Pin It

Practica indică faptul că dezvoltarea economică locală trebuie să înceapă întotdeauna cu formularea strategiei. O strategie pentru DEL este o componentă esenţială a procesului de planificare al oricărei comunităţi locale. Ideal, o strategie pentru DEL ar trebuie să fie o componentă a unui plan strategic amplu la nivelul comunităţii. Orizontul de timp pentru implementarea DEL este de cinci ani cu obiectivele asociate pe termen scurt, mediu şi lung.

Procesul de planificare strategică pentru DEL cuprinde cinci etape[1]:

Etapa 1: Stabilirea echipei de management şi crearea unei reţele de parteneriate

  Succesul dezvoltării economice locale depinde de efortul colectiv al sectoarelor public (guvernamental),    de afaceri (privat) şi non-guvernamental (ONG-uri, patronate, social, civic, religios). O comunitate începe procesul de planificare strategică prin  identificarea persoanelor, instituţiilor publice, firmelor şi industriilor, organizaţiilor civice, organizaţiilor profesionale private, instituţiilor de şcolarizare şi alte grupuri cu interes vădit în economia locală. Cunoştinţele şi resursele pe care le aduce fiecare grup de interese în cadrul procesului reprezintă temelia procesului strategic. Stabilirea relaţiilor de lucru şi a structurilor care implică purtătorii de interese în proces trebuie să ducă la parteneriate benefice pe termen lung între sectoarele public-privat-nonguvernamental.

Etapa 2: Efectuarea evaluării competitive

Cunoaşterea contextului economiei locale este esenţial pentru strategiile viitoare.

O evaluare competitivă va utiliza cunoştinţele cantitative şi calitative ale economiei, capacităţile şi alte resurse pentru a ajuta la identificarea direcţiei strategice pentru economia locală. Pe baza acestor informaţii se vor stabili proiectele şi programele care vor determina creşterea competitivităţii ariei locale. Analiza SWOT este instrumentul care poate fi utilizat pentru a fi analizate informaţiile necesare în vederea dezvoltării analizei competitive.

Analiza competitivă poate avea în vedere, de exemplu: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi si ameninţări. Evaluarea trebuie să identifice resursele publice, private şi non-guvernamentale, trebuie să se colecteze şi să se analizeze calitativ şi cantitativ informaţiile şi să stabilească sisteme de management pentru viitoare utilizări în monitorizare şi evaluare.

Foarte importantă este şi informaţia comparativă despre resursele şi activităţile comunităţilor învecinate sau ale altor competitori regionali, naţionali sau internaţionali. evaluarea trebuie să ia în considerare oportunităţile de dezvoltare economică în toate sectoarele importante.

Etapa 3: Elaborarea strategiei de DEL

Ca în planurile strategice comprehensive ale oraşelor, intenţia este de a obţine o abordare exhaustivă a DEL. Profeşioniştii din  administraţia locală şi ceilalţi actori implicaţi trebuie să realizeze un echilibru între dezvoltarea economică şi necesităţile sociale şi de mediu. Strategia DEL are un anumit număr de componente.Acestea sunt:

► Viziunea – descrie consensul actorilor implicaţi cu privire la viitorul economic al comunităţii.

► Scopurile – sunt bazate pe viziunea de ansamblu şi stabilesc rezultatele dorite ale procesului de planificare economică.

► Obiectivele – stabilesc standardele de performanţă şi evidenţiază direcţiile de dezvoltare. Rezultatele lor sunt măsurabile în timp.

► Programele – stabilesc acţiunile care trebuie întreprinse pentru atingerea scopurilor realiste în dezvoltarea economică. Ele sunt măsurabile în timp.

► Proiectele şi planurile de acţiune – implementează componentele specifice ale programelor. Ele trebuie prioritizate şi fundamentate pe costuri. De asemenea, sunt dependente de timp.

Etapa 4: Implementarea strategiei de DEL

Implementarea strategiei se realizează prin  planurile de acţiune elaborate pentru proiectele selectate şi care au la bază consensul actorilor implicaţi. Planurile de acţiune prezintă o ierarhie de sarcini, responsabili, calendare de execuţie realiste, stabilirea resurselor necesare, rezultate şi impacturi aşteptate, măsurători de performanţă şi sisteme pentru evaluarea progresului.

Dezvoltarea unei bune monitorizări şi a tehnicilor de evaluare pentru strategiile de DEL[2] exhaustive este importantă pentru cuantificarea rezultatelor, justificarea cheltuielilor, determinarea îmbunătăţirilor şi ajustărilor necesare.

Etapa 5: Evaluarea strategiei de DEL

O evaluare a strategiei de dezvoltare economică survine cel puţin anual. Această revizuire trebuie să utilizeze indicatorii de monitorizare şi evaluare stabiliţi pentru economia locală şi pentru resursele disponibile. Revizuirea trebuie să se refere nu numai la rezultate, ci şi la procesul de implementare, nivelurile de participare, dinamica schimbării condiţiilor locale şi schimbările relaţiilor economice (şi politice) ale economiei locale în cadrul regiunii sau în cadrul pieţelor naţionale şi internaţionale.

 

[1] Profiroiu Marius, Contributii la elaborarea strategiei de dezvoltare la nivelul colectivitatilor teritoriale , 1999

[2] www.habitatmoldova.org