Pin It

Potrivit legii administraţiei publice locale în fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean ca autoritate a administraţiei publice locale având competenţa în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor consiliilor comunale şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

               Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

               Numărul consilierilor depinde de populaţia judeţului la data de 1 ianuarie a anului în curs sau la data de 1 iulie a anului care precede alegerile. În acest sens prefectul, pe baza situaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică va emite un ordin.         Mandatul consiliului judeţean este de 4 ani şi încetează în momentul în care este ales următorul consiliu dacă nu intervin cazuri de dizolvare de drept sau ca o sancţiune a acestuia.

               Consiliul judeţean este o autoritate deliberativă, cu următoarele atribuţii:

 • alege din rândul consilierilor 2 vicepreşedinţi;
 • adoptă la propunerea preşedintelui, Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului, numărul de personal, organigrama, statul de funcţii, Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice şi al regiilor autonome de interes judeţean;
 • adoptă strategii, prognoze de dezvoltare economică-socială a judeţului sau a unor zone din cadrul judeţului;
 • aprobă bugetul propriu, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare;
 • coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
 • administrează domeniul public şi privat al judeţului;
 • hotărăşte înfiinţarea de instituţii publice ori de servicii publice de interes judeţean, instituţii sociale şi culturale şi de protecţie a drepturilor copilului,
 • hotărăşte cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, cooperarea interinstituţională etc.

 

Funcţionarea consiliului judeţean

               Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani. Mandatul este exercitat de la momentul constituirii şi depunerii jurământului de către consiliu. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. Acesta se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la cererea preşedintelui. În caz de forţă majoră Consiliul se convoacă de îndată.

               La invitaţia de şedinţă se va anexa ordinii de zi, data, ora şi locul unde se va ţine aceasta. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin mas-media sau prin orice alte mijloace. Cvorumul de şedinţă la consiliul judeţean îl reprezintă majoritatea consilierilor, care sunt obligaţi să participe la şedinţe. Şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia de vicepreşedintele desemnat de preşedinte ori de către celălalt vicepreşedinte.

               Consiliul judeţean adopt hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi, în afară de cazurile când prin lege sau regulamentul de funcţionare se cere o altă majoritate. Hotărârile consiliului judeţean se semnează de preşedintele acestuia iar în lipsă, de vicepreşedinte şi se contrasemnează de secretarul l judeţului, pentru legalitate.

 

Preşedintele consiliului judeţean.

               Legea nr. 35/2008 stabileşte ca modalitate de alegere a preşedintelui consiliului judeţean votul uninominal printr-un singur tur de scrutin, spre deosebire de reglementarea anterioară în care preşedintele consiliului judeţean era ales cu majoritate de către şi dintre consilierii judeţeani.

               Preşedintele consiliului judeţean se alege direct de către cetăţenii unui judeţ, prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Va fi declarat ales cel care a cumulat cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot. Este vorba, aşadar, despre un singur tur de scrutin. Şi primarul este ales prin vot uninomonal, însă pentru alegerea acestuia se organizează şi al doilea tur de scrutin, în consiţiile legii.

               Mandatul preşedintelui consiliului judeţean este de 4 ani ca şi al consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine şi în justiţie.

               Preşedintele consiliului judeţean are o serie de atribuţii proprii prevăzute în legea administraţiei publice locale, precum:

 • asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, hotărârilor consiliului judeţean etc.;
 • întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor consiliului judeţean;
 • întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului şi a Regulamentului de Ordine Interioară, inclusiv cele pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului;
 • propune spre aprobare organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal;
 • coordonează şi controlează autoritatea de protecţie a copilului, îndrumă, urmăreşte şi controlează activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară din localităţile judeţului;
 • prezintă anual rapoarte privind modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile proprii şi a pus în executare hotărârile consiliului judeţean.
 • emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, avize acorduri şi autorizaţii date în competenţa sa prin lege.Dispoziţiile cu caracter normativ se comunică prefectului şi ele vor putea fi aduse la cunoştinţa publicului numai dacă în termen de 5 zile de la comunicarea acestora la prefect nu s-a formulat acţiune în anulare în contencios administrativ.
 • conduce şedinţele consiliului judeţean, şi semnează hotărârile pronunţate de acesta;
 • parte din atribuţiile sale, pot fi delegate vicepreşedinţilor consiliului judeţean, secretarului judeţului sau altor funcţionari, potrivit legii;
 • coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice din subordine sau autoritatea consiliului.

               În absenţa sa, preşedintele desemnează, prin dispoziţie scrisă, pe unul dintre vicepreşedinţi să-l înlocuiască.         

               Preşedintele primeşte o indemnizaţie legală lunară pe tot parcursul mandatului său, iar contractul de muncă sau raportul de serviciu avute anterior alegerii în această funcţie se suspendă.

               Preşedintele exercită funcţia de ordonator principal de credite.

 

Vicepreşedinţii consiliului judeţean

               Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor doi vicepreşedinţi.                     Vicepreşedinţii primesc pe durata mandatului o indemnizaţie stabilită de lege, iar contractul de muncă ori raportul de serviciu avute anterior se suspendă.

               Alegerea vicepreşedinţilor se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

               Mandatul vicepreşedinţilor este de 4 ani iar eliberarea din funcţie a acestora poate fi făcută cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, pentru motive temeinice. Cel eliberat din funcţie are posibilitatea de a ataca cu acţiune în anulare a hotărârii de eliberare din funcţie la instanţa de contencios administrativ.

 

Secretarul judeţului.

               Secretarul judeţului este un funcţionar public de carieră, funcţionar de conducere, care se bucură de stabilitate în funcţie şi este neangajat politic. Secretarul judeţului este salarizat din bugetul judeţului. El are atribuţii specifice prevăzute în legea administraţiei publice locale, drepturi şi obligaţii stabilite prin legea privind Statutul funcţionarilor publici şi prin alte acte normative.

               Participă la şedinţele consiliului judeţean, contrasemnează hotărârile acestuia şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei, pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului judeţean, asigură convocarea în şedinţă a consiliului judeţean, comunicarea hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui acestuia către prefect pentru controlul de legalitate etc.