Pin It
 1. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Guvernului;
 2. stabileşte modul de organizare şi funcţionare, domeniul de activitate, structura şi efectivul- limită ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi ale structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă;
 3. asigură constituirea, reorganizarea şi dizolvarea ministerelor în condiţiile legii;
 4. înfiinţează în subordinea sa alte autorităţi administrative centrale, pentru realizarea politicii statului într-un anumit domeniu de activitate care nu intră în competenţa nemijlocită a ministerelor, precum şi în domenii de activitate în care competenţele ministerelor se intersectează, precum şi le reorganizează şi dizolvă;
 5. decide constituirea, reorganizarea şi dizolvarea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerelor şi altor autorităţi administrative subordonate Guvernului;
 6. asigură finanţarea activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi a structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă în conformitate cu bugetele aprobate;
 7. suspendă sau abrogă, în condiţiile legii, actele miniştrilor, ale conducătorilor altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi ale conducătorilor structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă, dacă acestea contravin Constituţiei, legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului;
 8. decide asupra iniţierii negocierilor, aprobă semnarea tratatelor internaţionale şi aprobă tratate interguvernamentale şi interinstituţionale în condiţiile legii;
 9. numeşte, modifică raporturile de serviciu, suspendă şi eliberează din funcţie secretarul general al Guvernului, secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, secretarii generali de stat, secretarii de stat, reprezentantul Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională, reprezentantul Guvernului în teritoriu şi adjunctul acestuia, conducătorii şi adjuncţii conducătorului autorităţilor administrative centrale subordonate Guvernului şi, la propunerea ministrului sau a conducerii Cancelariei de Stat, în cazurile stabilite de legislaţie, conducătorii şi adjuncţii conducătorului structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Cancelariei de Stat, a ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului;
 10. j) creează grupuri de lucru, comisii şi comitete interministeriale, desemnează membrii acestora şi aprobă, la necesitate, regulamentele de activitate ale acestora; k) aprobă planul de activitate a Guvernului şi monitorizează executarea acestuia; l) numeşte, din partea Guvernului, judecătorii Curţii Constituţionale;
 11. m) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea şi demiterea persoanelor care, din oficiu, intră în componenţa Comandamentului Suprem al Forţelor Armate;
 12. n) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea şi rechemarea şefilor misiunilor diplomatice, precum şi privind înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
 13. o) desemnează, din partea Guvernului, un reprezentant în Consiliul de integritate; p) instituie distincţii de stat şi aprobă condiţiile de decernare a acestora, precum şi înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind decernarea premiilor de stat;