Pin It

Amenajarea teritoriului reprezintă o activitate complexă care are ca scop coordonarea politicilor economice, sociale, culturale şi ecologice în vederea realizării unui cadru natural şi construit armonios, în concordanţă cu valorile generale ale societăţii.

Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism este înfăptuită de organele administraţiei publice centrale şi locale.

Urbanismul este componenta cea mai importantă a amenajării teritoriului, al cărui obiect îl constituie teritoriul localităţilor şi toate teritoriile necesare asigurării existenţei şi dezvoltării de perspectivă a acestora. Ca opţiune concretă, amenajarea teritoriului reprezintă o acţiune politică vizând repartizarea de o manieră echilibrată a activităţilor economice în spaţiu, ţinând de resursele naturale şi umane disponibile la nivel local. Obiectul activităţii de amenajare a teritoriului îl constituie teritoriul din afara localităţilor şi relaţiile pe care localităţile le au în cadrul teritoriului, fără a se lua în considerare structura internă a acestora.

Această activitate poate cuprinde teritoriul naţional, al zonelor specifice sau cel al unităţilor administrativ-teritoriale. Obiectul activităţii de urbanism îl constituie teritoriul comunelor, oraşelor şi municipiilor. Această activitate poate cuprinde teritoriul localităţilor urbane şi rurale sau al unor părţi componente ale acestora.

Intr-o formulare generală, sintetică, activitatea de amenajare a teritoriului urmăreşte unele obiective precum :              

- dezvoltarea socială şi economică echilibrată, în condiţiile respectării specificului fiecărei zone;

  • ameliorarea calităţii vieţii oamenilor şi a colectivităţilor umane;
  • gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului,
  • utilizarea raţională a teritoriului.

 

De aceste obiective se ţine seama la întocmirea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţelor şi la stabilirea orientărilor generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistica a localităţilor, conform competenţelor stabilite prin Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. La rândul său, activitatea de urbanism vizează, în principal :

  • utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor localităţilor,
  • determinarea structurilor funcţionale ale localităţilor,
  • asigurarea esteticii compoziţionale în asigurarea cadrului natural şi construit din localităţi,
  • protejarea populaţiei şi a cadrului natural şi construit de poluare şi de riscurile naturale şi tehnologice previzibile.

Aceste obiective trebuie cuprinse in programele de organizare si dezvoltare urbanistica a localităţilor aprobate conform competentelor stabilite de legea administraţiei publice locale.