Pin It

Intravilanul localităţilor este cel existent la data de l ianuarie 1990, evidenţiat în cadastru! funciar şi poate fi modificat în condiţiile legii. Totodată, terenurile situate în intravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică (art.2, alin.1 din legea nr.54/1998 privind circulaţia juridica a terenurilor). Prima regulă a regimului de constructibilitate înscrisă în art. 91, alin.1 din legea nr.18/1991 este aceea că amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul localităţilor. Fac excepţie de la această cerinţă:

- unele construcţii care, prin natura lor, pot genera efecte poluante  factorilor  de  mediu  (şi  care se  pot  amplasa  în extravilan   numai   pe  bază  de  studii   ecologice  de  impact prealabile, avizate de organele de specialitate privind protecţia mediului); şi

- construcţiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, precum şi adăposturile pentru animale.

La rândul lor, şi aceste excepţii, în care construcţiile pot fi amplasate în extravilan, sunt supuse anumitor reguli restrictive. Cea mai importantă este aceea potrivit căreia amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi a Il-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este interzisă (art. 92). Şi aici însă se cunosc unele excepţii pentru: construcţii care servesc activităţile agricole cu destinaţie militară, căile ferate, şosele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductelor magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi realizarea de surse de apă.

Aprobarea ocupării terenurilor prin liniile de telecomunicaţii se dă de oficiul judeţean de cadastru şi organizare a teritoriului, indiferent de mărimea suprafeţei necesare, dar numai pe baza acordului deţinătorului de terenuri şi cu plata despăgubirilor convenite.

In sfârşit, potrivit art. l din Legea nr.50/1991 construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, eliberată în condiţiile legale.