Pin It

Actele pregătitoare

Întreaga activitate a serviciilor publice administrative de adoptare sau emitere a actelor administrative de autoritate- dar şi pentru încheierea actelor administrative de gestiune precum şi emiterea actelor administrative cu caracter jurisdicţional – se bazează pe întocmirea unor acte pregătitoare şi pe efectuarea unor acţiuni tehnico-materiale care, deşi nu produc, prin ele însele, efecte juridice, fără întocmirea şi fără efectuarea lor nu este posibilă adoptarea sau emiterea actelor administrative, de aceea, aceste acte, se numesc şi acte preparatorii, pentru că ele premerg adoptarea sau emiterea unor acte administrative de autoritate.

Astfel, este necesar ca mai întâi să se întocmească proiectul actului ce urmează a fi supus dliberării organului colegial al administraţiei publice care îl adoptă, ori deciziei organului unipersonal al administraţiei publice care îl emite.

Pentru elaborarea proiectului sunt necesare întocmirea altor înscrisuri ca: anchete, referate, rapoarte, schiţe, ş.a., care, deşi  nu produc efecte juridice, în lipsa lor, proiectul actului administrativ nu poate fi elaborat.

Pentru adoptarea sau emiterea unor acte administrative de autoritate, legea cere ca acestea să fie adoptate sau emise după obţinerea avizului unui alt organ al administraţiei publice, privind legalitatea şi oprotunitatea adoptării unor acte administrative de autoritate.

Caracteristica acestor acte pregătitoare, decă şi a avizelor, este aceea că ele nu produc prin ele însele efecte juridice.

 

Avizele administrative se împart în:

  1. facultative- opiniile pe care organul ce adoptă sau emite un act administrativ de autoritate este liber să le ceară sau nu altui organ al administraţiei publice;
  2. consultative- opiniile pe care organul care adoptă sau emite un act administrativ de autoritate este obligat, potrivit legii, să le ceară unui anumit organ al administraţiei publice, dar nu e obligat, potrivit legii, să le solicite altui organ al administraţiei publice şi u e obligat să ţină seama de conţinutul lor;
  3. conforme sau obligatorii- opiniile pe care organul care adoptă sau emite un act administrativ de autoritate este obligat, potrivit legii, să le ceară unui anumit organ al administraţiei publice şi la emiterea actului trebuie să se conformeze acestuia.

În afara celor trei categorii de avize, legea prevede în anumite cazuri că actele administrative se adoptă sau se emit pe baza acordului unui alt organ al administraţiei publice.

Ca o concluzie asupra acestor acte pregătitoare se poate afirma că, deşi ele nu formează obiectul unei acţiuni directe de competenţa instanţelor de contencios administrativ, „aceasta nu înseamnă că ele sunt sustrase cu desăvârşire oricărui control judecătoresc, din conta, ele sunt susceptibile de a fi atacate  odată cu actul sau deciziunea definitivă date pe baza lor”.

În ceea ce priveşte retragerea actelor pregătitoare după ce au fost întocmite sau date, în literatura de specialitate se afirmă, „actele pregătitoare pot fi retrase de către organele care le-au  întocmit sau dat, până în momentul adoptării sau emiterii, pe baza lor, a actului administrativ de autoritate. Tot în acest sens se afirmă: „actele cu caracter preparatoriu pot fi retrase sau anulate atât timp cât nu a intervenit deciziunea sau actul final, care numai el crează o situaţie juridică definitivă, care să dea naştere la drepturi”.

 

Operaţiunile tehnico-materiale

Operaţiunile tehnico-materiale nu produc efecte juridice  prin ele însele, dar în lipsa lor, actul administrativ de autoritate nu s-ar adopta sau emite sau, dacă aceasta s-ar întâmpla, ele nu ar produce efectele pentru care au fost adoptate ori emise , pentru că nu au fost făcute unele operaţiuni tehnico-materiale (ex. publicarea sau aducerea la cunoştinţa persoanelor interesate).

Operaţiunile tehnico-materiale sunt acţiuni realizate de autorităţile administraţiei publice şi de funţionarii acestora prin care se ajunge la doptarea şi aplicarea actelor administrative. Deşi operaţiunile tehnico-materiale nu produc prin ele însele efecte juridice, adoptarea sau emiterea unor acte administrative de autoritate, cu neefectuarea lor, poate duce chiar la nulitatea actului adminstrativ de autoritate (ex- nesupunerea la vot în organul deliberativ, neîntrunirea numărului de voturi necesar ori nepublicarea sau necomunicarea actului).

Operaţiunile tehnico-materiale sunt grupate în trei categorii corespunzătoare  celor tei faze ale procedurii de adoptare ori emiterea  actelor administrative de autoritate.

Astfel, vom deosebi, operaţiunile tehnico-materiale:

  • premergătoare adoptării sau emiterii actului administrativ de autoritate, cum sunt: dactilografierea proiectului, mupltiplicarea transmiterea spre avizare, transmiterea spre studiul funcţionarilor publici sau persoanelor ce compun organul colegial ce urmează să-l adopte ori funcţionarului public competent, potrvit legii, să decidă emiterea actului administrativ de autoritate;
  • concomitente cu procsul de adoptare a actului administrativ de autoritate: definitivarea proiectului, exprimarea voinţei fincţionarilor publici sau persoanelor ce compun organul competennt sa-l adopte (votul), eventuala rerdactilgrafiere în formă definitivă a actului administrativ, semnarea lui de către conducătorul organului care l-a adoptat;
  • posterioare fazei de adoptare sau emitere: înregistrarea actului (cu menţionarea numărului), datare şi punerea sigiliului (ştampila actului), transmiterea spre publicare ori înmânarea directă sau prin poştă celor intetresaţi.

Cu toate  că operaţiunile tehnico-materiale nu produc prin ele însele efecte juridice, adoptarea sau emiterea unor acte administrative de autoritate cu neefectuarea lor poate duce, chiar la nulitatea actului administrativ de autoritate. Tot astfel, nu-şi va produce efectele juridice pentru care au fost adoptate actele administrative de autoritate cu caracter normativ dacă nu s-a realizat acea operaţiune tehnico-materială care constă în publicarea în Monitorul Oficial, a actului respectiv.