Pin It

Inventat iniţial ca un instrument de calcul, calculatorul electronic trep­tat a pătruns în toate domeniile vieţii sociale. El a devenit de neînlocuit atunci cînd este nevoie de prelucrat un volum foarte mare de informaţii, de efectuat nişte calcule cu o precizie foarte înaltă sau acolo unde prezenţa omului în dirijarea unor procese tehnologice este periculoasă pentru sănă­tatea lui (ca, spre exemplu, tehnologiile chimice, nucleare etc.).

Calculatorul electronic, apărut în Moldova, de fapt, doar după procla­marea independenţei statului nostru, „a păşit" cu încredere pragul tuturor instituţiilor statului şi ale societăţii civile, venind să înlocuiască instrumen­tele tradiţionale ale funcţionarilor publici (hîrtia, stiloul, telefonul, expedi­ţiile poştale etc.).

Paralel cu dezvoltarea şi perfecţionarea calculatorului electronic şi aplicaţiilor sale în diferite domenii ale vieţii sociale, a apărut şi o ştiin­ţă nouă - informatica. Scopul acestei ştiinţe este elaborarea conceptelor, metodelor şi sistemelor de prelucrare eficientă a informaţiilor din diferite domenii cu ajutorul calculatorului electronic.

După cum scrie Vasile Dvornic, doctor-conferenţiar, la etapa actuală a dezvoltării societăţii, se observă o creştere exponenţială a volumului de informaţii. Pe de altă parte, pentru a lua decizii corecte, omul simte o insu­ficienţă enormă de informaţii clare. Deci, se creează o contradicţie vădită ce constă în existenţa unei avalanşe de informaţii şi absenţa informaţiilor necesare pentru anumite situaţii concrete. Scopul informaticii este şi de a soluţiona această contradicţie, adică de a furniza informaţiile necesare persoanei potrivite, la locul şi momentul potrivit, în vederea adoptării unor decizii eficiente. Pentru aceasta a fost creată o adevărată industrie de co­lectare, prelucrare şi distribuire a informaţiei. Principalul utilaj al acestei industrii este calculatorul electronic. Procedurile, metodele de colectare, prelucrare şi distribuire a informaţiilor formează un sistem coerent şi al­cătuiesc tehnologiile informaţionale. Prin aceasta este marcată trecerea de la societăţile postindustriale la o societate informaţională. Potenţialul unei sau altei ţări în mare măsură depinde de posibilităţile şi capacităţile de culegere, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor. Deseori este imposibil de a fi la nivelul cerinţelor contemporane fară utilizarea celor mai noi tehnologii informaţionale.

„Prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale se creează premisele reale de trecere de la sistemele centralizate spre sisteme descentralizate de administrare datorită faptului că se asigură o circulaţie sigură a informaţi­ei, o comunicare eficientă cu toate instituţiile de administrare publică."

Tehnologiile informaţionale conduc la modernizarea administraţiei publice prin următoarele acţiuni:

  1. informatizarea, desemnată pentru creşterea eficienţei operaţionale în cadrul organismelor administraţiei publice;
  2. informatizarea serviciilor, avînd ca beneficiari cetăţenii şi agenţii economici, ceea ce va implica un proces de integrare a serviciilor prestate de administraţia publică;
  3. asigurarea accesului la informaţii prin tehnologii informaţionale pentru utilizatorii finali ai serviciilor administraţiei publice locale;
  4. informatizarea administraţiei publice locale. Sistemele informati­ce la acest nivel permit de a avea mai mult control asupra propriilor resurse şi activităţi, de a-şi spori autonomia şi de a-şi reduce dependenţa de autori­tăţile administraţiei publice centrale. Utilizarea tehnologiei informaţionale de către administraţia publică locală poate conduce la organizarea, analiza­rea şi furnizarea eficientă a informaţiei pentru planificarea şi gospodărirea locală, precum şi în pregătirea deciziilor.

Ele îşi pot aduce o contribuţie şi la sporirea preciziei datelor şi ana­lizelor, economisirea de timp, reducerea sau păstrarea aceluiaşi număr de personal, îmbunătăţirea productivităţii muncii, reducerea costurilor, posibi­litatea de a acoperi mai multe sarcini, domenii de activitate care nu puteau fi abordate anterior, uşurarea muncii, creşterea eficienţei rezolvării probleme­lor, uşurarea sau îmbunătăţirea procesului decizional ş.a.

Echiparea cu sisteme informaţionale a administraţiei publice poate şi chiar duce la realizarea unei proceduri unitare pe întreg teritoriul ţării (re­ţele naţionale şi reţele extranet ale administraţiei publice locale).

„Administraţia publică reprezintă în toate ţările moderne o parte com­ponentă a societăţii, iar rolul ei în dezvoltarea proceselor ce ţin de infor­matizare poate deveni crucial. Este important în acest sens rolul instruirii funcţionarilor publici în domeniul noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii. Pe de o parte, administraţia publică, pregătită adecvat, va crea condiţii favorabile businessului şi întreprinderilor private să se acomodeze la societatea informaţională. Pe de altă parte, însăşi administraţia publică se va transforma, se va acomoda şi va folosi pe deplin potenţialul noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii.

Pentru informatizarea administraţiei publice acum ca niciodată este necesară adoptarea unor măsuri concrete, într-un timp scurt, care să creeze o bază cît mai puternică şi coerentă pentru introducerea şi aplicarea noilor tehnologii informaţionale în diversificarea şi creşterea calităţii activităţilor desfăşurate şi serviciilor prestate de autorităţile publice din Moldova".

în aceeaşi cheie scrie şi V. Dvornic: „Implementarea noilor tehnologii informaţionale în instituţiile de administrare publică va duce la o amelio­rare substanţială a relaţiilor dintre organele de administrare publică şi ce­tăţeni. Aceasta se va realiza prin crearea condiţiilor de acces al cetăţenilor la documentele administrative, asigurarea transparenţei, contactului direct prin linii de comunicare, participarea la discutarea în public a unor proble­me stringente ale ţării prin intermediul teleconferinţelor. în plus, va avea loc o trecere la noi forme de organizare a lucrului (prelucrarea distribuită a datelor, formarea serviciilor de consultanţă) din instituţiile de administrare publică. Se schimbă cerinţele faţă de nivelul de calificare a personalului care trebuie să aibă nu numai cunoştinţe în domeniul tehnologiilor infor­maţionale, dar şi aptitudini de utilizare a procedeelor de prelucrare a infor­maţiilor cu ajutorul calculatoarelor electronice moderne. Toate acestea sînt caracteristice pentru o democraţie electronică, computerizată."