Pin It

Subiecţi ai actelor de coruptie si de protectionism se considera functionarii carora li se acorda permanent sau provizoriu, in virtutea legii, prin numire, prin alegere, fie in virtutea unei insarcinari, anumite drepturi si obligatii in vederea exercitarii functiilor intr-un serviciu public sau intr-o alta institutie, ori intr-o intreprindere sau organizatie de stat, functionarii care exercita actiuni administrative de dispozitie si organizatorico-economice, persoanele cu inalte functii de raspundere al caror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constitutie si de legi organice, precum si persoanele carora persoana cu functie de raspundere le-a delegat imputernicirile sale, care au comis actiuni ilegale pasibile, conform legislatiei in vigoare, de sanctionare disciplinara, administrativa sau penala.

Potrivit art.1 al Legii nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, instituirea masurilor de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie se aplica urmatoarelor persoane:

  1. care exercita o functie publica, indiferent de modul in care au fost investite, in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice;
  2. care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici;
  3. care exercita atributii de control, potrivit legii;
  4. care acorda asistenta specializata in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice, in cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta;
  5. care, indiferent de calitatea lor, realizeaza, controleaza sau acorda asistenta specializata, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;
  6. care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o formatiune politica, intr-un sindicat, intr-o organizatie patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie;
  7. alte persoane fizice, in conditiile prevazute de lege.

Aceste persoane au obligatia de a indeplini indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite[1].

Persoanele prevazute la art. 1 din Legea 178/2001, precum si persoanele care detin o functie de conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia sa isi declare averea in conditiile prevazute de Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere.

Totodata, potrivit art.4 din Legea 178/2001, au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica.

 

[1] Potrivit art.2 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie