Pin It
  • Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor sale şi pentru a oferi populaţiei serviciile publice de care sînt responsabile, ministerul sau altă autoritate administrativă centrală poate avea servicii publice desconcentrate pe care le administrează în mod direct, precum şi servicii publice desconcentrate în subordine care se constituie în calitate de structuri organizaţionale separate.
  • Constituirea, reorganizarea sau dizolvarea serviciilor publice desconcentrate, stabilirea structurii şi efectivului-limită ale acestora ţin de competenţa Guvernului şi se efectuează la propunerea ministrului sau a directorului general, dacă actele legislative speciale nu prevăd altfel.
  • Serviciile publice desconcentrate se amplasează pe teritoriul unităţilor administrativ- teritoriale şi pot fi grupate zonal.
  • Serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale nu li se atribuie statut de persoană juridică.
  • Serviciile publice desconcentrate din subordinea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale dispun de personalitate juridică. În cazurile stabilite expres de actele legislative speciale, au statut de persoană juridică independentă organul central şi subdiviziunile teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate.

(51) În cazul în care subdiviziunile teritoriale ale serviciului public desconcentrat dispun de personalitate juridică, conducătorul serviciului public desconcentrat poate delega unele competenţe, inclusiv de administrare a funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, conducătorilor subdiviziunilor teritoriale respective. Atribuţiile conducătorului subdiviziunii teritoriale cu personalitate juridică se vor stabili în regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii administrative din subordinea ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale, aprobat de către Guvern.

  • Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice desconcentrate, administrate în mod direct de ministere sau alte autorităţi administrative centrale, se aprobă de către ministru sau de către directorul general, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale.
  • Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunilor teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale, precum şi structura acestora se aprobă de către conducătorul serviciului public desconcentrat în cauză în baza unui regulament-tip aprobat de către ministru sau de către directorul general.
  • Conducătorii serviciilor publice desconcentrate se numesc în funcţia publică şi se eliberează sau se destituie din funcţia publică, în condiţiile legii, de către ministru sau de către directorul general. In cazurile stabilite expres de lege, numirea în funcţia publică şi eliberarea sau destituirea din funcţia publică a conducătorilor serviciilor publice desconcentrate ţin de competenţa Guvernului, la propunerea ministrului sau a directorului general.