Pin It

Fiecare instituție publică are un sistem de management ce cuprinde elemente organizatorice, decizionale, informaționale și metodologico-manageriale, prin intermediul cărora se exercită procesele și relațiile manageriale din mediul intraorganizațional. Sistemul de management asigură funcționalitatea instituției publice și îndeplinirea misiunii sale social-economice, respectiv creșterea gradului de satisfacere a interesului public.

Sistemul de management al unei instituții publice are în componență patru subsisteme:

 • subsistemul organizatoric;
 • subsistemul decizional;
 • subsistemul informațional;
 • subsistemul metodologico-managerial.

Subsistemul organizatoric al instituției publice reunește ansamblul elementelor de natură organizatorică ce asigură cadrul de desfășurare a proceselor de muncă (manageriale și de execuție) în vederea îndeplinirii misiunii social-economice și a sistemului de obiective.

Subsistemul organizatoric îndeplinește o serie de funcții, între care amintim:

■ delimitarea principalelor componente organizatorice ale instituției publice, în funcție de amploarea și de natura obiectivelor, de resursele organizaționale existente, precum și de viziunea strategică a managerilor;

 • interconectarea subdiviziunilor organizatorice conform anumitor criterii, în vederea asigurării funcționalității instituției publice;
 • combinarea resurselor instituției publice, în condițiile respectării trinomului „economicitate - eficacitate - eficiență”;
 • asigurarea cadrului organizatoric pentru desfășurarea activităților instituției publice, pe baza luării în considerare a unor criterii structural-organizatorice și informațional- decizionale.

Subsistemul organizatoric cuprinde două categorii principale de organizare:

 • organizarea formală;
 • organizarea informală.

Organizarea formală reunește ansamblul elementelor organizatorice stabilite de către managementul instituției publice și consemnate în documente precum regulamentul de organizare și funcționare, organigrame, descrieri de funcții și descrieri de posturi.

Organizarea informală este asociată organizării formale și are în vedere contactele și interacțiunile umane cu caracter organizatoric care se manifestă în mod spontan și natural între angajații unei instituții publice.

La rândul său, organizarea formală este structurată pe două coordonate:

 • procesuală;
 • structurală.