Pin It

1. Noţiunea de funcţionar public cu statut special (politist).

Daca funcţionarul public este, persoana fizica investita cu o funcţie publica cu caracter

de permanenta in serviciile autoritatii centrale sau locale, ori in institutiile publice care aparţin acestora, caracterul de statut special al funcţionarului public ar putea fi dat de faptul ca acesta este inarmat shi poarta de regula uniforma asha cum reiase din art 1 alin.(l) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului.

Dar nu numai faptul de a purta uniforma si a fi inarmat da acest caracer, ci si faptul ca exercitarea acestei profesii de politisi implica, prin natura sa, indaioriri si riscuri deosebiie, cat si de celelalte diferenţieri prevăzute in prezentul statut.

Politistul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in sprijinul persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

2. Categorii de funcţionari publici cu statut special (politist).

Funcţionarii publici cu statut special (politistii) se clasifica dupa uratoarele criterii:

a) Dupa cum au fost sau nu definitivaţi in funcţie, politistii pot fi debutanti sau definitivi.

Politistii debutanti sunt persoanele care ocupa, pe durata perioadei de stagiu, un post in cadrul Politiei Romane

Politistii definitivi sunt acei funcţionari publici cu statut special care, la sfarsitul perioade de stagiu, au fost numiţi printr - o decizie a conducătorului autoritatii sau institutiei publice si au depus juramantul de credinţa.

b) In raport cu nivelul studiilor necesare, funcţionarii publici dse impart in doua categorii, dupa cum urmeaza:

 • categoria A - Corpul ofiţerilor de politie - cuprinde ofiţeri de politie cu studii superioare;
 • categoria B - Corpul agenţilor de politie - cuprinde agenţi de politie cu studii liceale sau postliceale cu diploma.

Funcţionari publici de categorie A, cu studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta. Funcţionarii publici din aceasta categorie desfasoara urmatoarele activitati : aplicarea si executarea legilor, studii, control, consiliere, coordonare, conducere, elaborare de reglementari, luarea deciziilor sau alte activitati care necesita cunostinte superioare de specialitate.

Funcţionari publici de categorie B, cu studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma. Funcţionarii publici din aceasta categorie desfasoara activitati privind aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari, care necesita o cultura generala medie si cunostinte tehnice sau profesionale de nivel mediu.

Categoriile de politisti se impart pe corpuri si grade profesionale, dupa cum urmeaza:

 1. Corpul ofiţerilor de politie:
  1. chestor general de politie;
  2. chestor-sef de politie;
  3. chestor principal de politie;
  4. chestor de politie;
  5. comisar-sef de politie;
  6. comisar de politie;
  7. subcomisar de politie;
  8. inspector principal de politie;
  9. inspector de politie;
  10. j) subinspector de politie.
 2. Corpul agenţilor de politie:
 1. agent-sef principal de politie;
 2. agent-sef de politie;
 3. agent-sef adjunct de politie;
 4. agent principal de politie;
 5. agent de politie.

Gradele profesionale de chestor, comisar-sef si comisar pot fi obtinute numai de către ofiţeri cu studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta.

Ceea ce rezulta ca sub gradul de comisar de politie pana la cel de subinspector de politzie ar avea cam aceasi situatia ca a celor din categoria B de la funcţionarii publibi conform legii 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici[1].

3. Condiţii de acces in funcţia de politist.

In conformitate cu art.8 din Legea nr.360/ 2002 privind Statutul poliţistului, profesia

de politist poate fi exercitata numai de către persoana care a dobândit aceasta calitate, in condiţiile legii.

De regula politistii provin, din rândul absolvenţilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Administraţiei si Internelor, dar datorita faptului ca şcolile de politzie nu specializeaza toata gama de specialisti de care are nevoie, politishtii pot proveni si din rândul civililor prin concurs.

Ofiţerii de politie pot proveni si din rândul agenţilor de politie absolvenţi, cu diploma sau licenţa, ai institutiilor de invatamant superior de lunga sau scurta durata ale Ministerului Administraţiei si Internelor sau ai altor institutii de invatamant superior cu profil corespunzător specialitatilor necesare politiei, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei si internelor.

La concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Administraţiei si Internelor si la incadrarea directa a unor specialisti are acces orice persoana, indiferent de rasa, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine sociala, care indeplineste, pe langa condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, si urmatoarele condiţii speciale:

 1. sa fie apta din punct de vedere medical, fizic si psihic;
 2. sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmărire penala ori de judecata pentru savarsirea de infracţiuni;
 3. sa aiba un comportament corespunzător cerinţelor de conduita admise si practicate in societate.

4. Perioada de stagiu a funcţionarilor publici cu statut special (politisti).

Perioada de stagiu reprezintă etapa carierei profesionale cuprinsa intre numiriea si

definitivarea in funcţie, respectiv definitivarea in profesie de care beneficiaza in mod corespunzător potrivit dispoziţiilor legale specifice, politisti si funcţionari publici.

In cadrul perioadei de stagiu se urmăreşte confirmarea aptitudinilor profesionale ale politistilor debutanti in indeplinirea atribuţiilor si responsabiolitatilor funcţiei, formarea lor practica, cunoaşterea de către aceştia a specificului activitatii unitatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea, precum si a exigentelor funcţiei.

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii din categoria A, ofiţerii de politie, la absolvirea Facultatii de Drept din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului Administraţiei si Internelor, precum shi cei care au absolvit alte facultati de llunga durata incadrati din sursa externa, poliţistului acordanduise gradul profesional de subinspector de politie si este incadrat ca debutant, 8 luni pentru cei de categorie A, ofiţeri de politie, care au absolvit studii universitare de scurta durata si 6 luni pentru cei din categoria B, agenţi de politie, la absolvirea scolii de formare a agenţilor de politie, sau incadrati din sursa externe in funcţia de agenţi de politie, poliţistului acordanduise gradul profesional de agent de politie si este incadrat ca debutant iar aceasta prioada de stagiu este luata in considerare la calculul vechimii in funcţie .

Excepţie fac politistii prevăzuţi la art. 9 alin. (2) si (3) din Legea nr.306/ 2002 privind Statutul poliţistului, carora li se acorda gradele profesionale in funcţie de pregatirea lor si de vechimea in specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program prin care se stabilesc urmatoarele:

 • alocaera a doaua ore zilnic din timpul normal de lucru pentru studiu individual;
 • asistenta in indeplinirea atribuţiilor de serviciu ;
 • participarea la diferite forme de pregătire organizate de către inspectoratul general/ comandamentul de arma ;
 • specificarea materialelor necesare si a competentelor profesionale vizate de a fi dobândite pentru fiecare activitate planificata.

Activitatea funcţionarului public debutant se desfasoara, pe parcursul perioadei de stagiu sub indrumarea unui politist definitiv (numit tutore ) din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit indrumator.

In situatia in care in cadrul unitatii nu exista posibilitatea numirii unui tutore profesional care sa aiba aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesara ocupării postului pentru care se exercita tutelea ori, cel puţin, care sa lucreze in acelaşi domeniu de activitate, programul-cadru al activitatilor de tutela profesionala se intocmeste de către inspectoratul general sau, daca nu exista personal specializat in domeniu la acest nivel, de către unitatea aparatului central care coordoneaza compartimentul in care lucreaza persoana tutelata.

La terminarea perioadei de stagiu sau de proba, politistii trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii pentru a fi definitivat in profesie :

 • sa fie apreciaţi cu calificativul „ corespunzător", acirdat in urma evaluarii activitatii lor in perioada de stagiu, respectiv in perioada de proba ;
 • sa promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei.

La terminarea perioadei de stagiu trebies intocmite shi referatul, raportul de stagiu si raporrtul de evaluare a perioadei de stagiu confom anexelor 1; 2 si 3.

In situatia neindepliniri condiţiilor enuntate mai sus, politistul este destituit din politie, conform competentelor de gestiune a resurselor umane.

Politistul care a promovat examenul de definitivat este incadrat in gradul profesional obtinutnu ianonte de a depune juramantul de credinţa in fata şefului institutiei de invatamant sau a şefului unitatii de politie si in prezenta a doi politisti.

Juramantul de credinţa are următorul continut: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertăţile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara părtinire legile tarii, sa- mi indeplinesc cu răspundere si buna credinţa indatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei si sa păstrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

Juramantul de credinţa se poate depune si fara formula religioasa de incheiere insa acesta trebuie neaparatsemnat de către absolventul sau politistul incadrat direct si, dupa caz, de către şeful institutiei de invatamant sau de şeful unitatii de politie, precum si de către politistii asistenti.

Juramantul de credinţa este contrasemnat de ministrul administraţiei si internelor, se pastreaza la dosarul personal al poliţistului, iar o copie de pe inscris se inmaneaza acestuia.

Semnarea juramantului de credinţa presupune si acordul implicit al poliţistului pentru testarea fidelitatii si integritatii sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, in condiţiile legii.

5. Incopatibilitati ale funcţiei poliţiştilor.

Calitatea de politist este incompatibila cu orice alta funcţie publica, cu excepţia

calitatii de cadru didactic, iar aceştia nu pot deţine funcţii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ.

Deasemenea acesta calitate este incompatibila shi cu acea de membru a vreunui partid politic si nici aceia de patrun sau membru in conducerea vreunei societati economice.

6. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale poliţistului

Evaluarea activitatii profesionale, pregătirii si conduitei individuale pentru politisti,

constitue activitatea in baza careia se elaboreaza fisa/ raportul de evaluare a personalului.

Aceasta fisa/ raport de evaluare constitue unicul document care atesta rezultatele activitatii desfasurate, competenta profesionala, procedura pentru perfecţionarea pregătirii, potentialul profesional, conduita si profilul moral al personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Prin evaluarea personalului se urmăreşte rezultatele obtinute in activitatile :

 • luare a deciziilor privind avansarea in gradul profesional următor ;
 • promovarea/ retrogradarea in/ din funcţie ;
 • eliberarea din funcţie ;
 • inscrierea in tabelul de avansari pentru funcţionarii publici ;
 • recompensare a personalului ;
 • indentificarea nevoilor de pregătire profesionala si dezvoltare a personalului ;
 • proiectarea masurilor de motivare a personalului ;
 • validarea programelor de recrutare, selecţie, incadrare, pregătire profesionala si dezvoltare a carierei profesionale ;
 • inlesnirea dialogului intre sef/ comandant si subordonat in vederea creşterii performantei peofesionale;
 • acordarea altor drepturi stabilite de actele normative in vigoare.

Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative i se intocmesc, dupa caz, evaluari anuale, sau parţiale .

Evaluarile anuale se realizeaza pentru perioada cuprinsa intre datele de 01 decembrie ale anului anterior evaluarii si 01 decembrie ale anului in curs, pentru toate categoriile de personal, cu excepţia personalului didactic si auxiliar, pentru care evaluarea anuala este corespunzătoare anului de invatamant.

Pentru a realiza evaluarea anuala, personalul trebuie sa fi desfasurat o activitate profesionala pe o perioada cumulata de cel puţin 6 luni in structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Evaluarea anuala a personalului care a debutat in profesie ori care a fost incadrat din sursa externa se poate realiza numai dupa incheierea perioadei de stagiu/ proba.

Evaluarea parţiala se intocmeste personalului care se afla in una din situatiile :

 • este propus pentru acordarea gradului profesional următor ;
 • a urmat un curs de pregătire continua cu durata mai mare de 4 saptamani in sistem compact intr-o institutie de incatamant a Ministerului Internelor si Reformei Administrative ;
 • A absentat, cel mult 6 luni intr-un an calenderistic, pentru motive medicale sau pentru ingrijirea copilului;
 • Cand raporturile de serviciu inceteaza ;
 • In situatia detasarii sau delegării, evaluarea parţiala se realizeaza daca durata acestora este de cel putzin 2 luni;
 • Si alte situatii, potrivit reglementarilor in vigoare.

Evaluarea personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a absolvenţilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative - curs zi, in anul finalizarii studiilor, se transpune in fisele/ rapoartele de evaluare.

Calificativele se acorda pentru evaluarea politistilor si absolvenţilor institutiile de invatamant ale ministerului sunt : excepţional (E); foarte bun (FB); bun (B); satisfacator (S); nesatisfacator (NS).

Avansarea funcţionarilor publici cu statut special

Avansarea politistilor se face in doua moduri:

 1. avansarea in funcţie ;
 2. avansarea in grad.

Avansarea in funcţie se face prin numire de către şeful ierarhic superior daca funcţia este cotata la acelaşi coeficient de salarizare sau mai mic si prin concurs daca funcţia este cotata la un coeficient de salarizare mai mare ca cel avut.

Avansarea in gradul profesional următor se face cu respectarea condiţiilor legale, dupa cum urmeaza :

 • cu ocazia zilelor armelor, precum si a Zilei Naţionale a României - „1 Decembrie"
 • la absolvirea institutiilor de invatamant din structura Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a altor institutii in care au fost pregatiti pentru nevoile ministerului;
 • la incadrarea din sursa externa ;
 • la trecerea agenţilor de politie in corpul ofiţerilor de politie ;
 • la pensionare;
 • post mortem.

Personalul incadrat in politie din sursa externa, in funcţie cu specializările prevăzute in fisa postului pentru studiile absolvite si care a lucrat efectiv inainte de incadrarea in asemenea specializări, i se poate acorda grade profesionale in funcţie de vechimea in specialitate, potrivit anexei nr.4, raportat la fisa postului scos la concurs.

 

[1] Funcţionari publici de categorie B, cu studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma. Activitatile desfasurate de funcţionarii publici din aceasta categorie sunt: aplicarea si executarea legilor, studii, andrumare, elaborare unor proiecte de reglementari, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor, unele activitati de conducere, precum si alte activitati care necesita pregătire superioara de scurta durata. Vasilica Negrut - Drept Administrativ, Editura Fundaţiei Univeritare „DANUBIUS", Galaţi, 2003