Pin It

Construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire eliberata de către autorităţile administraţiei publice locale, (art. l din Legea nr. 50/1991). Instituind această regulă, legea face şi o enumerare a cazurilor în care autoriza­rea lucrărilor de construire este obligatorie şi anume: (art.3)

-  lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;

-  lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheolo­gice, de arhitectură, artă sau pictură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;

-  lucrări de construcţie, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

-  foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

-  construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de baza, daca nu au fost autorizate odată cu acestea;

-  organizarea de tabere, de conuri, căsuţe sau de rulote;

- lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expune­re situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, fir­me şi reclame.

Unele lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire şi anume:

-  reparaţii la împrejmuiri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

- reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioara şi exterioară, dacă se păstrează   forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;

-  reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit:

-  zugrăveli şi vopsitorii interioare;

-  zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor situate pe arterele principale de circulaţie;

-  reparaţii la instalaţiile interioare şi la branşamentele exterioare de orice fel aferente clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenţă sau aspectului arhitectural al acestora.

Din cuprinsul acestor dispoziţii legale rezultă că în domeniul construcţiilor, regula o constituie obligativitatea autorizării lor. şi numai prin excepţie unele lucrări pot fi executate fără a fi autorizate.

Desfiinţarea construcţiilor şi a amenajărilor a căror executare trebuie autoriza­tă, se face de asemenea, pe baza autorizaţiei de desfiinţare emisă în prealabil de către consiliile locale sau judeţene, după caz.

 

A) CERTIFICATUL DE URBANISM

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, autorizarea executării construcţiilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale cu respecta­rea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului (art.2 alin. l). Prin aceeaşi lege s-a instituit obligaţia ca cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire să fie însoţită de certificatul de urbanism.(art. 5, alin. 1)

Certificatul de urbanism este un act pregătitor emis de autorităţile administra­ţiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

Certificatul de urbanism are valoarea unei operaţiuni tehnico-materiale, întrucât acest înscris nu produce prin el însuşi efecte juridice, ci se mărgineşte sa constate doar o anumita situaţie de fapt sau de drept.

Obţinerea în prealabil a certificatului de urbanism este obligatorie pentru emiterea autorizaţiilor de construire. Certificatul de urbanism se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării terito­riului din cadrul consiliului local (judeţean), la cererea oricărei persoane fizice sau juridice.

Competenţa emiterii certificatului de urbanism aparţine autorităţii care emite şi autorizaţia de construire, (art.5 alin. l). In situaţia în care competenţa emiterii certificatului de urbanism aparţine Consiliului Judeţean, este necesară obţinerea avizului consiliului local pe al cărui teritoriu este amplasat imobilul.

Certificatul de urbanism se întocmeşte pe baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, după cum urmează:

-  pentru terenuri amplasate în localităţi, pe baza planurilor urbanistice aprobate şi a regulamentelor aferente acestora;

-  pentru terenuri amplasate în afara localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului municipiului, oraşului sau comunei aprobate şi a regulamentelor aferente acestora.

In lipsa documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, certificatul se întocmeşte pe baza datelor ce rezultă din documentaţiile existente sau în curs de elaborare, sau pe baza practicii urbanistice, cu avizul comisiei locale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului. În acest caz, certificatul se supune aprobării consiliului local care garantează preluarea informaţiei în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada de valabilitate a certificatului.