Pin It

Conform Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, achizițiile publice re­prezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public.

Într-o altă exprimare, conceptul achizițiilor publice exprimă procesul prin care structu­rile publice procură de pe piață bunuri, servicii și lucrări pentru a asigura funcționalitatea acestora și pentru prestarea serviciilor publice și furnizarea bunurilor publice.

Conceptul de achiziție publică presupune un șir de acțiuni/activități ce se deru­lează conform unor proceduri concrete expres reglementate de lege, proceduri care, funcție de complexitatea lor, se desfășoară în mai multe etape. Finalitatea acestor proceduri este încheierea/atribuirea unui contract cu un obiect prestabilit. Obiectul contractului se prestabilește cu o perioadă de timp reglementată de lege chiar îna­intea derulării procedurii propriu-zise. Astfel, ca prim pas autoritatea contractantă își evaluează necesitățile și, în mod paralel, capacitățile financiare, după care cerce­tează piața și se orientează în dependență de prioritățile puse în față pentru perioa­da imediat următoare, de obicei anul calendaristic este această perioadă, existând și anumite excepții (de exemplu cazul atribuirii contractelor în baza acordului-cadru). Obiectul fiecărui contract de achiziție publică este descris inițial prin intermediul pachetului de documente standard, care se întocmește și transmite ofertanților în condiții expres stabilite de legislație. În urma procedurii de atribuire se desemnează ofertantul câștigător cu care se semnează contractul de achiziție publică, în baza că­ruia autoritatea contractantă achiziționează bunuri, produse, lucrări sau servicii.