Pin It

1. Organizarea licitaţiei publice

Execuţia lucrărilor (investiţiilor) publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale sau din alte fonduri publice special constituite prin lege, se adjudeca pe baza de licitaţie publica. Licitaţia publica este obligatorie pentru investiţiile publice a căror valoare totală depăşeşte 10.000 euro. Acest cuantum valoric poate fi actualizat de către Guvern, la propunerile Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în funcţie de evoluţia preţurilor. Lucrările publice aprobate de organele competente vor fi atribuite spre execu­ţie, în baza licitaţiei organizate, în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a docu­mentaţiilor tehnico-economice aprobate.

Prin sistemul de licitaţie - ofertare - adjudecare se creează contractanţilor condiţii egale de contractare a investiţiilor publice şi se asigura investitorului posibilitatea de a alege contractantul cel mai competitiv. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, unitatea investi­toare numeşte, prin decizie, pentru fiecare investiţie publică în pane, o comisie de licitaţie.

Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membrii şi va cuprinde:

  • preşedintele comisiei care este, de regulă, un specialist al unităţii investi­toare;
  • reprezentantul Ministerului Finanţelor;
  • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
  • alţi membrii care vor fi specialişti cu experienţă profesională în domeniul investiţiei publice respective şi care au probitate morală.

Comisia de licitaţie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, evalua­re a ofertelor pentru licitaţie publică şi de respectarea procedurii desfăşurării acesteia în conformitate cu prevederile Regulamentului, precizările şi reglemen­tările Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Organizatorul licitaţiei poate fi însuşi investitorul sau un agent economic de specialitate, angajat de investitor. Organizatorul licitaţiei răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, în limitele contractului încheiat, dacă este cazul, cu unitatea investitoare. Organizarea unei licitaţii de investiţii publice se poate face numai după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege pentru promovarea investiţiilor publice şi după obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiei de construire a lucrărilor respective. Licitaţia publică reprezintă condiţia de bază, obligatorie şi totodată regula pentru contractarea executării unei investiţii publice în valoare totală de peste 100 milioane lei, interzicându-se împărţirea contractului de execuţie în mai multe contracte de valoare mai mică, în scopul de a evita organizarea licitaţiei publice. Regulamentul prevede şi unele situaţii de excepţie când este permisă „încredinţarea directă" a executării investiţiilor publice. Încredinţarea directă denumită şi „achiziţie dintr-o singură sursă" a realizării investiţiilor publice se practică cu titlu de excepţie pe baza unei singure cereri de ofertă adresată unui singur contractant care îndeplineşte condiţiile de contractare.

Incredinţarea directă este admisă în următoarele situaţii:

- în cazul investiţiilor publice care pot fi realizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive în privinţa investiţiilor publice respective cum ar fi: lucrările artistice speciale şi lucrările sub protecţia dreptul de autor;

-la două licitaţii publice deschise consecutive nu s-a prezentat decât un singur ofertant cu o ofertă corespunzătoare.

Organizatorul licitaţiei, în funcţie de valoarea şi complexitatea lucrărilor publice ce se vor executa, poate folosi una dintre următoarele forme de licitaţie:

-  licitaţia publică deschisă fără preselecţie;

-  licitaţia publică deschisă cu preselecţie;

-  licitaţia publică restrânsă.

Licitaţia publică deschisă fără preselecţie este licitaţia care se organizează într-o singură etapă, la ea putând participa un număr nelimitat de contractanţi interni şi externi care îndeplinesc condiţiile din documentele de licitaţie.

Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia organizată în două etape distincte: în prima etapă participă toţi contractanţii interesaţi care răspund anunţului publicitar, iar în a doua etapă participă numai contractanţii selecţionaţi de organizatori, în măsura îndeplinirii condiţiilor de competitivitate impuse. Această formă se aplică pentru investiţiile publice complexe, scopul primei etape fiind întocmirea listei contractanţilor potenţial competitivi ce urmează să fie selecţionaţi pentru etapa a doua. In vederea preselecţiei, organizatorul licitaţiei pune la dispoziţia celor intere­saţi informaţii tehnice şi economice privind viitoarea licitaţie, precum şi instrucţiu­nile de prezentare a documentelor de preselecţie. Aceste informaţii şi documente pot fi ridicate direct de la sediul organizato­rului sau acesta le transmite prin poştă celor care îşi manifestă intenţia de participare la licitaţie. Documentele de preselecţie constau în informaţii privind calificarea contrac­tanţilor. Criteriile de stabilire a calificării contractanţilor, în baza cărora aceştia pot să participe la licitaţie, sunt următoarele:

- calitate de agent economic autorizat şi înregistrat în domeniul investiţiei publice supuse licitaţiei (certificat emis de camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul registrului comerţului);

-  informaţii generale despre contractant (sediul principal şi al filialelor, capitalul social, principalele lucrări sau afaceri, pe domenii de activitate);

-  performanţele anterioare în domeniu;

-  lipsa sancţiunilor penale sau contravenţionale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte abateri prevăzute în Legea nr. l 1/1991, privind combaterea con­curenţei neloiale.

-  asigurarea cu personal de specialitate care poate fi disponibilizat pentru realizarea investiţiilor publice;

-  dotarea tehnică cu utilaje şi echipamente care pot fi disponibilizate pentru realizarea investiţiilor şi care sunt în stare de funcţionare;

- situaţia financiară pe baza datelor din ultimul bilanţ şi valoarea lucrărilor râmase de executat la investiţiile în derulare la care este executant;

- să nu fie insolvabili, blocaţi financiar, în stare de faliment sau afacerile lor să nu fie administrate de un judecător sindic, activităţile lor să nu fie suspendate, iar ei să nu facă obiectul vreunei anchete penale pentru una din faptele menţionate mai sus;

- îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale;

-  informaţiile privind asocierea cu alţi agenţi economici:

-  capacitatea şi resursele de executare a investiţiilor respective;

-  certificatele de bună execuţie;

-  scrisorile de recomandare;

-  naţionalitatea contractantului.

Agentul economic care a elaborat proiectul tehnic nu poate fi declarat eligibil pentru realizarea investiţiei publice respective. In vederea participării la licitaţie, este de datoria contractanţilor de a se informa dacă sunt eligibili sau nu. Contractant eligibil nu înseamnă şi contractant selecţionat. Organizatorul licitaţiei, la solicitarea oricărui contractant, este obligat să răspundă asupra aprecierii dacă acesta este calificat sau nu. Evident că, selecţionarea contractanţilor se face în funcţie de credibilitatea inspirată de aceştia investitorului, pe baza informaţiilor transmise.

După primirea documentelor de preselecţie (informaţii privind calificarea contractanţilor, organizatorul licitaţiei studiază, compară performanţele acestora şi întocmeşte lista contractanţilor selecţionaţi. Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a comunica tuturor contractanţilor participanţi, în scris, rezultatul preselecţiei. Numărul minim de contractanţi selecţionaţi trebuie să fie trei.

Investitorul va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselecţie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selecţionat sau nu, nume­le contractanţilor care au fost selecţionaţi. Va comunica, de asemenea, la cerere, contractanţilor care nu au fost selecţionaţi, motivele respingerii, dar nu este obligat să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea.

Licitaţia publică restrânsă se aplică în următoarele situaţii:

-  investiţia publică, datorită specificului acesteia, poate fi executată, de regulă, de un număr restrâns de contractanţi specializaţi;

- a existat o licitaţia publică deschisă anterioară, nefinalizată prin încheie­rea unui contract;

-  există motive de păstrare a caracterului secret al investiţiei publice. Licitaţia publică restrânsă are caracter de excepţie, regula constituind-o

licitaţia publică deschisă.

Numărul minim de participanţi la licitaţia publică restrânsă trebuie să fie 3. Anunţarea licitaţiei se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care, pentru a putea participa la licitaţie, trebuie să răspundă condiţiilor impuse de investitor. în vederea organizării licitaţiei pentru realizarea unei investiţii publice, investitorul are obligaţia să elaboreze documentele licitaţiei care se pun la dispoziţia contractanţilor pentru întocmirea ofertelor. Aceste documente pot fi elaborate şi de către organizator sau alt agent economic de specialitate, angajat de investitor în acest scop.

Documentele licitaţiei sunt:

- anunţul publicitar şi(sau) invitaţia de participare (în cazul contractanţilor selecţionaţi);

-  instrucţiunile pentru contractanţi care cuprind date şi informaţii asupra organizării şi desfăşurării licitaţiei, precum şi precizări asupra modului de întocmire şi prezentare a ofertei, inclusiv criteriile de calificare a contractanţilor;

-  formularele de ofertă;

-  formularul de contract;

-  condiţiile generale de contractare;

- condiţiile suplimentare şi speciale de contractare;

- proiectul tehnic ci; piese scrise şi desenate selecţionate în scopul licitaţiei;

-  caietul de sarcini;

-  listele cu cantităţi de utilaje şi echipamente;

-  listele cu cantităţi de lucrări;

-  graficul general de realizare a investiţiei publice, livrări, recepţii.

-  alte condiţii sau precizări de elaborare şi prezentare a ofertelor, pe care investitorul sau organizatorul licitaţiei le consideră necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situaţiei hidrologice, a reţelelor sub şi supraterane, alte particularităţi ale amplasamentului etc.).

Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia contractanţilor, contra cost, de către organizatorul licitaţiei, preţul de vânzare stabilindu-se în funcţie de suma necesară acoperirii cheltuielilor cu multiplicarea acestor documente.

Modificarea conţinutului documentelor licitaţiei, după vânzarea lor, poate fi făcută de către investitor numai în situaţii deosebite şi cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Notificarea modificării documentelor licitaţiei se face de către organizatorul licitaţiei înainte de termenul de depunere a ofertelor şi obligatoriu tuturor contrac­tanţilor care au cumpărat documentele licitaţiei. în cazul în care, ca urmare a modificării documentelor licitaţiei, este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunica de către organizatorul licitaţiei tuturor contractanţilor, o dată cu notificarea modificării, pe baza aprobării prealabile a investitorului.

Organizatorul licitaţiei, în funcţie de importanţa funcţiei publice şi de interesele investitorului, face anunţuri publicitare pentru organizarea licitaţiei publice în presa internă şi, după caz, în presa internaţională. Publicitatea anunţurilor referi­toare la licitaţie se face prin cel puţin 3 anunţuri în cotidiene de largă circulaţie, şi, după caz, în publicaţii de specialitate. In situaţia în care se urmăreşte şi atragerea contractanţilor străini şi, deci, licitaţia este cu participare internaţională, publicitatea licitaţiei se face şi în cel puţin un cotidian de largă circulaţie internaţională şi, după caz, într-o publicaţie internaţională de specialitate. Anunţurile publicitare se fac cu minimum 30 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Conţinutul minim al anunţului licitaţiei cuprinde:

-  numele investitorului şi al organizatorului licitaţiei (dacă este cazul) şi sediile acestora;

-  locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii;

-  obiectul licitaţiei şi descrierea sintetică a investiţiei publice;

-  data şi ora limită a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii licitaţiei publice;

-  preţul şi modul de obţinere a documentelor licitaţiei.

Invitaţiile de participare la licitaţia publică se fac de către investitor sau organizatorul licitaţiei pentru:

-  etapa a doua a licitaţiei publice deschise cu preselecţie;

-  licitaţia publică restrânsă.

Invitaţiile de participare la licitaţia publică se transmit numai contractanţilor selecţionaţi.

Contractanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc să participe, transmit în scris organizatorului cererea de includere pe lista contractan­ţilor potenţiali.

Contractanţii care nu primesc invitaţii nu pot participa la licitaţie.

2. Desfăşurarea licitaţiei publice şi încheierea contractului de realizare a investiţiei publice.

Aceasta etapa începe cu depunerea ofertelor, continuă cu evaluarea acestora şi se încheie cu semnarea contractului de realizare a investiţiei publice.

Pana la data limita prevăzută în anunţul licitaţiei publice, potenţialii contrac­tanţi trebuie să depună ofertele lor de contractare.

Oferta reprezintă angajamentul ferm al contractantului în conformitate cu documentele licitaţiei şi se va depune, în vederea participării la licitaţie, la organi­zatorul acesteia. Oferta se întocmeşte de către contractant sau de către o altă societate comer­cială de specialitate, angajată de contractant în acest scop, cu condiţia păstrării caracterului secret al acesteia. Oferta este secretă, trebuie să fie fermă şi să aibă caracter definitiv. Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei contractantului de a realiza investiţia publică, în conformitate cu documentele licitaţiei, încheind contractul cu unitatea investitoare.

Data şi ora până la care pot fi depuse ofertele sunt denumite „termenul de închidere a depunerii ofertelor" . Ofertele depuse după acest termen sunt excluse de la licitaţie şi se restituie contractanţilor, nedesfăcute. Ofertele se depun de contractant, în con fermitate, c u instrucţiunile pentru contractanţi, în două exemplare, un exemplar în original şi o copie sau mai multe, după cum cere organizatorul licitaţiei prin instrucţiuni.

Oferta va cuprinde de regulă:

-  scrisoarea de transmitere a ofertei;

-  formularul de ofertă;

-  garanţia pentru oferta depusă (de participare);

-  liste cu cantităţi de lucrări;

-  liste cu cantităţi de utilaje şi echipamente;

-  tabele cu informaţii suplimentare;

-  informaţii şi documente despre eligibilitate şi calificare;

-  oferte alternative (daca e cazul):

-  alte materiale ce trebuie transmise conform instrucţiunilor pentru con­tractanţi.

Organizatorul licitaţiei are dreptul de a descalifica orice contractant care nu îndeplineşte, prin oferta prezentata, una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei, din instrucţiunile pentru contractant şi din condiţiile de calificare.

Perioada de timp necesară elaborării ofertelor (de la data anunţului publicitar sau de la data expedierii invitaţiilor, până la data depunerii ofertelor) se stabileşte de organizatorul licitaţiei, dar nu va fi mai mică de 30 de zile calendaristice, iar în cazul unor lucrări de mare complexitate va fi de minimum 60 de zile calendaristice. Oferta trebuie să conţină, în mod expres, durata sa de valabilitate.

Durata de valabilitate a ofertei se stabileşte de către organizatorul licitaţiei ţinând seama că aceasta se socoteşte de la data deschiderii ofertelor şi până la data semnării contractului de executare a lucrării publice, de către ambele părţi. La stabilirea duratei de valabilitate a ofertei, organizatorul licitaţiei va avea în vedere o perioadă de timp necesară pentru: studierea şi compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare; comunicarea deciziei de adjudecare; soluţionarea contestaţiilor, finalizarea negocierilor şi semnarea contractului.

Adjudecarea unei oferte reprezintă manifestarea voinţei investitorului de a încredinţa investiţia publica contractantului, a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare şi de a semna contractul cu acesta. Revocarea ofertei de către contractant, după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garanţiei de participare (pentru oferta depusă);

Revocarea de către contractantul câştigător a ofertei după adjudecare atrage pierderea garanţiei de participare, precum şi suportarea altor despăgubiri stabilite prin documentele licitaţiei. Valoarea ofertei reprezintă valoarea totală şi pe secţiuni a investiţiei publice care face obiectul ofertei şi se înscrie de către contractant în formularul de ofertă. Valoarea ofertei se stabileşte de către contractant, de regulă, prin aplicarea preţurilor sale unitare care vor fi înmulţite cu cantităţile de lucrări, de utilaje şi echipamente din listele prezentate (primite de la organizatorul licitaţiei prin documentele licitaţiei), după care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrări, secţiuni, cheltuieli generale şi. în final, valoarea totală a ofertei, conform instrucţiu­nilor pentru contractanţi.

Articolele din listele cu cantităţile de lucrări şi echipamente necotate de către contractant nu vor fi plătite de către unitatea investitoare, considerându-se ca acestea sunt incluse în alte preţuri ale cantităţilor de lucrări cuprinse în liste, deci rămân în obligaţia contractantului şi se includ în valoarea ofertei.

Valoarea ofertei se poate stabili şi prin alte metode, atunci când documentele licitaţiei le precizează. în valoarea ofertei, contractantul va include şi contravaloarea taxelor, impozi­telor, asigurărilor etc., în conformitate cu prevederile contractuale. Preţurile unitare şi totale pe articole de lucrări ale ofertei pot fi:

- fixe, în cazul în care condiţiile contractuale prevăd că acestea să rămână nemodificate pe întreaga durată a contractului;

-  modificabile (indexate), atunci când valorile cotate de contractant pot fi modificate pe durata contractului.

Unitatea investitoare, prin documentele licitaţiei (instrucţiunile pentru contractanţi şi condiţiile speciale de contractare), va face precizări speciale privind redactarea valorii ofertei, iar în situaţiile în care acceptă indexarea preţurilor, procedura de indexare.

Valoarea totală şi parţială a ofertei se va prezenta în lei, şi, după caz, în valută, conform instrucţiunilor pentru contractanţi şi anume:

-  în lei, pentru lucrările, utilajele şi echipamentele care se procură din ţară;

-  în valuta indicată pentru lucrările, utilajele şi echipamentele procurate din alte ţâri.

Cu privire la eventualele modificări ale preţurilor şi ale legislaţiei în vigoare până la data depunerii ofertelor, în perioada de valabilitate a ofertelor şi în perioada de realizare a investiţiilor publice, se vor face precizări clare de către organizatorul licitaţiei în instrucţiunile pentru contractanţi şi în condiţiile speciale de contractare. Contractanţilor li se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul investiţiei publice şi împrejurimile acesteia şi să obţină pentru ei înşişi, pe proprie răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea contractului. Contractanţii care doresc să ofere alternative tehnico economice nesolicitate (faţă de cerinţele din documentele licitaţiei) trebuie să întocmească mai întâi oferta de baza pentru cerinţele tehnice incluse în documentele licitaţiei, după care va furniza suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completă a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificaţiile tehnice, listele cu cantităţi de lucrări, utilaje şi echipamente şi preţurile lor parţiale şi totale, metodologia de execuţie propusă şi alte detalii relevante. Comisia de licitaţie va lua în considerare ofertele alternative, dacă acestea sunt acceptate din punctul de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate de către investitor şi proiectant. Ofertele depuse de contractanţi până la data şi ora precizată pentru depunere se vor păstra de organizatorul licitaţiei sub cheie, după ce s-a verificat, în prealabil, dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.

La data, ora şi locul anunţate pentru deschiderea licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie, reprezentanţii contractanţilor, reprezentanţii unităţii investitoare şi, după caz, alţi specialişti invitaţi. La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunţa numele contractanţilor, după care va deschide ofertele (plicurile în care sunt introduse documentele privind oferta).

în continuare va anunţa clar:

-  valorile ofertelor totale şi pe secţiuni:

-  propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora:

-  notificările în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte, dacă există;

-  existenţa garanţiilor publice pentru oferta depusă (de participare) solicitate:

-  orice alte detalii pe care comisia le consideră necesare.

După deschiderea licitaţiei şi anunţarea contractanţilor, comisia de licitaţie va întocmi un proces verbal care se va citi în prezenţa participanţilor şi în care se va menţiona:

-  lista ofertelor, denumirea şi sediile contractanţilor, valorile totale şi pe secţiuni ale ofertelor, notificările în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte, existenţa garanţiilor de participare şi alte informaţii legate de ofertele depuse;

-  lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformităţi faţă de prevederile documentelor licitaţiei.

Procesul verbal va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie, de reprezentanţii contractanţilor şi, după caz, de invitaţi. Ofertele pentru care s-au transmis notificările de retragere, ofertele întârziate sau ofertele care nu prezintă garanţia de participare la licitaţie conform instrucţiunilor pentru contractanţi se vor înapoia contractanţilor respectivi, nedeschise. După deschiderea, în public, a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie. Comisia de licitaţie procedează, în continuare, pe loc sau în zilele următoare, la stabilirea situaţiilor în care fiecare oferta răspunde sau nu cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi. după aceea, trece la examinarea şi evaluarea de detaliu a ofertelor.

Dacă o ofertă nu răspunde cerinţelor documentelor licitaţiei, aceasta va fi respinsa de către comisia de licitaţie, cu excepţia situaţiei când contractantul poate corecta ulterior erorile sau omisiunile din ofertă spre a deveni corespunzătoare. Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie, prin aprecierea simplă a calităţilor tehnice şi valorice sau aprecierea prin punctaj.

Aprecierea prin punctaj reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi la elementele principale ale ofertelor stabiliţi, în prealabil, de către unitatea investitoare împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, delegaţi în comisia de licitaţie şi înscrişi în instrucţiunile pentru contractanţi.

Criteriile de selecţie şi punctajele care se acordă fiecărui criteriu se stabilesc, după caz, în ordinea importanţei lor, şi anume:

-  valoarea ofertei;

-  durata de execuţie a investiţiei;

-  competitivitatea echipamentelor şi utilajelor tehnologice care fac parte din investiţie;

-  asigurarea service-ului şi pieselor de schimb;                

-  facilitaţi financiare asigurate de contractant;

-  performanţele tehnice şi bonitatea contractantului;

-  situaţia financiară a contractantului;

-  performanţele contractantului în domeniu;

-  calificarea personalului disponibilizat pentru execuţia investiţiei;

- asigurarea utilajelor şi echipamentelor pentru realizarea investiţiei, efici­enţa şi competitivitatea acestora;

-  eficienţa metodelor tehnologice şi organizarea şantierului;

- performanţe de calitate asumate de contractant pentru realizarea investiţi­ei publice.

Sistemul de punctaj, coeficienţii de evaluare şi modul de aplicare a acestora se vor comunica, în prealabil, contractanţilor prin documentele licitaţiei.

în cazul aprecierii simple, oferta desemnată câştigătoare (adjudecată) repre­zintă acea ofertă cu valoarea cea mai scăzută, în condiţiile asigurării calităţii tehnice, respectării documentelor licitaţiei, precum şi demonstrării eligibilităţii şi capacităţii contractantului de a executa investiţia publică.

în cazul aprecierii prin punctaj, oferta adjudecată reprezintă acea ofertă care prin însumare totalizează punctajul maxim, cuantificând elementele (criteriile) de selecţie prezentate mai sus. Atât în cazul evaluării ofertelor prin metoda aprecierii simple, cât şi prin metoda aprecierii prin punctaj, oferta adjudecată trebuie sa reprezinte oferta cea mai competitivă cu condiţia ca contractantul să aibă capacitatea şi resursele sa execute contractul în mod eficient.

In cazul prezentării ofertelor alternative, comisia de licitaţie va cota atât oferta de bază, cât şi oferta alternativ prezentată. Adjudecarea se va face prin una din metodele prezentate, contractantul respectiv participând la licitaţie cu două oferte. In urma evaluării ofertelor, comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de adjudecare în 4 exemplare, care va cuprinde:

-  numele membrilor comisiei de licitaţie şi al specialiştilor invitaţi care au participat la evaluarea şi compararea ofertelor:

-  nominalizarea contractantului a cărui ofertă a fost adjudecată;

- justificarea criteriilor tehnice şi economice ale hotărârii de adjudecare (motivarea hotărârii);

-  semnăturile tuturor membrilor comisie de licitaţie şi, după caz, ale invitaţilor.

Hotărârea comisiei de licitaţie se va transmite în câte un exemplar la: investitor (originalul), Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului., Ministe­rului Finanţelor, iar un exemplar rămâne la comisia de licitaţie.

Hotărârea de adjudecare se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi în care se vor include în mod obligatoriu şi voturile reprezen­tanţilor investitorului, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Imediat după redactarea hotărârii de adjudecare, organizatorul licitaţiei va anunţa atât contractantul câştigător, cât şi contractanţii necâştigători, telegrafic, prin telex sau telefax, precum şi printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, semnată de unitatea investitoare.

în cazul în care nu s-au depus contestaţii în termen de 7 zile de Ia notificarea scrisă, investitorul invită contractantul câştigător pentru semnarea contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie. In cazul depunerii de contestaţii, acest termen se prelungeşte cu încă 10 zile, până la soluţionarea contestaţiilor de către unitatea investitoare, cu avizul Ministerului Finanţelor şi M.L.P.A.T.

în cazul în care contestatorii atacă în justiţie decizia prin care s-au soluţionat contestaţiile, în termenul de 10 zile de la comunicarea acesteia, termenul de încheiere a contractului se poate suspenda pe o perioadă de maximum 30 de zile.

Comunicarea, denumită scrisoare de acceptare va conţine:

-  notificarea referitoare la acceptarea ofertei;

-  valoarea ofertei acceptate şi, deci, valoarea investiţiei publice şi a contractului;

notificarea încredinţării contractului;

- invitaţia contractantului câştigător de a semna contractul de execuţie a lucrărilor şi de a constitui garanţia de bună execuţie şi de semnare a documentelor contractului pe durata de valabilitate a contractului.

După constituirea de către ofertantul câştigător a garanţiei de bună execuţie, organizatorul licitaţiei va comunica, prin scrisori semnate de el şi investitor, celor­lalţi contractanţi, ca ofertele lor nefiind câştigătoare, li se restituie garanţia de participare (pentru oferta depusă).Hotărârea de adjudecare a comisiei de licitaţie constituie actul în baza căruia investitorul va încredinţa contractantului câştigător, realizarea investiţiei publice. După notificarea, printr-o scrisoare de acceptare a ofertei, către contractantul câştigător, se procedează la semnarea contractului care include toate acordurile şi documentele intervenite între părţi, inclusiv constituirea garanţiei de buna execuţie, conform prevederilor din documentele licitaţiei. Dacă după ce a primit scrisoarea de acceptare, ofertantul câştigător nu sem­nează contractul şi documentele acestuia sau nu constituie garanţia de bună execuţie, el va pierde garanţia de participare şi va suporta plata daunelor produse. In acest caz, comisia de licitaţie poate încredinţa realizarea investiţiei publice contractantului clasat pe locul al doilea. Contractul de realizare a lucrărilor (investiţiilor) publice este, ca natura juridică, un contract de drept administrativ şi este supus regimului juridic specific acestei categorii de acte juridice. Studierea contractelor administrative face însă obiectul disciplinei de drept administrativ.

3. Anularea şi amânarea licitaţiei publice

De regulă, licitaţia publică pentru executarea lucrărilor publice nu poate fi anulată. In mod excepţional, licitaţia poate fi anulată:

-  în cazul în care diferenţa dintre valoarea investiţiei publice estimată anterior de către investitor şi valoarea ofertei prezentate de contractanţi este atât de mare încât nu poate fi acceptată de către investitor;

- în cazul unor contestaţii întemeiate ale contractanţilor care au fost admise;

-  în alte cazuri specificate în mod expres în documentele licitaţiei. După cum se poate observa din aceste prevederi regulamentare, licitaţia

publică poate fi anulată, în cazurile prezentate, înainte de adjudecarea ofertei.

Astfel, în primul caz, licitaţia se anulează după deschiderea şi evaluarea ofertelor, pe când în cazul contestaţiilor admise, licitaţia publica poate fi anulată în diferite faze ale desfăşurării ei, în funcţie de momentul descoperirii neregulilor şi abaterilor de la reglementările în materie. Anularea licitaţiei publice se face de către unitatea investitoare, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Terito­riului, însă, înainte de adjudecarea ofertei şi de semnarea contractului pentru realizarea investiţiei publice.

Un argument în favoarea acestei soluţii este că, hotărârea de adjudecare, care reprezintă un act de acceptare a ofertei, nu mai poate fi revocată întrucât în baza ei au luat naştere raporturi juridice contractuale. Anularea contractului poate interveni numai pentru cauze anterioare încheierii contractului şi care, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt imputabile administraţiei investitoare care a organizat sau pentru care a fost organizată licitaţia publică.

Ori, pentru anularea contractului, administraţia nu poate invoca propria-i culpă nici în faţa justiţiei şi cu atât mai mult nu poate dispune în mod discreţionar această măsură pentru motive ce-i sunt imputabile. Singura soluţie pentru anularea licitaţiei şi, inclusiv, a contractului este recur­gerea la calea justiţiei, revenind administraţiei sarcina de a dovedi că motivele invocate se bazează pe culpa exclusivă a contractantului particular. În cazul anulării licitaţiei publice, organizatorul acesteia comunică hotărârea în scris, tuturor contractanţilor participanţi şi restituie garanţiile de participare integral. Amânarea deschiderii licitaţiei se poate face în cazul în care documentele licitaţiei sunt incomplete sau aceste documente au fost întocmite cu încălcarea prevederilor regulamentului sau a precizărilor metodologice ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Amânarea se dispune de către investitor, la propunerea comisiei de licitaţie, cu avizul celor două ministere.

Hotărârea prin care se amână licitaţia publică nu poate fi desfiinţată pe cale judecătorească, întrucât prin aceasta nu se suprimă dreptul contractanţilor de a participa la licitaţie publică, ci doar se urmăreşte asigurarea unui cadru organiza­toric, corect şi legal, cu şanse egale pentru toţi participanţii.

4. Garanţiile contractanţilor pentru realizarea de lucrări publice

In vederea participării la licitaţia publică, contractanţii ofertanţi sunt obligaţi sa depună ia unitatea investitoare, garanţia pentru oferta depusă care mai este denumită şi garanţie de participare, în scopul asigurării investitorului că respectivii contractanţi îşi menţin ofertele depuse şi intenţionează să încheie contractul de realizare a investiţiei publice.

Garanţia de participare se restituie integral contractanţilor necâştigători .

Garanţia de participare se pierde în următoarele situaţii:

- dacă contractantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

-  daca contractantul câştigător nu semnează contractul de realizare a in­vestiţiei publice, nu depune garanţia de restituire a avansului acordat de investitor pentru începerea lucrărilor sau nu depune garanţia de bună execuţie.

Garanţia de buna execuţie trebuie depusa de către ofertantul câştigător, cu care investitorul urmează să încheie contractul de realizare a investiţiei publice. Scopul constituirii acestei garanţii este de a asigura pe investitor că investiţia publică va fi realizată de către particularul contractant, în condiţii de calitate şi la termenele convenite prin contract. Modul de restituire a garanţiei de bună execuţie se stabileşte prin clauzele contractului. Cuantumul acestor garanţii se stabileşte de către investitor şi reprezintă un procent din valoarea investiţiei publice. Formele de constituire a garanţiilor pot fi:

-  sume cash depuse la casieria organizatorului licitaţiei, contra unei chitanţe;

dispoziţie de plată sau cecuri acceptate de o bancă indicată de organizatorul licitaţiei, scrisori de garanţie bancară, acreditive sau alte forme stabilite de organizatorul licitaţiei (cu acordul investitorului) prin documentele licitaţiei.