Pin It

I.Cadrul juridic.

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare.

Din punct de vedere juridic  Constituţia Romaniei , ca lege fundamental  stabileşte cadrul general al administraţiei publice locale. Prin dispoziţiile generale ale Constituţiei în ceea ce priveşte  bugetele locale , le aminteşte în ordonanţa de urgenţă privind finanţele publice locale nr.45/2003 dar face precizarea ca “impozitele si taxele locale se stabilesc de Consiliile locale sau judeţene , in limitele şi în condiţiile legii”1.

Autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte finanţele publice locale îşi asuma următoarele competenţe şi răspunderi:

  1. a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
  2. b) stabilirea , încasarea şi în urmărirea impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii;
  3. c) urmarirea executiei bugetelor locale şi rectificarea acestora , pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
  4. d) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau private a unităţilor administrative-teritoriale;
  5. e) angajarea de împrumuturi pe termen scurt şi lung şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate de acestea;
  6. f) administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare , în condiţii de eficienţă;
  7. g) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;
  8. h) elaborarea , aprobarea , modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a unităţilor administrative-teritoriale , ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;
  9. i) organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii , gestiunilor şi serviciilor publice din subordinea consiliilor locale şi a celor judeţene.

Resursele financiare ale unităţilor administrative-teritoriale se constituie din:impozite , taxe, contribuţii , alte vărsăminte , alte venituri şi cote defalcate din impozit de venit , sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat , subvenţii primate de la bugetul de stat şi de la alte bugete.2

                   II.Elaborarea bugetelor locale.

         Proiectele bugetelor locale sunt elaborate de către ordonatorii principali de credite care trebuie sa aibă in vedere următoarele aspecte :

a)Prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar care se elaborează proiectul de buget , precum şi pentru următorii 3 ani , elaborate de organele competente;

b)politicile fiscale şi bugetare , naţionale şi locale;

c)prevederile acordului de împrumuturi interne sau externe încheiate , ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri international , semnate şi/sau ratificate;

d)politicile si strategiile sectoriale şi locale , precum şi prioritaţile stabilite în formularea proiectelor de buget;

e)propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din suborine;

f)programele întocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamble de acţiuni cărora le sunt associate obiective precise şi indicatorii de rezultate si de eficienţă;

g)programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrative-teritoriale în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel national , regional , judeţean , zonal sau local.

III.Aprobarea bugetelor locale.

         Ordonanţa de urgenţă privind finanţele publice locale stabileşte competenţa de aprobare atât a bugetelor locale cât şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local astfel:

         a)bugetele locale ori judeţene de către consiliile locale ori judeţene;

         b)bugetele instituţiilor ori serviciilor finanţate integral sau partial din bugetele locale de către consiliile locale ori judeţene în funcţie de subordonarea acestora;

         c)bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare de către organul de conducere a acestora , cu avizul ordonatorului principal de credite.3

                           IV.Execuţia bugetelor locale.

         Veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetele locale se repartizează pe trimestrein funcţie de doi factori:

         a)termenele legale de încasare a veniturilor;

         b)perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

         Aceasta repartizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare sunt aprobare de către:

a)Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile de la acest buget pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale , transmise de către direcţiile generale ale finanţelor publice  şi controlului financiar de stat , în termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat;

b)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale , pentru bugetele proprii şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordinate in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor de catre Ministerul Finanţelor Publice.

Ordonatorii de credite sunt de 3 feluri:

a)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii celorlalte unităţi administrative-teritoriale.Aceştia analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate , ai căror conducători sunt ordonatorii secundari sau tertiary de credite după caz.

b)Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ai căror conducători sunt ordonatorii tertiary de credite.

c)Ordonatorii tertiary de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc , potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi in condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.

Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate , pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Aceştia răspund de:5

a)Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;

b)Urmărirea modului de realizare a veniturilor;

c)Angajarea , lichidare şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil încasate;

d)Integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduc;

e)Organizarea şi întreţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi execuţie bugetara;

f)Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

g)Organizare evidenţei programelor , inclusive a indicatorilor aferenţi acestora;

h)Organizarea şi ţinrea la zi a evidenţei patrimoniului conform prevederilor legale;

i)Alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

Metodologia de elaborare şi exeuţie a bugetelor locale se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice.

 

               

                               V.Concluzii

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare.

                                    Bibliografie:

1.Ionel Bostan,Morariu,Ioana Costea , Drept Financiar Public , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006.

2.Suport curs Drept Financiar şi Fiscal.

  1. www.primari-amalaia.ro/index.php?option=com_content&view

=article&id=51&Itemid=64

4.Suport curs An III semestrul I Drept Financiar.