Pin It

 

Primarul

               Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ câte doi viceprimari. Municipiul Bucureşti are un primar general, şi doi viceprimari, iar sectoarele municipiului Bucureşti câte un primar şi un viceprimar.

               Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să-şi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Acest drept trebuie văzut în strânsă legătură cu calitatea sa de autoritate executivă a localităţii, primarul fiind acela care trebuie să pună în executare hotărârile consiliului, dar şi în calitate de iniţiator al majorităţii proiectelor de hotărâre.

               Primarii sunt aleşi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările ulterioare şi a Legii nr. 215/2001, republicată.

               Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor, în şedinţa publică a judecătoriei în a cărei rază se află localitatea respectivă. Ca şi în cazul consilierilor, şi în cazul primarului, dacă se constată săvârşirea unei fraude în alegerea sa, neîndeplinirea condiţiilor pentru a fi ales sau alte situaţii prevăzute de lege, judecătoria va invalida alegerea ca primar a unei persoane. Preşedintele judecătoriei sau judecătorul delegat de aceasta va pronunţa o hotărâre de invalidare care poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 5 zile de la pronunţare. Tribunalul competent să soluţioneze acţiunea formulată de cel în cauză trebuie să se pronunţe în cel mult 30 de zile de la sesizare, decizia tribunalului fiind irevocabilă şi executorie.

               Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se comunică prefectului şi este prezentată consiliului local în şedinţa de constituire a acestuia sau într-o şedinţă extraordinară de către un judecător delegat al judecătoriei. Dacă cel în cauză este validat, va depune jurământul legal în faţa consiliului local chiar în şedinţa în care a fost prezentată hotărârea de validare. Dacă cel în cauză refuză să depună jurământul, el este considerat demisionat de drept.

               În situaţia invalidării sau a demisiei de drept, Guvernul, la solicitarea prefectului va stabili data alegerii primarului în termen de cel mult 30 de zile de la invalidare.

                   Calitatea de primar este incompatibilă cu calitatea de:

 • consilier
 • viceprimar
 • funcţionar public al primăriei, al judeţului,
 • funcţia de prefect sau de subprefect, senator sau deputat
 • cu orice alte funcţii sau calităţi prin care atributele de primar se interferează cu atribuţii ce ţin de executarea puterii publice ori de interesele localităţii sau ale judeţului.

               Sunt exceptate funcţiile didactice şi cele din organizaţii neguvernamentale. Pe durata mandatului de primar sau de viceprimar, contractul de muncă sau raportul de funcţie avute anterior dobândirii calităţii de primar ori de viceprimar se suspendă de drept, ceea ce înseamnă că nu pot fi cumulate cele două atribuţii.

               Primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară stabilită de lege după categoria localităţii.

               Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional, pe care trebuie să o poarte la toate reuniunile oficiale, recepţii, încheierea căsătoriilor, la solemnităţi etc.

               Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El îşi execută competenţele legale atât în calitate de ales local, pentru cele mai numeroase dintre aceste atribuţii, cât şi de reprezentant al statului. Primarul reprezintă oraşul sau comuna în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice sau juridice, române şi străine şi în justiţie.

               În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară, de ofiţer de stare civilă, cele privind organizarea şi desfăşurarea recensământului, a alegerilor, a măsurilor de protecţie civilă, referendum naţional şi altele, primarul acţionează ca agent de putere al statului. În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita concursul şefilor serviciilor publice deconcentrate, ale ministerelor sau ale altor organe centrale dacă prin serviciile de specialitate ale primăriei nu poate îndeplini aceste sarcini.

               Primarii acţionează în dublă calitate: de ales local şi de reprezentant al statului în localitatea respectivă. Atât ca ales local, cât şi ca reprezentant al statului, primarul poate delega atribuţiile sale viceprimarului/viceprimarilor, după caz, iar în calitate de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, pot fi delegaţi secretarul localităţii sau un alt funcţionar din aparatul de lucru al primarului.

               Atribuţiile primarului sunt prevăzute, în principal, de art. 63-64 din legea administraţiei publice locale, republicată, sau în alte legi şi acte normative. Acesta atribuţii sunt, în fapt, competenţele cu care este investit un primar în calitatea de executant al unei funcţii de autoritate publică.

               Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită de la momentul depunerii jurământului legal în faţa consiliului local până la depunerea jurământului de către noul primar ca principiu. În caz de război sau catastrofă, mandatul primarului poate fi prelungit prin lege organică. Mandatul primarului poate înceta înainte de termen în următoarele situaţii:

 • demisie
 • deces
 • incompatibilitate
 • schimbarea domiciliului într-o altă localitate
 • imposibilitate prelungită peste 6 luni de executare a mandatului, pe parcursul unui an calendaristic
 • în caz de pierdere a drepturilor electorale
 • în caz de condamnare printr-o hotărâre irevocabilă la pedeapsa închisorii cu lipsirea de libertate
 • dacă este pus sub interdicţie judecătorească, dacă nu-şi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

               Mandatul primarului poate înceta în urma unui referendum local organizat pe baza unor cereri ale cetăţenilor adresate prefectului prin care se reclamă abuzuri în exercitarea intereselor generale ale colectivităţii locale sau în executarea atribuţiilor legale.

               În exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce au fost aduse la cunoştinţă publică (cele cu caracter normativ) sau au fost comunicate celor interesaţi. Toate dispoziţiile primarului se înregistrează într-un registru special organizat în acest sens, ţinut de secretarul localităţii.

               Primarul poate emite şi alte acte administrative la cererea celor interesaţi sau din proprie iniţiativă (de exemplu, autorizaţia de construire, autorizaţia de demolare, refuzul de a da curs pozitiv unei solicitări de genul „nu se aprobă”, „se respinge” etc., care, prin ele însele se constituie în veritabile manifestări de voinţă ale unei autorităţi publice administrative).

 

Viceprimarul

               Consiliul local alege unul sau doi viceprimari din rândul consilierilor pentru un mandat egal cu acela al consiliului. Alegerea viceprimarilor se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Schimbarea din funcţie a viceprimarului în timpul mandatului poate fi făcută numai la propunerea motivată a unei treimi din rândul consilierilor sau a primarului şi cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Viceprimarul îşi păstrează calitatea de consilier care l-a propulsat în această funcţie. Viceprimarul este subordonat primarului.

               Legea nu stabileşte pentru viceprimar sarcini concrete. Primarul poate delega din atribuţiile sale viceprimarului. Întrucât responsabilitatea pentru îndeplinirea atribuţiilor executive ale administraţiei locale îi revine în exclusivitate primarului, iar viceprimarul este subordonat primarului, el poate restrânge oricând, justificat, din atribuţiile delegate viceprimarului dacă se constată, în activitatea acestuia din urmă, lipsă de preocupare, de pricepere sau rea-voinţă.         Viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului, ori de câte ori primarul este în imposibilitate legală sau medicală de a-şi executa atribuţiile, iar atunci când primarul este demis, a demisionat, şi-a pierdut calitatea în orice mod legal admis, ori a decedat, viceprimarul este împuternicit de drept cu atributele primarului până la alegerea noului primar, cu excepţia situaţiilor când sunt doi viceprimari, urmând să se stabilească de către consiliul local care dintre viceprimari va exercita interimar atribuţiile primarului.