Pin It

În România, calendarul bugetar prevede ca în 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, proiectul bugetului local, însoţit de raportul primarului, al preşedintelui consiliului judeţean sau al primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării consiliului local, judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de către ordonatorii principali de credite.

            Consiliul local, judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget  se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe anexe.  Proiectele de buget se aprobă de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            În cazul în care consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, nu aprobă proiectele bugetelor locale în termen de 45 de zile, direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. În această situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate.

            Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită Administraţiilor judeţene a finnaţelor publice bugetele locale, în condiţiile legii, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate, întocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv în format electronic, bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, grupate în cadrul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţ, pe structura clasificaţiei bugetare. În acelaşi termen Administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit Ministerului Administraţiei şi Internelor, în format electronic, bugetele locale pe judeţ, respectiv pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, pe structura clasificaţiei bugetare.

            Chiar dacă legea prevede un calendar cu termene precise în cadrul procedurii bugetare acesta nu se respectă în primul rând la nivel naţional, legea stabilind procedura în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament.

            Astfel[1], dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. Instituţiile publice şi acţiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. Administraţiile judeţene ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent. În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, Administraţiile judeţene ale finanţelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite.

            Pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliile locale sau consiliile judeţene pot aproba rectificarea bugetelor locale după intrarea în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

 

[1] Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 40