Pin It
 • Pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui minister, în subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de organizare juridică de agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat.
 • Autorităţile administrative din subordinea ministerelor sînt persoane juridice de drept public.
 • Agenţia este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se constituie pentru exercitarea funcţiilor de gestionare a anumitor subdomenii sau sfere din domeniile de activitate a ministerului.
 • Serviciul de stat este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se constituie pentru prestarea serviciilor publice administrative (de înregistrare de stat, de eliberare a actelor necesare pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii şi în alte domenii).
 • Inspectoratul de stat este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se constituie pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat în subdomenii sau în sfere din domeniile de activitate a ministerului.
 • Autorităţile administrative din subordinea ministerelor pot fi organizate ca servicii publice desconcentrate, dispunînd de un organ central şi de subdiviziuni teritoriale.
 • Autorităţile administrative din subordinea ministerelor se constituie, se reorganizează şi se dizolvă de către Guvern, la propunerea ministrului.

Particularităţile de organizare şi funcţionarea autorităţilor administrative din subordinea ministerelor

 • Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale şi alte chestiuni privind organizarea activităţii autorităţilor administrative din subordinea ministerelor se stabilesc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale altor acte legislative şi normative, în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora aprobate de Guvern.
 • În chestiunile ce ţin de realizarea propriei misiuni, autorităţile administrative din subordinea ministerelor dispun de autonomie decizională, cu excepţiile stabilite prin lege.
 • Ministrul anulează actele administrative ale autorităţilor administrative din subordinea ministerului emise cu încălcarea legislaţiei sau pe motive de inoportunitate.
 • Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către autorităţile administrative, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 • Autoritatea administrativă din subordinea ministerului este condusă de către director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru, dacă altfel nu este stabilit prin actele legislative speciale. Inspectoratul de stat este condus de către un şef cu statut similar cu cel al directorului autorităţii administrative din subordinea ministerului