Pin It

Principalul act normativ pe care se construieşte sistemul de management al funcţiei publice în Republica Moldova este Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Mol­dova nr. 230-232/840 din 23.12.2008), cu modificările ulterioare. Legea stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite de orice aspirant la o funcţie publică, stabileşte mo­dalitatea de instituire şi clasificare a funcţiilor publice şi categoriile de funcţionari publici, stabileşte competenţele şi instrumentele necesare în managementul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, construieşte mecanisme prin care funcţionarii pu­blici să fie reprezentaţi în relaţia lor cu instituţiile şi autorităţile publice.

De asemenea, legea stabileşte drepturile şi obligaţiile, incompatibilităţile şi restricţiile funcţionarilor publici, precum şi procedurile de recrutare, selecţie, evaluare a performanţelor profesionale, dezvoltare profesională, promovare în carieră, precum şi condiţiile de remunerare a muncii şi garanţiile sociale ale funcţionarilor publici. Capitole separate sunt dedicate modificării şi suspendării raporturilor de serviciu, răspunderii şi sancţionărilor disciplinare, încetarea raporturilor de serviciu.

În scopul gestionării eficiente a funcţiilor publice şi pentru completarea vidului legislativ al managementului resurselor umane din administraţia publică, precum şi în scopul aducerii legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în perioada 2009 - 2010, cu aportul con­siderabil al Direcţiei politica de cadre a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, au fost aprobate şi puse în aplicare un şir de acte legislative normative, după cum urmează:

 • Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul per­soanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea nr. 98 din 28 mai 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 158- XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Ast­fel, prin această lege a fost perfecţionat cadrul legislativ în serviciul public, inclusiv au fost efectuate următoarele modificări:
 • funcţiile de vicepreşedinte al raionului, viceprimar al municipiului şi viceprimar al satului (comunei), sectorului, oraşului au fost excluse din categoria funcţiilor pub­lice de conducere, fiind incluse în categoria funcţiilor de demnitate publică;
 • obţinerea calificativului „nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale de către un funcţionar public va avea ca efect destituirea acestuia din funcţia publică;
 • condiţiile de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice va­cante nu vor mai trebui să fie publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ci într-o publicaţie periodică;
 • Legea nr. 179 din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355- XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Prin această lege au fost stabilite reglementările referitor la salarizarea unor persoane care deţin funcţii de demnitate publică şi a personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • Legea nr. 222 din 17 septembrie 2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care s-au modificat şi completat 20 de acte legislative în vigoare, inclusiv acte legislative speciale în vigoare;
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 cu privire la aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 519 din 22 iunie 2010 „Cu pri­vire la aprobarea Regulamentului comisiei de disciplină". Prin această hotărâre a fost completată cu anexa nr. 7 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, ce prevede formarea în autorităţile publice a comisiilor de disciplină, cu competenţa de a examina abaterile disciplinare şi a propune sancţionarea funcţionarilor publici, în cazul sesizării acestora;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 697 din 5 august 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor public". Astfel, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 a fost completată cu anexa nr. 8;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 943 din 11.10.2010 „Cu privire la aprobarea modelului Contractului individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică";
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat;
 • Ghid metodic „Dezvoltarea profesională a personalului din autoritatea publică. Instruirea internă";
 • Ghid metodic „Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public";
 • Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs. Recomandări metodice.