Pin It

Administraţia publică locală este o parte componentă a oricărui sistem naţional de administraţie publică. Nici un stat nu este singurul gestionar al serviciilor publice. O parte din serviciile publice sunt luate sub gestiunea colectivităţilor locale.[1]

Administraţia publică locală constituie acea totalitate a organelor cu competenţă generală sau specială, constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale.

Autorităţile APL:

  • primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;
  • primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale;
  • consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local;
  • preşedinte al raionului - autoritate publică executivă a consiliului raional;
  • aparatul preşedintelui raionului - structură funcţională care asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale

În realizarea atribuţiilor lor, aceste autorităţi dispun în limitele legii, de libertatea deplină de acţiuni în regelementatea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care nu este exclusă din competenţele lor şinu este atribuită altei autorităţi. Alte competenţe proprii pot fi atribuite autorităţilor administraţiei publice locale numai prin lege.

Potrivit autorului Ioan Vida, interesele locale pot fi satisfăcute sau de administraţia de stat teritorială, cu extensiunile sale, sau de administraţia publică locală.

Pentru ca să existe administraţia publică locală e nevoie:

  1. Să existe o colectivitate locală, care să beneficieze de personalitate juridică.
  2. Aceasta să dispună de autorităţi publice proprii.
  3. Supravegherea din partea organelor statului să se facă numai în limitele stabilite de lege.

 

[1] Cartea Albă, Situaţia autonomiei locale din Republica Moldova, Biblioteca Viitorul, Chişinău, 2004, p.74