Pin It

Proiectele de lege se iniţiază, se elaborează şi se adoptă în conformitate cu prevederile Constituţiei României, cu normele de tehnică legislativă, precum şi cu principiile ordinii de drept.

Legea trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care:

  1. a) proiectul de lege trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune, precum şi cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte;
  2. b) proiectul de lege nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin Constituţie şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acesteia.

Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă, prevăzută la art.74 alin.1 din  Constituţia României, prin însuşirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice şi transmiterea acestora spre dezbatere şi adoptare camerei competente a Parlamentului.

 Proiectele de lege se elaborează de către autorităţile abilitate să le iniţieze, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată.

Au dreptul să iniţieze proiecte de lege şi să le supună spre însuşire Guvernului, potrivit atribuţiilor pe care le au, în domeniul lor de activitate, următoarele autorităţi ale administraţiei publice:

  1. a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative autonome;
  2. b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor - prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
  3. c) prefecturile, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii - prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.

În vederea elaborării proiectelor de acte normative, la toate autorităţile administraţiei publice menţionate, se constituie, prin dispoziţie a conducătorilor acestora, colective speciale în componenţa cărora sunt desemnaţi jurişti, specialişti în domeniul integrării europene, precum şi specialişti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Colectivul va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.

Acest colectiv întocmeşte o primă formă a proiectului de lege, care este prezentată conducătorului autorităţii iniţiatoare.

În procesul de elaborare a proiectelor de lege autorităţile iniţiatoare au obligaţia să respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică[1]. Este vorba, în esenţă, de aducerea la cunoştinţa publică a proiectului de lege şi a documentaţiei de fundamentare, precum şi de stabilirea unui termen de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri sau observaţii cu privire la cu privire la proiectul de lege. Acesta va putea intra în circuitul de avizare numai după ce a fost definitivat pe baza propunerilor şi observaţiilor primite.

Pentru asigurarea consultării partenerilor sociali, autorităţile iniţiatoare au obligaţia să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare[2].

Proiectul de lege trebuie însoţit de expunerea de motive.

Proiectul de lege iniţiat de autorităţile competente se transmite pe circuitul de avizare numai după însuşirea acestuia, prin semnarea expunerii de motive, de conducătorul autorităţii publice iniţiatoare şi de ministrul de stat coordonator.

Proiectul de act normativ se transmite concomitent, în copie, autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, în funcţie de obiectul reglementării, care au obligaţia să analizeze şi să comunice iniţiatorului eventualele observaţii şi propuneri, în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen. Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile comunitare se transmit spre analiză şi Ministerului Integrării Europene, însoţite de tabelul de concordanţă între actul comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune.

După obţinerea punctelor de vedere ale autorităţilor publice care urmează să avizeze, iniţiatorul definitivează proiectul de lege. La operaţiunea de definitivare pot participa şi reprezentanţi ai autorităţilor publice avizatoare.

Dacă în urma propunerilor şi observaţiilor primite de la autorităţile publice avizatoare s-au adus modificări proiectului de act normativ, expunerea de motive iniţială va fi reformulată în mod corespunzător, astfel încât fundamentarea să se refere la forma proiectului de act normativ care va fi transmisă spre avizare.

După definitivare originalul proiectului de lege, însoţit de expunerea de motive, refăcută conform modificărilor operate, se transmite succesiv spre avizare de către iniţiator autorităţilor publice interesate în aplicare, în termen de maximum 3 zile de la primirea avizelor acestora.

În situaţia în care între iniţiator şi autorităţile publice avizatoare există puncte de vedere diferite, proiectul de lege va fi avizat, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia, cu observaţii, care vor fi anexate şi prezentate în cadrul şedinţei Guvernului. Depăşirea termenului de 5 zile, precum şi restituirea proiectului, fără semnarea instrumentului de prezentare şi motivare, însoţit sau nu de observaţii, reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi de către iniţiator.

Proiectul de lege se transmite Ministerului Justiţiei în original, împreună cu o copie, numai după obţinerea avizelor autorităţilor publice interesate. Ministerul Justiţiei avizează proiectele de lege exclusiv din punct de vedere al legalităţii, încheind succesiunea operaţiunilor din etapa de avizare.

Proiectele de lege avizate se transmit de către iniţiator Secretariatului General al Guvernului, atât în original, ştampilate pe fiecare pagină, cât şi pe suport magnetic, însoţite de fişa circuitului de avizare.

Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de două zile pentru proiectele de lege care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgenţă şi de 10 zile pentru celelalte proiecte de lege. De asemenea, Secretariatul General al Guvernului verifică îndeplinirea condiţiilor de formă ale fiecărui proiect de lege, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă, întocmind, dacă este cazul, o notă cuprinzând propuneri şi/sau observaţii.

În continuare, Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului avizul Consiliului Legislativ şi nota cuprinzând propunerile şi/sau observaţiile sale.

Pe baza acestora, iniţiatorul are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface proiectul de lege. Proiectul de lege refăcut va fi transmis Secretariatului General al Guvernului, ştampilat pe fiecare filă, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei Guvernului pe a cărei agendă de lucru se solicită să fie înscris.

În situaţia în care iniţiatorul nu acceptă, total sau parţial, observaţiile şi propunerile formulate în avizul Consiliului Legislativ şi în nota Secretariatului General al Guvernului, acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de lege ce urmează să fie supusă spre adoptare Guvernului, însoţită de o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observaţiilor şi/sau a propunerilor respective.

 

 

[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 03.02.2003.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.142 din 22.03.2001.