Pin It

„Serviciile publice, în sens larg, sunt ansambluri de per-oane şi lucruri create în vederea satisfacerii unei nevoi publice de către o colectivitate ‚publică’, supuse autorităţii şi controlu-lui acesteia” (Alexandru I., 1996, p. 114).

Serviciile publice sunt definite ca activităţi utile, desti-nate satisfacerii unor nevoi sociale.

Prin urmare serviciul public este o activitate prestatoare în beneficiul unui consumator sau utilizator în acest sens vor-bind despre: servicii de sănătate, servicii de educaţie, servicii de furnizare a electricităţii, gazelor, apei etc.

Tot ca serviciu public este definită o structură în sens de organizaţie, organism social precum: administraţie, institut, spital, şcoală, societăţi, secretariat etc.

În conformitate cu standardul internaţional SR ISO 9004 -2: 1994 („Managementul calităţii şi elemente ale sistemului calităţii. Partea a 2-a: Ghid pentru servicii”) serviciul reprezin-tă „rezultatul unor activităţi efectuate de un furnizor de servicii – ,prestator’ – în scopul satisfacerii unor necesităţi ale clientu-lui, atât la interfaţa client-furnizor cât şi prin activităţi interne ale furnizorului. Conform aceluiaşi standard terminologic in-ternaţional este necesar să se facă o distincţie între „serviciu” (având definiţia de mai sus) şi „prestarea serviciului” (definită ca reprezentând acele activităţi ale furnizorului de servicii care sunt necesare pentru realizarea serviciului). (Cătuneanu V., Drăgulănescu N., Drăgulănescu M., 2002, p. 14) Deci există o ofertă de servicii publice însă producţia serviciului public are loc numai cu participarea clientului.

O definiţie mai completă considerăm a fi aceea a lui Mircea Preda: „Serviciul public este o structură organizatorică, cu sau fără personalitate juridică, înfiinţată în condiţiile legii de către Stat, comună, oraş sau judeţ ori de către particulari, înzestrată cu mijloace materiale şi băneşti corespunzătoare, ca-re desfăşoară o activitate sau un complex de activităţi omogene stabilite prin actul de înfiinţare, în scopul satisfacerii în mod continuu şi permanent a unor interese generale ale unei colec-tivităţi”. (Preda M., 1999, p. 616)