Pin It

Chiar din primii ani de independenţă a Republicii Moldova s-au în­treprins paşi, poate că timizi, spre edificarea unei societăţi informaţiona­le în ţara noastră. Startul a fost dat de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 415 din 5 iulie 1993 „Cu privire la aprobarea Concepţiei de informatizare a societăţii şi a mecanismului ei de realizare" şi „Proiectul Director al informatizării societăţii în Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 155 din 6 martie 1995.

Ele au determinat orientările strategice ale dezvoltării informatizării societăţii în Republica Moldova şi au propus spre aplicare un plan de acţiuni, recoman­date în intervalul anilor 1995-2001. Aceste documente se refereau la dez­voltarea generală a informaticii şi utilizării acesteia în Republica Moldova, a sistemelor de informaţie prioritare intersectoriale, utilizarea informaţiei şi aplicaţiilor comune. Se avea în vedere contextul dezvoltării generale a informatizării în Moldova, crearea premiselor necesare pentru edificarea Societăţii informaţionale în Republica Moldova.

Realizarea programului de implementare a Societăţii informaţionale are două componente: una este de natură politică (sociopolitică) şi este în corelaţie cu alocările bugetare şi susţinerea de către stat a dezvoltării in­dustriei informaţionale prin măsurile fiscale, iar a doua vizează pregătirea populaţiei pentru această tranziţie care va duce la diminuarea piramidelor decizionale, va asigura transparenţa actului de administrare şi va contribui la crearea a noi locuri de muncă.

Dinamizarea societăţii moldoveneşti în direcţia Societăţii informaţio­nale reprezintă o şansă istorică pentru Moldova de a reduce decalajele care o despart de ţările dezvoltate, o necesitate urgentă ca şi reforma economiei şi societăţii. Reforma fără componenta sa informaţională nu va apropia substantial Moldova de nivelul de dezvoltare mondială. Societatea infor- maţională nu este o problemă a unor elite sau numai a profesioniştilor. Este o problemă a populaţiei şi tuturor instituţiilor ţării, la fel cum telefo­nul, radioul, televiziunea, şcoala implică toată lumea. Nici un program de redresare şi dezvoltare economică şi socială nu se vor putea înfăptui fără ca organul de decizie economico-socială să dispună de un sistem infor­maţional şi de gestiune macroeconomică, cum există în toate ţările cu o economie de piaţă, scrie, pe bună dreptate, Pavel Chirev, manager-şef al Centrului Republican de Informatică.

Constituirea unei infrastructuri informaţionale în Moldova va fi una dintre resursele cele mai importante pentru redresarea economică. Această infrastructură poate constitui un sector economic prosper care va crea noi locuri de muncă, va contribui la creşterea productivităţii şi competitivi­tăţii. Implementarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor va aduce nu numai elemente şi resurse economice noi, dar şi mai multă inteligenţă socială.

Edificarea societăţii informaţionale naţionale este una dintre direcţiile strategice ale dezvoltării globale. Societatea informaţională este o formă nouă, mai perfectă a structurii sociale în cadrul căreia tehnologiile in­formaţionale de comunicaţii (TIC) asigură, pe plan naţional, o dezvol­tare economică şi socială stabilă, o mai bună calitate a vieţii populaţiei, eradicarea sărăciei. Concepţia societăţii informaţionale defineşte rolul determinant al personalităţii umane în calitate de purtător al celor mai va­riate interese.

TIC constituie sursa-cheie în procesul transmiterii volumelor sporite de informaţie, extinderii posibilităţilor de accesare a cunoştinţelor şi resur­selor informaţionale de calitate, avînd drept scop asigurarea unei interac­ţiuni sociale eficiente. Tranziţia spre o societate informaţională presupune soluţionarea unui mare volum de sarcini politice, economice, sociale şi de alt gen.

Edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova are două aspecte:

primul - integrarea în Uniunea Europeană în corespundere cu standar­dele politice, juridice, organizatorice, ideologice şi tehnologice (europene şi naţionale);

al doilea - crearea unui spaţiu informaţional şi economic unic pentru ţările-membre ale CSI.

Pe plan internaţional, edificarea societăţii informaţionale:

 • are o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea accelerată în re­giune, pentru reducerea decalajului dintre dezvoltarea regiunii şi Uniunea Europeană, la fel dintre ţările regiunii şi alte ţări ale lumii;
 • este calea unică de integrare în Uniunea Europeană ce realizează un model mai avansat de trecere de la societatea industrială la cea informaţi­onală;
 • asigură baza dezvoltării unor relaţii de încredere şi o colaborare mai strînsă în regiune.

Pe plan naţional, politica informaţională a statului urmează să asigure caracterul prioritar al intereselor naţionale în domeniile dezvoltării geopo- litice, social-economice şi culturale ale societăţii, să creeze condiţii de tre­cere la societatea informaţională. Politica statului va contribui la afirmarea Moldovei în calitate de participant cu drepturi depline la comunitatea in­formaţională mondială, cu o infrastructură informaţională de telecomu­nicaţii dezvoltată, cu resurse informaţionale bogate, valorificate în baza celor mai performante tehnologii informaţionale şi de telecomunicaţii.

Una dintre direcţiile principale de dezvoltare a tehnologiilor informa­ţionale în ţara noastră prevede valorificarea experienţei mondiale în ve­derea creării mecanismului de bază al dezvoltării economice stabile şi al edificării societăţii democratice de tip european - Guvernul electronic al Republicii Moldova.

în anul 2004, s-a încheiat examinarea Concepţiei edificării sistemu­lui Guvernul electronic în Republica Moldova, scopul urmărind formarea unui spaţiu informaţional integral al organelor puterii şi administrării pu­blice ale Republicii Moldova pentru:

 • realizarea drepturilor civile de acces la informaţia nesecretă, de care dispune statul;
 • funcţionarea mai eficientă a sistemului organelor puterii şi adminis­trării publice (de stat şi municipale).

Guvernul electronic trebuie să asigure soluţionarea următoarelor sar­cini:

 • deservirea informaţională a organelor supreme de administrare în stat ale Republicii Moldova:
 • interacţiunea informaţională directă dintre organele puterii publice;
 • schimbul informaţional dintre organele supreme de administrare în stat, organele puterii publice ale Republicii Moldova şi alte state, organi­zaţii interstatale coordonatoare, persoane fizice şi juridice;
 • un nivel adecvat de participare a populaţiei la democraţia electroni­că.

în contextul ideologiei generale a Guvernului electronic, a fost elabo­rat modelul sistemului, incluzînd următoarele blocuri de bază:

 • sistemul de monitorizare, analiză şi pregătire a deciziilor;
 • sistemul resurselor informaţionale de stat (RIS);
 • sistemul de securitate naţională şi control de stat;
 • sistemul de prezentare a informaţiei guvernamentale publice - Internet- portalul guvernamental central;
 • sistemul circuitului de documente electronice de stat;
 • reţelele şi sistemele corporative de stat şi interstatale.

Implementarea sistemului Guvernul electronic permite:

 • optimizarea ordinii de formare, păstrare şi utilizare a RIS cu scopul de a alinia sistemul administrării de stat în Republica Moldova la standar­dele europene;
 • armonizarea relaţiilor informaţionale şi administrative între Guvern şi business prin crearea unui mediu complex de dezvoltare a comerţului de tip european;
 • crearea condiţiilor pentru realizarea efectivă a idealurilor democratice;
 • intensificarea procesului de constituire a economiei electronice şi domeniul parteneriatului social.

La 19 martie 2004, Preşedintele Republicii Moldova a emis Decretul nr.1743-111 „Privind edificarea Societăţii informaţionale în Republica Moldova".[1] întru realizarea acestui decret, Guvernul RM a adoptat Hotărîrea nr.632 din 8 iunie 2004 „Privind aprobarea Politicii de edifi­care a Societăţii informaţionale în Republica Moldova"[2], iar la 9 martie 2005 a aprobat Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale Moldova electronică şi planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei.

Ministerele, departamentele şi autorităţile administraţiei publice lo­cale au fost obligate să elaboreze planuri anuale privind acţiunile trasate întru realizarea strategiei, să determine persoanele şi subdiviziunile res­ponsabile de implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicări în sectorul gestionat.

Prin Hotărîrea sa din 6 ianuarie 2006, Guvernul RM a aprobat Regulamentul privind mecanismul de realizare a Planului de acţiuni „Moldova electronică". Printre altele, Guvernul a stabilit:

 • Comisia Naţională pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova este organul consultativ al administraţiei publice cen­trale în domeniul edificării societăţii informaţionale, abilitat cu funcţia de coordonare a activităţilor de realizare a Planului de acţiuni;
 • surse de finanţare a măsurilor de realizare a Planului de acţiuni şi a proiectelor/programelor în domeniul tehnologiilor informaţionale sînt mijloacele bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asi­gurărilor obligatorii de asistenţă medicală, mijloacele speciale, granturile, creditele, fondurile şi mijloacele financiare ale unităţilor cu autonomie fi­nanciară.

Calitatea de autoritate publică centrală de specialitate responsabilă de implementarea strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale Moldova electronică i-a revenit Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

 

[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52.

[2] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-98.