Pin It

Proiectele de lege se adoptă în şedinţele de Guvern.

În vederea pregătirii şedinţelor Guvernului, Secretariatul General al Guvernului organizează în prealabil reuniuni de lucru cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare.

În cadrul acestor reuniuni se elaborează proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului, care se structurează în două părţi, şi care cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, note-mandat, memorandumuri, puncte de vedere, informări şi alte documente, în funcţie de necesităţi şi de solicitări.

În prima parte a agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care au toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele refăcute conform avizelor Consiliului Legislativ şi ale altor autorităţi competente, în scopul facilitării luării unei decizii rapide de către Guvern asupra actelor care sunt agreate de toate ministerele implicate şi care nu mai comportă discuţii suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern.

În a doua parte a proiectului agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care necesită dezbateri şi opţiuni ale Guvernului.

Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru. Agenda de lucru aprobată se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice interesate, cu cel puţin 36 de ore înainte de începerea şedinţei Guvernului.

Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora, iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru.

În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fie luate în discuţie şi proiecte de acte normative sau materiale neînscrise pe agenda de lucru. În cazul adoptării de către Guvern a acestor proiecte de acte normative, iniţiatorul are obligaţia să parcurgă ulterior procedura de avizare şi finalizare a acestora.

Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.

După şedinţa Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la transmiterea la Camera Deputaţilor sau, după caz, la Senat, a proiectelor de lege, înscrise în prima parte a agendei de lucru şi adoptate de Guvern,  însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare camerei respective, semnate de primul-ministru.

Proiectele de lege înscrise în cea de-a doua parte a agendei de lucru şi adoptate de Guvern vor fi finalizate de Secretariatul General al Guvernului prin operarea observaţiilor aprobate de Guvern, potrivit regulilor de tehnică legislativă.

În situaţia în care în şedinţa Guvernului au fost formulate observaţii de fond, Secretariatul General al Guvernului le va comunica iniţiatorilor, imediat după ce stenograma şedinţei Guvernului a fost redactată.

În termen de cel mult două zile de la primirea observaţiilor aprobate în şedinţa Guvernului, iniţiatorul este obligat să transmită Secretariatului General al Guvernului reformulările textelor vizate de aceste.

            Secretariatul General al Guvernului operează modificările corespunzătoare în textul proiectului de lege şi transmite autorităţii publice iniţiatoare forma finală a acestuia.

În situaţia în care iniţiatorul nu acceptă propunerile şi/sau observaţiile aprobate de Guvern, proiectul de lege va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.

Proiectele de lege cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării şi adoptării lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ precum şi a altor autorităţi competente, după caz. În situaţia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de lege va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.

În toate cazurile, dacă ulterior adoptării iniţiatorul solicită operarea altor modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia să repună respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.

Proiectul de lege final, rezultat în urma parcurgerii procedurii descrise, se transmite de către Secretariatul General al Guvernului la Camera Deputaţilor sau, după caz, la Senat, însoţit de expunerea de motive şi de hotărârile de supunere a lui spre adoptare camerei respective, semnate de primul-ministru.

Instrumentele de motivare şi avizare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de lege, precum şi originalul proiectelor de lege adoptate se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a proiectului respectiv.

Pe întregul parcurs al elaborării proiectelor de acte normative se interzice personalului autorităţilor publice iniţiatoare şi avizatoare furnizarea în afara instituţiilor respective a unor date sau informaţii cu privire la respectivele proiecte de acte normative, cu excepţia informaţiilor oficiale care trebuie furnizate în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.