Pin It

Activitatea funcţionarului european reprezintă situaţia în care acesta realizează, în condiţiile prevăzute pentru exercitarea acelei funcţii, atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă permanent sau pe care asigură interimatul.

În cariera funcţionarului european pot interveni modificări cu caracter permanent sau temporar şi care determină schimbări ale raporturilor sale de serviciu.

Detasarea

Potrivit Statutului funcţionarilor Uniunii Europene, detaşarea se poate dispune în interesul serviciului sau în interesul funcţionarilor europeni, la cererea formulată de aceştia. Funcţionarii detaşaţi îşi păstrează funcţia, dreptul la avansare şi vocaţia la promovare, la încetarea detaşării fiind imediat încadraţi în postul pe care îl ocupau la începutul detaşării.

Pe durata detaşării, contribuţiile la fondurile de pensii şi eventualele drepturi de pensie sunt calculate pe baza salariului corespunzător postului şi eşalonului pe care funcţionarul european îl ocupă în instituţia sa de origine.

Detaşarea în interesul serviciului reprezintă o măsură cu caracter temporar ce presupune desfăşurarea activităţii funcţionarului european:

 • pe un post din afara instituţiei. În acest caz, funcţionarul continuă să suporte contribuţiile la fondurile de pensii pe baza salariului aferent gradului şi eşalonului său din instituţia sa de origine şi
 • pe lângă o persoană ce îndeplineşte un mandat, pe lângă un preşedinte sau pe lângă un grup politic al Parlamentului European. În această situaţie, funcţionarul european are dreptul la un salariu diferenţiat în măsura în care remuneraţia aferentă postului pe care este detaşat este inferioară celui pe care îl ocupă în instituţia sa de origine. De asemenea, funcţionarii europeni detaşaţi în aceste condiţii au dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor ocazionate de detaşarea lor.

Dacă ei pot dobândi drepturi de pensie în organele pe lângă care au fost detaşaţi, pe perioada detaşării încetează să participe la fondul de pensii în instituţia de origine şi beneficiază de drepturi de pensie stabilite, pentru veniturile anuale dobândite în aceste funcţii, calculate pe baza ultimului salariu încasat în exerciţiul acestei funcţii. Aşadar, dacă salariul corespunzător funcţiei ocupate pe perioada detaşării este mai mare decât cel corespunzător postului de pe care este detaşat funcţionarul, acesta va primi remuneraţia superioară iar dreptul la pensie pentru perioada detaşării se va calcula raportat la aceeaşi remuneraţie superioară;

 • pe un post cu caracter temporar cuprins în tabelul de efective remunerate din creditele de cercetare şi de investiţii.

Detaşarea în interesul serviciului este dispusă de către autoritatea investită cu puterea de numire, cu consultarea funcţionarului a cărui detaşare este dispusă. Detaşarea se dispune pe o perioadă fixată de autoritatea investită cu puterea de numire însă, la finele fiecărei perioade de 6 luni, funcţionarul poate solicita întreruperea detaşării sale.

Detaşarea în interes personal se realizează la cererea funcţionarului european care:

 • este pus la dispoziţia altei instituţii a Uniunii Europene;
 • este pus la dispoziţia unui organism cu vocaţie europeană figurând pe o listă stabilită de comun acord de către instituţiile Uniunii.

Detaşarea în interesul funcţionarului european este dispusă de către autoritatea investită cu puterea de numire care îi stabileşte şi durata. Spre deosebire de detaşarea în interesul serviciului, în cazul detaşării în interesul funcţionarului european, acesta beneficiază de dreptul de a i se rezerva postul doar pentru o perioadă de 6 luni. Astfel, la expirarea a 6 luni de la debutul detaşării, funcţionarul poate solicita încetarea detaşării, caz în care este reîncadrat în postul deţinut. În cazul în care nu solicită aceasta, el poate fi înlocuit în postul său. În cazul în care funcţionarul european a fost înlocuit în postul său, la expirarea detaşării, poate solicita reîncadrarea în primul post ce se vacantează de natura şi gradul celui pe care l-a ocupat anterior detaşării, în măsura în care corespunde acestui post. Reîncadrarea funcţionarului în aceste condiţii este obligatorie pentru autoritatea investită cu puterea de numire. Dacă funcţionarul refuză acest post i se va face o nouă ofertă la vacantarea imediată a unui nou post. Un nou refuz al funcţionarului poate determina demiterea din oficiu a acestuia de către autoritatea învestită cu puterea de numire, cu avizul comisiei paritare.

Pe perioada cuprinsă între data încetării detaşării şi data celei de-a doua oferte, funcţionarul european este considerat în continuare detaşat fără însă a fi remunerat.

Interimatul

Acesta reprezintă situaţia celui care exercită în mod provizoriu o funcţie în locul titularului[1]. Regimul juridic al interimatului funcţiei publice europene este reglementat de dispoziţiile art. 7 alin. 2 din Statut. Acesta presupune:

 1. posibilitatea funcţionarului european de a ocupa, temporar, o funcţie superioară celei cărei îi aparţine, corespunzătoare categoriei din care face parte;
 2. după o perioadă de 4 luni de la exercitarea interimatului, funcţionarul public are dreptul de a fi remunerat corespunzător funcţiei pe care o ocupă ca interimar;
 3. limitarea la un an a interimatului existând o singură excepţie, aceea în care se urmăreşte, direct sau indirect, înlocuirea unui funcţionar detaşat în interesul serviciului, concentrat sau aflat în concediu de boală de lungă durată.

Concediul pentru interese personale

Acest tip de concediu are caracter excepţional şi este acordat la cererea funcţionarului european pentru o perioadă de maximum un an de către autoritatea învestită cu puterea de numire.

Pe durata concediului, funcţionarul nu mai are dreptul la avansare într-o treaptă superioară, precum şi la promovare în grad. Afilierea acestuia la sistemul de asigurări sociale, precum si dreptul său la asigurare împotriva riscurilor corespunzătoare sunt suspendate.

Concediul pentru interese personale trebuie să respecte următoarele norme:

 • este acordat, la cererea persoanei în cauză, de către autoritatea împuternicită să facă numiri;
 • prelungirea sa trebuie solicitată cu două luni înainte de expirarea perioadei în curs;
 • postul funcţionarului poate fi ocupat de altcineva;
 • la încheierea perioadei de concediu pentru interese personale, funcţionarul trebuie reintegrat în primul post vacant din grupa de funcţii corespunzătoare gradului lor, cu condiţia ca acesta să corespundă cerinţelor pentru postul respectiv. În cazul în care refuză postul care îi este oferit, acesta are, în continuare, dreptul de a fi reintegrat în următorul post vacant din grupa de funcţii corespunzătoare gradului lor, cu respectarea aceleiaşi condiţii; în eventualitatea unui al doilea refuz, acesta poate fi demis, după consultarea comisiei paritare. Până la data reintegrării sale efective sau a detaşării, funcţionarul rămâne în concediu pentru interese personale fără plată.

Concediul pentru serviciu militar

Acest concediu este acordat funcţionarului european încorporat într- o formaţie militară pentru efectuarea serviciului legal sau care este obligat să efectueze o perioadă de instrucţie militară ori este concentrat.

Situaţiile în care funcţionarul european se află în concediu pentru serviciu militar sunt supuse unor regimuri diferite. Astfel:

- funcţionarul european care efectuează serviciul militar legal nu este remunerat pe perioada concediului pentru serviciul militar. El beneficiază în continuare de dreptul la avansare şi vocaţia la promovare. Dreptul la pensie este menţinut cu condiţia ca, la data încetării concediului pentru serviciul militar, funcţionarul european să efectueze plata retroactivă a contribuţiei sale la sistemul de pensii şi

- funcţionarul obligat să efectueze o perioadă de instrucţie militară sau este concentrat, beneficiază pentru perioada concediului afectat serviciului militar de plata remuneraţiei care este însă diminuată cu valoarea soldei militare primite.

 

[1] Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1998, p. 499