Pin It

Remuneraţia şi rambursarea cheltuielilor

Prin numirea sa pe post, funcţionarul european este plătit cu remuneraţia corespunzătoare postului pe care este numit. Acesta este un drept la care funcţionarul european nu poate renunţa.

Remuneraţia corespunzătoare postului său reprezintă suma salariului de bază, a alocaţiilor familiare şi a altor indemnizaţii pe care acesta le primeşte.

Remuneraţia este stabilită în euro şi este plătită în moneda ţării în care funcţionarul îşi desfăşoară activitatea. Această sumă, după deducerea obligaţiilor funcţionarului, este supusă unui coeficient corector de până la 100%, conform nivelului de trai din diferitele locuri de afectare.

Pentru ca nivelul real al remuneraţiei să nu fie afectat de eventualele fluctuaţii ale politicii economice şi sociale ale Uniunii, nivelul acestuia este anual evaluat.

Remuneraţia este achitată funcţionarului pe data 15 a lunii, pentru luna curentă.

Sumele date funcţionarului sunt plătite la locul şi în moneda ţării unde funcţionarul îşi îndeplineşte funcţiile.

Alocaţiile familiale

Reprezintă o sumă de bani, stabilită ca şi procent din salariul de bază, plătită funcţionarului european căsătorit sau văduv, divorţat, separat sau celibatar dacă are în îngrijire unul sau mai mulţi copii sau celui care, deşi nu îndeplineşte aceste condiţii, dovedeşte, cu documente justificative, că îşi asumă cheltuielile familiei.

Cuantumul aceste alocaţii reprezintă 5% din salariul de bază al funcţionarului.

Funcţionarul care are în îngrijire doi sau mai mulţi copii, are dreptul la o alocaţie superioară, pentru fiecare copil aflat în îngrijirea sa. Această alocaţie este acordată pentru copilul mai mic de 14 ani sau, până la 26 de ani pentru copilul aflat în îngrijirea funcţionarului european şi urmează o formă de pregătire şcolară sau profesională.

Alocaţia şcolară

O altă formă de alocaţie acordată funcţionarilor europeni o reprezintă alocaţia şcolară. Aceasta este acordată pentru funcţionarii ai căror copii frecventează în mod regulat şi cu orar integral o instituţie de învăţământ, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Suma este dublată în cazul în care locul de desfăşurarea a activităţii funcţionarului se află la o distanţă mai mare de 50 de km. de o şcoală europeană sau de o şcoală cu predare în limba pe care copilul o foloseşte din raţiuni pedagogice obligatorii.

Indemnizaţia de strămutare în altă ţară

Este o sumă ce reprezintă 16% din valoarea totală a salariului de bază şi se acordă funcţionarului care nu a avut niciodată naţionalitatea statului pe teritoriul căruia este situată instituţia unde acesta îşi desfăşoară activitatea sau care nu a locuit sau nu şi-a exercitat activitatea profesională principală pe teritoriul european al acestui stat, în mod obişnuit, în perioada de cinci ani, expirând cu şase luni înainte de intrarea sa în funcţie.

Rambursarea cheltuielilor

Indemnizaţia de instalare

Reprezintă o sumă echivalentă cu retribuţia de bază pe două luni dacă este vorba de un funcţionar care are dreptul la alocaţie de familie sau egală cu retribuţia pe o lună dacă este vorba de un funcţionar ce nu are drept la această alocaţie.

În cazul în care, potrivit voinţei proprii, funcţionarul părăseşte instituţia în care a fost numit înainte de expirarea perioadei de doi ani, el va fi nevoit să ramburseze o parte din această indemnizaţie, corespunzătoare perioadei de timp rămase până la expirarea celor doi ani.

Indemnizaţia de reinstalare

La încetarea definitivă a funcţiei, funcţionarul european are dreptul la o indemnizaţie de reinstalare cu condiţia să fi funcţionat cel puţin patru ani. Condiţia nu trebuie să existe în cazul în care funcţia încetează ca urmare a retragerii în interesul serviciului.

O a doua condiţie necesar a fi îndeplinită pentru acordarea indemnizaţiei de reinstalare este ca funcţionarul european să se mute la o distanţă de cel puţin 70 de km. distanţă de locul în care şi-a desfăşurat activitatea.

O a treia condiţie este ca această reinstalare să aibă loc cel mai târziu la trei ani de la încetarea funcţiei celui în cauză.

Indemnizaţia de reinstalare este plătită soţului/soţiei supravieţuitoare sau succesorilor acestuia în cazul în care funcţionarul decedează.

Cheltuielile de călătorie

Funcţionarul european are dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie ale funcţionarului şi familiei sale, cheltuieli ocazionate de instalarea, reinstalarea sau orice altă mutare determinată de schimbarea locului de muncă al funcţionarului european.

De asemenea, funcţionarul şi familia sa au dreptul la plata cheltuielilor de călătorie de la locul unde îşi desfăşoară activitatea la locul său de origine, acesta determinându-se la data angajării sale.

Cheltuielile cu mutarea

În baza unui deviz aprobat în prealabil, funcţionarul european are dreptul la acoperirea cheltuielilor ocazionate de mutarea mobilierului personal, inclusiv a cheltuielilor de asigurare pentru riscurile simple (distrugere, furt, incendiu) atât la locul în care funcţionarul îşi va desfăşura activitatea cât şi înapoi la încetarea funcţiei.

Mutarea trebuie să aibă loc în perioada anului următor expirării perioadei de stagiu.

Indemnizaţia zilnică

Atunci când funcţionarul european este obligat să-şi schimbe reşedinţa astfel încât distanţa de locul în care îşi desfăşoară activitatea să nu­l afecteze, are dreptul pentru o perioadă determinată, la plata unei indemnizaţii zilnice, în valoare mai mare în primele 15 zile şi mai mică în următoarele.

Indemnizaţia zilnică se acordă 120 de zile funcţionarilor europeni ce nu au drept la alocaţie de familie şi 180 de zile celor care au drept la alocaţia de familie.

Cheltuielile făcute în delegaţie

Se acordă funcţionarului european care este obligat să călătorească, în interesul serviciului, pe baza unui ordin de deplasare şi cuprinde cheltuielile de transport şi indemnizaţia zilnică

Rambursarea forfetară a cheltuielilor

Funcţionarilor care trebuie să suporte în mod regulat cheltuieli de protocol, ca urmare a naturii sarcinilor încredinţate, autoritatea împuternicită să facă numiri le poate acorda o indemnizaţie forfetară, a cărei valoare o stabileşte. În afară de aceasta, în cazuri speciale autoritatea împuternicită să facă numiri poate decide ca instituţia să suporte o parte din cheltuielile de cazare a funcţionarilor în cauză.

Funcţionarilor care trebuie să suporte ocazional cheltuieli de protocol în interesul serviciului, ca urmare a unor instrucţiuni speciale, valoarea indemnizaţiei de reprezentare se va stabili pentru fiecare caz în

parte, pe baza documentelor justificative şi în condiţiile stabilite de autoritatea împuternicită să facă numiri.

Prin decizia autorităţii împuternicite să facă numiri, membrii personalului cu funcţii superioare de conducere, în sensul articolului 29 alineatul 2 din Statut, care nu dispun de un autovehicul de serviciu pot primi o indemnizaţie care nu poate depăşi 892,42 euro anual, pentru rambursarea forfetară a cheltuielilor de deplasare în interiorul perimetrului oraşului în care sunt repartizaţi.

Dreptul la respectiva indemnizaţie poate fi acordat, prin decizie motivată a autorităţii împuternicite să facă numiri, funcţionarului ale cărui atribuţii impun deplasări efectuate cu regularitate, pe care este autorizat să le efectueze cu autovehiculul personal.