Pin It
  • Pentru realizarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi a altor funcţii de interes public, de care este responsabil ministerul sau altă autoritate administrativă centrală, cu excepţia celor de reglementare normativ-juridică, supraveghere şi control de stat, precum şi a altor funcţii care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în sfera de competenţă a acestora pot fi constituite instituţii publice.
  • Instituţiile publice din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se constituie, se reorganizează şi se dizolvă de Guvern, la propunerea ministrului sau a conducătorului autorităţii administrative centrale, dacă normele speciale nu prevăd altfel.
  • Ministerul sau altă autoritate administrativă centrală care are în sfera sa de competenţă o instituţie publică exercită, în numele statului, funcţia de fondator al acesteia.
  • Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către instituţiile publice, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
  • Conducătorii instituţiilor publice din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se angajează şi se eliberează din funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii, de către ministru sau de către directorul general, dacă actele legislative care reglementează activitatea instituţiilor respective nu prevăd altfel.