Pin It

(1) Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, care:

 1. determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale ministerului, pornind de la programul de activitate a Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora;
 2. aprobă programele şi planurile de activitate a ministerului, precum şi rapoartele despre realizarea lor;
 3. asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate ministerului pentru realizarea misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia;
 4. organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în minister;
 5. exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru minister în legea bugetară anuală;
 6. participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor;
 7. decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte legislative şi normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate ministerului;
 8. expune opinia proprie pe marginea proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi privind alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului
 9. aprobă avize la proiecte de acte legislative şi normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate ministerului, elaborate de alte ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
 10. j) negociază şi semnează tratate internaţionale ale Republicii Moldova în conformitate cu deplinele puteri acordate în modul stabilit prin Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova; k) emite în mod unipersonal ordine în limitele competenţei sale;
 11. l) stabileşte, prin ordin, domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi, la propunerea secretarului general de stat, domeniile de activitate ale secretarului de stat, precum şi modul de înlocuire a ministrului în activităţile de realizare a treburilor curente ale ministerului, a secretarului general de stat şi a secretarului de stat; m) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului; n) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul central, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi, respectiv, în condiţiile legilor speciale;
 12. o) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii; p) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;
 13. q) prezintă Guvernului spre examinare propuneri de constituire şi reorganizare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea ministerului în cauză, precum şi propuneri de dizolvare a acestora;

q1) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea ministerului;

 1. r) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale;
 2. s) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul ministerului, în condiţiile legii;
 3. t) reprezintă ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
 4. u) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale aparatului central al ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
 5. v) exercită şi alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.

(2) Numirea în funcţie, obţinerea de către ministru a împuternicirilor de membru al Guvernului şi încetarea acestora, alte chestiuni ce ţin de activitatea ministrului ca membru al Guvernului sînt stabilite în Constituţia Republicii Moldova, în Legea cu privire la Guvern, în Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.