Pin It
 • Secretarul general de stat şi secretarul de stat sînt funcţionari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie pe criterii de profesionalism, conform legislaţiei cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Secretarul general de stat asistă ministrul în activitatea de conducere a ministerului prin asigurarea realizării legăturilor funcţionale dintre ministru şi corpul de funcţionari publici, dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului, precum şi dintre ministru şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului.
 • Secretarul general de stat exercită următoarele atribuţii:
  1. acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
  2. coordonează elaborarea programelor şi planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor în domeniile de activitate ale ministerului, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
  3. asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor ministerului;
  4. elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
  5. coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al ministerului în vederea realizării obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
  6. coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
  7. realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului;
  8. realizează activităţile de administrare a treburilor curente ale ministerului în cazul lipsei ministrului;
  9. participă la şedinţele Guvernului, fără drept de vot, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;

j)reprezintă ministerul, în baza delegaţiei ministrului, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;

k)asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, precum şi raportarea privind implementarea acestora; l)controlează executarea actelor normative care au fost iniţiate de către minister; m) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru; n)asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;

o)asigură avizarea proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice;

p)exercită alte atribuţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru.

 • În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general de stat este asistat de unul sau mai mulţi secretari de stat care i se subordonează nemijlocit.
 • Numărul secretarilor de stat este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcţie de domeniile de activitate ale Guvernului, date în competenţa ministerului.
 • Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
 • Secretarul de stat exercită, în domeniile de activitate de care este responsabil, atribuţiile prevăzute la alin. (3), care se aplică în mod corespunzător, avînd în vedere subordonarea nemijlocită a acestuia secretarului general de stat.
 • În cazul lipsei sau al imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către secretarul general de stat, ministrul decide prin ordin înlocuirea acestuia de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceştia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor, de către un funcţionar public de conducere din cadrul aparatului central al ministerului.
 • În cazul lipsei sau al imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către secretarul de stat, ministrul decide prin ordin exercitarea împuternicirilor acestuia de către secretarul general de stat, unul dintre secretarii de stat sau de către un funcţionar public de conducere din cadrul aparatului central al ministerului, responsabil de domenii/subdomenii de activitate care intră în competenţa secretarului de stat înlocuit.
 • În scopul eficientizării activităţii ministerului, precum şi pentru soluţionarea unor probleme stringente, ministrul poate delega secretarului general de stat sau secretarilor de stat realizarea unor sarcini concrete sau gestionarea temporară a unor domenii/subdomenii de activitate care nu intră în competenţa acestora.