Pin It

Varietatea activităților desfășurate de instituțiile publice și numărul mare de variabile organizaționale implicate determină o mare diversitate a deciziilor manageriale, care pot fi grupate în funcție de următoarele criterii:

 • gradul de cunoaștere a mediului ambiant de către decident;
 • orizont de timp și implicații;
 • numărul de decidenți;
 • frecvența adoptării;
 • numărul de criterii decizionale;
 • eșalonul managerial;
 • posibilitatea anticipării;
 • amploarea sferei decizionale a decidentului;
 • sfera de activitate;
 • competența decidentului.

Gradul de cunoaștere a mediului ambiant de către decident

 • decizii în condiții de certitudine
 • probabilitatea de realizare a obiectivului este maximă;
 • modalitatea de atingere a obiectivului este cunoscută;
 • variabilele implicate în situația decizională sunt controlabile, astfel că evoluția acestora poate fi anticipată cu precizie.
 • decizii în condiții de risc
 • obiectivul prezintă o anumită probabilitate de realizare ce poate fi determinată obiectiv;
 • există o doză importantă de nesiguranță în ceea ce privește maniera de rezolvare a problemei decizionale;
 • o mare parte dintre variabilele ce caracterizează situația decizională sunt incontrolabile.
 • decizii în condiții de incertitudine
 • probabilitatea de îndeplinire a obiectivului este mai redusă;
 • asupra modalității de realizare a obiectivului există anumite dubii;
 • majoritatea variabilelor implicate în procesul decizional sunt incontrolabile, motiv pentru care evoluția lor poate fi anticipată cu aproximație.

Orizont de timp și implicații

 • decizii strategice
 • vizează orizonturi de timp cuprinse între 3 și 5 ani, se referă la probleme organizaționale de importanță majoră și influențează întreaga activitate a instituției publice sau principalele sale componente;
 • se adoptă în grup, în cadrul centrelor de decizie situate pe palierele ierarhice superioare.
 • decizii tactice
 • vizează perioade de timp mai scurte (aproximativ 1 an), se referă la domenii importante ale instituției publice și influențează o parte a activității acesteia;
 • se fundamentează și se elaborează la nivelul managementului superior, în grup sau individual.
 • decizii curente
 • se adoptă pentru intervale de timp de maximum câteva luni, au un caracter operativ, repetitiv și se referă la un segment restrâns al activității instituției publice;
 • se fundamentează în cadrul eșaloanelor manageriale medii și inferioare.

Numărul de decidenți

 • decizii unipersonale (individuale)
 • sunt fundamentate și elaborate de către o singură persoană;
 • se referă la problemele curente ale instituției publice.
 • decizii de grup
 • sunt adoptate de un grup de persoane;
 • prezintă o pondere tot mai mare în contextul promovării managementului participativ în instituțiile publice.

Frecvența adoptării

 • decizii periodice - se adoptă la intervale de timp determinate (anual, semestrial, trimestrial, lunar etc.), reflectând caracterul ciclic al proceselor manageriale desfășurate în instituțiile publice;
 • decizii aleatorii - se repetă în mod neregulat, fiind determinate de factori necontrolabili;
 • decizii unice - se elaborează la intervale mari de timp și prezintă o importanță majoră pentru viitorul instituției publice.

Numărul de criterii decizionale

 • decizii unicriteriale - se fundamentează și se elaborează pe baza unui singur criteriu decizional;
 • decizii multicriteriale - prezintă o bază de fundamentare care cuprinde cel puțin două criterii decizionale.

Eșalonul managerial

 • decizii adoptate de către decidenți situați pe niveluri ierarhice superioare - sunt predominat decizii strategice și tactice;
 • decizii adoptate în cadrul eșaloanelor manageriale medii
 • sunt, în marea lor majoritate, decizii curente și tactice;
 • decizii adoptate în centrele decizionale situate pe niveluri ierarhice inferioare - sunt, în exclusivitate, decizii curente.

Posibilitatea anticipării

 • decizii anticipate
 • variabilele implicate în situația decizională sunt cunoscute cu mult timp înainte;
 • sunt preponderente în instituțiile publice în care se practică un management profesionist, științific.
 • decizii imprevizibile
 • variabilele care definesc problema decizională se cunosc cu puțin timp înainte;
 • sunt influențate în mod determinant de capacitatea decizională a managerului.

Amploarea sferei decizionale a decidentului

 • decizii integrale
 • se adoptă de către decident, nefiind necesar avizul unor manageri situați pe un palier ierarhic superior;
 • sunt, în marea lor majoritate, decizii curente, periodice și anticipate.
 • decizii avizate
 • sunt decizii a căror aplicare presupune avizul eșalonului managerial superior;

- fac parte, de regulă, din categoria deciziilor strategice și tactice.

Sfera de activitate

 • decizii de cercetare-dezvoltare;
 • decizii comerciale;
 • decizii cu privire la realizarea și furnizarea de servicii publice;
 • decizii financiar-contabile;
 • decizii din sfera resurselor umane.

Competența decidentului

 • decizii executorii - constau în aplicarea unor acte normative, norme metodologice și proceduri;
 • decizii de administrare - asigură cadrul implementării procedurilor și a reglementărilor administrative.

Cunoașterea tipologiei deciziilor manageriale este utilă managerilor din instituțiile publice întrucât fiecărei categorii decizionale îi corespund anumite metode, tehnici și proceduri specifice.