Pin It

Secretarul localităţii

               Secretarul localităţii, cunoscut sub numele de secretarul primăriei sau secretarul consiliului local, pentru a fi numit în funcţia de secretar, este necesar să aibă studii superioare juridice sau administrative. Excepţional pot fi numiţi şi absolvenţi cu studii superioare de altă specialitate sau numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat. Secretarul nu are voie să fie membru al unui partid sau formaţiune politică sau să fie soţ / soţie ori rudă de gradul întâi cu primarul sau viceprimarul.

               Numirea secretarului se face de prefect pe bază de examen sau concurs. Examenul sau concursul se organizează de primar în cel mult 30 de zile de la vacantarea postului. În acest sens se constituie o comisie formată din primar, un subprefect, secretarul judeţului şi doi reprezentanţi ai consiliului local respectiv.

               Prefectul va emite ordinul de numire în cel mult 10 zile de la primirea rezultatului concursului examenului din partea comisiei de examinare, prin grija primarului.

               Sancţionarea sau eliberarea din funcţie a secretarului localităţii sunt de competenţa prefectului la sesizarea consiliului local care a adoptat în acest sens o propunere cu votul a două treimi din numărul consilierilor aflaţi în funcţie, ca urmare a unei iniţiative a primarului sau provenind de la o treime dintre consilieri, după ce s-au efectuat cercetări administrative prealabile.

               Atribuţiile secretarului sunt:

  • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
  • avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri ale consiliului local şi contrasemnează hotărârile adoptate de consiliu;
  • participă la şedinţele consiliului local, obligatoriu;
  • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului;
  • asigură comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor;
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local în şedinţe ordinare sau extraordinare;
  • legalizează extrase sau copii de pe orice act aflat în arhiva consiliului, cu excepţia celor având caracter secret;
  • coordonează comportimentele cu caracter juridic, stare civilă, asistenţă socială, autoritate tutelară, registrul agricol, secretariat administrativ şi alte atribuţii prevăzute de lege. În localităţile unde nu funcţionează nici un birou notarial, secretarul poate legaliza copii de pe acte prezentate de părţi, certificare de dată certă etc., mai puţin autentificării de acte, potrivit legii notarilor publici nr. 36/1995

 

Serviciile publice funcţionale

Servicii publice funcţionale: aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale pe care consiliului local le înfiinţează pe baza legii în subordinea sau sub autoritatea sa.

               Aparatul de specialitate al primarului este în fapt constituit dintr-o structură funcţională alcătuit din funcţionari publici şi personal încadrat pe bază de contract de muncă repartizat pe diferite specialităţi, structurate în direcţii, servicii, oficii, compartimente, angajat sau numit de primar pe baza organigramei aprobată de consiliul local. Acest aparat de specialitate, alături de primar, viceprimar (i) şi secretarul comunei sau oraşului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, numită primăria comunei sau a oraşului, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

               Serviciile publice locale se înfiinţează prin hotărârea consiliului local. Ele se dotează cu mijloace materiale şi financiare, cu personal specializat şi în funcţie de anumiţi factori, au personalitate juridică sau funcţionează în structura funcţională a consiliului local, în subordinea ori sub autoritatea acestuia.

               Consiliile locale aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a acestor servicii publice, le stabileşte competenţa, numeşte conducerea acestora. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice locale se face de către conducătorii acestora. În cadrul acestor servicii publice întâlnim două categorii de personal: funcţionari publici şi personal salarizat în baza unui contract individual de muncă.