Pin It

1  Introducere. Clasificare NUTS II

Programul Operaţional Regional (POR) se adreseazăcelor 8 Regiuni[1]de Dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unităţilor teritoriale. In conformitate cu aceastăclasificare, în România au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare:

 • Regiunea 1: Nord-Est
 • Regiunea 2: Sud-Est
 • Regiunea 3: Sud
 • Regiunea 4: Sud-Vest
 • Regiunea 5: Vest
 • Regiunea 6: Nord-Vest
 • Regiunea 7: Centru
 • Regiunea 8: Bucureşti – Ilfov

Regiunile de Dezvoltare sunt unităţi teritorial - statistice, alcătuite din 4-7 judeţe prin asocierea liberăa Consiliilor Judeţene.Ele corespund nivelului NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colecteazădate statistice specifice, în conformitate cu reglementările EUROSTAT pentru teritoriile de nivel NUTS II.

Clasificarea NUTS a României, pecele trei niveluri teritoriale recomandate de EUROSTAT

sunt:

Regiunile de Dezvoltare reprezintăcadrul pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea politicii de dezvoltare regionalăşi a programelor de coeziune economicăşi social prin care aceasta se implementează.

Prin Decizia Guvernului Nr. 402/2004, Ministerul Integrării Europene a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asisteţei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional s-a constituitîn cadrul MIE, conform HG 243/2006. Împărţirea regionalăa POR este ilustratăpe harta de mai jos:

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiarăa UE poate ajunge pânăa 85% din cheltuielile publice.

Programul Operaţional Regional (POR) este un program care implementeazăelemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regionalăa Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regionalăa PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, anume diminuarea disparităţilor de dezvoltare economicăşi social dintre Româmia şi media dezvoltării a statelor membre ale UE.

Analiza comparativăa Regiunilor de Dezvoltare evidenţiază, după1990, un proces de creştere a disparităţilor de dezvoltare economicăşi social între regiuni. În 2003, diferenţele de dezvoltare dintre cea mai dezvoltatăRegiune (Bucureşti - Ilfov) şi cea mai puţin dezvoltată(Regiunea Nord-Est), în termeni de PIB/locuitor, au crescut de aproape trei ori. În acelaşi timp, se constatăo creştere a disparităţilor între Regiunile situate în jumătatea vesticăa ţării (Nord-Vest, Centru şi Vest), cu evoluţii economice pozitive şi un nivel în creştere a numeroşi indicatori ai dezvoltării economice şi sociale, şi cele situate în jumătatea esticăa ţării (Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Sud-Vest), mai puţin dezvoltate.

2  Atribuţiile Regiunii:

 • să stabilească competenţele regiunilor;
 • autonomie financiară (capacitatea de percepeanumite taxe şi impozite, capacitatea de a angajaîmprumuturi naţionale, regionale şi internaţionaleîn scopurile fixate);
 • eliminarea disparităţilor economice;
 • realizarea coeziunii economice şi sociale;
 • dezvoltarea unei infrastructuri modern;
 • modernizarea educaţiei pentru a răspundeAgendei Lisabona.

3. Organele legislative şi executive ale regiunilor:

 

Legislativ-Deliberativ: Consiliul de Dezvoltare Regională

 • transformarea Consiliului de Dezvoltare Regională în organ legislativ-deliberativ în domeniile ce vor fi stabilite prin lege care să fie compus din reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene, ale primăriilor, societăţii civile (universităţi, institute de cercetare, ONG-uri etc).

 

Funcţiile:

 • Stabileşte taxe şi impozite regionale;
 • Aprobă strategiile de dezvoltare regional propuse de Executiv;
 • Angajează regiunea în relaţiile internaţionale;
 • Aprobă împrumuturile necesare dezvoltării regionale;

 Executiv: Consiliul Executiv

 • staf executiv(Consiliu Executiv) care să răspundă celor 4 principii a politicii de dezvoltare regional a UE: concentrarea, parteneriatul, programarea şi finanţarea (Agenţiile de Devoltare Regională având în vedere experienţa lor pot prelua sarcinile executive ale regiuni- transformarea acesteia din ONG în instituţie executivă a regiunii).

Funcţiile:

 • propune Consiliului de Dezvoltare Regionalăstrategiile, parteneriatele şi proiectele de dezvoltare;
 • asigură managementul acestora;
 • identifică şi acţionează pentru atragerea de resurse;
 • răspunde în faţa Consiliului de Dezvoltare regional.

Prefectul Regiunii

 • rol de a face legătura dintre Regiune şi Guvernul României;
 • verifică legalitatea actelor legislative ale regiunii.

4.Cum afectează regionalizarea absorbția fondurilor UE

Procesul de regionalizare nu va stimula absorbția fondurilor europene, ci dimpotriva, va duce la majorarea deficitelor structurale, la amplificarea decalajelor la nivel de regiuni și județe și la creșterea corupției.

România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de absorbție a fondurilor europene. Nivelul de 20,7% este de două ori mai mic față de media europeană și de circa trei ori mai mic față de Lituania, țara cu cea mai mare rată de absorbție.

Nivelul descentralizării în România se situează ușor sub media UE, din punct de vedere structural înregistrând o descentralizare superioară mediei în sfera politică și funcțională, și inferioară în zona administrativă, arată datele CNIPMMR.

 

[1] în conformitate cu OUG 75/2001