Pin It

In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism cuprinde elemente privind:

  1. a) regimul juridic al imobilului, cu referire la:

- situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia;

- dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile
care grevează asupra acestuia;

- extras din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a
teritoriului sau din reglementările aprobate care instituie un
regim   special   asupra  imobilului   (zone  protejate,   interdicţii
temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes
public ş.a.);

 

b)regimul economic al imobilelor, cu referire la:

- folosinţa actuală;

- destinaţia, stabilită prin documentaţiile de urbanism şi de
amenajare a teritoriului:

- reglementările fiscale  specifice localităţii  sau  zonei
respective;

 

c)regimul tehnic al imobilelor, cu referire la:

- procentul de ocupare a teritoriului (POT);

         - coeficientul de utilizare a terenului (CUT);

- dimensiunea şi suprafeţele minime  sau  maxime ale
parcelelor;

- echiparea cu utilităţi (apă, canalizare, energie electrică,
energie termică etc.);

- alinierea terenurilor şi a construcţiilor faţă de străzile
adiacente    terenului    şi    distanţele    construcţiilor    faţă    de
proprietăţile vecine;

- înălţimea construcţiilor şi caracteristicilor volumetrice
ale acestora;

-        sistemul constructiv şi principalele materiale de
construcţie permise;

-        înfăţişarea construcţiei (expresivitatea arhitecturală,
echilibrul compoziţional, finisajele etc.), dacă aceasta este
prevăzută în regulamentele aprobate;

- modul de realizare a construcţiilor;

- lucrările conexe de interes public necesare funcţionării
obiectivului

 

Aşadar, certificatul de urbanism indică, în funcţie de dispoziţiile de urbanism şi de limitările administrative ale dreptului de proprietate, precum şi de starea echipamentelor publice existente ori prevăzute, dacă terenul este construibil ori dacă este posibil de realizat o operaţiune determinată. După caz, acesta ar putea fi deci pozitiv sau negativ.