Pin It
 • Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai atribuţii de administrare a treburilor publice.
 • Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept:
  1. să adopte şi să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte legislative şi proiecte ale documentelor de politici;
  2. să adopte ordonanţe şi documente de politici;
  3. să avizeze iniţiative legislative;
  4. să încheie tratate internaţionale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova;
  5. să numească, să propună pentru numire sau să elibereze din funcţie persoane cu funcţii de demnitate publică sau funcţionari publici de conducere (inclusiv de nivel superior), cu excepţia cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-şi îndeplini atribuţiile;
  6. să încheie contracte şi să-şi asume angajamente pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă ce depăşeşte un an, sau a căror valoare este disproporţionată în raport cu cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente ori pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă;
  7. să adopte decizii privind iniţierea reorganizării ori modificarea structurii sau funcţiilor ministerelor, altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului sau structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale acestora.
 • În perioada desfăşurării activităţii Guvernului al cărui mandat a încetat, interdicţiile stabilite de alin. (2) lit. e) - g) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător Prim- ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor şi miniştrilor.