Pin It

Profesionalizarea managementului are în vedere formarea, în cadrul instituțiilor publice, a unor funcționari specializați care, prin activitatea desfășurată, să contribuie la creșterea gradului de satisfacere a interesului public.

Profesionalizarea managementului în instituțiile publice este influențată în mod determinant de activitatea de formare și perfecționare a resurselor umane. Cea mai importantă investiție a managementului unei instituții publice vizează segmentul resurselor umane, deoarece acestea posedă un potențial creativ și de dezvoltare inepuizabil. Totodată, resursele umane au capacitatea de a produce și de a combina adecvat toate celelalte resurse organizaționale. În acest context, apreciem că pregătirea continuă a resurselor umane trebuie să se situeze în prim-planul preocupărilor managerilor din instituțiile publice românești.

Pregătirea continuă a resurselor umane are un impact semnificativ asupra calității proceselor manageriale și de execuție derulate în instituțiile publice și, implicit, asupra performanțelor acestora.

În opinia noastră, pregătirea continuă a resurselor umane din instituțiile publice trebuie să se concretizeze într-o serie de acțiuni, între care amintim: îmbogățirea sistematică a cunoștințelor teoretice și practice din domeniul propriu de activitate sau din domenii înrudite; recalificarea personalului în concordanță cu cerințele impuse de schimbările survenite în mediul intra și extraorganizațional; dobândirea și aprofundarea unor cunoștințe economice, manageriale, informatice etc.

Deciziile de dezvoltare a resurselor umane din instituțiile publice românești trebuie să vizeze, în principal, tipul de programe de perfecționare elaborate, creșterea calității resurselor umane în vederea promovării, precum și perfecționarea pregătirii profesionale din perspectiva modificărilor structurale și a necesității schimbării locului de muncă. Un loc aparte în ansamblul deciziilor de dezvoltare a resurselor umane îl ocupă deciziile privind perfecționarea managerilor, prin a căror adoptare se urmăresc aspecte precum dezvoltarea aptitudinilor manageriale, informatizarea activității de conducere, îmbunătățirea stilurilor de management etc.

Profesionalizarea managementului presupune reorientarea activității de selecție a viitorilor titulari de posturi și funcții publice de conducere, în sensul atragerii acelor persoane care dețin calitățile necesare unei cariere de funcționar public. Prevalența criteriului competenței profesionale constituie o premisă fundamentală a profesionalizării managementului în instituțiile publice.

O coordonată importantă a profesionalizării managementului o reprezintă dezvoltarea sistemului carierei. Prin acest sistem, persoanelor care obțin rezultate deosebite li se acordă competențe mai mari și, totodată, li se oferă posibilitatea de a desfășura o gamă variată de activități atât în instituția respectivă, cât și în alte instituții publice. Astfel se creează un corp de funcționari publici cu o viziune sistemică și cu o mare capacitate de adaptare la noile mutații înregistrate în sectorul public.

Profesionalizarea managementului este un proces complex care cuprinde următoarele etape:

  • elaborarea unei analize-diagnostic în domeniul resurselor umane;
  • fundamentarea strategiei în sfera resurselor umane;
  • pregătirea personalului pentru implementarea strategiei;
  • crearea unui climat organizațional favorabil implementării strategiei;
  • aplicarea strategiei;
  • evaluarea rezultatelor obținute în urma implementării strategiei.