1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 1. După gradul de implicare în gestionarea serviciilor publice distingem: întreprinderi care nu asigură gestionarea unui serviciu public.
 2. După regimul juridic al întreprinderii distingem două tipuri de întreprinderi publice derivate:
 • societatea anonimă de drept privat (bănci şi companii de asigurări, întreprinderi naţionalizate, întreprinderi constituite în „societăţi de stat” sau „societăţi naţionale”);
 • instituţia publică.

După 1990 în România s-au impus următoarele tipuri de întreprinderi publice:

B.1. Regiile autonome

Prin HG 597/1992 au fost trecute sub autoritatea consiliilor locale regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local.

Regiile autonome au personalitatea juridică şi, ca atare, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, dar sub autoritatea consiliilor locale. Această particularitate determină o serie de consecinţe juridice pe care orice consiliu local ar trebui să le aibă în vedere, şi anume:

 • Prin actul de înfiinţare se va stabili denumirea, sediul, obiectul de activitatea (potrivit legii) şi patrimoniul regiei;
 • Patrimoniul, trebuie apreciat că bunurile domeniului public nu sunt alienabile şi, ca atare, trebuie evidenţiate separat de bunurile proprietate proprie. În cazul în care regiile autonome se reorganizează în societăţi comerciale, aceste bunuri din domeniul public NU pot constitui aport la capitalul social;
 • Regiile autonome participă la circuitul civil ca subiect de drepturi şi obligaţii, deşi se află sub autoritatea consiliilor locale. Trebuie precizat însă că, în ceea ce priveşte capacitatea de folosinţă a regiei autonome, aceasta este limitată prin actul de înfiinţare care a stabilit scopul activităţii. În legătură cu capacitatea de exerciţiu, menţionăm că regia autonomă are aptitudinile de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii prin acte juridice proprii;

B2.  Societăţile comerciale (pe acţiuni – S.A – sau societăţi cu răspundere limitată – S.R.L. – ).

Particularităţile societăţilor comerciale:

 • Se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor locale (în care se precizează: forma juridică, denumirea, sediul principal, capitalul social subscris, structura acestuia);
 • Se aprobă statutul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale;
 • Capacitatea de folosinţă a societăţii comerciale este circumscrisă obiectului de activitate aprobat;
 • Consiliul de administraţie este numit de către autoritatea administraţiei publice care a înfiinţat societatea comercială;
 • Scopul principal al societăţii comerciale prestatoare de servicii nu este obţinerea de profit ci dezvoltarea calităţii şi cantităţii serviciilor prestate cetăţenilor.

B3.  Instituţiile publice – dispun de patrimoniu propriu, au buget, pot încheia contracte în nume propriu.

Caracteristici:

 • Instituţia publică este persoană juridică;
 • Instituţia publică dispune de patrimoniu propriu;
 • Îşi asumă gestiunea unui serviciu public.
Loading...