Pin It

(1) Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului, stabileşte cadrul general pentru definirea priorităţilor Guvernului, asigură suport metodologic, organizatoric şi de coordonare pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor autorităţi administrative centrale, monitorizează implementarea Programului de activitate a Guvernului, prezintă materialele analitice şi informaţionale, pregăteşte proiectele de hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii ale Guvernului şi verifică executarea acestora.

  • Corpul de control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Cancelariei de Stat, care se subordonează direct Prim-ministrului.
  • Corpul de control al Prim-ministrului este condus de un şef, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Prim-ministru.
  • Corpul de control al Prim-ministrului efectuează controlul realizării de către Cancelaria de Stat, ministere, alte autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă a atribuţiilor prevăzute de cadrul normativ şi a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în programul de activitate al Guvernului şi în alte documente de politici publice, precum şi în indicaţiile Prim-ministrului.
  • Angajaţii Corpului de control al Prim-ministrului au statut de personal din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
  • Activitatea Corpului de control al Prim-ministrului se finanţează prin intermediul Cancelariei de Stat.

(6) Modul de organizare şi funcţionare a Corpului de control al Prim-ministrului se stabileşte prin regulament aprobat de către Guvern.

(3) Cabinetul Prim-ministrului este subdiviziune separată în cadrul Cancelariei de Stat, constituit din consilieri, asistenţi şi secretari ai Prim-ministrului şi condus de şeful cabinetului.

Modul de organizare şi funcţionare a cabinetului Prim-ministrului se stabileşte de Guvern.