Pin It

Pentru ocuparea ueni funcţii publice, legea impune anumite condiţii, cum ar fi: persoana să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă o stare de sănătate corepsunzătoare, atestată prin document medical; să îndeplineacsă condiţiile de studii cerute de lege pentru funcţia publică; să îndeplinească condiţiile specifice impuse pentru ocuparea funcţiei publice; să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea ueni infracţiuni contra umanităţii, a statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfărtuirea justiţiei, de fals sau fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face incompatibilă cu exerciatrea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani şi să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este aceasta definită prin lege.

Modalităţile de ocupare a unei funcţii publice sunt promovarea, transferul, redistribuirea, recrutarea şi alte modalităţi prevăzute expres de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţioanrilor publici se face prin concurs, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în scopul ocupării în acest fel prin planul de ocupare a forţei de muncă.

Principiile care guvernează concursul sunt cele ale competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei şi al egalităţii de acces al funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.

Perioada de stagiu are ca şi scop verificarea aptitudinilor profesionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor debutanţi şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei şi exigenţelor acesteia.

Durata perioadei de stagiu diferă pentru funcţioanrii din celel trei clase, ea fiind de 12 luni pentur funcţionarii din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru funcţionarii din clase I.