să atribuie contractul de achiziție publică operatoru­lui economic a cărui ofertă corespunde tuturor cerințelor înaintate și conține anumite condiții de livrare, de executare și prețul cel mai avantajos.

 • Factorii de evaluare a ofertei, precum și ponderea relativă a acestora sau algoritmul de calcul trebuie să fie definiți clar în documentația standard.
 • Factorii de evaluare trebuie să aibă legatură concretă cu specificul contractului și să fie concludenți pentru evaluarea propunerii tehnice.
 • Factorii de evaluare nu pot fi schimbați pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.
 • Ponderea factorului de evaluare privitor la prețul ofertei trebuie să fie mai mare decât suma ponderilor aferente celorlalți factori de eva­luare utilizați, și constituie:
 • în cazul achiziției de lucrări - minim 80%;
 • în cazul achiziției de bunuri/servicii - minim 40%.

Cerințe minime de calificare a ofertantului (operatorul economic)

S situația personală a candidatului sau ofertantului;

S capacitatea de exercitare a activității profesionale;

S situația economică și financiară;

S capacitatea tehnică și/sau profesională;

S standarde de asigurare a calității.

Cerințele minime de calificare se aplică întotdeauna operatorilor eco­nomici, reprezentând "cartea de vizită” a acestora, deoarece se referă la activitățile îndeplinite până în momentul inițierii procedurii de atribuire a viitorului contract; nu se stabilesc pentru solicitare formulare, ci pen­tru analiza conținutului formularelor returnate de ofertanți/candidați în cadrul documentelor ce însoțesc oferta.

Garanția de participare: În cazul achiziției de bunuri și lucrări, ope­ratorul economic va depune, odată cu oferta, și garanția pentru ofertă. La achiziția de bunuri cu o valoare estimativă mai mică de 200 mii de lei și de lucrări cu o valoare estimativă mai mică de 1 milion de lei, au­toritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanție pentru ofertă. Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 3 la sută din valoarea ofertei prezentate.

Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin în­cheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege, în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. Excepție con­stituie achiziția de bunuri și servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achizițiile de mică valoare, legea permite autorității să nu organizeze o procedură de atribuire, ci să recurgă la achiziția directă de la un anumit furnizor, prestator sau executant.

Valoarea estimată sub care nu este necesară organizarea unei pro­ceduri de atribuire este de: 40.000 de lei, fără TVA, pentru contractele de bunuri și de servicii; 50.000 de lei, fără TVA, pentru contractele de lucrări.

Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achizițiilor publice și pe pagina web a Agenției anunțul de atribuire a contractului de achiziții publice nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.

Anunțul de atribuire a contractului de achiziții publice va cuprinde minimum următoarele date:

 1. natura și cantitatea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului atribuit;
 2. denumirea și adresa juridică a autorității contractante care a atri­buit contractul;
 3. data atribuirii contractului;
 4. denumirea și alte date de identificare ale operatorului economic câștigător;
 5. valoarea contractului atribuit;

 

 1. temeiul legal de utilizare a procedurii respective de atribuire a contractului;
 2. procedura utilizată.
 • MODIFICAREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin în­cheierea de contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea, în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. Excepție constituie achiziția de bunuri și de servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp.

Pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii a căror perioadă de reali­zare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocațiilor anuale.

De asemenea, autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor și serviciilor, stabilit de contractele încheia­te, pentru a evita efectuarea unor noi achiziții, și se interzice cesiunea de creanță (datorie), precum și modificarea oricărui element al contractu­lui încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acțiuni sunt de natură să schimbe condițiile ofertei care au constituit temei pen­tru selectarea acesteia și să majoreze valoarea.

Operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului în­cheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislației în vi­goare și a clauzelor contractului.35

 

[4]     A se vedea Anexa nr. 5, p.81, Model de contract de achiziții publice. Notă: Acesta este doar un model după care autoritatea contractantă trebuie să se conducă, fapt care nu exclude completarea cu noi clauze, în mod special la rubrica responsabilitatea părților. Formularea existentă în Modelul contractului de achiziții de valoare mică din HG nr. 148/2008, precum că "părțile vor răspunde conform legislației în vigoare", este una generală care nu asigură corectitudinea executării obligațiilor contractuale. Autoritatea contractantă trebuie să includă penalități concrete pentru: întârzierea executării, pentru executare necorespunzătoare a condițiilor contractului.

[5]     Art. 26 din DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

[6]     Contractul-model din Anexa nr.4