Pin It

Funcţiile Guvernului

 1. de organizare şi planificare strategică, prin care se asigură elaborarea şi aprobarea documentelor de politici, inclusiv cele ce sunt necesare punerii în aplicare a programului său de activitate;
 2. de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi aprobarea cadrului normativ şi instituţional necesar realizării programului său de activitate şi organizării executării legilor;
 3. de administrare a proprietăţii şi finanţelor publice;
 4. de gestionare şi prestare a serviciilor publice pentru care este responsabil Guvernul;
 5. de reprezentare a statului pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de normele constituţionale şi actele normative;
 6. f) de asigurare a aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

Atributiile Guvernului In realizarea funcţiilor sale

 1. exercită conducerea generală a administraţiei publice;
 2. asigură realizarea politicii interne şi externe a statului;
 3. asigură executarea actelor legislative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, adoptate în conformitate cu normele constituţionale, a programului de activitate a Guvernului şi a prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
 4. realizează programul său de activitate;
 5. înaintează Parlamentului iniţiative legislative;
 6. aprobă şi înaintează Preşedintelui Republicii Moldova proiecte de decret în condiţiile legii;
 7. avizează iniţiative legislative;
 8. aprobă documente de politici şi acte normative;
 9. elaborează, prezintă Parlamentului spre adoptare şi asigură executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
 10. j) asigură accesul, prestarea, verificarea, evaluarea calităţii şi modernizarea serviciilor publice;
 11. k) asigură administrarea eficientă şi transparentă a proprietăţii publice;
 12. l) monitorizează şi analizează eficienţa implementării actelor normative;
 13. m) asigură realizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale;