Pin It

Cuprinde  două  etape  şi   elemente  fundamentale  şi   anume:

  • solicitarea
  • instrumentarea şi eliberarea actului.

 

Condiţiile generale de solicitare se referă la faptul că:

- orice cerere de eliberare a unui certificat de urbanism
este supusă unei taxe legale;

- în cerere trebuie precizate elementele de identificare a
imobilului faţă de care se urmăreşte cunoaşterea regimului de
servituţi;

  • îndeplinirea unei serii de alte formalităţi administrative.

Solicitantul (orice persoană fizică sau juridică) depune o cerere (tipizată) la organul competent, însoţită de dovada achitării taxei. Aceasta din urmă se calculează în funcţie de suprafaţa terenului declarată de solicitant. In cazul în care se solicită certificatul de urbanism pentru mai multe parcele alăturate, taxa se calculează în funcţie de suprafeţele cumulate ale tuturor parcelelor. In situaţiile în care emitentul certificatului de urbanism este prefectura, e necesar avizul primăriei pe al cărei teritoriu administrativ este amplasat imobilul. Organele competente să elibereze certificatul de urbanism sunt menţionate la art.4 din lege (preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari) conform competenţelor existente în privinţa eliberării autorizaţiei de construire. Certificatul se întocmeşte pe baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate după cum urmează:

- pentru terenuri amplasate în localităţi, pe baza planurilor
de amenajare a teritoriului municipiului, oraşului sau comunei,
după caz, aprobate şi a regulamentelor aferente acestora;

- pentru terenuri amplasate în afara localităţilor, pe baza
planurilor de amenajare a teritoriului municipiului, oraşului sau
comunei,   după  caz,   aprobate  şi  a  regulamentelor  aferente
acestora.

 

In lipsa documentaţiilor de urbanism, certificatul se întocmeşte pe baza datelor ce rezultă din documentele existente sau în curs de elaborare ori pe baza practicii urbanistice, în acest caz, avizul se supune aprobării Consiliului local, care garantează preluarea informaţiei în documentaţiile de urbanism, pe perioada de valabilitate a certificatului.