Pin It

Articolul 73 alin.(3) litera “j” enumeră, printre domeniile de reglementare rezervate legilor organice, şi statutul funcţionarilor publici.

Acelaşi articol, la litera p), prevede că o altă lege organică urmează să reglementeze regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia muncii.

Faptul că legiuitorul constituant a găsit de cuviinţă să prevadă două legi organice, de sine stătătoare, prin care să se adopte statutul juridic al funcţionarului public şi statutul juridic al salariatului,determină concluzia consacrării regimului juridic statutar pentru funcţionarii publici, respectiv a regimului contractual pentru „restul salariaţilor”.[1]

Un alt text constituţional este art 16 alin (3) care prevede că funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate de persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară.

În forma iniţială a Constituţiei, acest articol impunea, pentru ocuparea unei funcţii sau demnităţi în stat, condiţia cetăţeniei române exclusive, însă el a fost modificat prin Legea de revizuire a Constituţiei nr. 429/2003, astfel încât, ceea ce se impune în prezent este doar cetăţenia română şi domiciliul în România.

Din interpretarea textului, rezultă că nu pot ocupa o funcţie sau o demnitate publică persoanele care nu au cetăţenia română sau deşi au cetăţenia română, domiciliază în străinătate.

Un alt text este articolul 54 alin(2) care prevede, cu statut de îndatorire fundamentală a unei categorii de cetăţeni, respectiv cei cărora le sunt încredinţate anumite funcţii publice, precum şi militarii, de a răspunde de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor care le revin, în care scop vor depune jurământul cerut de lege.

Un alt text cu o semnificaţie deosebită este articolul 105 care reglementează regimul juridic al incompatibilităţilor membrilor Guvernului.

Textul prevede (în art. 105 alin 1 teza 1) că funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de parlamentar.

 

[1] Antonie Iorgovan- Tratat, op. cit., vol. I, ed. 4, p. 567.