Pin It

Abstract

Conform articolului 154 alineatul 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ1,rolul primarului asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor,a prevederilor Constituției,precum și punerea în aplicare a legilor,a decretelor Președintelui României,a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului,a hotărârilor consiliului local. Primarul este persoana autoritară autonomă care are influențe administrative pe un teritoriu administrativ a statului este determinat în mare parte de statutul său juridic de ales local .Acesta emite dispozitii care sunt necesare și sprijină pentru aplicarea ordinelor cu caracter normativ ale ministerelor, autoritătilor autonome locale,hotărârilor consiliului județean în condițiile legii.

Primarul nu-și ocupă atribuțiile în nume propriu, ci în numele societății locale care l-a ales,pe de o parte,și al statului statusului,care l-a abilitat cu drepturi și obligații de interes public conform articolului 155 alineatul 1 primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

  1. atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
  2. atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
  3. atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale;
  4. atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;
  5. alte atribuții stabilite prin lege.

Cuvinte cheie: primar,autoritate autonomă,caracter nor- mativ,dispoziții,societăți locale,status,interes public,atribuții lege.

Introducere

Etimologic termenul de “primar” are ca orgine din latinescul „primarius” care înseamnă “primul”, “principalul”, “de prim rang”.Cuvântul „primar” nu desemna însă,o funcție pe vremea Romei Antice.Termenul a ajuns în folosire, anturajului conducătorilor barbari de la succesiunea lor în Imperiul Roman de Apus.

Pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Române, funcția de primar a fost reglementată prima oară,prin art.83 din Legea Comunelor nr.394/1864[2], prin care se recunoștea de alegători împreună cu membrii consiliului și aprobat de prefect.Acesta, reprezenta ca șef al administrației publice locale care asigură conducerea comunității.

În România a fost promulgată legea nr.215/2001[3] a administrației publice locale și reînnoită în OUG 57/2019, prevăzut în Secțiunea a 2-a art. 154 alineatul (6), primarul îndeplinește funcția de autoritate publică și este șeful administrației publice locale,calitatea cea mai importantă de a reprezenta orașul în relațiile cu alte autorități publice,cu persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

Competența autoritară executivă a primarului

În art. 154 alineatul (4) și (5) a Codului Administrativ[4], acesta se implică în interese de administrare a serviciilor publice și instituțiilor pentru liniștea și ordinei publice fiind transparent în orice situație.Participă la ședințe,proiecte inițiate de consiliul local,în care își spune punctul de vedere în privința unor probleme ordinii de zi benefice pentru relația cu cetățenii.

Ca și autoritate publică a administrației publice locale,pri- marul are atribuții oricărei autorității publice din sfera oricărei puteri,în care legea are o autoritate de obligații ce trebuie îndeplinite și îndreptățite pentru rolul care aceasta a fost creată.

Atribuțiile exercitate de primari le revin doar în limitele stabilite prin lege sau hotărâri a consliului local ,astfel încât instituția primarului reprezintă o autoritate executivă de natură juridică.Asta nu înseamnă că nu au de dat dispoziții,acestea sunt revendicate conform actelor de executie.

Aceste atribuții ale primarului ,se v-a aplica în mod legal prin care rezultă condițiile juridice obligatorii,numai în limitele teritoariale ale orașului respectiv,competențele teritoriale ca și cea materială trebuie puse într-o ordine publică ca atare să fie respectate.

Conform art. 155 alineatul (2), (3), (4) și (5) are atribuții de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă,organizează alegeri,îndeplinește sarcini ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ,stabilește măsuri de protecție civilă,prezintă și elaborează rapoarte anual din punct de vedere social, economic și de mediu a teritoriului administrativ și alte atribuții stabilite prin lege.

Dispozițiile actelor primarului

Conform art.157 de lege,primarul poate adopta dispoziții cu caracter normativ și individual în exercitarea atribuțiilor.

Sfera de competență a autorității executive și în domeniile sale de activitate dispozițiile trebuie emise atât social,lucrări de folos public,cultural,administrativ,apărarea ordinii și liniștii publice și rezolvarea problemelor localnicilor.În cazul altor acte normative administrative în legătură cu dispozițiile primarului,acesta trebuie să emită condiții de formă și fond, în cadrul său competent,în condițiile legii.

Dispozițiile trebuie să cuprindă măsuri serioase să aibă un conținut corespunzător de înțelegere și de executare lor corectă.Ca orice act administrativ,actele primarului sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanțele judecătorești pe baza art. 52 și 126 alineatul (6) din Constituție și dispoziția Legii nr.554/2004 a procedurii administrative, și de către prefect.Prefectul v-a constata legalitatea emisă de primar,în urma unor suspiciuni ilegale, o să solicite primarului o reanalizare a dispoziției în cauză cu soluții de revocare a acesteia.

Concluzii

Primarul capătă o funcție de autoritate publică cu statut distinct dublu ca și reprezentant al colectivității locale și al statului în administrarea teritorială.Are un rol hotărâtor în desfășurarea activității administrative art.154 alineatul (2)[5].

Prin atribuțiile sale corespunzătoare,primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ- teritoriale,precum și cu consliul județean[6].

În competența sa,primarul beneficiaza de un aparat de specialitate structurat pe compartimente funcționale,în condițiile legii și care sunt încadrate cu funcționari publici și persoane contractuale[7].

Bibliografie

  1. Monitorul oficial,OUG 57/2019.
  2. Dr. Bercu Ana Maria,Statutul Primarului în România,Lucrare de semestru,Universitatea Al.I. Cuza,Iași.
  3. Cristina Catană,Primele 100 de zile ca primar în România,Editura Lumen,Iași,2010.
  4. Cristina Catană,Statutul Primarului în România,Scurt istoric al reglementării funcției de primar,pag 106.

 

[2]    Lect. Dr. Bercu Ana Maria,Statutul Primarului în România,Lucrare de semestru,Universitatea Al.I. Cuza,Iași.

[3] Cristina Catană,Primele 100 de zile ca primar în România,pag.106.

[4] OUG 57/2019,ART.154,Rolulprimarului, alineatul (4)Primarul conduce instituțiile publice de interes local,precum și serviciile publice de interes local și alineatul (5)Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi,precum și de a formula amenda-

mente de fond sau de formă asupra oricăror pproiecte de hotărâri,inclusiv ale altor inițiatori.Punctul de vedere al primarului se consemneaza,în mod obligatoriu,în procesul verbal al sedinței.

[5] Monitorul oficial,OUG 57/2019,art.154 alineatul (2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.

[6]  Principalele atribuții ale primarului pe baza Legii 215/2001 republicată,art. 63,alineatul (7).

[7]  Monitorul oficial,OUG 57/2019,art. 154,alineatul (3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

Biblioteca Digitală de Administrație și Management