Pin It

Consiliile locale și raionale sunt autorități re­prezentative și deliberative ale populației unității administrativ-teritoriale care își desfășoară acti­vitatea în ședințe. Consiliul local își desfășoa­ră activitatea în condiții de transparență. Astfel, conform art. 17 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, ședin­țele consiliului local sunt publice și orice persoa­nă interesată poate asista la ședințele consiliului local. Astfel, consiliile locale și raionale nu pot desfășura ședințe închise și deciziile sunt pasi­bile de nulitate.

Conform Strategiei Naționale de Descentra­lizare în secțiunea V „Democrație, etică, drep­turile omului și egalitate de gen”, locuitorii sunt puțin informați cu privire la activitatea consiliului local sau a primăriei, fie din cauza lipsei mij­loacelor tehnice, fie din dezinteres, iar consiliul local este puțin implicat în problemele comuni­tății. Participarea populației și a societății civile (prin ONG-uri) la monitorizarea și influențarea procesului decizional local este limitată, fiind determinată de comportamentul inadecvat al aleșilor locali, chiar dacă la nivel legislativ există mecanisme de asigurare a transparenței în lua­rea deciziilor, precum procedurile de consulta­re publică, principiul liberului acces la ședințele consiliilor locale etc. Procesele locale de luare a deciziilor sunt deseori netransparente și nepar­ticipative. Există o interdependență între parti­ciparea publică scăzută, transparența scăzută, responsabilitatea scăzută și amploarea discrimi­nării în societate, care cuplate, obstrucționează publicul în exercitarea influenței asupra chestiu­nilor publice relevante.

Legea privind transparența în procesul deci­zional nr. 239-XVI din 13.11.2008, stabilește că transparența în procesul decizional se bazează pe următoarele principii:

  1. informarea, în modul stabilit, a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu le­gea, a altor părți interesate despre inițierea elaborării deciziilor și despre consultarea pu­blică pe marginea proiectelor de decizii re­spective;
  2. asigurarea de posibilități egale pentru parti­ciparea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate la procesul decizional.

Conform art. 16 alin.(6) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, ordinea de zi se aduce la cunoștin­ță locuitorilor satului (comunei), orașului (muni­cipiului) prin presa locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afișare.

Cetățenii, asociațiile constituite în corespun­dere cu legea și alte părți interesate au dreptul:

  1. de a participa, în condițiile legii, la orice etapă a procesului decizional;
  2. de a avea acces la informațiile privind bugetul localității și modul de utilizare a resurselor bu­getare, la proiectele de decizii și la ordinea de zi a ședințelor consiliului local și ale primăriei;
  3. de a propune inițierea elaborării și adoptării unor decizii;
  4. de a prezenta autorităților publice locale reco­mandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respecti­ve, privind diverse proiecte de decizie supu­se dezbaterilor.

Autoritățile publice locale și funcționarii pu­blici ai unităților administrativ-teritoriale respecti­ve sunt obligați să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților efective de par­ticipare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea și a altor părți interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul:

  1. informării adecvate și în timp util asupra su­biectelor dezbătute de consiliul local;
  2. recepționării și examinării, în timp util, a tu­turor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetățeni autorităților lor re­prezentative, la elaborarea proiectelor de de­cizii sau a programelor de activitate;
  3. promovării unei politici de comunicare și dia­log cu cetățenii;
  4. publicării programelor, strategiilor, agendei șe­dințelor pe diverse suporturi informaționale.

Împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului local sau compromiterea procesului decizional prin acțiuni deliberate de ascundere a informației de interes public se sancționează conform legislației în vigoare.

Un alt aspect este intrarea în vigoare a deci­ziilor consiliilor locale sau dispozițiilor primarului. Conform art.20 alin.(5) deciziile cu caracter nor­mativ intră în vigoare la data aducerii la cunoștin­ță publică prin publicare sau prin afișare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării persoanelor vizate. Dispozițiile cu caracter normativ ale primarului intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoștință publică. Dispozițiile cu caracter individual devin executo­rii după ce sunt aduse la cunoștință persoanelor vizate (art.32 Legea privind administrația publi­că locală nr. 436/2006). Legea privind adminis­trația publică locală și alte reglementări conexe prevede cazurile de limitare a dreptului de vot a consilierului în cadrul ședințelor Consiliului local. Astfel, conform art. 21 din Legea privind administrația publică locală, nr.436/2006, consi­lierul poate fi prezent la ședința consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condițiile existenței unui conflict de interese, atunci când: el personal, soția (soțul), copiii, părinții săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbate­rii; este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituției, organiza­ției sau ale filialelor și reprezentanțelor acestora, în a căror privință se adoptă decizia; se află în situație de incompatibilitate, care durează mai mult de 30 de zile de la data apariției.

Deciziile adoptate de consiliul local cu încăl­carea acestor dispoziții pot fi declarate nule, în condițiile legii, de către instanța de contencios administrativ.

Prin asigurarea transparenței în activitatea autorităților publice locale se pot preveni și une­le situații privind conflictul de interese.