Pin It

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului şi se transmite primăriei interesate, direct sau prin poştă cu confirmare de primire, în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii. Documentele eliberate se înscriu în ordinea emiterii în Registrul certificatelor de urbanism, instituit de autorităţile publice locale. Numărul certificatului este numărul de ordine din acest registru. In registrul prefecturii se specifică, de asemenea, primăriile cărora le-au fost transmise certificatele. Primăriile înscriu în registrele lor şi certificatele de urbanism emise de prefectură în ordinea primirii lor. Lista certificatelor de urbanism este publică, putând fi consultată de cei interesaţi la sediul prefecturii sau primăriei emitente. Pentru acelaşi imobil se pot elibera mai multe certificate de urbanism, mai multor solicitanţi ale căror cereri pot avea interese identice sau diferite. Pentru imobilele situate pe terenuri cu destinaţie specială nu se eliberează certificate decât solicitanţilor care prezintă dovada titlului asupra acestor imobile. Menţionăm că, potrivit art.2, pct. e din Legea nr. 18/1991, sunt considerate terenuri cu destinaţii speciale cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale şi aeriene cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, cariere de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile şi monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea.