Pin It

Controlul judecătoresc asupra administraţiei

publice

 • 1. Aspecte generale privind controlul judecătoresc asupra administraţiei publice

1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român

1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă[1]. La originile sale latine cuvântul (verbul) „contendo” (-dere, -di, -dum), desemna, printre altele, acţiunea de a reclama, de a cere cu insistenţă, de a susţine sau de a pretinde[2], de unde şi derivatele sale substantivale - de dispută sau luptă („contentio”) - şi adjectivale - încăpăţânat, dârz, certăreţ („contentiōsus”).

În limba franceză cuvântul „contentieux” desemnează o împrejurare o situaţie sau un ansamblu de probleme puse în discuţie, discutabile sau litigioase[3], formând obiectul unui proces, aceeaşi semnificaţie având-o şi în limba română contemporană[4].

În terminologia juridică română din veacul XIX şi până în prima jumătate a secolului XX noţiunea a avut o largă utilizare, cu multiple sensuri, după care, în cea de-a doua jumătate a veacului trecut, să iasă din uz, ca urmare a evoluţiei legislative din ţara noastră, fiind înlocuită, mai ales în materie administrativă şi judiciară cu sintagma „controlul judecătoresc asupra administraţiei”, pentru ca apoi să revină, în ultimul deceniu al secolului trecut în vocabularul juridic uzual, tot ca o consecinţă a modificărilor legislative de după anul 1989.

1.1.2. Sensurile juridice ale noţiunii de contencios vizează două planuri principale.

Pe planul dreptului material noţiunea desemnează conflictul de interese intervenit între două sau mai multe părţi şi care nu poate fi soluţionat, în caz de neînţelegere, decât pe calea unui proces sau litigiu juridic desfăşurat în faţa unui organ de jurisdicţie competent[5].

Pe planul dreptului formal contenciosul are mai multe semnificaţii.

În primul rând, în sens funcţional desemnează activitatea de soluţionare propriu-zisă printr-o procedură specifică a acelor litigii în care partea interesată se îndreaptă cu o cerere împotriva unui adversar faţă de care susţine, în contradictoriu, că legea sau/şi un drept subiectiv ori interes legitim au fost încălcate[6]. Acest sens este în opoziţie cu procedura necontencioasă (necontradictorie) care urmăreşte realizarea unui drept sau interes neîncălcat, dar şi neopozabil altuia strict determinat în cadrul procedurii respective.

În al doilea rând. în sens strict procedural, contenciosul constituie o totalitate de norme ce guvernează soluţionarea litigiilor dintre părţile aflate în conflictul respectiv[7].

În al treilea sens, instituţional-organic prin contencios se înţelege autoritatea sau organul de jurisdicţie competent, anume investit cu soluţionarea unor asemenea litigii sau conflicte.

În acest sens, dar cu o semnificaţie aparte, interesând mai puţin studiul nostru, prin contencios înţelegem serviciul funcţional din cadrul unei instituţii sau societăţi comerciale având ca principală atribuţie promovarea şi apărarea juridică a drepturilor şi intereselor respectivelor organizaţii, precum şi acordarea asistenţei juridice de specialitate acestora la emiterea sau încheierea actelor juridice, inclusiv în faţa organelor de jurisdicţie în cazul litigiilor în care sunt implicate[8]. Acest ultim sens a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimul timp prin constituirea serviciilor de contencios şi juridic atât în cadrul autorităţilor publice cât şi în sectorul public şi privat al economiei.

Contenciosul poate fi clasificat după mai multe criterii, dintre care enumerăm:

 • după obiectul litigiului generat, distingem contenciosul constituţional, contenciosul administrativ, contenciosul fiscal, etc.;
 • după autoritatea în faţa căreia se derulează soluţionarea conflictului, contenciosului poate fi judiciar, de competenţa instanţelor judecătoreşti, şi contencios jurisdicţional, de competenţa unor instanţe administrative ori de altă natură cu totul specială;
 • după natura părţilor implicate şi a efectelor soluţiei pronunţate, contenciosul poate fi intern sau internaţional.

1.1.3. Evoluţia istorică a noţiunii de contencios administrativ în legislaţia română.

Pentru o mai corectă înţelegere a evoluţiei şi sensurilor noţiunilor de contencios administrativ este necesară o sumară definire preliminară a acestuia pornindu-se de la o formă cât mai pură sau clasică bazată pe criteriul concordanţei[9] juridice dintre sensul formal cu cel material al noţiunii.

În acest sens contenciosul administrativ reprezintă totalitatea litigiilor purtate de particulari cu autorităţile administraţiei publice având ca obiect măsurile de autoritate executivă prin care s-au încălcat drepturile subiective ale reclamanţilor soluţionate de către instanţele judecătoreşti (tribunale) administrative având competenţa specială necesară.

Această definiţie relevă caracteristicile tipice ale contenciosului şi anume:

- părţile litigiului sunt particularii şi autorităţile executive;

- obiectul litigiului îl reprezintă măsurile (actele şi faptele) administrative;

- cauza acţiunii constă în vătămarea drepturilor subiective sau intereselor legitime;

- competenţa litigiului revine instanţelor (tribunalelor) administrative, în baza unei legi speciale.

Să analizăm sumar, prin raportarea la această definiţie, evoluţia şi caracteristicile contenciosului administrativ român.

Prima etapă (caracterizată prin existenţa Consiliului de Stat - 1864-1866) este cea a contenciosului în anulare revenind unui tribunal administrativ creat în baza legii organice şi dispunând şi de competenţe speciale[10], după modulul francez.

Cea de-a doua etapă (1866-1905) este caracterizată prin contenciosul în despăgubire bazat pe dreptul comun şi încredinţat instanţelor civile ca un caz particular de răspundere delictuală[11] având drept cauză a prejudiciului actul administrativ iar ca pârât obligat autoritatea executivă, sistem de inspiraţie anglo-saxonă.

Cea de-a treia etapă (1905-1910) vizează contenciosul în anulare încredinţat secţiei de specialitate a instanţei supreme de justiţie.

Cea de-a patra perioadă (1910-1912) este cea a contenciosului în despăgubire (daune) încredinţat tribunalelor de drept comun, ulterior investite şi cu un contencios în constatare (1912-1923).

A cincia perioadă (marcată de Constituţia din 1923 şi de Legea contenciosului administrativ din 1925) consacră controlul de anulare al instanţelor judecătoreşti superioare (Curţile de Apel) pentru actele de autoritate ale executivului vătămătoare de drepturi subiective, concomitent cu acordarea de despăgubiri, recursul fiind de competenţa instanţei supreme.

În acelaşi timp se mai exercită un contencios paralel special în anulare şi obligarea la despăgubiri vizând actele de putere ale autorităţilor locale ce vatămă drepturi subiective - încredinţat instanţelor administrative (comitete de revizuire, devenite curţi administrative).

În sfârşit, există şi contenciosul jurisdicţiilor administrative speciale cu caracter derogator atât prin autoritatea de soluţionare (de exemplu Curtea de Conturi) cât şi prin materia vizată (contabilitatea banilor publici).

A şasea perioadă (1948-1965) caracterizată prin eliminarea contenciosului general ca regulă în sistemul de drept şi instituirea excepţională a contenciosului special în materii anume prevăzute (contravenţionale, electorale, etc.).

A şaptea perioadă (ce a debutat prin Constituţia din 1965 şi Legea nr. 1/1967) care s-a vrut o inversare de sistem în care regula devenea contenciosul în anularea actelor administrative ilegale şi în obligarea la măsuri executive, concomitent cu acordarea de daune, deci un contencios de plină jurisdicţie afectat însă prin numeroase excepţii deosebit de restrictive privind aplicabilitatea lui.

A opta perioadă marcată de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi de adoptarea actualei Constituţii caracterizat prin:

 • instituirea contenciosului general în temeiul unei legi în anulare şi în obligarea la măsuri executive pentru vătămarea drepturilor subiective precum şi acordarea despăgubirilor aferente, inclusiv a daunelor morale, deci un control de plină jurisdicţie;
 • încredinţarea competenţelor de soluţionare instanţelor de judecată de drept comun în condiţiile instituirii a două grade de jurisdicţie (inclusiv a unei singure căi de atac);
 • existenţa paralelă a contenciosului special al instanţelor judecătoreşti;
 • menţinerea jurisdicţiilor administrative speciale în materie de contencios şi controlul judiciar al instanţelor de drept comun asupra acestora în urma utilizării directe a căii de atac a recursului judiciar.

Astfel, Legea nr. 29/1990 conferă o semnificaţie aparte noţiunii de contencios administrativ, într-adevăr, dacă în sens material - funcţional prin acesta înţelegem litigiile în care cel puţin una din părţi trebuie să fie o autoritate administrativă (pârâtă)[12], în sens instituţional formal - organic, soluţionarea litigiului revine instanţelor judecătoreşti de drept comun (deci contenciosul judiciar), iar nu unor instanţe speciale, chiar dacă în cadrul lor funcţionează secţii (colegii) specializate[13].

Prin adoptarea Constituţiei lucrurile s-au complicat şi mai mult întrucât cerinţa ca partea pârâtă din litigiu trebuie să fie o autoritate administrativă a dispărut[14] fiind înlocuită cu cea de autoritate publică, punând sub semnul întrebării însăşi fundamentul conceptului, chiar dacă aceasta nu aparţine executivului, revenindu-i numai în secundar atribute de natură administrativă[15], iar prin revizuirea legii fundamentale (art. 52/1) vătămarea poate afecta şi un interes legitim nu numai un drept subiectiv.

Noua şi ultima lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, care inaugurează o altă perioadă, dă o definiţie legală contenciosului administrativ (art. 2/1 lit. e) ca reprezentând activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Actul administrativ, conform legii în cauză, include, prin asimilare (art. 2/1 lit. c) şi contractele administrative încheiate de autorităţile publice având ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice şi achiziţiile publice.

Contenciosul administrativ român actual a primit multiple definiţii şi sensuri în care s-a ţinut, mai mult sau mai puţin, seama, de evoluţia legislativă şi constituţională sau de orientările practicii judiciare în materie[16], mai ales dacă avem în vedere că o serie de reglementări de bază în materie administrativă[17], şi chiar prevederi procesuale vizează, într-un anumit mod, aspecte incidente[18] litigiilor de contencios administrativ.

Menţinându-ne în cadrul strict legal în vigoare putem defini contenciosul administrativ în sens formal - procesual ca fiind activitatea instanţei de judecată, întemeiată pe prevederi speciale, de a soluţiona un conflict determinat de încălcarea legii sau, după caz, şi vătămarea unui drept legal ori interes legitim printr-o măsură sau contact ori o atitudine administrativă provenită de la o autoritate publică şi prin care se urmăreşte recunoaşterea dreptului sau a interesului legitim vătămat, anularea respectivei măsuri sau obligarea la o măsură executivă ori contractuală solicitată sau înlăturarea unei apărări procesuale întemeiate pe un comportament administrativ vătămător[19], acordându-se, după caz, dauna materiale sau/şi morale.

În sens organic - funcţional contenciosul administrativ reprezintă totalitatea sistemului instanţelor judiciare investite special cu soluţionarea încălcările de lege săvârşite de autorităţi publice prin măsuri şi atitudini administrative vătămătoare.

În lumina acestor considerente vom reţine ca trăsături ale contenciosului administrativ român actual următoarele:

 • existenţa litigiului soluţionat de instanţe judecătoreşti de drept comun în temeiul unor prevederi speciale, devenite, în perspectivă, tribunale administrativ – fiscale, respectiv secţii la curţile de apel, inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de contencios administrativ şi fiscal;
 • cauza litigiului constă în încălcarea legii sau/şi vătămarea dreptului subiectiv sau interes legitim printr-un act (măsură) administrativ(ă) sau atitudine executivă de nesoluţionare în termen a unei cereri privind un drept sau refuzul nejustificat de a da curs unei astfel de solicitări, inclusiv încălcarea clauzelor contractelor administrative;
 • obiectul litigiului îl reprezintă anularea măsurii administrative contestate sau obligarea la o măsură executivă[20], după caz, acordarea de despăgubiri sau/şi de daune morale, inclusiv modul de executare a contractelor administrative;
 • una din părţile (participantele) în litigiu este autoarea măsurii contestate având calitatea de autoritate publică ce exercită, în principal sau în secundar, atribuţii de putere executivă ori parte contractantă, având o astfel de calitate într-un contract administrativ.

În sfârşit, obiect al unui litigiu în contencios îl poate forma şi un contract administrativ, cum este, de exemplu, cel de achiziţii publice (art. 80/2 ori Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice).

1.1.4. Formele (categoriile) de contencios administrativ

Un prim criteriu de clasificare se poate face după obiectul acţiunii, adică după ceea ce se urmăreşte prin exercitarea ei în care sens distingem contenciosul în anulare şi contenciosul în obligare.

Primul este exercitat faţă de un act administrativ urmărindu-se desfiinţarea lui pentru că încalcă legea sau/şi un drept subiectiv sau interes legitim (de pildă, un act de demolare a unei construcţii, de destituire dintr-o funcţie publică) uneori urmărindu-se doar o desfiinţare parţială a actului sau o modificare a acestuia[21], indiferent că se mai cere sau nu şi obligarea autorităţii pârâte la emiterea unei măsuri solicitate sau la plata despăgubirilor[22].

Contenciosul în obligare este acela în care instanţa obligă administraţia la emiterea unui act juridic, adeverinţe, certificat sau orice alt înscris pe care executivul refuză nejustificat să-l elibereze sau nu se pronunţă în termenul legal asupra cererii referitoare la un drept subiectiv sau interes legitim vizând această împrejurare.

Faţă de legea actuală a contenciosului se impune şi precizarea că acţiunea în anulare sau în obligare poate viza şi materia contractelor administrative.

Un al doilea criteriu de clasificare a formelor de contencios se poate face după calea (modalitatea) procesuală de iniţiere a acestuia în contencios pe calea acţiunii directe şi pe calea acţiunii indirecte.

Primul are ca obiect o cerere de chemare în judecată a unei autorităţi publice în scopul anulării unui act administrativ sau obligării la emiterea ori încheierea lui, iar cel de-al doilea (excepţia de ilegalitate)[23] se declanşează incidental într-un litigiu pus în mişcare în faţa justiţiei pentru alte considerente decât legalitatea unui act sau fapt administrativ de autoritate vătămător de drepturi subiective sau interese legitime, însă la un moment dat, într-un asemenea proces, una din părţi sau dintre participanţi invocă în apărarea sa, pentru a combate pretenţiile sau apărările formulate de adversar, ilegalitatea atitudinii administrative pe care se bazează acesta din urmă.

Un al treilea criteriu de clasificare a contenciosului se poate face după sfera de cuprindere şi sistemul legal al acţiunii judiciare în contencios general, întemeiat pe Legea nr. 554/2004, şi un contencios special, bazat pe reglementări derogatorii de la actul precitat, vizând situaţii deosebite, de exemplu, în materie electorală, contravenţională, etc.

În sfârşit, după natura încălcării produse distingem contenciosul obiectiv vizând ilegalitatea unui act[24] a cărui anulare se urmăreşte şi contenciosul subiectiv când prin acţiunea judiciară întemeiată pe vătămarea unui drept legal sau interes legitim recunoscut unui titular se urmăreşte, anularea actului indiferent de legalitatea lui.

Precizăm că toate aceste clasificări, ştiinţifice şi didactice, nu sunt incompatibile între ele, deoarece, de exemplu, o acţiune în contencios poate fi introdusă în temeiul Legii nr. 554/2004, urmând anularea actului administrativ sau obligarea la măsuri executive, după cum excepţia de ilegalitate se poate invoca într-un litigiu civil sau penal cu privire la o reglementare administrativă sau la un act individual similar, indiferent că a încălcat legea sau/şi un drept subiectiv ori interes legitim.

 

 

1.2. Necesitatea controlului judecătoresc asupra activităţii executive

În dreptul occidental activitatea executivă realizată de administraţia publică (de stat) este supusă şi unui control jurisdicţional exercitat fie de instanţe jurisdicţionale speciale (ca, de exemplu, tribunalele administrative în Franţa), fie de instanţele de drept comun (în Anglia) sau de jurisdicţiile speciale - din cadrul administraţiei publice întâlnite în toate sistemele de drept.

În România în perioada 1866-1925 instanţele judecătoreşti erau competente să soluţioneze litigiile dintre particulari şi administraţie în baza legii ordinare, iar, ulterior, în condiţiile legii speciale, după adoptarea legii contenciosului administrativ (23 dec. 1925). Pentru o scurtă perioadă de timp au funcţionat ca organe jurisdicţionale pentru litigiile de natură administrativă Comitetele de Revizie (create prin legea din 20 aprilie 1933) înlocuite, la rândul lor, prin Curţile administrative (prin legea din 27 martie 1936)[25] organe cu o vastă activitate judiciară[26].

Existenţa contenciosului administrativ în dreptul occidental se justifică în doctrina respectivă prin necesitatea unei ocrotiri mai eficiente a intereselor personale ale particularilor faţă de abuzurile rezultând din puterea discreţionară a administraţiei publice. Se consideră că această ocrotire devine efectiv eficientă numai dacă cenzurarea activităţii executive, a actelor administrative, în special, se încredinţează spre exercitare nu administraţiei active, emitentă a actelor de putere, ci unui organ specializat în soluţionarea litigiilor cu administraţia, respectiv unei jurisdicţii, fie instanţă judecătorească (de drept comun sau special profilată), fie jurisdicţie administrativă specială dispunând de independenţa necesară soluţionării litigiilor respective[27].

Afirmarea necesităţii protejării individului împotriva abuzurilor administraţiei publice, aşa cum o susţin chiar juriştii occidentali, înseamnă implicit recunoaşterea existenţei încălcărilor de lege din partea organelor chemate să aplice dreptul. Pe de altă parte, preocupările manifestate în acest sens izvorăsc şi din necesitatea apărării eficiente a ordinii de drept, a drepturilor şi intereselor, eventual lezate, în condiţiile deplinei accesibilităţi, formale şi materiale, la jurisdicţia în materie administrativă.

Cu toate acestea instituţia contenciosului administrativ a fost criticată chiar de unii jurişti occidentali întrucât, pe plan doctrinar, instituirea ei contravenea principiului separaţiei puterilor proclamat în statul de drept, dându-se, astfel posibilitatea cenzurării actelor de putere executivă de către o altă putere, cea judecătorească, între cele două puteri încetând starea de independenţă şi de egalitate care trebuie să caracterizeze raporturile dintre ele.

În ţara noastră, prin Decretul nr. 128/1948 a fost desfiinţat contenciosul administrativ pornindu-se de la principiul unicităţii puterii de stat socialiste, în temeiul căruia toate organele statului, inclusiv cele administrative şi judecătoreşti, se subordonează Marii Adunări Naţionale, respectiv organelor puterii de stat ce constituiau baza sistemului de organe ale statului, în expunerea de motive a decretului precitat se arăta că “nu se mai poate concepe ca actele de autoritate să fie puse în discuţie de către particulari, iar aceştia să mai aibă dreptul să cheme în judecată statul, pentru ca actele lui să fie cenzurate de către o autoritate subordonată”. Prin Decretul nr. 142/1952 se modifică în mod corespunzător şi dispoziţiile art. 1201,2 ale codului de procedură civilă care consacrau, până atunci, dreptul instanţelor judecătoreşti de a cenzura legalitatea actelor administrative pe calea acţiunii directe, ca o cale de control judiciar general, stabilindu-se că un atare control se va putea exercita în viitor numai în cazurile expres prevăzute de lege.

În acest sens, practica judiciară, inclusiv cea a fostului Tribunal Suprem, pornind de la constatarea că în ţara noastră contenciosul administrativ a încetat să mai existe, a desfiinţat un număr de hotărâri judecătoreşti prin care se cenzura fie legalitatea unor acte administrative, fie refuzul unor organe ale administraţiei de stat de a emite acte solicitate, stabilindu-se că „în lipsa unui text expres de lege, aceste acte nu sunt supuse controlului jurisdicţional, ci numai controlului organelor administrative ierarhic superioare”[28]. Instanţele de judecată puteau anula actele administrative doar în cazurile expres prevăzute de lege, ceea ce nu le conferea nici dreptul de reformare sau de modificare a acestor acte, dacă acesta nu era prevăzut expres pentru respectiva categoria de acte, după cum instanţele nu aveau nici dreptul de a obliga organele administraţiei de stat să emită anumite acte pe care, potrivit legii, acestea din urmă erau îndatorate să le adopte[29].

Acţiunile care tindeau la desfiinţarea actelor administrative se împărţeau în două categorii[30]. În prima categorie intrau acţiunile (plângerile) recunoscute de lege numai celor care dovedeau un interes legitim încălcat de administraţie fiind exercitate doar de persoanele interesate (ca, de exemplu, plângerea adresată de contravenientul persoană fizică la instanţa de judecată împotriva încheierii de aplicare a sancţiunii[31]) sau de parchet (procuratură). În a doua categorie intrau acţiunile numite „populare” recunoscute oricărui subiect, chiar dacă cel în cauză nu dovedea un interes personal (ca, de exemplu, întâmpinarea adresată instanţei de judecată împotriva deciziei comitetului executiv al organului local al puterii prin care se rezolvase nefavorabil întâmpinarea împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite a erorilor făcute în listele de alegători[32]) calea de atac judiciară fiind recunoscută oricărei persoane fizice, procuratură, organizaţie obştească, etc.

Deşi regula generală instituită era inadmisibilitatea controlului judecătoresc pe cale directă împotriva actelor administrative, totuşi instanţele de judecată s-au considerat întotdeauna competente să verifice pe cale incidentală (prin excepţie) legalitatea unui act administrativ şi a cărui ilegalitate era invocată în cadrul unui litigiu pus în mişcare pentru alte considerente decât legalitatea actului respectiv, dar de a cărei rezolvare depindea, într-un fel sau altul, soluţia finală.

Constituţiile din 1948 şi 1952, ca şi legile de organizare judecătorească, precum şi legile de procedură civilă adoptate în perioada aplicării lor, nu conţineau dispoziţii speciale referitoare la controlul judecătoresc al actelor de drept administrativ. O asemenea rezolvare juridică s-a considerat că a corespuns pe deplin acelei etape întrucât împiedica orice tentativă de tergiversare, cu ajutorul procedurii judiciare, a aplicării măsurilor administrative şi politice, operative şi oportune, conform noilor schimbări, la care ar fi putut recurge unele persoane, aparţinând claselor şi categoriilor sociale înlăturate de la putere şi deposedate economic, în scopul apărării drepturilor şi intereselor lor vătămate prin acte de autoritate.

Prin Constituţia din 1965, s-a consacrat dreptul celui vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat de a putea cere organelor competente, în condiţiile legii, anularea actului şi repararea pagubei[33]. De asemenea, tot Constituţia mai prevedea[34] că tribunalele şi judecătoriile judecă cererile celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative, putând să se pronunţe, în condiţiile legii, şi asupra legalităţii acestor acte. În acest fel legea fundamentală concretiza la nivelul administraţiei controlul judiciar asupra unei categorii de acte de putere specifice unor organe ale statului.

În dezvoltarea acestor prevederi, prin Legea nr. 1/1967 cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale, s-a conferit instanţelor judecătoreşti de drept comun o competenţă generală în înfăptuirea controlului jurisdicţional[35] asupra actelor administrative ilegale. La această formă nouă de control judiciar general se mai adăugau alte forme de control judecătoresc special existente la acea dată.

Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a lărgit considerabil cadrul legal de cenzurare al actelor administrative atacate în justiţie şi, totodată, a eliminat numeroasele excepţii restrictive de neaplicare a contenciosului administrativ prevăzute de legislaţia anterioară.

În sfârşit, ultima reglementare în materie, legea nr. 554/2004 a continuat procesul de lărgire considerabilă a cadrului legal de acces la justiţie, în materie de contencios administrativ, prin includerea în sfera acţiunilor judiciare, nu numai a celor vizând vătămarea drepturilor subiective, ci şi a celor referitoare la interese legitime, publice sau private, vătămate, decurgând nu numai din acte sau fapte administrative de putere, dar şi din contracte administrative.

Dreptul fundamental, consacrat de art. 52 din actuala Constituţie revizuită, care permite celui vătămat într-un drept sau interes legitim al său de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri de a obţine recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei este considerat, alături de alte drepturi, ca formând o categorie aparte de drepturi fundamentale, cetăţeneşti şi anume reprezentând aşa numitele „drepturi garanţii”. Aceste drepturi specifice sunt de natură procedurală sau procesuală, distincte de alte drepturi fundamentale cu conţinut material dar care se pot realiza, în cazul încălcării lor, prin intermediul „drepturilor garanţii” care, aşa cum rezultă şi din denumirea lor, conferă garanţii juridice ale realizării drepturilor fundamentale cetăţeneşti.

Dacă în unele state instanţele de judecată nu au competenţa de a cenzura legalitatea unor acte administrative, mai ales a celor declarate „acte de guvernământ” ca expresie a puterii discreţionare a administraţiei publice, dreptul democratic nu susţine ideea că acest control judiciar ar reprezenta un amestec în sfera activităţii executive, încălcându-se principiul specializării organelor de stat. În adevăr, nici un principiu de drept nu interzice un asemenea control, ci, dimpotrivă, toate principiile converg spre asigurarea unei colaborări şi unui control reciproc între toate organele de stat. În ultimă instanţă, verificarea legalităţii actelor juridice, în general, şi a celor administrative, în special, reprezintă un control al conformităţii lor cu legea, cu principiul legalităţii, în scopul asigurării efective şi complete a supremaţiei legii[36] şi deci a caracterului ei unic.

1.3. Caracteristicile generale ale controlului judecătoresc asupra administraţiei publice

Controlul judecătoresc se desfăşoară asupra celor mai diferite aspecte ale complexei activităţi executive a statului. El vizează formele concrete ale acestei activităţi cum sunt actele juridice (administrative, civile, de dreptul muncii), operaţiunile tehnico-materiale şi fapte material-juridice. Fiecare din aceste forme beneficiază de norme juridice specifice care reglementează într-un anumit mod soluţionarea litigiului respectiv dedus judecăţii. Astfel, litigiile de natură civilă şi comercială (izvorând din contracte sau din fapte ilicite) se soluţionează după regulile dreptului civil sau comercial, iar litigiile de muncă după normele dreptului muncii, etc. În studiul nostru interesează numai modul în care se înfăptuieşte controlului judecătoresc asupra actelor administrative, categorie principală a actelor juridice ale administraţiei publice, şi asupra faptelor ilegale, deoarece studiul litigiilor de altă natură ale administraţiei formează obiectul preocupărilor altor ramuri de drept. Pe de altă parte, conform reglementării actuale în vigoare (art. 2/1 lit. c din Legea nr. 554/2004) sunt asimilate actelor administrative şi contractele (administrative) încheiate de autorităţi pentru punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea de lucrări de interes public, prestarea serviciilor publice, precum şi achiziţiile publice. Litigiile de natură administrativă, deşi distincte de litigiile având o altă natură juridică, intră, sub aspect procesual, în categoria litigiilor civile, în sensul larg al noţiunii, prin opoziţie cu cauzele penale, ceea ce nu înseamnă că ele nu se diferenţiază de litigiile civile propriu-zise (în sensul restrâns al noţiunii).

 1. O primă caracteristică a controlului judecătoresc de contencios este aceea că se exercită numai asupra actelor administrative şi a faptelor asimilate acestora cu excluderea operaţiunilor tehnico-materiale, a altor acte şi fapte juridice deoarece vizează cenzurarea acelor manifestări de voinţă prin care organul apare numai ca subiect de drept special investit cu atribuţii de realizare a puterii de stat - şi nu ca persoană juridică de drept privat (civil), - inclusiv în cazul încheierii contractelor administrative de interes public.
 2. Controlul judecătoresc se desfăşoară asupra tuturor autorităţilor administrative centrale, teritoriale şi locale.
 3. Controlul judecătoresc vizează verificarea legalităţii actelor şi faptelor administrative, nefiind un control de oportunitate. Problemele de oportunitate apar cu totul excepţional în activitatea instanţelor, ca, de exemplu, în cazul suspendării de către acestea a unor măsuri administrative în litigiu pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau în ipoteza unor cauze care ar exclude răspunderea juridică a administraţiei pentru măsurile dispuse[37] (un asemenea caz îl reprezintă forţa majoră).
 4. Controlul judecătoresc nu are un caracter exclusiv[38], nefiind singura formă de control asupra administraţiei, ci el face parte din cadrul, mai general, al controlului de stat, fiind o componentă de bază a controlului jurisdicţional exercitat asupra administraţiei şi de alte organe jurisdicţionale administrative, precum Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin comisia de reexaminare din cadrul său.
 5. Controlul judecătoresc este ulterior adoptării sau executării actului administrativ, întrucât verifică legalitatea unor măsuri deja existente şi nu a unor măsuri viitoare, putând fi şi anterior sau concomitent faţă de momentul executării măsurii pe care, după caz, o suspendă sau o desfiinţează.
 6. Controlul judecătoresc al actelor administrative nu este un control de plină jurisdicţie în sensul că instanţa de judecată, deşi poate suspenda sau anula actul administrativ ori, după caz, poate dispune înlăturarea vătămării sau repararea prejudiciului, ea nu va putea totuşi emite actul legal sau măsura necesară, neputându-se substitui în atribuţiile organului administrativ, drepturile ei incluzând doar posibilitatea de anulare a actului administrativ, de obligare la măsuri administrative şi de reparare a prejudiciului. Cu alte cuvinte hotărârea judecătorească nu constituie temeiul direct al realizării dreptului subiectiv, trebuind ca în baza ei să se emită totuşi actul administrativ necesar.
 7. Controlul judiciar asupra actelor administrative este un control în baza competenţei generale de verificare a legalităţii oricărui act administrativ, cu excepţiile legale, şi a competenţei speciale privind verificarea anumitor acte administrative şi fapte determinate.
 8. Controlul judecătoresc se desfăşoară în baza unei proceduri specifice, cu caracter jurisdicţional, bazată pe contradictorialitatea dezbaterilor şi independenţa judecătorilor, declanşată de sesizarea instanţei de judecată de către partea vătămată în drepturile sau interesele sale printr-un act sau fapt administrativ. Aceste trăsături includ litigiul administrativ în categoria litigiilor civile în sensul larg al noţiunii. Pe de altă parte, această procedură este complet diferită de cea administrativă caracterizată prin subordonarea faţă de autoritatea de stat precum şi a acesteia din urmă faţă de organele superioare ierarhic.
 9. Controlul judecătoresc asupra actelor şi faptelor administrative are un caracter subsidiar, ceea ce indică posibilitatea ca în prealabil alte autorităţi de stat, ale puterii legislative sau ale administraţiei (inclusiv organul emitent), să poată verifica legalitatea măsurii contestate, controlul judiciar rămânând ultima soluţie posibilă la care se recurge după utilizarea fără succes a procedurii administrative prealabile ori a celei de conciliere în cazul contractelor administrative.

Se disting în acest sens mai multe ipoteze posibile[39].

O primă ipoteză este aceea în care organul administrativ verificând legalitatea actului pretins vătămător îl consideră ca fiind un act legal ori refuză să se pronunţe cu privire la el sau nu se pronunţă în termen asupra legalităţii lui, ceea ce îl îndreptăţeşte pe reclamant să introducă acţiunea în justiţie, instanţa fiind în drept să verifice legalitatea actului respectiv.

O a doua ipoteză vizează cazul în care în urma verificării administrative prealabile, organul administrativ desfiinţează actul caz în care instanţa nu mai poate fi sesizată deoarece actul administrativ nu mai există. Acţiunea în justiţie fiind fără obiect. Dacă totuşi desfiinţarea actului a antrenat sau nu a putut înlătura prejudiciile produse, sub aceste aspecte instanţa poate fi sesizată.

A treia ipoteză este aceea în care, după sesizarea justiţiei organul administrativ dispune desfiinţarea actului. Această măsură nu poate împiedica instanţa să-şi realizeze controlul jurisdicţional întrucât prin desfiinţarea administrativă ilegalitatea actului este dovedită, ceea ce uşurează judiciar constatarea nevalabilităţii sale, urmând a se soluţiona, eventual, numai cererea de despăgubiri şi cheltuielile de judecată. Aceeaşi este soluţia şi când desfiinţarea administrativă intervine după pronunţarea hotărârii prin care instanţa respinge cererea de chemare în judecată a celui vătămat prin acte administrative dar înainte de soluţionarea căii judiciare de atac. În această ipoteză instanţa superioară, considerând legalitatea actului administrativ dovedită, se va pronunţa asupra celorlalte capete de cerere. Faţă de această opinie[40] se poate formula rezerva că desfiinţarea actului administrativ de către administraţie, după sesizarea justiţiei, este irelevantă, sub aspectul efectelor actului, şi că atâta timp cât există un litigiu având ca obiect un act administrativ respectivul act se suspendă, fie de drept fie pe cale judiciară, pe durata litigiului astfel încât autorul nu mai poate dispune cu privire la el, deoarece în caz contrar ar dispune şi cu privire la obiectul acţiunii judiciare în care figurează ca pârât.

Ultima ipoteză este aceea a respingerii acţiunii în justiţie urmată de desfiinţarea actului administrativ dispusă de organele administraţiei. Se consideră că o asemenea desfiinţare nu poate interveni întrucât s-ar înfrânge autoritatea lucrului judecat, a hotărârii instanţei care a consacrat legalitatea actului juridic administrativ[41]. Considerăm că respingerea acţiunii judiciare nu transformă actul executiv într-un act irevocabil obligând administraţia la menţinerea lui deoarece irevocabilitatea unor acte administrative din aceeaşi categorie ar fi conferită după cum actul a fost sau nu atacat în justiţie, ceea ce legal este inadmisibil, întrucât categoria actelor administrative irevocabile este strict determinată. De aceea administraţia va putea să-şi desfiinţeze actul şi după respingerea unei atari acţiuni în justiţie[42]. Cât priveşte autoritatea lucrului judecat ea nu vizează actul administrativ ci hotărârea judecătorească în sensul că reclamantul nu va mai putea introduce cu privire la acelaşi act administrativ, pentru aceleaşi considerente şi faţă de acelaşi organ pârât o nouă acţiune în justiţie. Dacă ulterior respingerii acţiunii operează o desfiinţarea administrativă a actului reclamantului va putea introduce o acţiune cu privire la înlăturarea vătămărilor, repararea prejudiciilor care se mai menţin după această desfiinţare ori obligarea pe cale judiciară a administraţiei la luarea măsurilor corespunzătoare ori chiar solicitarea anulării judiciare a măsurii de desfiinţare administrativă a actului.

 

 

 

 • 2. Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

2.1. Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor administrative în temeiul Legii contenciosului administrativ

Legea contenciosului administrativ[43] reprezintă noul cadru juridic general în temeiul căruia instanţele judecătoreşti sunt competente să cenzureze activitatea acelor organe ale puterii executive care prin actele şi faptele lor vătăma drepturi recunoscute de lege persoanelor fizice şi juridice. În literatura de specialitate, sub imperiul Legii nr. 1/1967[44] şi a Legii nr. 29/1990, în prezent abrogată, au fost enunţate şi analizate condiţiile introducerii acţiunii împotriva actelor administrative ilegale şi care, considerăm, că se regăsesc, în parte dar cu unele schimbări, şi în cazul noii reglementări[45] şi anume[46]: condiţia ca actul atacat în justiţie să fie un act administrativ; prin respectivul act să se vateme un drept recunoscut de lege sau un interes legitim; actul să provină de la o autoritate administrativă; anterior introducerii acţiunii în justiţie să se fi împlinit procedura administrativă prealabilă; acţiunea să fie introdusă în termen; precum şi două condiţii negative constând în faptul că actul atacat în justiţie să nu fie exceptat de la controlul judiciar, iar pentru declanşarea acestei forme de verificare nu trebuie să se prevadă expres cazuri privind aplicabilitatea normelor de contencios administrativ în activitatea instanţelor de judecată. În cele ce urmează vom examina numai condiţiile afirmative ce se cer a fi întrunite în cadrul acţiunii (directe) în anularea actelor administrative.

 1. O primă condiţie pentru declanşarea controlului judiciar este aceea ca actul atacat să fie un act (de drept) administrativ, adică acea manifestare de voinţă a administraţiei producătoare de efecte juridice şi emisă în mod unilateral, prin care aceasta apare ca autoritate de stat investită cu atribuţii de exercitarea puterii, în caz contrar, dacă actul juridic are o altă natură (civilă, de muncă, judiciară, etc.) el nu va putea fi supus controlului judecătoresc în condiţiile prezentei legi, ci, eventual, în condiţiile dreptului comun sau ale unor legi speciale[47]. De altfel, legea contenciosului (art. 2 lit. c) face unele precizări în acest sens atunci când defineşte actul administrativ ca fiind actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice. Pe de altă parte, aceeaşi lege dă o altă accepţiune noţiunii de act administrativ datorită raţiunilor proprii care au stat la baza instituirii acestei forme specifice de control judiciar.

În primul rând, sunt considerate acte administrative numai actele juridice (de putere) ale unei autorităţi. De asemenea, sunt asimilate autorităţilor publice (art. 2/1 lit. b) şi persoanele juridice de drept privat, dar numai atunci când, potrivit legii, au obţinut statutul de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public.

În al doilea rând, se exclud, în accepţiunea legii în cauză, actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară (art. 5/2), actele administrative care privesc raporturile cu Parlamentul (art. 5/1 lit. a), precum şi actele de comandant cu caracter militar (art. 5/1 lit. b).

În al treilea rând, aceeaşi lege nu mai asimilează, ca şi reglementarea precedentă a Legii nr. 1/1967, actelor administrative (ilegale) refuzul nejustificat al administraţiei de a satisface o cerere privitoare la un drept sau interes, cât şi nerezolvarea unei astfel de cereri în termenul prevăzut de lege, ceea ce denotă o netă delimitare, în concepţia legiuitorului, a actelor juridice de faptele material-juridic[48], asimilând însă, refuzul nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept faptului de a nu răspunde petiţionarului în termenul prevăzut (de legea în cauză sau de alte legi), ceea ce contribuie, în linii mari, la asigurarea unităţii de regim juridic procedural al controlului judecătoresc asupra actelor şi faptelor administrative(art. 2/1 lit. e teza a II-a coroborat cu art. 1/1 teza a II-a, art. 2/2 şi art. 8/1 teza a II-a).

În sfârşit, vrând să elimine orice dubii asupra activităţii executive, sunt asimilate (art. 18/1) actelor administrative şi certificatele, adeverinţele, precum şi orice alte înscrisuri la a căror eliberare administraţia poate fi obligată, instanţa judecătorească având căderea de a se pronunţa (art. 18 alin. 2) şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor care au stat la baza emiterii sau încheierii, adăugăm noi, a actului supus judecăţii (verificarea acestora din urmă realizându-se. desigur, pe cale incidentală, doar odată cu actul administrativ).

Deşi în lege s-a prevăzut că actul administrativ atacat în justiţie (art. 2/1 lit. c) poate să fie atât normativ cât şi individual[49], este unanim admis că, de regulă, un act normativ nu poate vătăma în mod nemijlocit drepturi subiective, deoarece nu generează, nu modifică şi nu desfiinţează raporturi juridice concrete[50]. Dar, deşi instanţa nu poate verifica pe calea acţiunii directe legalitatea actului normativ care a stat la baza actului individual dedus instanţei, ea va putea, totuşi, controla pe cale indirectă - prin intermediul oferit de excepţia de ilegalitate - legalitatea normei, înlăturând, după caz, actul de reglementare de la soluţionarea litigiului ca şi cum acesta nu ar fi existat, în sprijinul acestei argumentaţii invocăm şi acele prevederi ale art. 18 alin. 2 din lege în temeiul cărora instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra „legalităţii actelor... care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii” (în actuala reglementare neexistând referiri exprese la actul normativ ce a stat la baza actului individual pretins ilegal, aşa cum prevedea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 1/1967). Totuşi, prefectul poate ataca în contencios un act (inclusiv normativ) ilegal, aparţinând autorităţilor locale sau judeţene (art. 123/5 din Constituţie, art. 3/1 din Legea 554/2004), în vreme ce Ministerul Public este ţinut în exerciţiul acţiunii judiciare în contencios numai de actele administrative unilaterale individuale în cazul vătămării unui drept, libertăţi ori interes legitim ale persoanelor în cazul excesului de putere ale autorităţilor, putând ataca pentru acelaşi motiv actele administrative normative doar dacă excesul de putere vatămă un interes legitim public (art. 1/5 şi 6).

Considerăm că actul administrativ dedus judecăţii poate fi atât un act intern[51], cât şi un act extern, după cum efectele sale se produc în interiorul sau în afara organului, întrucât nu se condiţionează introducerea acţiunii în justiţie de locul unde se produc efectele vătămătoare, ci de persoanele (fizice sau juridice) lezate în drepturile lor. Desigur în mod obişnuit persoanele sunt vătămate în drepturile lor prin acte de administraţie externă, cu efecte în afara organului, asupra terţilor, dar şi acte de administraţie internă pot leza personalul propriu al autorităţilor administrative. De altfel, legea nu condiţionează, în acest sens, introducerea acţiunii în justiţie de lipsa calităţii de funcţionar al reclamantului concomitent de lipsa calităţii de autoritate publică la care acesta funcţionează, în persoana pârâtului.

Noua lege, spre deosebire de reglementarea anterioară (art. l alin. l din Legea nr. 1/1967), nu mai condiţionează exercitarea acţiunii judiciare de existenţa caracterului ilegal al actului administrativ atacat[52]. Neinserarea acestei condiţii este cât se poate de binevenită pentru că, de regulă, stabilirea legalităţii sau ilegalităţii nu este o problemă procesuală prealabilă ea putându-se constata numai pe parcursul şi, mai ales, în urma soluţionării litigiului. Pe de altă parte, nu este exclus ca un act de autoritate emis cu respectarea legii să producă vătămarea unui drept, mai ales cu ocazia executării sale. În sfârşit, condiţionarea introducerii acţiunii judiciare de dovedirea, eventual chiar de stabilirea, ilegalităţii actului contestat s-ar putea manifesta în practică ca o sarcină deosebit de dificilă pentru reclamant care, de regulă este un terţ din afara administraţiei, necunoscător sau lipsit de posibilităţi de acces şi documentare asupra mecanismelor decizionale executive, în mod firesc pentru reclamant, în cadrul procesului, este suficientă doar simpla dovedire a vătămării unui drept al său recunoscut de lege. Dar, de aici nu putea trage concluzia că legea în cauză ar fi reglementat un regim juridic de răspundere obiectivă, bazat pe lipsa vinovăţiei administrative, deoarece culpa organului pârât este prezumată prin însăşi vătămarea suferită de reclamant. Într-adevăr, acesta din urmă se limitează doar la dovedirea vătămării putând să-şi exercite acţiunea procesuală chiar împotriva persoanei fizice care a elaborat actul atacat sau care se face vinovat de refuzul rezolvării cererii sale (arată art. 16/1 din lege).

În privinţa operaţiunilor tehnico-materiale care însoţesc actele administrative „instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra legalităţii ... operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii” (art. 18 alin. 2). Această prevedere face cuvenita distincţie între actele juridice şi acele acţiuni (acte sau fapte) nejuridice[53] de ordin material sau procedural consacrând astfel expres posibilitatea controlului judiciar indirect asupra legalităţii lor[54]. De altfel, şi sub sistemul vechii reglementări, chiar în lipsa unor prevederi legale, literatura şi practica judiciară au considerat că dacă aceste operaţiuni au un caracter ilegal şi constituie condiţii de valabilitate ale actelor administrative, ilegalitatea lor va putea fi verificată de instanţă odată cu controlul exercitat asupra actului administrativ pretins ilegal[55] sau faptului[56] dedus judecăţii[57].

Dacă însă un asemenea act sau fapt administrativ lipseşte aceste operaţiuni nu vor mai putea fi cenzurate judiciar în temeiul Legii contenciosului administrativ, dar dacă totuşi prin ele au fost cauzate vătămări (de exemplu, s-a produs demolarea unei construcţii numai în temeiul avizului tehnic al biroului de arhitectură şi sistematizare, în lipsa deciziei administrative) controlul judiciar al operaţiunilor se va face cadrul litigiului soluţionat după regulile dreptului comun ori a legilor speciale.

Poate nu ar fi fost lipsit de interes practic, pentru a asigura o reglementare cât mai completă a ipotezei normei - de la art. 18 teza finală din lege -, cât şi pentru acurateţea formulării legislative ca în textul normativ să se fi prevăzut că puterile instanţei judecătoreşti cuprind şi verificarea operaţiunilor administrative care au stat la baza executării actul administrativ dedus judecăţii, dat fiind faptul că, în ultimă instanţă, operaţiunile de punere în executare şi executarea propriu-zisă a actelor juridice produc, de cele mai multe ori, efectiva vătămare a drepturilor sau că şi prin modul de executare a unor acte, chiar legale, se pot vătăma drepturi. O asemenea prevedere, introdusă în lege, ar fi întregit şi acele dispoziţii ale ei (art. 14 alin. l) în conformitate cu care „pentru a se preveni producerea unor pagube iminente persoana vătămată poate cere instanţei să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”. Pe de altă parte, legiuitorul a omis, din păcate, să includă şi acele acte administrative sau operaţiuni administrative care au stat la baza „încheierii” contractelor administrative, ca fiind şi ele susceptibile de cenzurare judiciară, e drept, incidentală şi conexă, cu acţiunea principală.

Constituţia revizuită (art. 126/6 teza ultimă) permite, cu titlu de excepţie, cenzurarea în contencios a vătămărilor produse prin ordonanţe ale guvernului sau prin dispoziţii ale unor ordonanţe declarate neconstituţionale. În dezvoltarea prevederilor legii fundamentale noua reglementare în materie a prevăzut că persoana vătămată prin asemenea acte introduce acţiunea la instanţa de contencios însoţită de excepţia de neconstituţionalitate (art. 9/1), iar instanţa, astfel sesizată, dacă apreciază că excepţia întruneşte condiţiile legale (art. 29/1 şi 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, modificată şi republicată) sesizează, prin încheierea motivată, instanţa constituţională, suspendând soluţionarea cauzei de fond, în aşteptarea verdictului acestei curţi.

 1. O altă condiţie de admisibilitate a introducerii acţiunii în justiţie împotriva actelor administrative este aceea că respectivele acte să vateme drepturile recunoscute de lege reclamantului, persoană fizică sau juridică. Prin revizuirea adusă Constituţiei în anul 2003 s-a lărgit sfere vătămării produse şi asupra interesului legitim (art. 52/1), iar noua lege a prevăzut că acesta poate fi atât individual cât şi normativ.

Prima precizare se referă la faptul că, deşi legea a făcut menţiunea respectivă în parte, drepturile lezate sunt fie din categoria celor decurgând din lege sau din acte normative emise în baza ei, fie drepturi subiective stabilite, tot în cadrul sau pe temeiul legii, dar în baza unor raporturi juridice ce izvorăsc dintr-un act administrativ individual (declarativ sau constitutiv de drepturi). Altfel spus, existenţei dreptului trebuie să-i corespundă o îndatorire din partea administraţiei de a avea o anumită conduită care poate consta dintr-o acţiune (de a întreprinde ceva). Nu este obligatoriu ca dreptul ocrotit să se fi format în cadrul unui raport juridic concret, astfel încât el să fie opozabil numai între părţile acestuia, el putând exista în afara lui fiind suficientă simpla consacrare a existenţei sale recunoscute de lege şi dovedirea vătămării produse prin conduita activă (de emitere a actului) din partea administraţiei[58].

Existenţa dreptului nu este compatibilă cu un simplu interes, fie el şi legitim, ci trebuie să rezulte din consacrarea sa legală, iar vătămarea lui să fie rezultatul neîndeplinirii unei obligaţii legale corelative[59] interesului ocrotit în persoana reclamantului, ori consecinţa unei conduite active de împiedicare, limitare sau chiar de suprimare a exerciţiului său de către o autoritate administrativă. În această categorie a acţiunilor vătămătoare, derivând din manifestările cu intenţie juridică ale administraţiei, intră acte juridice care conferind drepturi unora vatămă drepturile altora, cele care instituie obligaţii considerate vătămătoare pentru drepturile recunoscute titularului lor, actele ce suprimă[60] (anulează, revocă ori suspendă) drepturi preexistente[61], indiferent că acţiunile executive sunt contestate de beneficiarii (destinatarii) actelor în cauză sau de terţi vătămaţi prin ele în drepturile lor. Totuşi, prin revizuirea Constituţiei (art. 52/1) şi interesul poate fi invocat în contencios cu condiţia legitimităţii sale, ceea ce este la aprecierea instanţei de judecată, acest interes putând fi atât public, cât şi privat. În aprecierea noastră, extinderea obiectului acţiunii în contencios de la dreptul subiectiv lezat şi asupra interesului legitim vătămat este complet nejustificată, întrucât conferă instanţei un drept de apreciere care, în cele mai multe cazuri, excede competenţei sale fireşti, incluzându-i atribuţii de apreciere, inclusiv pe considerente de oportunitate, iar nu numai de legalitate, ceea ce înseamnă practic amestec în sfera executivului şi chiar substituirea în competenţele legale ale acestuia, ceea ce este inadmisibil chiar pentru un adept al teoriei moderne al principiului separaţiei şi al echilibrului, dacă nu chiar a conlucrării şi controlului puterilor în stat.

Într-adevăr, dincolo de multiplele argumente ce se pot invoca în acest sens, ne mulţumim să ne oprim la defectuoasa definire a interesului legitim făcută de lege (art. 2/1 lit. o) care în cazul celui privat reprezintă „posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat” iar în privinţa celui public (art. 2/1 lit p) este cazul realizării unui drept fundamental exercitat în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public”.

Este vizibil că nu putem defini interesul legitim prin prisma unui drept subiectiv viitor, previzibil, prefigurat, deoarece am şterge distincţia dintre acest concept şi interes, pentru că dacă este adevărat că în orice drept subiectiv regăsim un interes legitim consolidat juridic, inclusiv prin opozibilitatea acestuia altora îndatoraţi prin obligaţia corelativă, în cazul simplului interes, fie şi legitim, definirea lui trebuie să pornească de la avantajul pe care-l consacră în persoana titularului, corespunzător unei nevoi a acestuia sau a altuia, avantaj pe care doreşte să-l consolideze prin recunoaşterea sa de către ceilalţi, inclusiv, după caz, pe cale legală, iar împiedicarea exercitării acestuia ori nerecunoaşterea lui constituie temei de a declanşa o acţiune juridică în acest scop.

Desigur interesul pentru a fi legitim trebuie să fie în acord cu legea, cu bunele moravuri, servind nevoilor personale ori celor publice unanim recunoscute de cei din jur, colectivitate sau comunitate, necontravenind ordinii de drept şi celei publice, indiferent de natura sa.

Dacă însă actul administrativ atacat este expresia materializată a unui drept de opţiune din partea administraţiei întrucât legea îi permite o anumită marjă de apreciere (de exemplu, în selectarea candidaţilor pentru funcţie[62]) ori de alegere a persoanei beneficiare a unui act juridic (de exemplu, dintre mai mulţi solicitanţi egal îndreptăţiţi ce întrunesc condiţiile legale[63]), reclamantul nu va mai putea invoca vătămarea dreptului ci numai a unui interes sau a unei vocaţii[64], el ne mai dispunând de calea contenciosului administrativ ci, eventual, de căile administrative de atac[65], exceptând cazul dovedirii unui interes legitim lezat, conform revizuirii aduse art. 52/1 din Constituţie şi de Legea nr. 554/2004.

În privinţa naturii juridice a dreptului sau a interesului legitim vătămat este de făcută precizarea că aceasta nu trebuie să fie neapărat administrativă, dreptul sau interesul putând aparţine diferitelor ramuri de drept, dar vătămarea lui sau împiedicarea exerciţiului său sunt în exclusivitate rezultatul conduitei culpabile a administraţiei[66] chiar dacă aceasta nu este într-un raport juridic direct cu titularul său, neputând cenzura legalitatea dreptului invocat[67] sau a interesului lezat.

O a doua precizare are în vedere faptul că reclamantul, conform textului legal (art. 1 alin. 1), pentru a putea introduce acţiunea trebuie „să se considere vătămat” în drepturile sale recunoscute de lege sau în interesele sale legitime. Într-adevăr, s-a părea că „ad literam” legea nu cere existenţa unei vătămări efective a dreptului (aşa cum cerea art. 1 alin. 1 din Legea - anterioară - nr. 1/1967) pentru un atare demers procesual. Având însă în vedere că răspunderea administraţiei nu se poate angaja decât prin îndeplinirea condiţiilor generale ale oricărei răspunderi, între care figurează şi fapta ilicită[68], în cazul de faţă actul administrativ contestat, şi rezultatul acestuia, respectiv vătămarea produsă, înseamnă că şi în situaţia pusă în discuţie lezarea dreptului (drepturilor) trebuie să fie actuală şi certă, iar nu viitoare şi eventuală (aceste două ultime aspecte, ca şi întinderea despăgubirilor pretinse, fiind discutabile doar în cazul producerii şi a unei pagube ca urmare a emiterii actului de autoritate contestat, necunoscută încă de cel vătămat). Desigur, rămâne o problemă procesuală, de probaţiune, dovedirea efectivă a vătămării în cadrul litigiului dedus judecăţii. Oricum, reclamantul va trebui să dovedească faptul că prin atitudinea administraţiei a fost vătămat şi că această vătămare i-a afectat drepturile sale recunoscute de lege sau în interesele legitime, nefiind suficientă, sub aspect procesual, doar invocarea unei pretinse vătămări, ca simplă reprezentare nefundamentată. Oricum, Consituţia (art. 52) face referire la „persoana vătămată” tranşând problema în discuţie.

 1. O altă condiţie a introducerii acţiunii în justiţie este aceea a provenienţei actului astfel atacat de la o autoritate (administrativă) publică (conform art. 52/1 din Constituţie).

O primă constatare ce rezultă, după cum s-a mai arătat, din prevederea legală expresă (art. 1 alin. 1), este aceea că actele administrative ale altor subiecte de drept public sau privat aparţinând chiar statului sau unităţilor sale administrativ – teritoriale nu sunt supuse contenciosului administrativ, chiar dacă sunt emise în realizarea unei activităţi de natură administrativă (de exemplu, actele administrative ale organelor de conducere ale unei societăţi comerciale, deoarece numai o autoritate publică poate fi chemată în judecată pentru actele sale de acest gen. Conform Constituţiei orice autoritate publică poate fi chemată în judecată pentru actele sale administrative (art. 52), astfel încât sfera autorităţilor publice posibile a fi chemate în judecată s-a lărgit foarte mult, cuprinzând practic toate puterile publice[69], precum şi alte autorităţi neincluse în cele trei categorii.

În al doilea rând, nici actele juridice unilaterale (care nu aparţin categoriei actelor civile) ale unor organizaţii, societăţi, asociaţii, etc., cu caracter nestatal (cooperatist, neguvernamental, privat) nu pot fi supuse acestei forme de control deoarece respectivele subiecte de drept emitente ale acestor manifestări de voinţă nu au calitatea de autorităţi (publice)[70], chiar dacă prin conducerea lor pot emite în mod unilateral acte juridice[71] uneori cu efecte chiar faţă de terţi[72].

În al treilea rând, dacă o autoritate, reprezentând statul sau unităţile administrativ - teritoriale, în calitate de persoană juridică emite sau încheie acte de gestiune or pentru administrarea patrimoniului său privat prin care ar putea vătăma drepturile recunoscute legal sau interese legitime ale unor subiecte, ea nu va putea fi chemată în justiţie în temeiul Legii contenciosului administrativ (a se vedea în acest sens art. 2 lit. c din lege).

Problema devine ceva mai complexă în cazul regiilor autonome[73] (ale statului sau autorităţilor locale) organizate ca persoane juridice, mai ales în domenii de interes naţional, cum sunt de exemplu, transporturile, telecomunicaţiile, producţia şi distribuirea energiei electrice, etc. ori a serviciilor locale, de salubritate, termoficare, transport în comun, etc.

Într-adevăr, în acest caz respectivele organizaţii, dată fiind importanţa socială deosebită a activităţii desfăşurate, ar putea fi puse în situaţia de a emite acte juridice unilaterale cu caracter individual – fără consimţământul celeilalte părţi a raportului juridic şi nu în calitatea de persoană juridică civilă - necesare bunei organizări şi desfăşurări a activităţii proprii, uneori în temeiul unor dispoziţii (normative) ale unor organe centrale de stat (de genul departamentelor, trusturilor, ministerelor coordonatoare), fără ca manifestările de voinţă respective, producătoare de efecte juridice, să fie simple acte de gestiune sau de administrare a propriului patrimoniu, dar cu consecinţe asupra unor terţi ale căror drepturi sau interese pot fi, prin aceasta, vătămate.

Într-o asemenea situaţie din analiza manifestării de voinţă - făcute cu intenţia de a produce efecte juridice - trebuie să rezulte caracterul ei unilateral tocmai prin lipsa consimţământului (acordului de voinţă) a celeilalte părţi din raportul juridic. De asemenea, trebuie să mai rezulte că subiectul de drept emitent al actului nu s-a manifestat ca persoană juridică, iar actele sale nu sunt acte (de gestiune sau de administrare) specifice unei astfel de organizaţii, cu tot conţinutul lor patrimonial, constituind expresia unei hotărâri de autoritate în domeniul respectiv (necesară, de exemplu, ordinii şi siguranţei în circulaţia feroviară, în distribuţia energiei electrice, etc.), în afara raporturilor civile, comerciale sau de muncă bazate pe contractele în cauză. În acest caz respectivele acte întrunind toate trăsăturile actelor administrative şi provenind de la o autoritate sau instituţie executivă a statului ori de la o regie autonomă pot fi atacate în justiţie - în temeiul Legii contenciosului administrativ - atunci când au vătămat drepturi legal recunoscute sau interese legitime, - cu condiţia ca să nu existe instituite alte proceduri (comune sau speciale) de control judiciar[74]. Mai mult, dacă o asemenea manifestare, de voinţă unilaterală provine de la o autoritate ierarhic superioară[75] celei aflate într-un raport civil, de muncă, comercial, etc., şi care nu se găseşte într-o relaţie juridică concretă cu cel vătămat însă asupra căruia dispoziţia superioară impietează lezând drepturi sau interese, actul este cenzurabil conform contenciosului administrativ. Noua lege (art. 2/1 lit.b) a contenciosului a dat o extindere considerabilă, din motive procesuale specifice, noţiunii de autoritate publică definind-o ca reprezentând orice organ de stat sau al unităţilor administrativ – teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public, asimilând acesteia persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public.

 1. O altă condiţie necesară introducerii acţiunii în justiţie este aceea a îndeplinirii procedurii administrative prealabile demersului judiciar şi care constă în îndatorirea petentului de a se adresa autorităţii emitente a actului administrativ[76], înaintea exercitării căii judiciare, autoritate obligată să rezolve plângerea prealabilă pentru a evita, pe cât posibil, declanşarea unui litigiu[77]. Cel lezat se va adresa organului emitent în termen de cel mult 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul pretins vătămător, iar acesta din urmă, la rândul său, are îndatorirea de a soluţiona reclamaţia într-un alt termen, tot de 30 de zile, de la primirea petiţiei (art. 7 alin. 1). În cazul în care reclamantul nu este mulţumit de rezolvarea administrativă dată în cauză va putea sesiza instanţa de judecată într-un nou termen de 6 luni de la comunicarea soluţiei date reclamaţiei (art. 11/1 lit. a), iar dacă s-a adresat şi autorităţii administrative ierarhic superioare celei emitente termenul de 30 de zile curge de la data comunicării soluţiei de către autoritatea supraordonată (art. 7/1 teza ultimă)[78]. În toate cazurile, introducerea cererii la instanţa de judecată nu se va putea face mai târziu de un an de la data emiterii actului administrativ a cărui anulare se cere (art. 11/2).

O primă precizare care se impune este aceea că distingem un termen procedural de 30 de zile până la care reclamantul se va putea adresa administraţiei în vederea rezolvării reclamaţiei sale. Acesta este un termen limită prin a cărui depăşire de către reclamant el decade din dreptul de a mai putea, ulterior, sesiza instanţa de judecată, deşi nu pierde exerciţiul căilor administrative de atac obişnuite. Totuşi, pentru motive temeinice, plângerea prealabilă se poate introduce şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, acesta fiind un termen de prescripţie (art. 7/7).

Cu toate că legea nu prevede forma - scrisă sau orală - în care cel ce se consideră vătămat se poate adresa administraţiei, credem că solicitantul poate utiliza orice modalitate de înaintare a plângerii (prin înscris transmis sau depus, ori prin formularea verbală consemnată în cadrul audienţei), cu condiţia să poată dovedi conţinutul şi, mai ales, momentul aducerii la cunoştinţă a reclamaţiei sale. Plângerea prealabilă este petiţia prin care se solicită autorităţii publice eminente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ în vederea revocării acestuia (art. 2/1 lit. i).

Deşi legea prevede expres (art. 7 alin. 1) de când curge termenul necesar introducerii reclamaţiei administrative, respectiv de la comunicarea actului atacat, consideram totuşi că el are ca punct de plecare momentul efectiv al luării la cunoştinţă a (conţinutului) actului de către cel căruia i se adresa şi care solicită, ulterior, anularea lui, iar nu data expedierii înscrisului constatator al manifestării de voinţă administrative. Desigur, nu sunt excluse şi alte posibilităţi de încunoştinţare cum sunt, de exemplu, comunicarea verbală directă sau, mai rar, publicarea actului individual, oricum în cadrul litigiului dedus judecăţii trebuind să se facă dovada efectuării comunicării şi mai ales cea a momentului luării la cunoştinţă a actului pretins vătămător. Comunicarea[79] trebuie făcută de către organul emitent al actului iar nu de un organ subordonat ori ierarhic superior acestuia, inclusiv organul de punere în executare, întrucât orice altă comunicare este lipsită de relevanţă[80]. Ea se va face personal celui în cauză şi trebuie să constea în aducerea la cunoştinţă a actului (juridic) propriu-zis, iar nu numai a măsurii luate (executate) prin acel act[81]. În cazul persoanelor juridice comunicarea nu se va face prin afişarea la sediu, ci prin predarea înscrisului la registratură confirmată prin aplicarea ştampilei sau prin semnătura persoanei de serviciu având asemenea atribuţii[82] de primire a corespondenţei.

Pe de altă parte, împlinirea termenului de 30 de zile până la care se poate sesiza administraţia are în vedere data la care petentul s-a adresat administraţiei şi care poate reprezenta momentul expedierii reclamaţiei, a înregistrării acesteia, în urma depunerii la autoritatea competentă, ori data luării la cunoştinţa efectivă de către organul de stat în cazul în care reclamaţia a fost formulată oral (şi consemnată în scris ca atare) ori depusă în scris în cadrul audienţei la autoritatea respectivă.

În cazul procedurii administrative prealabile judecăţii şi care vizează introducerea plângerii prealabile (reclamaţiei) s-au mai prevăzut (art. 7/3 şi 6) şi alte situaţii de implicare a unor subiecte de sezină precum:

 • terţul vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual adresat altui subiect de drept care va putea sesiza administraţia în termen de 6 luni de la data emiterii actului;
 • părţile contractante din contractele administrative care vor adresa plângeri prealabile în cazul acţiunilor având ca obiect aceste convenţii respectivele petiţii vor avea semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile din Codul de procedură civilă (art. 7/6).

Acelaşi termen de 30 de zile pentru introducerea plângerii prealabile rămâne valabil şi pentru reclamantul care nu optează pentru procedura administrativ jurisdicţională pusă la dispoziţia sa de legea specială.

În sfârşit, în cazul prefectului, Avocatul Poporului, Ministerului Public şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  sau a celor care sunt vătămaţi  prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, inclusiv a celor care invocă excepţia de nelegalitate (art. 4/2) nn este obligatorie procedura prealabilă (art. 7/5).

Cea de-a doua precizare are în vedere termenul în care autoritatea administrativă este obligată să rezolve reclamaţia, respectiv intervalul de 30 de zile de la primirea ei. Prin această dispoziţie a legii (art. 7 alin. l) se creează un regim juridic general şi unitar sub aspectul termenului de soluţionare a reclamaţiei administrative preprocesuale indiferent de existenţa unor alte termene comune[83] sau speciale. Faţă de prevederile iniţiale comune (art. 11 din Legea nr. 1/1978, în prezent abrogate) conform cărora reclamaţiile, propunerile şi sesizările trebuiau rezolvate în termen de 40, 30 şi 20 de zile - în funcţie de nivelele organizării de stat sesizate - prin Legea contenciosului administrativ s-au unificat toate aceste termene. În cazul petiţiei administrative, diferenţierile de durată în soluţionarea administrativă nu mai rămân valabile pentru celelalte forme ale dreptului de petiţionare, inclusiv cererile (care se vor rezolva în intervalul de timp prevăzut de legea cadru în vigoare - Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 - sau în baza unor dispoziţii speciale), cât şi pentru acele reclamaţii vizând acte administrative nesusceptibile de calea judiciară de atac prevăzută de Legea contenciosului administrativ.

Cea de a treia precizare privitoare la termenul procedural prealabil acţiunii judiciare are în vedere faptul că legea în discuţie obligă la promovarea căilor administrative de atac cu respectarea nivelelor ierarhice. Într-adevăr, reclamantul este obligat să se adreseze mai întâi organului emitent[84], dar are şi facultatea[85] de a se putea îndrepta şi la organul ierarhic superior autorităţii emitente, caz în care termenul de sesizare a justiţiei va curge începând cu comunicarea dată de către această ultimă autoritate în urma soluţionării reclamaţiei.

În practică se poate ivi situaţia în care autorul reclamaţiei să se fi îndreptat la un alt organ de stat decât autorul actului ori să fi sesizat numai organul superior celui emitent. În acest caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 (art. 6/4), întrucât problemele ridicate intră în competenţa altor organe reclamaţia, greşit introdusă, va fi trimisă, din oficiu, acelora spre rezolvare în termen de 5 zile. Vor deveni aplicabile prevederile de incompatibilitate conform cărora scrisorile şi reclamaţiile îndreptate împotriva unei persoane nu se cercetează şi se rezolvă de către persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia, trebuind, pe cale de consecinţă, încredinţate superiorilor ierarhici, dar, inaplicabile aceleaşi prevederi atunci când chiar actele conducerii autorităţii sunt contestate, întrucât în materia contenciosului administrativ există îndatorirea legală de a sesiza în prealabil chiar organul emitent, indiferent de faptul că autoarea actului juridic contestat este chiar conducerea acelui organ şi nu un funcţionar din subordinea ei.

Termenul de 30 de zile în care administraţia trebuie să rezolve reclamaţia se socoteşte împlinit în intervalul de timp corespunzător scurs din momentul, deja indicat, ca reprezentând luarea la cunoştinţă de către autoritatea de stat (înregistrarea corespondenţei, prezentarea reclamaţiei în cadrul audienţei etc.), până la momentul expedierii comunicării sau, mai rar, a luării la cunoştinţă de către reclamant a soluţiei date (prin comunicarea la sediul autorităţii, publicarea soluţiei, etc.) ori pur şi simplu la împlinirea termenului de 30 de zile - necesar soluţionării - neurmată de comunicarea soluţiei întrucât reclamaţia nu a fost rezolvată ori s-a neglijat expedierea comunicării.

 1. O altă condiţie pentru exercitarea acţiunii judiciare având ca obiect actele administrative vătămătoare o reprezintă introducerea acesteia în termenul procesual de 6 luni, distingându-se mai multe situaţii.

În primul rând, acest termen se calculează de la comunicarea rezolvării nefavorabile de către organul emitent al actului contestat (art. 11/1 lit. a) mai precis din momentul luării la cunoştinţă de către reclamant a soluţiei date de autoritatea executivă.

În al doilea rând, dacă cel vătămat s-a adresat cu reclamaţia şi organului ierarhic superior celui emitent, termenul de 6 luni se va calcula de la comunicarea efectuată de către acesta. Desigur, legea a avut în vedere ipoteza în care reclamantul a urmat, după sesizarea organului emitent, calea recursului ierarhic, ulterioară primei solicitări rezolvate nefavorabil. Cum într-o astfel de situaţie suntem în prezenţa unei alte reclamaţii adresate altui organ este şi firesc să curgă un nou termen de soluţionare administrativă şi, implicit, de sesizare procesuală ale cărui momente sunt posterioare faţă de prima reclamaţie. Nu este exclusă posibilitatea ca reclamantul să se adreseze concomitent celor două organe administrative, cel emitent al actului şi organului superior, cu reclamaţii similare în conţinutul lor. În situaţia în care organul superior nu-şi declină competenţa în favoarea celui subordonat, reţinând solicitarea spre rezolvare ar putea exista un decalaj între momentele de comunicare ale soluţionări date de cele două organe, punându-se problema determinării momentului de la care trebuie să se calculeze termenul de 6 luni necesar sesizări instanţei de judecată. De regulă, cum organele ierarhice au nevoie de o perioadă de timp mai lungă pentru soluţionarea unei reclamaţii înseamnă că din momentul comunicării efectuate de ele începe să curgă termenul de sesizare a instanţei, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile legii. Dacă însă, dimpotrivă, răspunsul nefavorabil parvine mai întâi de la organul superior şi, ulterior de la organul emitent, comunicarea acestuia din urmă va trebui socotită punct de plecare în calcularea termenului de sesizare a justiţiei, fiind în favoarea reclamantului.

Problema devine mai complexă în situaţia în care reclamantul ar fi în prezenţa a două rezolvări contradictorii, din care una favorabilă iar alta defavorabilă, date reclamaţiilor sale. Într-o atare împrejurare se va avea în vedere care organ şi ce soluţie a emis. Într-adevăr, dacă organul subordonat a soluţionat nefavorabil iar cel ierarhic superior a dat o rezolvare satisfăcătoare, petentul nu are, de regulă, motive temeinice pentru introducerea acţiunii judiciare, deoarece în virtutea raporturilor administrative de subordonare şi în baza atribuţiilor de conducere, coordonare, îndrumare şi control, soluţia de nivel superior se va impune faţă de cea de nivel inferior, exceptând situaţia competenţelor exclusive ale organelor subordonate. În ipoteza contrară, respectiv în cazul în care soluţia organului ierarhic superior este nefavorabilă, comparativ cu cea dată de autoritatea subordonată, reclamantul va fi în măsură să se adreseze justiţiei din momentul comunicării soluţiei ierarhice nefavorabile chiar dacă acesta ar fi anterior faţă de data comunicării favorabile din partea organului subordonat. O asemenea soluţie procesuală se impune în baza aceloraşi considerente, şi anume posibilitatea ca decizia administrativă superioară să desfiinţeze soluţia de nivel inferior, lăsând-o fără eficienţă juridică.

În al treilea rând, sesizarea instanţei de judecată se va face tot în termen de 6 luni şi în cazul în care autoritatea administrativă sau cea ierarhic superioară nu rezolvă reclamaţia în termen de 30 de zile, adică fie comunică refuzul de a soluţiona favorabil (art. 6/1 lit. a), fie nu comunică soluţia dată (art.11/1 lit. b),ori o comunică peste acest interval. Ipoteza pusă în discuţie, cu toate variantele ei posibile, nu se confundă cu situaţia refuzului nejustificat ori cu nerezolvarea în termen a unei cereri adresate administraţiei (prev. de art. 2 alin. 1, lit. g,h), deoarece cazurile sunt net distincte; primul aspect vizează o reclamaţie nerezolvată favorabil şi care priveşte un act administrativ existent care a vătămat un drept, pe când cel de al doilea se referă la o cerere nesoluţionată în termen sau a cărei soluţionare se refuză în mod nejustificat, ultimele două situaţii vizând un drept ce urmează a fi satisfăcut tocmai prin emiterea unui act, astfel încât nesoluţionarea petiţiei în termen este un fapt ilicit asimilat refuzului nejustificat de a satisface o cerere privitoare la un drept sau interes. De aici şi diferenţa de regim juridic procesual al acţiunilor în justiţie între cele care vizează anularea actelor administrative pretins vătămătoare şi cele în obligarea autorităţilor executive la emiterea unor acte sau la realizarea unor măsuri.

În toate cazurile introducerea cererii împotriva administraţiei la instanţa de judecată nu se va putea face mai târziu de un an de la data emiterii actului administrativ a cărui anulare se cere. Analiza raportului dintre cele două termene procesuale, cel minim de 6 luni, de la comunicarea soluţiei administrative date reclamaţiei şi de la care poate fi sesizată instanţa de judecată, şi cel maxim de un an, până la care poate fi introdusă acţiunea judiciară, impune unele precizări.

Prima precizare are în vedere faptul că termenul de 6 luni până la care se poate sesiza instanţa de judecată de la comunicarea soluţiei administrative nefavorabile date reclamaţiei reprezintă un termen minim, înăuntrul căruia justiţia poate fi sesizată în mod obişnuit, în caz contrar, adică al introducerii acţiunii peste această limită, instanţa trebuind să respingă cererea de chemare în judecată ca fiind prescrisă[86].

O a doua precizare are în vedere faptul că în ipoteza în care autoritatea administrativă, la care s-a introdus reclamaţia, prelungeşte, în temeiul legii, durata de soluţionare încunoştinţând sau nu pe reclamat despre aceasta, ne vom afla tot în cadrul unui termen legal de soluţionare executivă înăuntrul căruia instanţa de judecată nu poate fi, de asemenea, sesizată. Sesizarea justiţiei se va putea face într-un astfel de caz numai luând în calcul data expirării ultimei prelungiri legale urmată sau nu de comunicarea soluţiei, şi de la care se va calcula perioada de 6 luni în care poate opera sesizarea judiciară.

O a treia precizare se leagă de termenul maxim de un an ca limită superioară până la care se poate introduce acţiunea judiciară împotriva actelor administrative După expirarea acestui termen, adică după împlinirea unui an de la comunicarea actului a cărui anulare se cere, acţiunea judiciară trebuie respinsă ca fiind tardiv introdusă, titularul ei decăzând din dreptul de a o mai exercita, operând decăderea (art.11/ 2,5).

În ipoteza în care au fost sesizate prin mai multe reclamaţii diferite organe administrative competente, inclusiv ierarhice, ori au operat prelungirile legale rezolvării reclamaţiei prealabile sau a fost depăşit termenul legal de soluţionare administrativă, termenul rămâne tot de un an şi îşi păstrează ca punct de calcul tot data emiterii actului administrativ pretins vătămător. De aici concluzia firească în sensul că prorogarea termenului de sesizare judiciară reduce din acest interval de un an - cu fiecare prelungire sau depăşire administrativă - durata efectivă a perioadei afectate introducerii acţiunii judiciare. Dacă, prin absurd, prelungirile succesive ale duratelor de soluţionare administrativă ar duce în mod cumulat la depăşirea termenului de un an de la data emiterii actului a cărui anulare se cere, cel vătămat va trebui să introducă acţiunea judiciară înainte de împlinirea acestui interval pentru a nu risca decăderea din dreptul său procesual în sens material[87].

În sfârşit, dacă reclamantul pierde termenul înăuntrul căruia poate sesiza justiţia, prin reiterarea[88] cererii sale iniţial formulate şi adresate administraţiei ori prin alte reclamaţii ulterioare nu va putea determina, prin aceasta, curgerea unui nou termen procedural judiciar pentru acţiunea sa civilă, cu un nou punct de plecare căci, spre deosebire de administraţie, ar putea în acest fel apela în mod nelimitat la justiţie, ceea ce este inadmisibil pentru soluţionarea raporturilor juridice de drept material.

2.2. Excepţiile de la controlul judecătoresc direct asupra actelor administrative prevăzute de legea contenciosului administrativ[89]

O condiţie esenţială, cu caracter negativ, de admisibilitate a acţiunii în justiţie împotriva actelor administrative ilegale, constă în faptul că actul contestat pe această cale să nu fie exceptat de la controlul judiciar. Legea contenciosului administrativ (nr. 554/2004) consacră ca regulă general competenţa instanţelor judecătoreşti de a verifica legalitatea şi temeinicia actelor administrative de la care, însă, a prevăzut (art. 5/1,2) unele derogări în sensul că fie că instanţa nu poate deloc cenzura unele acte din această categorie, fie că respectiva verificare se face pe cale judiciară în baza altor prevede speciale. Pe de altă parte, Constituţia revizuită (art. 126/6) garantează controlul judecătoresc asupra actelor administrative ale autorităţilor publice, cu anumite excepţii. Excepţiile de la legea precitată reprezintă „fine de neprimire”[90] a unor astfel de cereri introduse în justiţie[91] şi chiar de respingere a excepţiei de ilegalitate care, atunci când vizează acte administrative scoase expres de sub acest control judiciar, nu poate fi admisă, deşi a fost invocată.

Instituirea acestor excepţii a fost determinată, printre altele, de noua organizare statală, politică şi social-economică actuală care consacră separaţia puterilor în stat şi pluralismul politic, trecerea la o economie de piaţă bazată, în principal, pe cerere şi ofertă (motiv, de exemplu, pentru renunţarea la categoria actelor de planificare exceptate de la controlul judiciar în temeiul Legii nr. 1/1967, în prezent abrogată)[92].

Pe de altă parte, Constituţia revizuită (art. 126/9) a redus şi mai drastic categoriile de acte exceptate de la controlul contencios, eliminând multe din actele necuprinse în acest control, iniţial prevăzute de Legea nr. 29/1990, în prezent abrogată.

În literatura juridică[93], sub imperiul vechii reglementări, s-a realizat o grupare a acestor excepţii care, cu unele nuanţări, o considerăm, în general, şi acum valabilă.

 1. O primă categorie de excepţii legale derivă din specificul raporturilor sociale în legătură cu care a intervenit actul dublat de calitatea subiectului emitent al manifestării de voinţă.
 2. Actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile cu Parlamentul, precum cele ale Preşedintelui României şi Guvernului (art. 126/6 din Constituţia revizuită şi art. 5/1 lit.a din Legea nr. 554/2004). Legiuitorul nu a stabilit natura juridică a unor astfel de acte exceptate de unde concluzia că ele, indiferent de regimul lor juridic[94] (legislativ sau administrativ) sunt scoase de sub controlul autorităţilor judecătoreşti, potrivit legii în cauză, datorită relaţiilor în legătură cu care intervin şi a organelor de la care provin. Conform Constituţiei şi legii organice aceste acte numai dacă sunt administrative vor fi exceptate de la contencios.

O primă precizare care se impune este aceea că dacă respectivele autorităţi emit acte în afara acestor raporturi şi ele întrunesc cerinţele legale de control judiciar atunci vor fi susceptibile de cenzurare judecătorească în condiţiile prezentei legi. O asemenea concluzie este cât se poate de firească deoarece, altfel, în mod contrar, am ajunge la teza greşită că actele administraţiei emise în afara acestor raporturi ar ieşi de sub incidenţa contenciosului administrativ, ceea ce în mod evident nu putea fi în intenţia legiuitorului.

A doua precizare se referă la faptul că - dată fiind poziţia autorităţilor publice legal implicate în această exceptare - nu ar fi exclus ca alte organe de stat, inclusiv din subordinea lor, să dispună, prin alte acte juridice de autoritate, măsuri de punere în executare a unor acte interesând raporturile cu Parlamentul. Nici aceste acte nu vor putea fi verificate judiciar, pe calea contenciosului, deoarece materia relaţiilor la care se referă nu permite o asemenea operaţiune, fiind fără relevanţă identitatea autorului măsurii de punere în executare.

 1. Actele de gestiune[95] şi administrare şi, în general, contractele civile săvârşite de stat în calitatea de persoană juridică, şi de autorităţile sale, de unităţile administrativ – teritoriale vizând patrimoniul privat sunt exceptate de la incidenţa legii contenciosului administrativ datorită naturii lor neadministrative, deşi noua reglementare nu le mai prevede.

Această precizare a legii nu era necesară deoarece, aşa după cum rezultă din conţinutul şi scopul reglementării, dispoziţiile sale vizează numai actele administrative şi cele asimilate lor provenind de la o autoritate publică, de aceea nici Constituţia revizuită nu a simţit nevoia să reia această excepţie şi nici legea contenciosului.

O problemă deosebită s-a pus sub regimul Legii nr. 29/1990, în legătură cu actele de gestiune[96] ale statului în cazul acelor manifestări de voinţă producătoare de efecte juridice emise în legătură cu domeniul public al acestuia[97]. Cum domeniul public poate fi gestionat şi administrat atât prin acte civile cât şi prin acte de autoritate, rezultă că organul administrativ poate apărea în cadrul unui raport juridic în dubla sa calitate, de titular al puterii şi de titular al patrimoniului, sau ca autoritate publică şi ca persoană juridică de drept public (de exemplu, transmiterea folosinţei unui teren aparţinând domeniului public de interes local sau concesionarea unui serviciu public în beneficiul unui particular[98]).

Pentru a cunoaşte când un act juridic este emis de un organ de stat sau de o autoritate în calitatea sa de subiect înzestrat cu exerciţiul autorităţii publice şi cu atributul de persoană juridică de drept public, comparativ cu calitatea de persoană juridică civilă (privată) - în funcţie de care operează şi distincţia privind aplicabilitatea sau inaplicabilitatea contenciosului administrativ - va trebui să avem în vedere unele elemente printre care enumerăm: interesul (general sau particular) în vederea căruia acţionează administraţia[99], caracterul (unilateral sau bilateral) al voinţei manifestate, posibilitatea ca actul juridic să poată fi săvârşit sau nu de orice persoană fizică sau juridică ori numai de către o autoritate sau persoană juridică publică[100], precum şi faptul că actele civile sau de drept privat produc, de regulă, numai raporturi juridice corespunzătoare, în vreme ce actele de autoritate (administrativă) pot genera, modifica sau desfiinţa şi raporturi de altă natură întemeiate pe acte încheiate pe baza unui act administrativ. În acest sens vor fi acte de autoritate, inclusiv cele vizând domeniul public, acele manifestări unilaterale de voinţă privind un interes general provenind de la un organ sau autoritatea de stat care nu au nevoie de consimţământul celeilalte părţi a raportului juridic şi pe care aceasta din urmă nu le poate săvârşi în mod obişnuit[101]. Legea actuală (art. 2/1 lit. c) a tranşat, cel puţin în privinţa domeniului public, această problemă mai ales în materie contractuală asimilând actelor administrative, supuse regimului de contencios, contractele (administrative) încheiate de autorităţile publice care au ca obiect:

 • punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;
 • executarea lucrărilor de interes public;
 • prestarea serviciilor publice;
 • achiziţiile publice.
 1. O a doua categorie de excepţii legale de la prevederile contenciosului administrativ se referă în exclusivitate la sociale raporturilor sociale în legătură cu care au intervenit actele administrative.
 2. Actele de comandant cu caracter militar (art. 5/1 lit. b) sunt exceptate de la controlul judiciar dat fiind obiectul deosebit de specific al relaţiilor în care intervin. De aici concluzia că excepţia vizează toate actele de acest gen, indiferent de autoritatea de la care provin, deci chiar dacă aparţin sau nu Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernului sau oricărui alt organ de stat care ar emite asemenea acte în această materie, în mod contrar, alte acte administrative provenind de la organele indicate dar emise în afara acestor raporturi[102] sunt supuse controlului de contencios judiciar dacă vatămă drepturi subiective sau interesele legitime.
 3. Sunt exceptate de la contencios actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau a celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor care pot fi atacate numai pentru exces de putere.

Este destul de discutabilă introducerea acestei largi categorii de excepţii printr-o lege organică contrar dispoziţiilor constituţionale (art. 126/6) limitative, exprese şi imperative, privitoare la excepţiile de la contencios cu toată posibilitatea contestării lor judiciare numai pentru exces de putere.

Legea (art. 2/1 lit.m) a definit excesul de putere ca fiind exercitarea dreptului de apreciere, aparţinând autorităţilor administraţiei publice prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor prevăzute de Constituţie sau de lege.

În cazul primei categorii ce cuprinde actele administrative pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau a celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise pentru apărarea ordinii publice exceptarea lor se face pentru aceleaşi motive ca şi în cazul actelor de comandament cu caracter militar, dat fiind obiectul deosebit de specific al relaţiilor în care intervin indiferent de autorul actului.

            În cazul celei de-a doua categorii de acte care privesc înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor, enumerarea limitativă este deficitară, ignorând şi alte calamităţi care pot fi rezultatul activităţii umane (catastrofe nucleare), omiţându-se condiţionarea neatacării lor în contencios în caz de urgenţă.

Pe de altă parte, s-a făcut remarca[103] asupra faptului că legea ar fi trebuit, pentru a asigura o mai eficientă ocrotire a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti într-un stat de drept, să excepteze actele de siguranţă numai în cazul adoptării lor în momente de criză când este ameninţată realmente siguranţa statului, devenind astfel din simple acte de autoritate adevărate, acte de guvernământ ce exced controlului judiciar.

 1. O a treia categorie de excepţii neprevăzută de Constituţia revizuită, dar subînţeleasă prin principiul neretroactivităţii legilor (art. 15/2) se referă la timpul în care a fost emis actul administrativ în sensul că legea nu se aplică cauzelor anterioare intrării sale în vigoare (30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial din 7 decembrie 2004), cererii respective reîncepând să curgă de la intrarea legii în vigoare (art. 19).

O primă precizare se referă la faptul că un act administrativ deşi emis anterior noii legi dar pus în executare s-au aflat în curs de executare după intrarea ei în vigoare nu mai poate fi atacat în baza acestei legi, dacă nu sunt întrunite condiţiile de termene procedurale şi procesuale.

A doua precizare vizează ipoteza în care, după intrarea în vigoare a legii, o autoritate ar anula, revoca sau suspenda un act administrativ emis anterior noii legi - refuzând să-l repună în vigoare ori executare sau să emită actul legal solicitat - vătămând prin aceasta un drept subiectiv. O asemenea situaţie intră sub prevederile acestui act normativ deoarece el nu exceptează de la controlul său decât actele anterioare intrării sale în vigoare, dar nu şi pe cele emise ulterior acestei date, chiar dacă se referă la situaţii anterioare respectivului moment.

A treia precizare are în vedere faptul că reiterarea unor cereri şi reclamaţii adresate administraţiei după intrarea în vigoare a legii dar care vizează situaţii anterioare acestei date, indiferent că şi-au găsit sau nu o anumită rezolvare - în contradicţie cu interesele solicitantului - nu determină curgerea unui nou termen de sesizare a justiţiei, deoarece, în acest mod indirect, s-ar putea recurge în mod nelimitat la beneficiul acţiunii procesuale[104].

 1. O ultimă categorie de excepţii de la Legea contenciosului administrativ, dar neenunţată în Constituţia revizuită, vizează (în totalitate) actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se prevede, prin legea organică, o altă procedură judiciară (art. 5/2).

În prima grupă intră actele de administraţie activă supuse unui control judiciar prevăzut prin lege specială, chiar dacă respectivele acte întrunesc toate condiţiile de a fi supuse controlului judecătoresc de contencios administrativ, nefiind cuprinse în celelalte excepţii ale legii în cauză.

O primă precizare necesară în acest sens vizează formularea legală referitoare la procedura judiciară prevăzută prin lege organică specială pentru actele exceptate de la contencios, în care sens rezultă că respectiva procedură trebuie neapărat să fie stabilită prin lege organică, deci nu prin act normativ inferior, inclusiv administrativ[105], ceea ce socotim a fi pe deplin valabil şi pentru instituirea jurisdicţiilor administrative întrucât, altfel, s-ar crea posibilitatea nelimitată acordată autorităţilor executive de a-şi putea scoate propriile acte de sub orice formă de control judiciar, instituindu-şi propriile proceduri jurisdicţional-administrative[106].

O a doua precizare are în vedere necesitatea clarificării termenului folosit în text şi anume cel de „lege organică”. Considerăm că noţiunea are în vedere clasificarea obişnuită a legilor, după forţa efectelor produse, constituţionale, organice şi ordinare, în acest sens, o lege ordinară nu ar putea institui calea judiciară pentru modificarea sau desfiinţarea unor acte administrative pentru a le scoate de sub controlul de contencios general instituit prin lege organică.

În cea de a doua grupă intră actele administrative jurisdicţionale care pot fi atacate direct la insistenţa de contencios, dacă reclamantul nu înţelege să utilizeze toate căile jurisdicţionale instituite în beneficiul său (art. 6/2) şi când termenul judiciar la instanţa de fond este de 15 zile de la comunicarea soluţiei.

Formularea legală este deficitară deoarece nu face distincţie între actele administrative nejurisdicţionale sau de administraţie activă – care beneficiază de o jurisdicţie administrativă – şi actele administrative jurisdicţionale care sunt rezultatul soluţionării unui litigiu purtat cu administraţia având ca obiect un act sau un fapt administrativ şi când tot administraţia soluţionează, în cadrul unei jurisdicţii speciale, cauza pronunţând o hotărâre sau un act administrativ jurisdicţional care, la rândul său, poate beneficia, sau nu, după caz, de o altă cale jurisdicţională administrativă.

Evident avem în vedere două situaţii distincte pornind de la prevederea constituţională (art. 21/4) conform căreia jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite reiterată de legea contenciosului (art. 6/1).

În acest sens un act administrativ, într-o primă ipoteză, supus unei jurisdicţii administrative speciale poate fi atacat, după procedura prealabilă administrativă la instanţa de contencios întrucât reclamantul renunţă la beneficiul jurisdicţiei administrative, dar şi actul administrativ jurisdicţional pronunţat într-un litigiu vizând un asemenea act va putea fi şi el atacat direct la instanţa de fond în contencios, urmând procedura judiciară specifică în materie, indiferent de treapta (primă, intermediară sau ultimă) a jurisdicţiei speciale de la care provine, fără a mai parcurge însă şi procedura administrativă prealabilă judecăţii.

Evoluţia modului de aplicare a Legii nr. 1/1967 în această materie impune unele constatări datorită tendinţelor manifestate de anterioara practică judiciară care considera că exercitarea unei căi administrative de atac expres prevăzute ori în termene expres indicate, precum şi emiterea, în urma utilizării căii de atac, a unui act administrativ de soluţionare care poate avea un caracter definitiv (consacrat legal) - de cele mai multe ori aceste elemente fiind luate în considerare în mod separat - conferă de drept caracter jurisdicţional căii de atac sau actului juridic de soluţionare a ei. Aceasta a permis o extindere cu totul nejustificată a excepţiei de la art. 14 lit. c a legii anterioare, scoţându-se de sub incidenţa ei numeroase categorii de acte administrative care nu ar fi trebuit să aparţină exclusiv jurisdicţiei administrative[107].

Prima precizare trebuie făcută cu privire la noţiunea de „cale jurisdicţională de atac”. Faptul că norme legale prevăd pentru un act administrativ o anumită cale de atac - cu indicarea unor termene sau organe, diferite de regulile cadru (stabilite prin Ordonanţa nr. 27/2002) - nu poate duce la concluzia că suntem în prezenţa unei proceduri jurisdicţionale, în timp ce neindicarea acestor elemente să ducă la prezumţia lipsei oricărei proceduri administrative de natură jurisdicţională. Într-adevăr, în cazul actelor administrative căile de atac pot reprezenta doar un element în ansamblul trăsăturilor care definesc procedura jurisdicţională sau actele jurisdicţionale, motiv pentru care ele nu pot fi privite în mod izolat în definirea căii de atac ca fiind jurisdicţională sau a unui act ca fiind jurisdicţional. De aceea, nu orice cale de atac administrativă reglementată şi nu orice act administrativ emis în urma exercitării ei reprezintă întotdeauna o cale jurisdicţională şi un act jurisdicţional. În acest sens, de exemplu, Legea nr. 29/1990 a exceptat de la controlul judiciar cererile privitoare la stabilirea şi scăderea impozitelor şi a taxelor, precum şi a amenzilor privitoare la ele nu pentru că actele şi măsurile administrativ-financiare în această materie ar fi supuse întotdeauna unei proceduri jurisdicţionale de natură administrativă deosebită - în acest caz nu le-ar fi reglementat separat, prin art. 3, ci le-ar fi cuprins în excepţia de la art. 4 - ci pentru că a avut în vedere, în primul rând, un control administrativ deosebit de specializat cu privire la aceste acte exercitat de o anumită categorie de autorităţi executive.

A doua precizare are în vedere faptul că în ipoteza în care norme legale indică expres că organul ierarhic superior este competent să soluţioneze calea de atac această prevedere nu este suficientă, prin ea însăşi, pentru a determina constituirea unei jurisdicţii. Cum Legea contenciosului administrativ prevăzând obligativitatea procedurii administrative prealabile face şi ea referire expresă la autoritatea administrativă ierarhic superioară (art. 7 alin. 1) înseamnă că s-a avut în vedere recursul ierarhic obişnuit, necontencios. Cu atât mai mult atunci când norme legale indică doar organul de rezolvare a recursului, desemnând în acest sens chiar pe autorul actului sau conducerea acestuia, ideea jurisdicţiei speciale trebuie, în principiu, respinsă altfel s-ar ajunge la concluzia, eronată, că organul a cărui act este atacat devine chiar judecătorul propriei cauze ceea ce nu este specific, în general, jurisdicţiei, ci doar simplului recurs necontencios.

Concluzia generală a acestor precizări este aceea că numai luând în considerare toate elementele specifice activităţii jurisdicţionale (obiect, termen, cale de atac, organ de soluţionare, stabilitatea actului cât şi procedura ei de desfăşurare) vom putea stabili dacă suntem în prezenţa unei căi jurisdicţional-administrative sau nu şi a unui act corespunzător, ceea ce are importante consecinţe practice sub aspectul incidenţei prevederilor generale ale Legii contenciosului administrativ, ori ale celor speciale privind recursul direct la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul unor asemenea acte.

Rămâne, însă, o mare problemă de drept, aplicarea prevederii constituţionale (art. 21/4) în conformitate cu care jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite. Probabil s-a dorit formularea unui principiu, omiţându-se cazurile când este obligatorie exercitarea lor conform prevederilor din legi speciale, mai ales când ele sunt şi condiţii prealabile acţiunii în contencios administrativ. În orice caz este greu de imaginat o acţiune în contencios lipsită de încercarea prealabilă de rezolvare a litigiului pe cale amiabilă, administrativă.

2.3. Cazuri speciale de aplicare a legii contenciosului administrativ[108]

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează cadrul general de exercitare al controlului judiciar asupra activităţii executive a administraţiei publice (întocmai ca şi Legea nr. 1/1967 şi Legea nr. 29/1990, în prezent abrogate, în privinţa cărora doctrina şi practica judiciară erau în acest sens, unanim de acord)[109], întrucât verificarea jurisdicţională se face în condiţiile[110] prevăzute de ea şi pentru orice situaţie aptă de a cădea sub incidenţa acesteia[111]. Alăturat respectivei forme principale de control general al legalităţii exercitate asupra autorităţilor executive mai există şi numeroase alte modalităţi reprezentând cazuri speciale de verificare, tot directă şi pe cale judiciară, în aceeaşi materie, dar care vizează situaţii expres prevăzute, prin reglementări distincte[112].

Deşi există două forme diferite de verificare judiciară, una generală şi alta specială (sau, mai bine zis, o modalitate a formelor particulare), raportul dintre ele nu este de compatibilitate - cum s-ar părea că rezultă din denumirea lor - ci, dimpotrivă, de incompatibilitate, deoarece ele nu se întregesc reciproc (ca partea generală cu cea specială a unor legi sau coduri), întrucât unde îşi are aplicabilitatea o anumită modalitate cealaltă este exclusă cu desăvârşire. Consecvent acestor situaţii legiuitorul a păstrat constant, prin reglementările în materie, menţionata distincţie[113], pentru ca ulterior adoptării Legii contenciosului administrativ[114], să fie reglementate - inclusiv prin Constituţie - cazuri speciale de aplicare a legii precitate în diverse situaţii.

În acest nou context legislativ se pune întrebarea dacă nu cumva printr-o asemenea nouă modalitate de abordare a reglementărilor în materia verificării judiciare a administraţiei legea cadru nu riscă să devină doar actul normativ de principiu care să-şi găsească aplicabilitatea numai atunci când există situaţii speciale prevăzute prin norme distincte. Precizăm, de la bun început, că o asemenea posibilitate este exclusă, Legea nr. 554/2004 rămânând sediul principal al materiei dar care, în anumite cazuri, dobândeşte - în temeiul unor prevederi speciale - o aplicabilitate specifică în privinţa unor condiţii de realizare şi chiar unele efecte deosebite în privinţa exercitării controlului judiciar.

Problema supusă analizei ne este prilejuită de unele prevederi cuprinse în Constituţie şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi care fac trimitere expresă la Legea contenciosului administrativ.

Legea iniţială a administraţiei publice locale nr. 69/1991[115] a suferit, printre altele, modificări[116] importante şi în privinţa cazurilor specifice[117] de aplicare a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990[118], reluate în noua Lege a administraţiei publice locale nr. 215/2001, tratate în cele ce urmează şi care vor suferi adaptările impuse de noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 1. Neconstituirea consiliului local (nou ales)

Art. 31 alin. 2 cuprinde o prevedere izvorâtă dintr-o practică administrativă de mai mulţi ani, rezultată din aplicarea legii organice a administraţiei, respectiv greutăţile întâmpinate în constituirea consiliului local nou ales, în urma procesului electoral, prin neîntrunirea cvorumului legal, situaţie constatată prin ordinul prefectului.

Şedinţa este legal constituită dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul total al consilierilor aleşi. Dacă nu se asigură această majoritate se organizează peste 3 zile o nouă şedinţă în aceleaşi condiţii. Dacă nici a doua convocare nu este legală are loc o alta peste 3 zile. Cvorum legal ce se cere a fi îndeplinit la a treia convocare consecutivă a autorităţii locale fiind de 2/3 (majoritatea absolută) dintre cei aleşi, iar dacă nici atunci nu se întruneşte numărul cerut vor trebui organizate alegeri de completare, dacă nu se reuşeşte completarea cu supleanţi, în termen de 30 de zile în baza ordinului prefectului ce poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ.

Specificul acţiunii judiciare în acest caz constă în următoarele:

 1. existenţa unui ordin al prefectului care să declare vacante locurile consilierilor absenţi nemotivaţi la cele trei şedinţe consecutive consacrate consiliului nou ales, iar această absenţă să nu permită reunirea majorităţii membrilor aleşi;
 2. imposibilitatea înlocuirii consilierilor aleşi, dar absenţi, cu supleanţi de pe listele de candidaţi care să poată ocupa locurile devenite, astfel, vacante[119], dacă nu în totalitate, măcar până la realizarea majorităţii legale (pentru că altfel trebuiesc organizate alegeri de completare);
 3. ordinul prefectului să fi fost comunicat consilierilor absenţi;
 4. introducerea acţiunii judiciare împotriva ordinului se va face de către consilierii absenţi, pretins nemotivaţi;
 5. termenul de exercitare al acţiunii este de 5 zile de la comunicarea ordinului.

Hotărârea primei instanţe judiciare este definitivă şi irevocabilă nebeneficiind de calea recursului specifică acţiunilor în contencios.

 1. Dizolvarea de drept a consiliului local pentru nefuncţionalitate.

Art. 58 alin. 1 a izvorât tot din nevoi practice legate de nefuncţionalitatea consiliului legal constituit dar care neîntrunindu-se sau neadoptând hotărâri ori pierzând consilieri este dizolvat de drept.

Reglementarea anterioară se mulţumea să prevadă (art. 25 alin. 2) doar necesitatea comunicării acestei dizolvări prefectului şi organizarea de noi alegeri, în vreme ce conform actualei reglementări prefectul ia act de dizolvarea (de drept) comunicată de primar, acţionând în consecinţă.

Specificul acţiunii judiciare în acest caz constă în următoarele:

 1. existenţa unui ordin (cu caracter constatator, declarativ) al prefectului care să propună guvernului organizarea de noi alegeri deoarece consiliul nu s-a întrunit timp de trei luni consecutiv sau nu a adoptat în trei şedinţe consecutive ordinare nici o hotărâre ori numărul consilierilor a scăzut sub jumătate[120] (neputându-se completa cu supleanţi);
 2. Primarul (viceprimarul) sau secretarul, în caz de absenţă a celor doi, trebuie să comunice prefectului această situaţie.
 3. Comunicarea ordinului prefectului consiliului în cauză;
 4. Introducerea acţiunii procesuale, în cel mult 10 zile de la comunicarea sau luarea la cunoştinţă a ordinului prefectului, de către consilieri.

Împotriva hotărârii judecătoreşti în primă instanţă nu se va putea exercita calea de atac a recursului, specifică acţiunilor în contencios, deoarece legea stipulează expres această interdicţie, sentinţa fiind definitivă şi irevocabilă. Nu se mai cere procedura administrativă prealabilă judecăţii, iar acţiunea judiciară suspendă ordinul de dizolvare pe durata judecăţii.

Noile alegeri se vor putea convoca numai după expirarea termenului de 30 zile de la perioada în care trebuia introdusă acţiunea judiciară sau după rămânerea definitivă (şi irevocabilă) a hotărârii judecătoreşti de respingere a acţiunii consilierilor îndreptată împotriva ordinului prefectului (conform art. 58 alin. 5).

 1. Atacarea în justiţie a măsurii validării sau invalidării mandatului de consilier şi a celui de primar

Art. 33 consacră posibilitatea atacării în contencios, de către cei interesaţi, a hotărârii privind validarea sau invalidarea mandatelor[121].

Termenul legal fixat pentru exercitarea căii de atac judiciare este de 5 zile de la adoptarea actului administrativ, în cazul celor prezenţi la şedinţă, sau de la comunicarea lui, în cazul celor absenţi.

Hotărârea judecătorească nu este definitivă şi irevocabilă, legea neprevăzând nimic în legătură cu ea, ceea ce permite atacarea ei cu recurs.

Legea reglementează situaţia invalidării mandatului primarului (art. 64), consacrând posibilitatea atacării acestei măsuri de către cel interesat în temeiul contenciosului administrativ, în termen de 5 zile de la pronunţare în condiţiile comune ale Legii nr. 554/2004. Se mai consacră legal (art. 72 alin. 2 lit. e) şi încetarea mandatului primarului în cazul alegerii sale prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii alegerilor locale constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, ce intervine, însă, numai după validarea mandatului acestuia (realizată în prealabil).

 1. Suspendarea[122] din funcţie a consilierului[123], a primarului şi a viceprimarului

Această suspendare operează în următoarele condiţii (art. 59 alin. 1, 2, 3 şi art. 77 alin. 2, 3):

 1. existenţa unei sesizări adresată prefectului de către parchet sau instanţă judecătorească cu privire la consilierul sau primarul arestat preventiv pentru săvârşirea unei fapte penale;
 2. durata suspendării se întinde până la încetarea stării de arest[124];
 3. comunicarea către cel în cauză, de îndată, a ordinului de suspendare.

Acţiunea în contencios având ca obiect anularea ordinului de suspendare nu a fost reglementată de Legea nr. 215/2001 şi se va introduce în justiţie conform Legii nr. 554/2004 după luarea la cunoştinţă, de către cel în cauză, a actului prefectului[125].

În cazul viceprimarului se aplică aceleaşi prevederi cu menţiunea că suspendarea este dispusă de consiliul local prin hotărâre adoptată cu majoritatea voturilor (art. 81).

Dacă persoana suspendată este găsită nevinovată (prin ordonanţa procurorului ori hotărârea instanţei de judecată) aceasta are dreptul la despăgubiri în condiţiile legii (art. 59/3 şi 77/5).

 1. Demiterea din funcţie a primarului pentru activităţi ilegale

Această ipoteză, reglementa, în redactarea iniţială a Legii nr. 69/1991, demiterea primarului în cazul actelor sale care contraveneau intereselor generale ale statului sau încălcau ordinea de drept, cât şi în situaţia compromiterii cu rea-credinţă a intereselor localităţii.

Cum în practică s-a dovedit că motivarea demiterii era, relativ, vagă, generând multiple abuzuri[126] (iar coroborarea art. 41 cu art. 34, din redactarea iniţială a legii, nici nu putea fi un model juridic de soluţionare), noua reglementare (art. 72/2 lit. i) a limitat cauzele demiterii (întocmai ca şi în cazul dizolvării consiliului) numai pentru ipoteza acelor acte normative ale primarului anulate irevocabil de justiţie. Astfel, condiţiile demiterii primarului presupun:

 1. existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de anulare a trei dispoziţii normative emise în interval de 3 luni în exercitarea atribuţiilor proprii;
 2. existenţa unui ordin al prefectului.

Acţiunea în contencios se va introduce în termen de 10 zile de la aducerea ordinului prefectului la cunoştinţa primarului, fără a mai fi necesară procedura administrativă prealabilă, hotărârea judecătorească fiind definitivă şi irevocabilă.

 1. Dizolvarea consiliului pentru activităţi ilegale

Această măsură se dispune dacă autoritatea locală a adoptat în cel mult 6 luni cel puţin 3 hotărâri anulate definitiv şi irevocabil de instanţa de contencios administrativ (art. 57/1).

Condiţiile dizolvării presupun o propunere motivată a prefectului şi o hotărâre a Guvernului întemeiată pe ea comunicată consilierilor, iar aceştia au calitatea procesuală activă în temeiul Legii nr. 554/2004, hotărârea de dizolvare putând fi atacată în contencios în termen de 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial. Procedura administrativă prealabilă judecăţii nu se mai cere, iar introducerea acţiunii judiciare suspendă executarea măsurii de dizolvare a consiliului.

 1. Încetarea mandatului consilierului

Această încetare operează (art. 60/1 lit. c, d, i, coroborat cu art. 103/2), printre altele, în cazurile:

 • imposibilităţii exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;
 • schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ teritorială;
 • lipsa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului.

Hotărârea consiliului dispusă în această situaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Procedura administrativă prealabilă judecăţii nu se efectuează iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

 1. Dreptul la acţiunea în contencios a prefectului

Acest drept operează faţă de actele administrative ilegale ale autorităţilor locale (art. 135).

Condiţiile exercitării acţiunii vizează:

 1. actele normative şi individuale ilegale ale autorităţilor locale şi judeţeane[127], cu excepţia celor de gestiune curentă;
 2. se consacră expres necesitatea, şi pentru prefect, a recursului administrativ prealabil acţiunii judiciare, din moment ce are obligaţia de a sesiza motivat autorităţile locale ca să-şi reanalizeze actul socotit ilegal în vederea modificării sau revocării lui;
 3. c. introducerea acţiunii de către prefect se face în termen de 30 de zile de la comunicarea actului aparţinând autorităţii locale sau judeţene.

Cu privire la termenul de introducere a acţiunii de către prefect se impun unele precizări.

În primul rând, acesta este un termen de decădere[128] (iar nu de prescripţie, de drept public, „sui generis”, etc.), ceea ce înseamnă că el nu poate fi întrerupt, suspendat, nu cunoaşte repunerea sau reluarea cursului, prefectul neavând - după unele opinii[129] -, ca şi ceilalţi reclamanţi în contencios, şi o limită maximă de până la un an (socotită de la comunicarea actului a cărui anulare se cere) în care să poată solicita instanţei de judecată desfiinţarea actului ilegal, iar conform noii Legi a contenciosului administrativ nr. 554/2004 procedura administrativă prealabilă nu este obligatorie, printre altele, în cazul actelor administrative atacate de prefect (art. 7/5), termenul de introducere a acţiunii judiciare curgând de la data când s-a cunoscut existenţa actului nelegal, deci de 6 luni, iar pentru motive temeinice până la un an (art. 11/3), în vreme ce actele administrative normative pot fi atacate oricând, cât timp sunt în vigoare (art. 11/4).

Totuşi, apreciem că, faţă de procedurile Legii contenciosului administrativ, prefectul are facultatea de a sesiza administraţia locală asupra actelor administrative apreciate ca ilegale.

În al doilea rând, autorităţile locale trebuie să comunice, din oficiu, în maximum 10 zile de la emitere sau adoptare (dacă legea nu prevede un alt termen), toate actele lor spre luare la cunoştinţa prefectului (art. 85/1 lit. h din Legea nr. 215/2001).

În al treilea rând, în cel mult 5 zile de la comunicarea efectuată prefectului acesta se va adresa emitenţilor pentru ca să-şi revizuiască sau să-şi retragă actul, prevedere, devenită acum facultativă.

În al patrulea rând[130], rezultă că prefectul are la dispoziţie cel mult 5 de zile pentru a se pronunţa asupra legalităţii actului administrativ (socotite de la data comunicării efectuate de autorităţile locale până la intervalul de 30 zile anterioare sesizării justiţiei şi în care trebuie să sesizeze autorităţile locale pentru reexaminarea actului pretins ilegal) la expirarea cărora urmează să introducă acţiunea judiciară, având în acest sens, un termen de 6 luni de dispoziţie, indiferent că a primit sau nu comunicarea negativă a administraţiei locale.

 1. actul atacat în justiţie se suspendă de drept pe durata judecăţii;
 2. în conformitate cu prevederile art. 50 alin. 2, aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor normative ale consiliului se face numai după expirarea celor 5 zile de la comunicarea actului către prefect sau după rămânerea definitivă şi ireversibilă a hotărârii judecătoreşti prin care acţiunea prefectului a fost respinsă.

2.4. Procedura controlului judecătoresc direct asupra actelor administrative bazată pe Legea contenciosului administrativ

După realizarea procedurii administrative prealabile, în termenul corespunzător soldată cu nerezolvarea favorabilă a reclamaţiei, cel în cauză (reclamantul — persoană fizică sau juridică) se poate adresa instanţei de judecată cu o cerere de chemare în judecată privind anularea (totală sau parţială) a actului administrativ, acţiunea bazată pe Legea contenciosului administrativ care prevede o procedură judecătorească, deosebită de dreptul comun, pentru soluţionarea litigiilor administrative, având o serie de particularităţi diferite de procedura civilă, cu ale cărei dispoziţii se întregeşte Legea contenciosului administrativ.

Reclamantul, subiect de sezină, în procesele de contencios, poate fi:

 • orice persoană fizică sau juridică care se consideră vătămată de către o autoritate publică printr-un act administrativ într-un drept al său ori într-un interes legitim, inclusiv terţul vătămat printr-un act administrativ individual adresat altui subiect de drept (art. 1/1 şi 2);
 • Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat potrivit legii sale organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorităţilor administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiţie, petiţionarul dobândind de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat de instanţă (art. 1/3);
 • Ministerul Public, atunci când în exercitarea atribuţiilor legale, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor se datorează unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităţilor emise cu exces de putere va sesiza instanţa de la domiciliul ori sediul persoanei fizice sau juridice vătămate, ce urmează a fi citată (art. 1/4);
 • dacă Ministerul Public apreciază că excesul de putere, concretizat în emiterea unui act administrativ normativ vatămă un interes public va sesiza instanţa de contencios de la sediul autorităţii publice eminente (art. 1/5);
 • Prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici, orice persoană de drept public vătămată într-un drept sau interes legitim poate introduce acţiune în contencios (art. 5/8);
 • autoritatea publică eminentă a unui act nelegal poate solicita instanţei de contencios constatarea nulităţii acestuia în cazul în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil producând efecte juridice, urmând ca în cazul admiterii acţiunii, instanţa să se pronunţe, la cerere, şi asupra legalităţii actelor civile încheiate (art. 1/6); în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor civile produse;
 • persoana vătămată prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe de guvern neconstituţionale (art. 1/7).

Cererea de chemare în judecată va fi însoţită de înscrisul constatator al actului administrativ atacat şi, adăugăm noi, de acte doveditoare privind introducerea reclamaţiei administrative prealabile (copie după ea, dovada depunerii sau expedierii ei în termen) eventual răspunsul negativ al executivului, dacă acesta există, etc. Acţiunile introduse sunt supuse taxelor de timbru prevăzute de lege pentru cererile cu caracter nepatrimonial (neevaluabile în bani), cu excepţia acţiunilor vizând contractele administrative. În cazul admiterii acţiunii taxa se restituie plătitorului în temeiul hotărârii judecătoreşti rămase definitive.

Cererea de chemare în judecată are ca obiect anularea (totală sau parţială) sau modificarea actului administrativ ori (şi) acordarea de despăgubiri pentru vătămarea produsă, în ipoteza în care se cere numai anularea actului fără acordarea de despăgubiri - deoarece întinderea pagubei nu-i era cunoscută reclamantului la data introducerii acţiunii în anulare - termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubiri curge de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei.

Termenul de sesizare a instanţei de judecată cu acţiunea în anulare este de 6 luni de la data comunicării soluţiei (nefavorabile) dată reclamaţiei sau de la data până la care ar fi trebuie comunicat răspunsul de către autoritatea emitentă. Dacă petentul s-a adresat şi autorităţii superioare termenul judiciar procesual curge de la comunicarea soluţiei acelui organ, în toate cazurile introducerea cererii la instanţă nu se poate tace mai târziu de un an de la data comunicării actului a cărui anulare se cere.

Competenţa teritorială a instanţei de judecată este determinată de domiciliul reclamantului şi nu al pârâtului - ca în dreptul comun.

În privinţa competenţei[131] reglementările organice[132] şi procedurale[133] cuprind, printre altele, numeroase dispoziţii procesuale aplicabile instanţelor de judecată în litigiile pe care le soluţionează şi având ca obiect activitatea publică a executivului, fie ca ele sunt de natură explicită sau implicită prin modul lor de formulare.

 1. O primă grupă de probleme vizează competenţa de fond a instanţelor judecătoreşti în materia administrativă.

În primul rând, judecătoriile judecă, în primă instanţă - conform art. 1 alin. 1, c. p. civ. - toate procesele şi cererile (inclusiv cele vizând administraţia, adăugăm noi), în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe.

O primă constatare se referă, în materia analizată, la faptul că dacă o anumită categorie de litigii în legătură cu administraţia nu sunt nominalizate ca fiind de contencios administrativ[134] sau acţiunea judiciară nu întruneşte condiţiile prevăzute în Legea nr. 554/2004[135] ori nu face obiectul unei prevederi speciale aplicabile în materia verificării judiciare a unui aspect determinat al activităţii executive[136], atunci litigiul trebuie soluţionat de judecătorie în primă instanţă în temeiul prevederilor privind competenţa generală a acesteia. Aşa este, de exemplu, cererea de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de administraţie în legătură cu actele şi faptele de autoritate, formulată în temeiul prevederilor art. 998 şi urm. din Codul civil[137] (şi întemeiată pe excepţia de ilegalitate).

O a doua constatare are în vedere faptul că ori de câte ori un text normativ face referire la faptul că o anumită situaţie conflictuală cu administraţia se rezolvă de instanţă potrivit legii sau se va nominaliza judecătoria în privinţa competenţei sale în aceeaşi materie înseamnă că această din urmă instanţă va fi îndreptăţită să soluţioneze astfel de litigii potrivit normelor generale[138] (art. l alin. l c. p. civ.) sau a celor speciale (art. l alin. 3) vizând orice alte materii date prin lege în competenţa ei[139].

În al doilea rând, tribunalele îşi păstrează competenţa în primă instanţă în privinţa acţiunilor (proceselor şi cererilor) în materie de contencios administrativ în afara celor date în competenţa curţilor de apel (realizându-se o corelare parţială între dispoziţia art. 2 alin. l lit. c, c. p. civ. - astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 59/1993 - cu prevederea de principiu a art. 10/l teza a I-a din Legea nr. 554/2004 şi a reformulării aduse de art. VII pct. 1 din prima lege).

O primă precizare are în vedere faptul că tribunalele îşi păstrează competenţa de primă instanţă nu numai cu excepţia vizând curtea de apel dar şi cu excepţiile vizând atât judecătoria (art. l alin. 2 şi 3 c. p. civ.), precum şi cu orice alte excepţii în materia administrativă de competenţa altor instanţe specializate precum Curtea Constituţională (în cazul decretelor prezidenţiale şi a ordonanţelor guvernamentale). Conform legii actuale în materie (art. 10/1 teza a I-a) competenţa în primă instanţă revine tribunalului în următoarele litigii care privesc:

 • actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene;
 • taxele şi impozitele, contribuţiile, datoriile vamale şi accesorii ale acestora de până la 5 miliarde de lei, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

O a doua precizare se referă la competenţa specială a tribunalului vizând procesele şi cererile în materie de expropriere (art. 2 pct. 1 lit. e).

Cea de-a treia precizare are în vedere faptul că tribunalul judecă în primă instanţă în orice altă materie dată prin lege în competenţa sa (art. 2 pct. 4), de pildă, în materia contestaţiilor asupra modului de constituire a birourilor electorale de circumscripţie (art. 23 din Legea nr. 70/1991, în redactarea sa iniţială, abrogat cu ocazia republicării legii în anul 1996).

În al treilea rând, curţile de apel dobândesc o atribuţie derogatorie, în primă instanţă, în privinţa proceselor şi cererilor în materie de contencios administrativ, dar numai privitor la actele autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, mai puţin ale autorităţilor deconcentrate şi a celor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti (a se vedea Ordonanţa de urgenţă nr. 138/2000 şi nr. 58/2003 modificată prin Legea de aprobare nr. 795/2004).

Prima precizare, de fond, vizează obiectul acţiunii în contencios care nu se reduce, aşa cum s-ar părea că rezultă din lege, numai la actele autorităţilor indicate, ci vizează şi faptele asimilate lor, precum refuzul nejustificat şi nesoluţionarea în termen de către administraţie a unei cereri privitoare la un drept recunoscut de lege (conform art. l alin. l şi art. 2/2 din Legea nr. 554/2004). Conform legii (art. 10/1 teza a II-a) competenţa în primă instanţă revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel în litigiile care privesc:

 • actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale;
 • taxele şi impozitele, contribuţii, datorii vamale şi accesorii ale acestora mai mari de 5 miliarde de lei, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

A doua precizare se referă la circumscrierea mai exactă a pârâtului din litigiu în contencios în lumina noii terminologii folosite de legislaţia modificatoare în sensul că acesta este o „autoritate publică”, iar nu o „autoritate administrativă” (ultima noţiune utilizată de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990) ceea ce delimitează net problema calităţii procesual-pasive[140].

A treia precizare vizează categoriile de autorităţi executive a căror activitate intră sub jurisdicţia de primă instanţă a curţilor de apel şi anume autorităţile administraţiei publice centrale, respectiv ministerele, alte autorităţi neministeriale de acelaşi nivel (de pildă, Banca Naţională, Serviciul Român de Informaţii)[141], indiferent de modul lor de înfiinţare prin lege (organică sau ordinară) sau un alt act administrativ (guvernamental sau ministerial) şi de modul lor de subordonare (faţă de Guvern sau de alte autorităţi centrale administrative sau neadministrative, Parlament, Preşedinte, etc.).

În schimb, serviciile publice[142] deconcentrate[143] la nivel judeţean (inclusiv cele de la nivelele inferioare[144], teritoriale, aparţinând ministerelor şi celorlalte organe centrale din care am înlătura numai autorităţile din teritoriu strict subordonate organelor centrale - (după caz, autorităţi militare sau militarizate) cu toată ramificaţia diferenţiată sau nu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale -, ca şi instituţiile acestora din teritoriu (şcoală, spital, etc.) intră în competenţa de soluţionare a tribunalelor.

Au fost scoase din competenţa Curţilor de Apel (conform Ordonanţei nr. 138/2000 şi menţinute de Ordonanţa nr. 58/2003), fiind încredinţate tribunalelor litigiile privind:

- prefecturile (aparatul propriu[145]), inclusiv prefectul şi subprefectul;

- autorităţile publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, categorie care include consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, delegaţia permanentă a acestora, preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul lor, aparatul propriu (serviciile publice interne[146], precum şi serviciile publice exterioare (de nivel judeţean) - din subordinea consiliilor judeţene, dacă acestea sunt organizate - precum şi comisia judeţeană consultativă.

 1. Un al doilea grup de probleme se referă la competenţa de control judecătoresc[147] exercitată asupra administraţiei publice.

În primul rând. judecătoriile judecă plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administrative publice cu activitatea jurisdicţională (şi ale altor organe cu astfel de activitate) în cazurile prevăzute de lege (art. I pct. 1/2 din Codul de procedură civilă).

O primă precizare care se impune are în vedere faptul că normele speciale trebuie să specifice în mod expres că plângerea sau calea de atac împotriva actului de jurisdicţie se soluţionează de judecătorie, nefiind suficientă o prevedere de genul „se soluţionează de instanţa de judecată” întrucât este prea generală, dar nici „se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ” deoarece într-o asemenea ipoteză s-ar realiza doar o simplă trimitere la prevederea art. 10 coroborat cu art. 6/2 din legea precitată care consacră competenţa instanţei judiciare şi pentru actele administrative jurisdicţionale după nivelul teritoriala al autorităţii eminente, nefiind o trimitere la prevederile excepţionale din Codul de procedură civilă (art. 1/1 alin. 2) ce consacră competenţa judecătoriei.

O a doua precizare, în aceeaşi materie, are în vedere faptul că dacă instanţele de contencios deţin competenţa generală în materia controlului judiciar al actelor administrative de jurisdicţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004, în schimb judecătoria deţine, prin corelare, o competenţă specială doar pentru cazurile expres prevăzute prin reglementări distincte.

O a treia precizare vizează actul normativ care instituie o asemenea competenţă în beneficiul judecătoriei şi care nu poate fi decât legea (organică sau ordinară)[148] şi în nici un caz un act al executivului[149].

 

În al doilea rând, Tribunalului Municipiului Bucureşti i s-au încredinţat în mod excepţional soluţionarea unor procese şi cereri în materie de acte administrative jurisdicţionale în cazuri expres[150] prevăzute vizând creaţia intelectuală şi proprietatea industrială[151] altele decât cele enunţate în art. 2 alin. l, lit. d ca fiind de competenţa tribunalelor.

III. În sfârşit, o ultimă grupă de probleme vizează competenţa instanţelor judecătoreşti de a soluţiona căile de atac împotriva hotărârilor instanţei inferioare având ca obiect litigii de natură administrativă, respectiv exercitarea controlului judiciar.

În primul rând, este de făcut precizarea că hotărârile judecătoriilor prin care se soluţionează plângerile sau o altă cale de atac împotriva actelor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională sunt definitive[152] nefiind supuse, în mod obişnuit, apelului, ci numai recursului.

În al doilea rând, tribunalele judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în ultimă instanţă[153], numai în cazurile expres prevăzute de lege.

În al treilea rând, în materie de contencios administrativ Curtea de Apel judecă recursurile, împotriva hotărârilor tribunalelor judeţene date în primă instanţă şi, respectiv, în al doilea caz, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile împotriva hotărârilor date de Curţile de apel în primă instanţă.

Acţiunea în justiţie se introduce împotriva autorităţii administrative emitente a actului atacat, indiferent de faptul că reclamaţia administrativă a fost introdusă şi la organul executiv ierarhic superior acestuia. Ea poate fi îndreptată şi împotriva unei autorităţi lipsite de personalitate juridică civilă, spre deosebire de dreptul comun, tocmai pentru a facilita controlul judiciar al actelor administrative, indiferent de calitatea juridică procesual-civilă a autorităţilor pârâte, însă în ipoteza în care cererea de chemare în judecată urmăreşte să soluţioneze şi unele aspecte de natură patrimonială va trebui să apară - alături de organul de stat pârât, dar lipsit de personalitate juridică, - şi autoritatea superioară ierarhic care dispune de personalitate juridică aptă să răspundă potrivit legii civile şi care dobândeşte astfel, o situaţie de coparticipare procesuală pasivă necesară, obligatorie şi specială pentru a suplini lipsa personalităţii juridice civile a autorului ilegalităţii care nu poate răspunde pe plan patrimonial potrivit dreptului comun.

Acţiunea în justiţie poate fi formulată şi personal împotriva funcţionarului autorităţii pârâte care a elaborat, emis sau încheiat actul dacă se solicită şi plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, în scopul de a-i face opozabilă hotărârea de admitere a acţiunii în temeiul căreia va putea fi obligat solidar la plata daunelor împreună cu autoritatea executivă din care face parte.

Primind cererea de chemare în judecată instanţa fixează de urgenţă termenul pentru soluţionarea ei în şedinţă publică. Precizăm că tribunalul sau curtea de apel sunt sesizate ca instanţe de fond şi nu ca instanţe de apel sau recurs. Instanţa va dispune citarea părţilor şi va putea cere autorităţii a cărui act este atacat să-l comunice de urgenţă (dacă reclamantul nu l-a depus) împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei (pe care instanţa le socoteşte utile).

Înscrisul constatator al actului administrativ în discuţie precum şi lucrările prevăzute se vor depune în termenul stabilit de instanţă sub sancţiunea plăţii de către conducătorul autorităţii executive a unei amenzi reprezentând 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată încasată în beneficiul statului.

În cazuri bine justificate şi pentru a preveni producerea unei pagube iminente reclamantul poate cere instanţei să suspende executarea actului administrativ până la soluţionarea acţiunii. Instanţa va soluţiona de urgenţă cererea de suspendare, cu citarea părţilor, iar hotărârea pronunţată în acest caz este executorie de drept, putându-se ataca cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, ceea ce nu suspendă executarea hotărârii în cauză.

Considerăm că cererea de suspendare poate fi introdusă chiar odată cu sesizarea instanţei de judecată cu privire la anularea actului dar şi pe tot parcursul judecăţii tocmai pentru a se putea evita oricând producerea de pagube iminente. Starea de suspendare a executării durează până la soluţionarea cauzei când se dispune fie respingerea acţiunii, ceea ce permite repunerea în executare a actului administrativ blocat prin efectele sale, fie anularea actului, respectiv desfiinţarea lui pe cale judiciară, ceea ce transformă efectul provizoriu al suspendării executării într-unul definitiv de încetare a efectelor actului administrativ a cărui anulare se cere.

Rezultă că în temeiul Legii contenciosului, spre deosebire de alte situaţii (de pildă, reglementarea contenciosului în beneficiul prefectului) suspendarea actului administrativ atacat nu operează de drept, în temeiul legii, pe parcursul întregii durate a judecăţii, prin simplul fapt al declanşării procesului, ci ea se poate dispune numai de instanţă printr-un act al ei şi numai la cererea reclamantului când în cauză există un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea unui serviciu public administrativ de importanţă naţională, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare. Spre deosebire de reglementarea anterioară nu este obligatorie participarea procurorului la judecată[154].

În cadrul litigiului declanşat reclamantul va trebui să dovedească existenţa unui drept legal recunoscut în persoana lui sau a unui interes legitim dar şi să facă dovada vătămării acestui drept sau interes produsă în mod efectiv iar nu simpla considerare sau pretindere a vătămării aşa cum s-ar părea că rezultă din formularea articolului introductiv al legii. Totuşi dovedirea vătămării nu este o chestiune procedurală prealabilă judecăţii propriu-zise, de a cărei stabilire iniţială şi de principiu să depindă modul ulterior de judecare prin admiterea sau respingerea acţiunii, ci ea formează obiectul întregii judecăţi.

Nu se cere dovedirea caracterului ilegal al actului administrativ nici ca o chestiune prealabilă şi nici ca o concluzie stabilită pe parcursul judecăţii acest caracter rezultând, de regulă, din însăşi vătămarea produsă unui drept recunoscut sau interes legitim. Desigur, aceasta nu exclude posibilitatea practică ca un act administrativ legal emis să vateme totuşi un drept sau un interes prin modul său de punere în executare.

În cazul în care acţiunea s-a introdus şi împotriva funcţionarului administrativ, iar acesta cere chemarea în garanţie a superiorului său ierarhic, de la care a primit ordin scris să semneze actul a cărui legalitate totală sau parţială este supusă judecăţii, instanţa va putea dispune introducerea în cauză a acestuia.

Dacă în urma admiterii acţiunii administraţia este obligată să modifice sau să înlocuiască un act sau un înscris executarea hotărârii definitive se va face în termenul prevăzut de ea iar în lipsa lui în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii[155].

Acţiunile introduse de Avocatul Poporului, de Ministerul Public, de prefect şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici precum şi cele introduse împotriva actelor normative nu mai pot fi retrase.

2.5. Efectele controlului în anulare

În privinţa efectelor controlului judiciar în anularea actelor administrative soluţiile pronunţate de instanţă pot viza fie admiterea cererii fie respingerea ei.

În cazul admiterii cererii instanţa va putea anula total sau parţial actul administrativ atacat sau îl poate desfiinţa cu obligarea organului administrativ de a emite un alt act de autoritate ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris ori să înlocuiască sau să-şi modifice propriul act executiv, în nici un caz instanţa nu poate emite actul juridic necesar, nici să-l modifice sau să-l suspende pe o durată nedeterminată. Pe de altă parte, hotărârea judecătorească nu poate ţine locul actului administrativ sau al înscrisului necesar pentru că în caz contrar justiţia s-ar substitui executivului.

În acelaşi timp instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor care au stat la baza emiterii actului administrativ supus judecăţii. Constatările instanţei rezultate cu privire la aceste aspecte conexe nu vor figura în dispozitivul hotărârii sale, ci numai în considerentele sau motivările actului judiciar astfel că ele nu dispun de autoritatea lucrului judecat.

În cazul admiterii cererii instanţa trebuie să se pronunţe asupra daunelor materiale şi a celor morale solicitate odată cu introducerea acţiunii principale.

Dacă în urma admiterii cererii administraţia este obligată să înlocuiască sau să modifice actul administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris executarea hotărârii definitive se face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa lui în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În cazul în care termenul nu este respectat se va aplica conducătorului autorităţii administrative o amendă plătită de acesta în beneficiul statului de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. La rândul său conducătorul autorităţii executive se poate îndrepta cu acţiune în regres împotriva celor efectiv vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun sau potrivit reglementărilor vizând funcţionarii publici. Reclamantului i se vor putea acorda daune-interese instanţa hotărând de urgenţă în camera de consiliu asupra acestor situaţii, la cererea reclamantului cu citarea părţilor, fără plata vreunei taxe de timbru hotărârea fiind definitivă şi executorie.

Hotărârea instanţei (tribunal sau curte de apel) prin care s-a soluţionat acţiunea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunţare sau comunicare la instanţa imediat superioară - Secţia de contencios administrativ. Recursul nu este suspensiv de executare, în privinţa actului administrativ vizat decât dacă, în urma admiterii cererii s-a dispus suspendarea acestuia, iar curtea îl judecă de urgenţă. În cazul admiterii se va casa sentinţa cu trimitere sau cu reţinerea litigiului pentru rejudecarea în fond (această din urmă soluţie este operantă întotdeauna în faţa instanţei supreme).

 • 3. Controlul judecătoresc direct asupra faptelor administrative ilegale în temeiul Legii contenciosului administrativ

3.1. Condiţiile controlului judiciar asupra faptelor ilegale

Controlul judiciar asupra faptelor numit şi control în obligare - spre deosebire de controlul în anularea actelor executive - se numeşte astfel deoarece prin el se tinde la obligarea administraţiei la o conduită activă, contrară pasivităţii ei, în vederea satisfacerii unei cereri care i-a fost adresată şi faţă de care nu s-a pronunţat în termen sau a respins-o.

Potrivit Legii contenciosului administrativ orice persoană fizică sau juridică dacă se consideră vătămată prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege sau interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru recunoaşterea, în condiţiile legii, a dreptului sau interesului pretins. Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede un alt termen.

În cazul refuzului există o manifestare de voinţă care se exprimă explicit sau se poate exprima implicit (de pildă prin emiterea actului solicitat în beneficiul altuia), iar în cazul nerăspunderii în termen se cere doar întrunirea simplei stări de abţinere, indiferent de motive, faţă de solicitarea adresată, concretizată în depăşirea termenului legal de 30 de zile sau a altui termen special calculat din momentul primirii cererii de către administraţie.

Refuzul nejustificat şi nerezolvarea în termen pot viza emiterea unui act administrativ, eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui alt înscris prin care se tinde la valorificarea unui drept subiectiv sau interes legitim, dar nu se poate viza neluarea unei alte măsuri administrative solicitate de petiţionar şi având caracter de executare (de pildă ridicarea sau demolarea unor construcţii, remiterea unui bun, etc.) acestea putând fi cel mult subsecvente şi conexe reparării pagubei cerute de reclamant şi în nici un caz nu pot reprezenta obiectul acţiunii principale.

În ceea ce priveşte natura juridică a refuzului unui organ de a satisface o cerere au existat mai multe opinii.

Într-o primă opinie (a profesorului bulgar Petco Staicov)[156], acţiunea de respingere a administraţiei este considerată act de drept administrativ indiferent de modul (expres sau tacit) de manifestare sau de forma (scrisă sau orală) de exteriorizare, din moment ce se vizează cererea unei persoane interesate, refuzându-se recunoaşterea unui drept pretins sau refuzându-se o anumită acţiune la care solicitantul pretinde că ar avea dreptul. Opinia în cauză se fundamentează şi pe analogia dintre refuzul administrativ cu hotărârea judecătorească de respingere a acţiunii în justiţie, hotărâre care este un act juridic. Pe de altă parte, se consideră că refuzul lezează un interes, prin simplul fapt că o expectativă garantată de lege este zădărnicită, astfel încât prin refuz se creează o modificare relevantă sub aspect juridic şi deci şi o situaţie juridică nouă[157].

Într-o altă opinie[158], se consideră că refuzul de a satisface o cerere este un simplu fapt material (cu excepţia actelor administrative jurisdicţionale de respingere a unor cereri privitoare la drepturi), întrucât el nu împiedică pe solicitant să-şi reitereze cererea la acelaşi organ, refuzul nefiind consolidat printr-un act care să dispună de puterea lucrului judecat, administraţia putând reveni asupra refuzului ei iniţial. Lezarea unei simple expectative sau a unui simplu interes, în urma refuzului, nu este producătoare de efecte juridice, deoarece legea nu garantează o expectativă sau un interes ci numai un drept subiectiv. Dacă totuşi prin acest refuz se produc anumite efecte, de exemplu, prejudicierea solicitantului, el îmbracă forma unui fapt material-juridic ilicit.

În baza evoluţiei legislaţiei noastre s-a conturat totuşi o altă concepţie întrucât Legea nr. 1/1967 a asimilat cu actele administrative ilegale şi refuzul nejustificat al administraţiei de a satisface o cerere privitoare la un drept[159]. Acest refuz apare, din economia legii ca o categorie distinctă de actele administrative ilegale propriu-zise, deoarece legea “îl socoteşte” şi nu îl consideră pur şi simplu act administrativ ilegal. De altfel, frecvent practica judiciară statuează că refuzul administraţiei de aprobare a unor cereri se consideră act administrativ.

 1. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească refuzul pentru a fi cenzurat judiciar sunt următoarele:
 • să provină de la autoritatea (administrativă) publică;
 • să încalce un drept recunoscut de lege sau interes legitim al persoanei fizice sau juridice[160];
 • să vizeze emiterea unui act administrativ sau eliberarea unui certificat, adeverinţă, ori alt înscris[161];
 • să fie nejustificat, adică să reprezinte o încălcare a normelor legale care obligă instituţia dată la satisfacere cererii, indiferent că este expres sau tacit, motivat sau nemotivat;
 • nu trebuie să vizeze acte administrative exceptate de la controlul judecătoresc în temeiul Legii contenciosului administrativ deoarece astfel, pe cale ocolită, s-ar conferi justiţiei puteri peste ceea ce nu poate dispune prin acţiunea în anulare. Astfel, ceea ce justiţia nu poate desfiinţa nu va putea nici înfiinţa în sensul obligării executivului la emiterea actelor exceptate de la controlul direct prin acţiunea în anulare, fie într-un mod explicit sau în mod implicit[162];
 • se cere îndeplinită condiţia procedurii administrative prealabile introducerii acţiunii judiciare (condiţie inexistentă sub imperiul legii anterioare, nr. 1/1967), deşi petentul s-a mai adresat deja administraţiei cu o solicitare fiind refuzat, iar noua reiterare a solicitării trebuie înţeleasă ca o reclamaţie administrativă care trebuie introdusă de îndată ce s-a luat cunoştinţă de existenţa şi conţinutul refuzului executiv, administraţia având obligaţia să o rezolve în termen de cel mult 30 de zile de la primirea ei;
 • în privinţa termenului de sesizare a instanţei de judecată considerăm că acesta este de până la 6 luni şi începe să curgă de la comunicarea noului răspuns sau de la data când trebuia comunicată soluţia către petent, existând şi un termen maxim de până la un an pentru motive temeinice ca şi în cazul acţiunilor prin anulare, (situaţie rezultând din interpretarea prevederilor art. 11 alin. l lit. a coroborat cu alin. 2 din din Legea nr. 554/2004), acest termen extrem de scurt fiind unul de decădere iar nu de prescripţie;
 • nu este necesar ca refuzul nejustificat să fie expres consacrat prin norme speciale ca atitudine a administraţiei cenzurabilă potrivit Legii contenciosului administrativ[163].

În privinţa nesoluţionării în termen a cererii privitoare la un drept subiectiv sau interes legitim (termene cuprinse în Ordonanţa nr. 27/2002 sau în legi speciale) s-a considerat[164] că aceasta nu are în sine nici o valoare de aprobare şi nici una de respingere a cererii, tăcerea administraţiei trebuind să fie privită diferenţiat. In situaţia în care normele juridice echivalează (expres sau tacit) abstenţiunea cu un act administrativ (individual) ea trebuie interpretată în sensul pe care îl atribuie norma juridică. Astfel nesoluţionarea în termen a protestului procurorului cu privire la o pretinsă ilegalitate a unui act administrativ[165], echivala, la expirarea termenului de examinare cu o respingere a acestuia. Alteori normele asimilează tăcerea administraţiei cu o decizie afirmativă[166], în aceeaşi opinie se susţine că în situaţia în care legea nu dă nici un sens abstenţiunii ea nu poate fi echivalată cu un act administrativ, deoarece nu se poate cunoaşte nici manifestarea de voinţă respectivă şi nici efectele ei.

Într-o altă opinie[167] se consideră că nu există acte administrative implicite inactivitatea administraţiei fiind un fapt tipic material, care însă produce uneori efecte juridice decurgând direct din lege. De aceea, neexaminarea de către administraţie, în termen, a protestului procurorului (din exemplul precitat) atrăgea de drept suspendarea actului administrativ pretins ilegal, după cum neexercitarea dreptului la acţiune sau la executarea silită atrage prescrierea dreptului la acţiune[168].

Analizând aceste opinii constatăm că ele recunosc caracterul voliţional al atitudinii pasive a administraţiei. Totuşi nesoluţionarea în termen nu este un act juridic deoarece nu există o manifestare de voinţă făcută cu intenţie de a produce efecte juridice, atitudinea pasivă fiind un simplu fapt material. Dacă totuşi prin acest fapt s-au încălcat drepturi subiective şi se produc efecte juridice suntem în prezenţa unui fapt material-juridic, asimilat de lege actelor administrative ilegale, ceea ce antrenează răspunderea administraţiei de stat.

 1. Condiţiile pe care trebuie să le întrunească necomunicarea răspunsului în termen de către administraţie cu privire la o cerere care i-a fost adresată, pentru ca această atitudine pasivă să fie cenzurabilă judiciar, sunt următoarele:
 • să provină de la autoritatea (administrativă) publică;
 • să încalce un drept recunoscut de lege sau interes legitim;
 • să vizeze emiterea unui act administrativ, certificat, adeverinţă sau orice alt înscris;
 • nesoluţionarea cererii trebuie să aibă loc prin încălcarea termenului de 30 de zile de la înregistrarea ei, dacă prin lege nu se prevede un alt termen;
 • nesoluţionarea nu trebuie să vizeze acte exceptate de la controlul judecătoresc (în cazul acţiunii în anulare);
 • se cere îndeplinită condiţia procedurii administrative prealabile introducerii acţiunii în justiţie constând în formularea şi depunerea reclamaţiei la autoritatea executivă în termen de 30 de zile de la data expirării primul termen (tot de 30 de zile) în care administraţia ar fi trebuit să rezolve cererea iniţială, iar pentru motive temeinice în termen de 6 luni de la emiterea actului, executivul fiind obligat ca în alt termen de 30 de zile să rezolve reclamaţia ce a fost adresată ulterior cererii;
 • termenul de sesizare a instanţei de judecată este de până la 6 luni şi se socoteşte de la data când executivul trebuia să răspundă reclamaţiei administrative introdusă ulterior cererii nesoluţionate (respectiv până la împlinirea a 30 de zile de la depunerea ei) existând un interval maxim de un an în cazul unor motive temeinice, ca şi în cazul actelor administrative a căror anulare se cere, de la data emiterii lor.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite se echivalează tăcerea executivului cu un act administrativ implicit, de încuviinţare, într-un domeniu expres determinat, dacă autoritatea nu s-a pronunţat în termenul prevăzut de lege, iar solicitantul a depus toată documentaţia legală aferentă petiţiei sale privind eliberarea autorizaţiei cerute (inclusiv avize, licenţe, permise, aprobări, etc.). Oricum, răspunsul negativ al autorităţii competente în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei nu echivalează cu aprobarea tacită (art. 3/2 din O.U. nr. 27/2002 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 486/2003 de aprobare şi modificare).

3.2. Procedura şi efectele controlului judiciar asupra faptelor administrative ilegale

Procedura judiciară în materia faptelor ilegale este aproape identică cu cea a verificării pe aceeaşi cale a actelor administrative deoarece în ambele cazuri suntem în prezenţa unei acţiuni judiciare directe. Totuşi acţiunea împotriva faptelor ilegale nu este o acţiune judiciară în anulare, deoarece nu se tinde la desfiinţarea unor acte, a unor măsuri sau a unor manifestări de voinţă executivă făcute cu intenţia de a produce efecte juridice ci, dimpotrivă, este o acţiune contrară şi anume în obligarea la măsuri administrative. Spre deosebire de acţiunea în anulare, în cazul acţiunii în obligare reclamantul va trebui nu numai să dovedească existenţa dreptului subiectiv recunoscut de lege sau interes legitim ci şi a vătămării produse prin refuzul nejustificat sau nerezolvarea în termen. Făcându-se dovada dreptului subiectiv existent sau a unui interes legitim şi a vătămării produse se deduce implicit şi caracterul nejustificat al refuzului.

Odată cu introducerea acţiunii judiciare reclamantul va depune la instanţă şi răspunsul autorităţii administrative prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale, iar dacă nu a primit nici un răspuns în legătură cu cererea sa va depune la dosar copia certificată pentru conformitate cu originalul, a cererii, precum şi dovada îndeplinirii procedurii administrative prealabile acţiunii judiciare (respectiv copie după reclamaţia administrativă, dovada depunerii acesteia în termen legal la autoritatea executivă).

Instanţa va analiza de la caz la caz şi în mod concret caracterul nejustificat al refuzului în funcţie de existenţa sau inexistenţa dreptului subiectiv sau interesului legitim pretins vătămat. Astfel, dacă vătămarea vizează un simplu interes, fie el şi legitim, de exemplu, de promovare într-o funcţie superioară sau de conducere, iar autoritatea administrativă are un drept de apreciere asupra persoanei ce urmează a fi promovată refuzul administrativ de a satisface o astfel de cerere este justificat. De asemenea, nu constituie refuz nejustificat refuzul scris şi nemotivat al executivului de a satisface o cerere privitoare la un drept subiectiv sau interes legitim atunci când legea nu prevede obligativitatea motivării acţiunii administrative. Va trebui cercetată judiciar întotdeauna temeinicia refuzului pe considerente de fond şi nu în căutarea condiţiei de formă privind motivarea refuzului pentru că, în acest context, s-ar putea ca un refuz nemotivat să fie justificat după cum un refuz formal motivat poate fi nejustificat sub aspectul fondului.

Nu va constitui un refuz nejustificat poziţia de respingere a executivului vizând emiterea unui act administrativ care nu este de competenţa lui, însă va constitui refuz nejustificat neemiterea unei adeverinţe menite să contribuie la dovedirea vechimii în muncă sau care atestă retribuţia tarifară ori alte venituri necesară unei persoane în vederea stabilirii dreptului de pensie şi calculării cuantumului pensiei[169] ori refuzul de emitere a certificatului sau diplomelor de atestare a studiilor absolvite. De asemenea, nu va constitui refuz nejustificat eliberarea unei adeverinţe care nu conţine o anumită formulare cerută de reclamant, deoarece petiţionarul nu poate pretinde ca răspunsul la cererea sa să fie potrivit propriei sale formulări întrucât stabilirea cuprinsului răspunsului final este de atributul organului administrativ competent[170]. De asemenea, este justificat refuzul de eliberare a autorizaţiei de construcţie a unei case pe terenul reclamantei şi a pârâtei (ambele coproprietare) dacă ultima se opune la edificarea construcţiei[171].

În cazul nerezolvării în termen de către administraţie a cererii reclamantului şi a reclamaţiei administrative ulterior adresate, reclamantul va trebui să probeze în instanţă faptul depăşirii termenelor legale de soluţionare şi a antrenării, prin aceasta, a vătămării drepturilor subiective sau intereselor legitime fără ca să mai intereseze motivele care ar justifica sau nu executivul pentru o astfel de atitudine pasivă.

Constatând existenţa dreptului subiectiv şi nerezolvarea în termen a solicitării instanţa va admite acţiunea prin simpla considerare a depăşirii termenelor legale[172]. Nu va reprezenta nesoluţionare în termen prelungirea legală a duratei de rezolvare administrativă adusă la cunoştinţa petentului.

În privinţa efectelor acestui control constatăm că instanţa poate hotărî:

 • obligarea administraţiei la emiterea unui act administrativ, a unui certificat, a unei adeverinţe (conform Ordonanţei nr. 33/2002), să înlocuiască sau să modifice actul administrativ;
 • obligarea la emitere cumulativ cu acordarea de daune materiale şi morale;
 • acordarea de despăgubiri dacă obligarea la măsuri nu mai prezintă importanţă practică.

3.3. Legătura dintre acţiunile în anulare şi în obligarea la măsuri cu acţiunea în despăgubire

Instanţa de judecată poate să se pronunţe şi cu privire la repararea pagubei şi acordarea despăgubirilor dacă:

 • cererea de reparare a pagubei a fost introdusă odată cu cererea principală de anulare a actului ilegal sau de obligare la măsuri administrative;
 • cererea de despăgubire a fost introdusă ulterior cererii principale, fie în cadrul aceluiaşi litigiu, fie în cadrul unui litigiu ulterior şi distinct;
 • cererea de reparare a pagubei s-a introdus fără să se solicite anularea actului ilegal sau obligarea la măsuri[173].

S-ar părea că, după lege, posibilitatea introducerii cererii de despăgubire în mod separat există doar pentru ipoteza în care la data introducerii acţiunii principale reclamantul nu cunoştea întinderea pagubei, O asemenea ipoteză nu trebuie admisă exclusiv întrucât nu întotdeauna prejudiciul faptei apare odată cu emiterea actului (ilegal) sau cu săvârşirea faptei ilicite, ci poate apărea ulterior, de exemplu, în cursul executării actului sau după această operaţiune. Desigur, dacă prejudiciul a apărut odată cu emiterea actului sau a săvârşirii faptei ilicite, ori s-a produs până la data introducerii cererii principale în justiţie, reclamantul cunoscând existenţa şi întinderea lui, atunci, din motive de celeritate, va formula cererea de despăgubire odată cu cererea principală (de anulare sau de obligare) faţă de care aceasta apare ca accesorie sau cererea de despăgubire poate fi formulată în exclusivitate ca cererea principală când nu se mai solicită anularea actului ori obligarea organului, întrucât acestea nu mai prezintă interes.

Dacă prejudiciul a apărut ulterior acţiunii în anulare sau acţiunii în obligare ori dacă întinderea lui a devenit ulterior cunoscută, reclamantul este în drept să introducă ulterior acţiunea în reparare sprijinindu-se în ea, eventual, şi pe hotărârea iniţială a instanţei de judecată cu privire la ilegalitatea actului sau a faptului administrativ în sensul admiterii cererii. Instanţa va hotărî atât asupra daunelor materiale cât şi asupra celor morale cerute de reclamant.

Prin hotărârea pronunţată instanţa nu se va substitui organului administrativ, hotărârea neputând ţine loc actului legal solicitat sau măsurii cerute, motiv pentru care controlul nu este de plină jurisdicţie. Dacă în urma admiterii acţiunii organul administrativ este obligat să emită un act administrativ ori să ia o măsură, executarea hotărârii definitive se va face în termenul stabilit în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen nu mai târziu de 30 de zile de la comunicare sub sancţiunea plăţii de către organul administrativ a unei amenzi în favoarea statului de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată, suma plătită de organ urmând a fi imputată celui vinovat. La aceasta se mai pot adăuga şi eventualele despăgubiri cerute de reclamant pentru daunele ocazionate de neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârii judecătoreşti.

Executarea hotărârii se face potrivit normelor dreptului comun, prevederile Legii contenciosului administrativ întregindu-se cu dispoziţiile codului de procedură civilă.

 • 4. Controlul judecătoresc special pe cale directă

4.1. Necesitatea controlului judecătoresc special

Alături de control judiciar general pe cale directă exercitat asupra activităţii executive în baza Legii contenciosului administrativ, există şi un control judecătoresc tot în formă directă dar instituit prin norme speciale, altele decât cele din legea precitată. Această formă de control este instituită în scopul verificării legalităţii în administraţie pentru unele situaţii mai deosebite, completând, în acest fel, controlul judiciar general şi beneficiind de reglementări speciale şi diferite expres prevăzute pentru cazuri în care nu se pot aplica dispoziţiile Legii nr. 554/2004.

În acest sens ori de câte ori există o reglementare specială a controlului judecătoresc pe cale acţiunii directe şi pentru cazuri expres prevăzute instanţa de judecată nu va putea face aplicarea Legii nr. 554/2004 care nu vizează situaţii speciale, ci se referă la controlul judiciar general al activităţii executive, decât dacă reglementarea specială face trimitere expresă la Legea contenciosului administrativ.

Controlul judecătoresc special nu beneficiază, în ansamblul său, de o reglementare unitară şi specială, derogatoare de la cadrul general al Legii nr. 554/2004, ci este consacrat prin legi speciale şi diferite atât între ele cât şi faţă de legea precitată. Controlul special este reglementat fie prin acte normative anterioare Legii nr. 554/2004 şi menţinute şi după apariţia acestei legi (de exemplu, Decretul nr. 92/1976, Legea nr. 67/2004), fie prin acte ulterioare acesteia.

Se impune o precizare de ordin terminologic. În materia controlului judecătoresc al actelor administrative şi din punctul de vedere al dreptului administrativ, dreptul comun sau cadrul general îl reprezintă Legea nr. 554/2004, iar toate celelalte reglementări privind controlul judiciar asupra administraţiei au un caracter derogator de la legea cadru. Unele dintre aceste reglementări sunt cuprinse în acte normative speciale (de exemplu, în legile electorale), dar altele deşi cuprinse în legi distincte se bazează integral pe prevederile codului de procedură civilă (art. 1201,2 în materia schimbului de locuinţe) sau pe dispoziţiile dreptului civil comun (de exemplu, în materia repartizării suprafeţelor sociale, din Legea nr. 114/1996) toate încadrându-se în aceeaşi materie a controlului judecătoresc special. Desigur atunci când există o reglementare specială este evident şi caracterul special al controlului judecătoresc, dar atunci când ea este constituită din normele dreptului civil comun, caracterul special rezultând tocmai din inaplicabilitatea Legii nr. 554/2004).

În literatura de specialitate[174] s-a considerat că numai procedurile speciale conferă caracter special controlului judecătoresc direct (de exemplu, procedura judiciară în materie electorală), iar aplicarea dreptului comun (de exemplu, a dreptului civil în materia schimbului de locuinţe proprietate de stat) exclude exercitarea controlului judecătoresc special[175]. Observăm că dacă abordăm de pe poziţia dreptului administrativ o situaţie de control judecătoresc căreia îi este aplicabilă Legea nr. 554/2004, orice control judiciar înfăptuit după alte legi, chiar după dreptul comun, material sau procedural, reprezintă un caz de control judiciar special. Numai privind de pe poziţia dreptului civil şi a reglementărilor sale procedurale de bază Legea nr. 554/2004 apare ca o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, iar alte reglementări prevăzând cazuri de control judiciar (de exemplu, în materie electorală) pot apărea ca având un caracter şi mai special sau ca fiind excepţii de la legea precitată, ceea ce nu are relevanţă sub aspectul dreptului administrativ.

O altă precizare este necesară având în vedere faptul că Legea nr. 554/2004 deşi este o lege cadru se aplică totuşi unor cazuri concrete date. Cum există şi cazuri special reglementate de control judecătoresc se poate pune problema dacă se aplică cazului dat atât Legea contenciosului administrativ, ca lege cadru, cât şi legea specială. Pornind de la evoluţia legislativă în materia controlului judecătoresc asupra administraţiei s-ar putea susţine, în aparenţă, că până la adoptarea Legii contenciosului toate cazurile de control judiciar expres prevăzute aveau un caracter special, iar după adoptarea acestei legi li se pot aplica dispoziţiile acesteia, în afara situaţiei când controlul judiciar instituit are un caracter cu totul special (de exemplu, în materie electorală), în acest sens chiar în literatura juridică s-a considerat, sub imperiul vechii reglementări, că există posibilitatea ca în litigii locative deduse judecăţii în care se pune problema unor acte administrative ilegale să se facă aplicarea Legii contenciosului administrativ şi nu a dreptului civil comun[176] pe care instanţele îl aplică în mod obişnuit.

Faţă de această opinie considerăm că legea precitată nu se poate aplica nici unui caz în care un act normativ consacră posibilitatea cenzurării judecătoreşti unor acte şi fapte administrative determinate[177], afară de cazul în care referirea s-ar face chiar la aplicarea Legii nr. 554/2004[178].

Concluzia este că ori de câte ori un act normativ instituie controlul judecătoresc asupra unor acte sau fapte administrative se exclude cu desăvârşire aplicabilitatea Legii nr. 554/2004, indiferent că respectivul act normativ este anterior sau ulterior legii precitate afară de cazul când s-ar prevedea expres însăşi aplicarea ei. De aceea legea în cauză, deşi nu se aplică actelor exceptate de la dispoziţiile sale, inclusiv actelor pentru care există o altă procedură jurisdicţională, ea se va aplica totuşi actelor sau faptelor administrative pentru care, aşa cum s-a arătat în practica judiciară, legea nu prevede nici o cale specială de atac la organul administrativ ierarhic superior celui care a emis actul administrativ sau pentru care nu există instituită prin lege o procedură jurisdicţională specială[179].

Legea nr. 29/1990 nu se poate transforma în lege cadru care să cuprindă unele sau toate cazurile speciale de control judiciar direct. Ea se va folosi numai acolo unde nu este reglementată nici o altă cale de atac cu caracter jurisdicţional în faţa instanţelor de judecată.

O ultimă precizare este necesară faţă de opinia exprimată în literatura de specialitate conform căreia nu intră în categoria actelor administrative supuse controlului judecătoresc special hotărârile comisiilor de reexaminare pentru soluţionarea contestaţiilor privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, cât şi hotărârile comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor privind invenţiile[180], deoarece în aceste cazuri suntem în prezenţa unor căi de atac împotriva unor acte de jurisdicţie iar nu împotriva unor acte administrative. Deoarece o asemenea opinie s-ar putea extinde şi cu privire la alte acte de jurisdicţie ale administraţiei de stat atacabile în justiţie opinia trebuie privită cu atenţie. În primul rând, trebuie făcută o distincţie netă între recursul înaintat instanţei de judecată împotriva acestor hotărâri, şi care într-adevăr reprezintă o cale de atac neconfundabilă cu un act jurisdicţional şi hotărârile respectivelor comisii sau ale oricărui alt organ administrativ cu atribuţii jurisdicţionale. În al doilea rând, aceste hotărâri fiind emise, în general, pentru a soluţiona contestaţii, plângeri, etc., reprezintă întotdeauna acte administrative, dintre care unele, aşa cum este în cazul discutat, sunt acte administrative jurisdicţionale, aşa cum recunoaşte majoritatea literaturii juridice. În al treilea rând, indiferent că actul atacat în justiţie este jurisdicţional sau nu, ori că acţiunea introdusă reprezintă punctul de declanşare a judecăţii în prima instanţă sau, dimpotrivă, este o cale judecătorească de atac, ambele ipoteze se reunesc în aceeaşi formă a controlului judecătoresc special pe cale directă, indiferent că instanţa de judecată este o instanţă de fond sau de control judiciar (superioară, direct sau indirect celei de fond)[181].

4.2. Condiţiile controlului judecătoresc special

 1. Obiectul controlului judecătoresc special poate viza acte administrative (de exemplu, cele de sancţionare contravenţională) sau fapte administrative, de tip comisiv (acţiune - înscrierea greşită în listele de alegători) ori omisiv (inacţiune - neînscrierea în listele de alegători).

Actele controlate pe această cale pot fi acte jurisdicţionale (de exemplu, hotărârile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor privind invenţiile atacabile cu recurs la Tribunalul Bucureşti) şi acte nejurisdicţionale (de exemplu, procesele-verbale în materie contravenţională).

 1. Formele controlului judecătoresc special sunt similare clasificărilor deja întâlnite, în care sens ele pot viza controlul direct şi cel indirect, controlul în anulare şi controlul în obligare, controlul asupra actelor şi controlul asupra faptelor, controlul bazat pe procedura dreptului procesual civil comun ori pe proceduri speciale, diferite de cele prevăzute în codul de procedură civilă.
 2. Condiţiile declanşării acestui control diferă de la caz la caz, fiind aplicabile reglementările dreptului comun în materie sau cele cu caracter special cu care actul sau faptul administrativ cenzurat are tangenţă.

Astfel, de exemplu, se vor aplica dispoziţiile dreptului constituţional şi a celui administrativ în materie electorală, ale dreptului civil în materie notarială, locativă, funciară, ale dreptului penal în materia cazierului judiciar, dreptului muncii în materia asigurărilor sociale, dreptului familiei în materie de tutelă, etc.

În privinţa condiţiilor de fond ale acţiunii judiciare precizăm următoarele.

În primul rând actul sau faptul contestat judiciar trebuie să fie administrativ.

În al doilea rând, vătămarea dreptului subiectiv este, în general, o cerinţă obligatorie în cele mai multe cazuri (de exemplu, în materie contravenţională, locativă, funciară) dar poate să lipsească fiind suficient un simplu interes (de exemplu, în materie de cazier judiciar) sau chiar şi acesta poate lipsi (de exemplu, în materie electorală).

În al treilea rând, actul sau faptul vătămător trebuie să provină de la o autoritate publică (indiferent de natura puterii din care face parte, dar de cele mai multe ori executivă) ori de la organisme, organizaţii asimilate acestora (cum ar fi, de exemplu, în materie electorală, notarială, funciară, etc.).

În al patrulea rând, procedura administrativă prealabilă judecăţii nu este obligatorie, ca regulă generală, decât în mod excepţional (aşa este, de exemplu, în materie electorală unde întâmpinarea privind listele electorale se depune la autorul listei, ori în materie funciară unde calea de atac împotriva hotărârilor comisiei locale de reconstituire a dreptului de proprietate funciară se exercită, mai întâi la comisia judeţeană).

În al cincilea rând, termenul de introducere a acţiunii judiciare, de regulă este expres prevăzut fiind un termen special şi de decădere (de exemplu, 15 zile în materie contravenţională de la data comunicării procesului-verbal constatator şi sancţionar) ori poate fi, în mod excepţional, în lipsa unei prevederi exprese, chiar termenul general de prescripţie (de exemplu, în materie locativă, pentru imobile administrate de autorităţi publice).

În privinţa reclamantului care introduce acţiunea judiciară acesta poate fi o persoană fizică, în general lipsită de orice calitate specială cu excepţia cazurilor expres prevăzute (de exemplu, angajatul în cazul contravenţiilor vizând atribuţiile de serviciu în materie de protecţia muncii, disciplina financiară sau bugetară) sau o persoană juridică (de exemplu, cea interesată în cunoaşterea datelor de cazier judiciar privind angajaţii săi).

În privinţa competenţei materiale a instanţelor de judecată se impun unele precizări:

 1. Ca regulă generală judecata în primă instanţă revine judecătorilor, ceea ce nu exclude însă şi competenţa tribunalelor de exemplu, în materia proceselor şi cererilor privind creaţia intelectuală şi proprietatea industrială[182]; tot în primă instanţă judecătoriile judecă plângerile împotriva autorităţii administraţiei publice cu activitate jurisdicţională în cazurile prevăzute de lege[183].
 2. Tribunalele judecă ca instanţele de apel, apelurile împotriva hotărârilor judecătoriilor, iar ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în ultima instanţă, în cazurile expres prevăzute[184] şi în mod excepţional tribunalele judecă în primă instanţă procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate intelectuală precum şi cele în materie de expropriere.
 3. Curţile de apel judecă ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii şi tribunale în primă instanţă[185], iar ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege.
 4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor tribunalelor şi curţilor de apel şi a altor hotărâri dacă legea nu prevede altfel.

 

4.3. Cazuri de control judiciar special

Dintre numeroasele cazuri de contencios administrativ special enumerăm, cu titlu exemplificativ, pe cele mai semnificative.

 1. În materia datelor interesând persoanele fizice:
 2. Litigiile privind anularea, modificare, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea (art. 57/1 din Legea cu privire la actele de stare civilă nr. 119/1996);
 3. Litigiile vizând contestarea dispoziţiilor primarului în materia reconstituirii sau întocmirii ulterioare a unui act de stare civilă (art. 54/2 din Legea nr. 119/1996);
 4. Plângerile împotriva rectificării din oficiu a înscrierilor efectuate precum şi cele împotriva refuzului de înscriere în carnetul de muncă a unor date rezultând din acte precum şi împotriva neeliberării carnetului de muncă (art. 8/1 şi 2 din Decretul nr. 92/1976);
 5. Contestaţiile împotriva respingerii cererii de rectificare a erorilor înregistrate în cazierul judiciar care se datorează sau nu autorităţilor de poliţie (art. 23/1 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar);
 6. În materia unor acte şi fapte notariale:
 7. Plângerea împotriva actelor notariale prin care se urmăreşte anularea acestora de către părţi sau orice persoană interesată (art. 100/1 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activitatea notarială);
 8. Plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial (art. 100/2 din Legea nr. 36/1995).
 9. În materia raporturilor de muncă acţiunile împotriva deciziilor de sancţionare emise pe seama salariatului încadrat la societăţile comerciale şi regii autonome, inclusiv cu capital de stat integral sau majoritar (conform art. 268/5din Codul Muncii).
 10. În materie civilă:
 11. Contestaţiile împotriva proceselor-verbale de urmărire emise de autorităţile financiare pentru bunurile supuse confiscării şi care sunt fără moştenitori, fără stăpâni sau nu mai servesc instituţiile bugetare (Decretul nr. 111/1950);
 12. Plângerile împotriva hotărârilor comisiei judeţene de soluţionare a contestaţiilor îndreptate contra măsurilor comisiilor locale privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor conform art. 11/5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991[186].

4.4. Efectele controlului judecătoresc special

Efectele controlului judiciar special diferă în funcţie de obiectul acţiunii în justiţie şi de atributele conferite de lege instanţei de judecată în cazurile expres reglementate în care sens:

 1. instanţa poate să anuleze total sau parţial actul administrativ atacat, de pildă, să anuleze procesul-verbal de sancţionare cu amendă contravenţională sau să menţină actul de sancţionare înlăturând măsura confiscării dispuse de organul administrativ;
 2. instanţa poate modifica actul administrativ, de pildă, cuantumul amenzii contravenţionale sau cel al despăgubirilor stabilite pe bază de tarif de către autoritatea a cărei măsură este atacată;
 3. instanţa, atunci când constată ilegalitatea acţiunii sau inacţiunii executive, este competentă să oblige autoritatea administrativă la realizarea măsurii necesare pentru reintrarea în legalitate (de pildă, să îndeplinească actul notarial cerut, să înregistreze actul sau faptul de stare civilă, să înscrie persoana omisă pe listele electorale);
 4. instanţa poate să oblige la despăgubire autoritatea executivă vinovată faţă de care a dispus una din măsurile anterior prezentate, dacă prin măsura administrativă cenzurată (anulată sau modificată), precum şi în urma obligării executivului la o măsură, prin atitudinea culpabilă a administraţiei, s-au adus prejudicii reclamantului.
 • 5. Controlul judecătoresc indirect (excepţia de ilegalitate)[187]

5.1. Condiţiile controlului judecătoresc indirect

Controlul indirect reprezintă o formă a controlului judecătoresc diferită de controlul direct deoarece nu se realizează ca urmare a unei acţiuni directe în justiţie îndreptate împotriva unui aspect ilegal din activitatea executivă, ci el constă din posibilitatea ca în cursul unui litigiu pus în mişcare pentru alte considerente decât legalitatea unui act sau fapt administrativ, să poată fi invocată, pe calea excepţiei, ilegalitatea acelui act sau fapt, ce prezintă interes pentru soluţionarea cauzei.

Controlul judecătoresc indirect se află în strânsă legătură cu excepţia de ilegalitate cu care însă nu se confundă. Excepţia este un mijloc procedural prin care una din părţile în litigiu sau un alt participant la proces, fără să pună în discuţie temeinicia problemei aflate în litigiu dar şi fără să o recunoască, solicită instanţei de judecată clarificarea unor aspecte aflate în strânsă legătură cu fondul problemei şi de care depinde soluţionarea litigiului respectiv. Invocarea excepţiei obligă instanţa să se pronunţe cu privire la ea, ceea ce declanşează, într-o formă indirectă, controlul judiciar asupra unor aspecte tangente cu problema principală. Deci dacă excepţia reprezintă mijlocul procedural ce pune în discuţie legalitatea unui aspect din activitatea executivă, întreaga activitate a instanţei cu privire la clarificarea aspectelor invocate, prin acest mijloc, reprezintă un control judecătoresc indirect.

Controlul judecătoresc indirect are o serie de trăsături[188]:

1) Acest control are un conţinut mai larg decât controlul direct deoarece se desfăşoară asupra actelor administrative normative şi individuale, a faptelor material-juridice şi a operaţiunilor tehnico-materiale, deci asupra tuturor formelor concrete de activitate executivă tangente cauzei, dintre care unele nici nu ar fi putut apare prin acţiunea directă. Situaţiile care se pot ivi sunt următoarele:

 1. reclamantul cere, în cadrul acţiunii principale, acordarea de despăgubiri de către organul administrativ pârât pentru prejudiciul cauzat, iar acesta din urmă va invoca, în apărarea sa, un act administrativ individual ca bază legală a măsurii luate. Faţă de această apărare a pârâtului, care tinde să zădărnicească acţiunea reclamantului, cel din urmă va invoca excepţia de ilegalitate a actului administrativ şi cu privire la care instanţa trebuie să se pronunţe, în acest caz excepţia este invocată de reclamant, adică de partea care a introdus acţiunea, dar care este totuşi nevoită să se apere faţă de susţinerile pârâtului care tind la zădărnicirea acţiunii principale.
 2. de asemenea, există posibilitatea ca examinând, cu ocazia judecării cererii principale introduse în baza Legii nr. 554/2004, legalitatea actului administrativ individual, instanţa să fie nevoită să verifice şi legalitatea dispoziţiei normative invocată de organul pârât în apărarea sa dar contestată, pe cale excepţiei, de reclamant. Dacă se constată că respectivul act normativ nu este în concordanţă cu legea, instanţa, îl va înlătura de la soluţionarea litigiului;
 3. dacă se introduce o acţiune în justiţie împotriva refuzului nejustificat al administraţiei de a emite un act (de exemplu, o autorizaţie de construcţie a unui imobil) iar aceasta se apără invocând avizul de specialitate al unui organ (serviciul de arhitectură şi sistematizare), instanţa va avea posibilitatea de a cenzura şi legalitatea avizului în cauză.

2) O altă condiţie de admisibilitate a excepţiei invocate este aceea ca ea să prezinte interes în soluţionarea cauzei aflate pe rol, având legătură cu fondul cazului. În acest sens presupusa ilegalitate a actului sau a faptului se consideră determinantă în vătămarea dreptului subiectiv, astfel încât instanţa să trebuiască să hotărască în ce măsură acel act sau fapt poate fi luat în considerare sau înlăturat de la soluţionarea litigiului, existând o legătură indisolubilă între actul sau faptul a cărui ilegalitate se invocă şi fondul cauzei. Menţionăm că admiterea excepţiei de ilegalitate atrage înlăturarea actului sau a faptului invocat în apărare, prin neluarea sa în considerare la soluţionarea cauzei, ceea ce echivalează cu respingerea apărării ce se baza pe măsura administrativă respectivă.

3) Excepţia de ilegalitate poate fi invocată de orice parte în proces, reclamant sau pârât, procuror (dacă participă în cauză), o poate invoca şi instanţa din oficiu, în virtutea rolului ei activ în stabilirea adevărului obiectiv, spre a o pune în discuţia părţilor, orice terţă persoană participantă în proces, de exemplu, funcţionarul administrativ introdus în cauză şi care poartă răspunderea actului a cărui ilegalitate a fost invocată sau superiorul său ierarhic, participant la proces, şi din ordinul scris al căruia s-a emis actul atacat judiciar.

4) Excepţia de ilegalitate este o excepţie de fond şi nu de procedură întrucât se referă la aspecte strâns legate de raportul juridic material dedus judecăţii, fiind o apărare propriu-zisă. Ea se poate referi atât la conţinutul actului administrativ ilegal cât şi la condiţiile de formă ale acestuia şi prin a căror încălcare s-a vătămat un drept subiectiv.

5) Excepţia de ilegalitate, fiind o excepţie de fond şi nu de procedură, se poate invoca oricând în timpul procesului sau în căile judiciare de atac, indiferent dacă cel care o invocă s-a adresat sau nu în prealabil organului administrativ pentru înlăturarea vătămării dreptului său subiectiv.

5.2. Procedura de soluţionare a excepţiei de ilegalitate[189]

Invocându-se excepţia instanţa trebuie mai întâi să se pronunţe asupra ei fiind inutilă cercetarea fondului cauzei strâns legat de actul sau de măsura administrativă a cărei legalitate este contestată. În mod obişnuit instanţa nu va putea să unească rezolvarea excepţiei cu rezolvarea fondului pentru a decide cu privire la ea odată cu pronunţarea hotărârii asupra fondului cauzei (art. 137 c. proc. civ). Numai în mod cu totul excepţional se permite unirea excepţiei cu fondul, atunci când pentru soluţionarea excepţiei sunt necesare aceleaşi probe ca şi pentru dezlegarea fondului, ceea ce nu este, de regulă, cazul excepţiei de ilegalitate ce pune în discuţie alte aspecte decât cele pentru care s-a pus în mişcare acţiunea civilă.

Dacă instanţa de judecată în faţa căreia s-a invocat excepţia nu este o instanţă de contencios administrativ sau dacă este o asemenea instanţă nu are competenţa de a se pronunţa, va sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, prin încheierea motivată, suspendând cauza.

Noua instanţă de contencios astfel sesizată se va pronunţa după procedura de urgenţă, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

Soluţia instanţei de contencios este supusă recursului în termen de 48 de ore de la pronunţare sau comunicare, şi se judecă în termen de 3 zile de la înregistrare cu citarea părţilor prin publicitate. În situaţia în care excepţia de legalitate invocată rămâne a fi judecată de aceeaşi instanţă de contencios care judecă şi fondul cauzei, dacă instanţa găseşte că excepţia invocată este întemeiată ea o va admite, pronunţând, după caz o încheiere, atunci când dispune amânarea judecăţii pentru un alt termen sau o hotărâre ori de câte ori admiterea excepţiei implică respingerea acţiunii. Dacă instanţa apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată o respinge printr-o încheiere iar judecata continuă, încheierea are un caracter interlocutoriu în sensul că instanţa nu mai poate reveni asupra soluţiei date. Împotriva încheierii se exercită calea de atac numai odată cu fondul (art. 299 c. proc. civ.), dimpotrivă, hotărârea prin care s-a admis excepţia poate fi atacata potrivit dreptului comun.

În toate situaţiile în care instanţa de contencios constată nelegalitatea actului administrativ, instanţa în faţa căreia s-a invocat excepţia va soluţiona cauza fără să ţină seama de actul a cărui nelegalitate a fost contestată (art. 5/4 din Legea nr. 554/2004).

5.3. Formele controlului judecătoresc indirect

Formele acestui control sunt următoarele:

 1. controlul indirect în baza Legii nr. 29/1990;
 2. controlul indirect în baza legilor speciale;
 3. controlul indirect general.
 4. Controlul judecătoresc indirect[190] bazat pe Legea nr. 554/2004

Instanţele judecătoreşti exercită controlul indirect asupra actelor sau faptelor administrative atunci când reclamantul nu cere anularea actelor ilegale sau mai rar în acţiunea de obligare la măsuri administrative şi întotdeauna când se solicită înlăturarea vătămării. Posibilitatea exercitării controlului indirect rezultă, pe de o parte, din prevederile legii precitate[191] şi, pe de altă parte, din faptul că existenţa facultăţii legale a unui control direct asupra actelor şi faptelor administrative, permite cu atât mai mult realizarea controlului indirect. Cu alte cuvinte ceea ce se poate cere pe calea acţiunii directe se poate invoca şi pe calea excepţiei.

Condiţiile invocării excepţiei sunt următoarele:

1) În primul rând, poate fi invocată, pe calea excepţiei, ilegalitatea actelor şi faptelor supuse controlului pe calea acţiunii directe, precum şi ilegalitatea actelor normative pe care acestea se întemeiază. De aceea aceste acte şi fapte, pentru a putea fi invocate în mod incidental, trebuie să întrunească aceleaşi condiţii care le sunt necesare şi în cazul acţiunii directe.

În literatura de specialitate[192] s-a susţinut ideea că actele exceptate de la controlul judecătoresc pe cale directă, în baza Legii contenciosului administrativ, nu pot fi invocate, în condiţiile aceleaşi legi, pe calea excepţiei de ilegalitate, întrucât s-ar ajunge pe cale indirectă la eludarea procesuală a unor dispoziţii prohibitive categorice. Dacă însă totuşi un act administrativ ilegal, din categoria celor exceptate de la controlul judecătoresc, a produs o vătămare, iar ulterior organul de stat competent l-a desfiinţat, cel păgubit se va putea adresa instanţei de judecată în condiţiile dreptului comun pentru a cere înlăturarea vătămării sale, considerată a fi produsă printr-un simplu fapt material (deoarece actul administrativ nu mai există), fapt însă ilicit şi a cărui ilegalitate invocată în instanţă se probează prin chiar desfiinţarea administrativă a actului juridic.

2) În al doilea rând, invocarea excepţiei de ilegalitate se poate face numai în condiţiile procedurale ale Legii nr. 554/2004 pentru acţiunea directă, în afara condiţiei procedurii administrative prealabile şi a termenului de introducere a acţiunii. Ambele aceste condiţii nu se justifică a fi îndeplinite întrucât prin acţiunea principală nu se pretinde verificarea legalităţii unei măsuri administrative, ori în acest caz nu mai subzistă nici cerinţa adresării prealabile la organul administrativ, iar termenul de introducere al acţiunii este cel din dreptul comun, nu cel prevăzut în Legea nr. 554/2004, în afara cazului în care excepţia din legalitate s-a invocat chiar într-un litigiu de contencios administrativ, ca de exemplu, excepţia ilegalităţii reglementării administrative în cadrul procesului privind anularea unui act administrativ individual. În ce priveşte excepţia de ilegalitate ea nu este supusă nici unui termen de prescripţie putând fi invocată oricând în cadrul litigiului pentru care acţiunea principală nu este prescrisă.

Condiţiile procedurale de invocare a excepţiei sunt următoarele[193]:

1) excepţia se invocă în faţa instanţei competente să judece[194] cauza, iar actul administrativ astfel contestat, deci după cum este emis de organ central sau teritorial va fi soluţionat de instanţa de contencios competentă;

2) în litigiul în care se invocă excepţia va putea fi introdus funcţionarul care poartă răspunderea pentru actul administrativ a cărui ilegalitate a fost invocată precum şi superiorul său ierarhic din ordinul scris al căruia a fost emis actul ori poate fi introdus chiar organul de stat emitent al actului dacă acţiunea este îndreptată împotriva funcţionarului;

3) termenul în care se poate pretinde înlăturarea vătămării este cel de drept comun, înăuntrul căruia se poate invoca şi excepţia.

Se poate întâmpla ca reclamantul care pretinde înlăturarea vătămării, acordarea de despăgubiri, etc., să nu fi cunoscut existenţa unui act sau fapt administrativ ilegal care să stea la baza vătămării sale. Dacă pe parcursul soluţionării cauzei şi în urma invocării excepţiei de ilegalitate instanţa stabileşte cauza reală a litigiului constatând că nu este competentă, material, să soluţioneze excepţia îşi va declina competenţa în favoarea instanţei care este competentă să dispună judecarea, conform Legii nr. 554/2004. Din momentul admiterii excepţiei se vor aplica şi dispoziţiile procedurale ale Legii contenciosului.

 1. Controlul judiciar indirect în baza legilor speciale

Întrucât prin reglementări speciale se prevede posibilitatea declanşării controlului judecătoresc, altul decât cel prevăzut în Legea contenciosului administrativ, trebuie admisă şi posibilitatea invocării pe calea excepţiei a ilegalităţii unor acte şi fapte administrative care vor fi verificate de instanţă în mod obişnuit pe cale directă. Regulile pe care instanţa trebuie să le aplice în această situaţie pot fi reguli de drept comun sau reguli speciale în funcţie de natura reglementării căii judecătoreşti principale căreia îi este corelativă calea incidentală.

Astfel, în faţa instanţei poate fi dedus un litigiu în materie locativă vizând, de exemplu, punerea în executare a unui ordin de repartizare a unei suprafeţe locative[195] din fondul social. Cum în această materie se face aplicarea Legii nr. 114/1996 (art. 61) care este sediul reglementării materiei aceasta înseamnă că în soluţionarea excepţiei de ilegalitate nu se cer a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 ci condiţiile din dreptul civil comun, în acest sens excepţia poate fi invocată de oricine care participă în cauză inclusiv de autorităţi publice locale, procedura instanţelor neavând caracter special.

O altă ipoteză este aceea în care instanţa de judecată, fiind sesizată cu o acţiune în despăgubire ca urmare a respingerii cererii de brevetare a unei invenţii, este pusă în situaţia de a se pronunţa cu privire la legalitatea hotărârii comisiei speciale de soluţionare a contestaţiilor privind invenţiile. În această situaţie orice instanţă nu se va putea pronunţa cu privire la excepţia invocată trebuind să-şi decline, din oficiu, competenţa în favoarea Tribunalului municipiului Bucureşti singurul competent în soluţionarea pe cale principală a litigiilor de acest gen, făcându-se o aplicare a dispoziţiilor speciale din Legea nr. 64/1991.

 1. Controlul judecătoresc general indirect

În cursul soluţionării unui litigiu, de orice natură, se poate pune, la un moment dat, problema legalităţii unor acte şi fapte administrative, problemă de care depinde stabilirea adevărului obiectiv şi soarta litigiului, acte sau fapte pentru care nu există însă posibilitatea controlului judecătoresc direct, nici în baza Legii nr. 554/2004 şi nici a altor legi speciale, ori aceste acte sunt exceptate în mod expres de la orice formă de control judiciar. S-ar putea susţine că în aceste cazuri excepţia de ilegalitate nu ar mai putea fi invocată sau fiind invocată trebuie respinsă, altfel s-ar ajunge, pe o cale ocolită, la eludarea unor prevederi exprese sau tacite care interzic controlul judiciar al unei categorii de acte administrative, în caz contrar instanţa şi-ar aroga drepturi pe care nu le are.

O asemenea susţinere nu este justificată întrucât ori de câte ori, pentru stabilirea adevăratului obiectiv, instanţa va trebui în prealabil să verifice şi legalitatea unei măsuri administrative hotărâtoare în acea cauză judiciară, în sensul că de clarificarea ei depinde antrenarea răspunderii juridice, civile, penale etc., justiţia are deplinul monopol de verificare a legalităţii acelei măsuri.

O asemenea ipoteză este aceea a cauzelor penale în care instanţa trebuie să stabilească legalitatea sau ilegalitatea unui act administrativ pentru a decide asupra vinovăţiei inculpatului. Un asemenea caz se poate ivi în ipoteza art. 281 din Codul Penal care incriminează infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie administrativă prealabilă. Pentru a se stabili existenţa certă a unei infracţiuni instanţa va cerceta, după caz, legalitatea autorizaţiei, dacă aceasta există, şi dacă ea a fost emisă cu respectarea legii. Dacă inculpatul va invoca în apărarea sa existenţa unei autorizări în exercitarea activităţilor sale şi dacă procurorul va ridica excepţia de ilegalitate a acestui act, instanţa va trebui să se pronunţe asupra acestui incident judiciar declinându-şi competenţa la instanţa de contencios abilitată în acest sens. Dacă excepţia este admisă şi se dovedeşte culpa exclusivă sau concurentă a inculpatului, în sensul că actul s-a obţinut prin fraudă ori prin mituirea funcţionarului emitent al actului, va opera şi antrenarea răspunderii juridice. Dimpotrivă, dacă excepţia este respinsă, autorizaţia fiind considerată valabilă, operează exonerarea de răspundere penală pentru activităţile realizate în baza ei.

O a doua ipoteză poate să apară în litigiile civile. Astfel, dacă într-un litigiu un organ de stat pretinde unei persoane fizice despăgubiri, penalităţi, etc., pentru neefectuarea stagiaturii corespunzătoare în servici la absolvirea studiilor superioare, iar pârâtul debitor se apără invocând caracterul ilegal al dispoziţiei de repartizare sau de numire, instanţa, deşi, nu este abilitată prin lege să verifice pe cale principală legalitatea unui asemenea act,  va trebui să sesizeze instanţa de contencios administrativ care va trebui să verifice legalitatea actului pentru a permite pronunţarea  în deplină cunoştinţă de cauză a instanţei iniţial sesizate asupra temeiniciei pretenţiilor organului de stat reclamant în litigiul respectiv.

Iniţial, anterior adoptării Legii nr. 554/2004, opinia conform căreia instanţa de judecată trebuie să se pronunţe cu privire la orice excepţie de ilegalitate a unui act administrativ invocată într-un proces, indiferent de natura actului şi procesului[196] în care este pus în discuţie, îşi găseşte argumentarea în aceea că[197] judecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei, iar soluţionarea completă a unei cauze nu se poate face ignorând incidentele ivite în proces. Pe de altă parte, judecătorul fiind independent şi supunându-se numai legii trebuie, dacă este necesar, să verifice legalitatea oricărei măsuri administrative dispuse cu încălcarea legii, dacă aceasta serveşte soluţionării cauzei.

5.4. Efectele controlului judecătoresc indirect

În ce privesc efectele acestui control precizăm:

 1. Spre deosebire de controlul direct, prin controlul indirect nu se tinde la anularea sau modificarea actului administrativ a cărui ilegalitatea a fost invocată pe calea excepţiei şi nici la obligarea organului administrativ la emiterea unui act legal corespunzător[198]. Se dispune doar înlăturarea actului sau faptului administrativ ilegal invocat, dacă nelegalitatea este dovedită, el nemaiservind ca mijloc de apărare a celui care l-a invocat. De cele mai multe ori excepţia de ilegalitate se invocă în cadrul litigiilor civile referitoare la acordarea de despăgubiri celui vătămat în drepturile sale printr-o măsură administrativă. Aceste despăgubiri se pretind în cadrul unei acţiuni civile de despăgubire, astfel încât hotărârea judecătorească apare ca rezultat direct al cererii de chemare în judecată şi nu ca rezultat al excepţiei de ilegalitate invocate, de care este totuşi strâns legată.

Faptul că stabilirea ilegalităţii actului pe calea excepţiei de ilegalitate nu duce la anularea de către instanţa iniţial sesizată a actului administrativ ilegal nu este lipsit de unele consecinţe practice. Astfel, dacă un spaţiu locativ, proprietate de stat sau a unităţii administrativ - teritoriale, devine disponibil, urmând ca atribuirea acestuia să se facă potrivit legii cu prioritate celor îndreptăţiţi la extindere[199] dar administraţia îl repartizează unei terţe persoane, cu ignorarea dreptului de extindere a celui îndreptăţit, în caz de opoziţie la executare, din parte persoanei îndreptăţite, la extindere, beneficiarul actului pretins ilegal de repartiţie trebuie să ceară punerea actului în executare prin instanţa de judecată, în cadrul procesului în care reclamantul se va baza, în formularea pretenţiilor sale, pe actul de repartizare, colocatarul pârât, dar îndreptăţit la extindere, va invoca, pe calea excepţiei, nelegalitatea actului de repartizare. Constatându-se de către instanţa de contencios, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, temeinicia excepţiei, instanţa de fond nu va anula actul, ci îl va înlătura de la soluţionarea cauzei ca şi cum n-ar fi existat astfel încât acesta nu va mai putea fi pus în executare, în sensul că nu se mai poate încheia sau nu mai poate fi socotit valabil contractul de închiriere încheiat în baza acestui act.

 1. În al doilea rând, instanţa de judecată, iniţial sesizată cu fondul cauzei, nu se poate pronunţa în dispozitivul hotărâri asupra legalităţii actului sau a măsurii administrative contestate, ci numai în considerentele (motivarea) actului judecătoresc, precizăm că există o hotărâre cu autoritate de lucru judecat asupra legalităţii măsurii administrative invocate pe calea excepţiei în faţa instanţei de contencios. Aceasta permite ca, ulterior, într-un alt proces, excepţia respectivă să poată fi din nou invocată într-un litigiu pus în mişcare pe alte considerente decât legalitatea actului administrativ sau, dimpotrivă, există posibilitatea declanşării unui nou litigiu în care legalitatea măsurii să fie pusă în discuţie printr-o acţiune directă de anulare sau în obligare, dar în care să se poată invoca autoritatea lucrului judecat prin hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă a instanţei de contencios administrativ, în favoarea căreia s-a declinat litigiul vizând excepţia de ilegalitate a unei măsuri administrative.
 2. În al treilea rând, chiar dacă instanţa nu s-a pronunţat prin dispozitivul hotărârii asupra legalităţii actului ea va putea aduce la cunoştinţă organului de stat emitent constatarea făcută pentru ca acesta să ia măsura necesară revocării[200] actului individual[201].
 3. În al patrulea rând, instanţa va putea, după regulile procedurale comune, să dispună participarea terţelor persoane în proces, a organului administrativ şi a funcţionarului care poartă răspunderea pentru actul cu privire la care s-a invocat excepţia sau a superiorului său ierarhic (în cazul controlului indirect bazat pe Legea nr. 554/2004)[202].

 

 

[1] Dicţionar de neologisme, Ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 179

[2] Dicţionar latin-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 171.

[3] Dictionnaire du français contemporain, Larousse, 1971, p. 287.

[4] Dicţionar explicativ al limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 190.

[5] Dicţionar enciclopedic român, vol. I. Editura Politică, Bucureşti, 1962, p. 775.

[6] Dicţionar de drept procesual civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 398.

[7] T.Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 168-169;

 1. Santai, „Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român”, în „Revista de drept public” nr. 1/2, 1999, p. 15-20

[8] Dicţionar explicativ..., op. cit., p. 190.

[9] Asupra coincidenţei a se vedea aspecte de drept comparat relevate de A. Iorgovan, în Drept administrativ, tratat elementar, vol.II, Editura Hercules, 1993, p. 153.

[10] C. G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, 1936, p. 33.

[11] I. Iovănaş, Drept administrativ, Editura Servo Sat, Arad, 1997, p. 120.

[12] Menţionăm că în practica judiciară s-a conferit un sens foarte larg noţiunii-de autoritate administrativă incluzând barourile de avocaţi şi Uniunea Avocaţilor din România (dec. nr. 227/22 iunie 1992 a C.S.J.S. cont. adm., în D.C.S.J., 1990-1992, p. 555), Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (dec .nr. 65/19 ianuarie 1993 a C.S.J.C. cont. adm., în D.C.S.J. 1993, p. 258)

[13] V. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ, Partea Generală, Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 277.

[14] A. Iorgovan, op. cit., p. 238

[15] În mod curios, practica judiciară nu s-a reorientat radical sub regimul noii Constituţii, nerevenind asupra practicii anterioare pentru a exclude administraţiile nepublice de la controlul contencios (a se vedea privitor la Baroul de Avocaţi dec. nr. 1844/22 noiembrie 1996 a C.S.J.S. cont. adm. în C. Crişu, Şt. Crişu, Repertoriu de practică şi literatură juridică 1994-1997, Editura Argessis, 1998, p. 122.

[16] A. Iorgovan, op. cit., p. 153, V. Prisăcaru, op. cit..., p. 122.

[17] Aşa ar fi, de exemplu, atributul prefectului de a ataca în justiţie actele administrative ilegale ale autorităţilor locale conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (art.135/1).

[18] Aşa este cazul excepţiei de ilegalitate a actelor administrative.

[19] T. Drăganu, Introducere in teoria şi practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 168.

[20] Litigiul poate avea şi un alt obiect, dar prin invocarea excepţie de ilegalitate a unei măsuri administrative se tinde la zădărnicirea apărării întemeiate pe ea prin înlăturarea măsurii pe care se bazează.

[21] V. Prisăcaru. op. cit., p. 278.

[22] V. Prisăcaru exclude într-un asemenea caz acordarea de despăgubiri, idem, op. cit. p. 278.

[23] Pentru detalii a se vedea C. Gh. Tarhon, Răspunderea patrimonială a organelor administraţiei de stat şi controlul jurisdicţional indirect al legalităţii actelor administrative, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 113-224, 286

[24] Actul poate fi şi normativ în optica Instanţei Supreme (dec. nr. 662/16 sept. 1994 a C.S.J.S. cont. adm. în Repertoriu de jurisprudenţă şi doctrină română 1989-1994, vol. I, Editura Argessis, 1995, p. 58 - 59.

[25] A. I. Petrescu, „Curţile administrative”, Bucureşti, 1937, p. 35

[26] C. Atanasiu, D. Moldovan, Jurisprudenţa curţilor administrative, Bucureşti, 1937

[27] E. D. Tarangul, Tratat de drept administrativ, Cernăuţi, 1941, p. 545 - 548

[28] Dec. nr. 2215/1955 în „Legalitatea populară” nr. 1/1956, p. 113; dec. nr. 811/1954 în „Culegere de decizii...” pe anii 1952/1954 vol. I, p. 66; dec. nr. 150/1965 în „Legalitatea populară” nr. 11/1957, p. 1386.

[29] T. Drăganu, Actele de drept administrativ, p. 252.

[30] idem, op. cit., p. 253-259.

[31] Art. 24 din Decretul nr. 184/1954 abrogat prin Legea nr. 32/1968

[32] Art. 24 din Legea nr. 9/1952 (abrogată).

[33] Art. 35 din Constituţie.

[34] Art. 103 alin. 3 din Constituţie şi art. 2 alin. ultim din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească abrogată prin legea nr. 92/1992.

[35] T.Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor..., p. 24.

[36] Editorial în „Studii şi cercetări juridice” nr. 4/1967, p. 651, M. Eliescu; Răspunderea civilă delictuală, Ed. Acad., R.S.R., Bucureşti, 1967, p. 72, p. 316

[37] I. Iovănaş, op. cit., p. 304

[38] T. Drăganu, op. cit, p. 25.

[39] I. Iovănaş, op. cit., p. 293-294

[40] I. Iovănaş, op. cit., p. 294.

[41] Idem. op. cit.

[42] I. Santai, „Controlul judecătoresc asupra măsurii desfiinţării actelor de drept administrativ” în „Revista Română de Drept”, nr. 6/1986, p. 32.

[43] Publicată sub nr. 29/1990 în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, modificată prin Legea nr. 92/1992, Legea nr. 59/1993, Ordonanţa de Urgenţă nr. 138/2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 58/2003.

[44] Intitulată „Cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale” (publicată în „Buletinul Oficial”, Partea I-a, nr. 67 din 26 iulie 1967).

[45] T. Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 1/1967, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 159-243; R. Ionescu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 1970, p. 366-378; I. Iovănaş, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 295-302; Al. Negoiţă, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, T.U.B. 1988, p. 346-358; A. Iorgovan, I. Moraru, D. Musteţea, Legalitatea actelor administrative, Editura Politică, Bucureşti, 1985, p. 204 şi urm..., I. Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, note de curs, Sibiu, 1981, p. 247-254; M. Lepădescu, „Fundamentarea controlului legalităţii actelor organelor statului în sistemul nostru constituţional” în „Revista Română de Drept”, nr. 7/1972. p. 55-56; M. Anghene, „Controlul judecătoresc al legalităţii actelor administrative” în „Revista Română de Drept”, nr. 6/1968, p. 79-87.

[46] I. Santai, „Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor administrative în temeiul Legii contenciosului administrativ” în „Dreptul” nr. 6/1991, p. 14 şi urm.

[47] În acelaşi sens a statuat, sub imperiul reglementării anterioare, şi practica judiciară; a se vedea Trib. Sup. sec. civ. dec. nr. 1315 din 28 iulie 1971, în Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1971, p. 201; Trib. Supr. sec. civ. dec. nr. 604 din 8 iulie 1973, în Culegere de decizii ale Trib. Sup. pe anul 1973, p. 339. În privinţa noii legi a se vedea inaplicabilitatea ei în materia contractului de asigurare (dec. nr. 68/1992 a C.S.J., s.c.a, în “Dreptul nr. 71/1992, p. 81), a acţiunilor în revendicare (dec. nr. 37/1992 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul” nr. 7/1992, p. 85), a actelor unilaterale de dreptul muncii aparţinând societăţilor comerciale (dec. nr. 162/1992 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul” nr. 5-6/1993, p. 126) şi a licitaţiei publice (dec. nr. 122/1992. C.S.J., s.e.c. în „Dreptul” nr. 5-6/1993, p. 131). Instanţa supremă a considerat că în cazul ordinelor de repartizare a suprafeţelor locative cu destinaţie comercială (emise de administraţia publică) litigiile generate de anulare acestor acte sunt de competenţa instanţelor de drept comun (dec. nr. 137/1992 a C.S.J. s.e.c. în „Dreptul” nr. 5-6/1993, p. 130).

[48] Asupra acestei distincţii şi se vedea R. N. Petrescu, Unele aspecte ale activităţii desfăşurate de organele administraţiei de stat, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, jurisprudenţia nr. 1/1989, p. 91-93.

[49] Asupra distincţiei dintre actele normative şi cele individuale a se vedea I. Ceterchi, M. Luburici, Teoria generală a statului şi dreptului, T.U.B. Bucureşti, 1983, p. 413-414.

[50] Actele de interpretare nu sunt supuse controlului judiciar (Trib. Sup. sec. civ., dec. 2129 din 21 noiembrie 1979, în „Culegere... pe anul 1979”, p. 305; Trib. Sup. sec. civ. dec. nr. 269 din 9 februarie 1988, în „Revista Română de Drept”, nr. 1/1989, p. 63).

[51] În sens contrar, sub imperiul reglementărilor anterioare, a se vedea I. Vîntu, Organizarea şi activitatea de stat în R.S.R., Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p. 466.

[52] În literatura de specialitate a fost exprimată opinia că actele juridice sunt întotdeauna licite (T. Drăganu, Actele de drept administrativ, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 9).

[53] Uneori cele două categorii erau confundate stabilindu-se, de exemplu, o identitate de regim juridic între avizul tehnic şi autorizaţia administrativă de construcţie a imobilului (Trib. Sup., în compunerea prev. de art. 39 alin. 2 şi 3 din Legea pentru organizarea judecătorească, dec. nr. 15 din 12 febr. 1980, în „Culegere... pe anul 1980”, p. 198).

[54] I. Santai, „Rolul avizelor în cadrul litigiilor având ca obiect controlul judecătoresc al legalităţii actelor şi faptelor administrative” în „Revista Română de Drept” nr. 7/1983, p. 9.

[55] Al. Negoiţă, „Aspecte din practica judiciară în legătură cu controlul legalităţii actelor administrative”, în „Revista Română de Drept”, nr. 2/1971. p. 119.

[56] Trib. Sup. dec. nr. 15 din 12 februarie 1980, citată infra pct. 103.

[57] În acest sens nici actele medicale, chiar provenind de la autorităţi publice, nu sunt supuse în mod nemijlocit, controlului de contencios având valoarea unei simple constatări ştiinţifice (dec. nr. 48/1992 a Curţii Supreme de Justiţie, sec. conten. adm. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 79); în mod similar este şi cazul propunerilor făcute pentru actele administrative (dec. nr. 695/1992 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul”, nr. 8/1993, p. 72

[58] A se vedea considerentele invocate de Trib. Supr. sec. civ., dec. nr. 1062 din 29 aprilie 1989 în „Dreptul” nr. 4/1990, p. 70.

[59] Aşa este cazul, de pildă, a actului ele dispunere a demolării unei construcţii naţionalizate emis de prefectură, deşi Guvernul (prin adresa nr. 2466/1990) dispusese sistarea oricăror acţiuni privind demolarea construcţiilor expropriate prin decrete anterioare datei de 22 decembrie 1989 până la reglementarea regimului lor juridic prin noi acte legislative (dec. nr. 70/1992 a C.S.J. s.c.a. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 82).

[60] În materia gradelor didactice a se vedea Trib. Supr. sec. civ. dec. nr. 126 din 20 martie 1973 cu notă de Alex. Negoiţă, în „Revista Română de Drept”, nr. 9/1973, p. 117.

[61] În materia trecerii în proprietatea statului a celei de a doua locuinţe (conf. art. 56 din Legea nr. 4/1973, în prezent abrogată) a se vedea Trib. Supr., sec. civ., dec. nr. 1286 din 29 iunie 1977 în „Revista Română de Drept”, nr. 11/1978, p. 65, ori a imobilelor celor care părăseau ţara (în temeiul Decretului nr. 223/1974, abrogat) a se vedea Trib. Supr., sec. civ. dec. nr. 49 din 18 august 1978 în „Revista Română de Drept”, nr. 3/1979, p. 59

[62] Trib. Supr. sec. civ. dec. nr. 907 din 3 iulie 1970 în „Revista Română de Drept” nr. 1/l971, p. 151.

[63] Trib. Supr., sec. civ. dec. nr. 1597 din 3 octombrie 1967, în „Revista Română de Drept”, nr. 3/1968, p. 153.

[64] Dec. nr. 8/1991 a C.S.J. s.c.a. în „Dreptul” nr. 8/1992, p. 803.

[65] Alex. Negoiţă, „Dreptul de apreciere al organelor administraţiei de stat cu privire la controlul judecătoresc asupra actelor administrative” în „Revista Română de Drept”, nr. 8/1970, p. 101.

[66] Astfel, un organ al administraţiei este obligat să emită adeverinţa solicitată în vederea stabilirii vechimii necesare pentru exercitarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă (Trib. Supr. sec. civ., dec. nr. 1437 din 30 octombrie 1970, în I. Gh. Mihuţă, „Repertoriu de practică judiciară în materie civilă... pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1976, p. 319).

[67] Astfel, autorizaţia de funcţionare pentru activitatea de asistenţă medicală dacă împovărează servitutea de trecere vătămând dreptul altuia, este cenzurabilă în condiţiile Legii nr. 29/1990 (dec. nr. 94/1992 a C.S.I. s.c.a. în “Dreptul nr. 11/1992, p. 82).

[68] Asupra condiţiilor răspunderii a se vedea Gh. Boboş, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 274-276.

[69] Astfel, hotărârile Parlamentului nu sunt acte administrative, chiar dacă nu sunt legi (dec. nr. 333/1992 a c.s.j.s.c.a. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 86).

[70] Trib. Supr., sec. civ. dec. nr. 262 din 1 februarie 1972, în I. Gh. Mihuţă, op. cit. p. 322.

[71] A se vedea actele emise în temeiul art. 15 şi 16 din Decretul-lege nr. 66/1991 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti; art. 11 din Decretul-lege nr. 67/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit.

[72] Asupra teoriei noţiunii de autoritate administrativă a se vedea E. Popa „Noţiunea de autoritate administrativă” în „Dreptul” nr. 6/1991, p. 17. Totuşi în practică s-a decis că actul supus controlului de contencios poate proveni de la orice autoritate administrativă sau structură organizată de stat pentru îndeplinirea nevoilor sociale, ca, de pildă, actele uniunii Avocaţilor din România şi a baroului de avocaţi (dec. nr. 277/1992 a Curţii S. de J., s. contencios adm. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 78; în sens contrar, sub imperiu Legii nr. 1/1967, s-a decis că actele Casei de Asigurări a Avocaţilor nu sunt cenzurabile deoarece această instituţie nu este un organ al administraţiei de stat (Dec. nr. 766/1968 Trib. Supr. col. civ. în „Revista Română de Drept nr. 9/1968, p. 181). A se vedea şi dec. nr. 333/1992 a C.S.J. s.c.a. în “Dreptul” nr. 7/1993, p. 86. Reglementarea competenţei curţilor de apel în această materie (prin Legea nr. 59/1993) face referire, printre altele, la autorităţii administraţiei publice centrale, la organele centrale şi la autorităţile publice judeţene şi a municipiului Bucureşti (art. 3 alin. l C. P. Civ.).

[73] Legea nr. 15/1990 privind organizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

[74] Trib. Supr., dec. de îndrumare a Plenului nr. 5 din 28 mai 1970, în „Culegere de decizii... pe anul 1970”, p. 13.

[75] Trib. Supr. sec. civ. dec. nr. 1052 din 31 iulie 1970 în I. Gh. Mihuţă, op. cit., p. 318.

[76] Trib. Supr., sec. civ. dec. nr. 1647 din 18 septembrie 1979 în „Culegere de decizii... pe anul 1979”, p. 308.

[77] Nu este exclus ca rezolvarea reclamaţiei să poată veni din partea altui organ decât cel emitent al actului, de exemplu, în cazul în care o normă specială ar prevedea o asemenea posibilitate ori în cazul în care organul emitent a fost, între timp, desfiinţat.

[78] A se vedea Dec. nr. 5/1970 citată supra la pct. 124.

[79] Comunicarea actului vătămător ori a soluţiei date reclamaţiei urmează aceleaşi reguli procedurale comune (art. 5, alin. l, 2, 3).

[80] Trib. Supr., dec. nr. 955 din 10 iunie 1978, în „Culegere de decizii... pe anul 1978”, p. 307.

[81] Trib. Supr., în compunerea prev. de art. 39 alin. 2 din Legea nr. 58/1968, dec. nr. 8 din 5 febr. 1979 în „Revista Română de Drept”, nr. 8/1979, p. 80.

[82] Trib. Supr., sec. civ., dec. nr. 1124 din 19 iunie 1979 în „Rev. rom. de drept”, nr. 12/1978, p. 51

[83] Legea nr. 1/1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii, a fost abrogată prin Legea nr. 7/1998 şi înlocuită cu Ordonanţa nr. 27/2002, care a păstrat acelaşi termen comun de soluţionare de 30 de zile.

[84] I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 453.

[85] Trib. Supr., sec. civ., dec. nr. 205 din 29 ianuarie 1983, în „Culegere de decizii... pe anul 1983”, p. 176.

[86]Sub imperiul reglementării anterioare, a Legii nr. 29/1990, practica a decis că dacă cererea se introduce la instanţă după trecerea a 30 de zile de la comunicarea soluţiei asupra reclamaţiei, chiar înăuntrul termenului de un an de la comunicarea actului administrativ, ea urmează a fi respinsă ca prescrisă (Dec.nr.304/1992 a C.S.J., s.cont.adm. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 80).

[87] Trib. Supr., Decizia de îndrumare a Plenului nr. 5 din 28 mai 1970, citată supra pct. 124, în sensul prescrierii dreptului procesual

[88] Această soluţie de principiu se desprinde din soluţia dată de Trib. Supr., col. civ. dec. nr. 826 din 14 mai 1968 în “Revista Română de Drept”, nr. 12/1968. p. 171.

[89] I. Santai, „Excepţiile de la controlul judecătoresc direct asupra actelor administrative prevăzute de Legea contenciosului administrativ”, în „Dreptul” nr. 4/1992, p. 45 şi urm.

[90] Practica judiciară a statuat că în cazul în care instanţa de fond, sesizată cu acţiune în contencios administrativ, constată că nu este competentă în soluţionarea cauzei nu trebuie să respingă acţiunea ca greşit îndreptată trebuie să stabilească autoritatea legal competentă, desesizându-se şi trimiţând-o spre rezolvare de îndată ce hotărârea a devenit definitivă (irevocabilă) (dec. nr. 161/1992 a C.S.J., s.c.a., în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 83).

[91] A se vedea, în acest sens, T. Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 1/1967, Editura Dacia Cluj, 1970, p. 193-243.

[92] Asupra acestor considerente a se vedea D. Apostol, „Legea contenciosul administrativ”, în „Studii de drept românesc”, nr. 3-4/1991, p. 211.

[93] A se vedea în acest sens. I. Iovănaş, Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 297-30l.

[94] Asupra opiniei că sunt acte politice a se vedea Al. Negoiţă, „Legea contenciosului administrativ”, în „Dreptul”, nr. 6/1991, p. 9

[95] Asupra noţiunii de „acte de gestiune” a se vedea Al. Negoiţă, op. cit., p. 9; idem „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, 1993, p. 206-210; R. N. Petrescu, „Criterii de distingere între actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale statului - implicaţii pe planul contenciosului administrativ” în „Dreptul” nr. 10/1992, p. 39; Al. B. Şinc, „Conţinutul noţiunii de act de gestiune curentă”, în “Dreptul” nr. 2/1993, p. 59.

[96] A se vedea aspectele prezentate de Al. Negoiţă, op. cit., p. 10-11.

[97] Asupra domeniului public şi cel privat a se vedea art. 4 şi 5 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, modificată, precum şi art. 10 din Legea administraţiei publice locale (nr. 215/2001).

[98] Astfel, anularea formelor de licitare sau înstrăinare dispusă de prefectură cu privire la bunurile unei societăţi comerciale nu reprezintă acte de gestiune ci decizii de autoritate supuse controlului de contencios administrativ (dec. nr. 342/1992 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 87); în mod similar şi actele prefecturii de redistribuire a unor bunuri mobile si imobile intrate deja în patrimoniul unei societăţi comerciale (dec. nr. 126/1992 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 88). Nu va avea însă caracterul unui act administrativ procesul-verbal de licitaţie si care poate fi atacat în justiţie conform căilor de atac prevăzute de Codul de Procedură Civilă (Dec. nr. 67/1992 a C.S.J., s.c.a., în “Dreptul” nr. 7/1993, p. 89). Totuşi contractul de achiziţii publice era supus jurisdicţiei de contencios administrativ anterior sub imperiul lor ordonanţei de urgenţă nr. 60/2001 (art. 80/2) privind achiziţiile publice

[99] Asupra distincţiei privind interesul a se vedea E. D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Cernăuţi, 1944, p. 460.

[100] Cu privire la unele elemente a se vedea T. Drăganu, Formele de activitate ale organelor statului socialist român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 234 şi urm.

[101] În acest sens s-a decis că prefecturile neputând dispune de patrimoniul regiilor sau societăţilor pe care le-au înfiinţat (conform legii nr. 31/1990) orice divizare a patrimoniului lor este nelegală constituind o manifestare unilaterală de autoritate şi nu un act de gestiune, susceptibil de verificare judiciară în temeiul contenciosului administrativ (dec. nr. 130/1992 a C.S.J., s.c.a., în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 81), în acelaşi sens şi dec. nr. 69/1992 a C.S.J., s.c.a., în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 87.

[102] De pildă, trecerea în retragere a unui ofiţer. Al. Negoiţă. op. cit., p. 10. Totuşi, practica judiciară a statuat că ordinele ministrului apărării naţionale privind numiri, eliberări şi retrogradări în funcţii, mutări şi detaşări, treceri în rezervă, chemări în cadrele active ale armatei, cât şi orice alte probleme care privesc situaţia cadrelor militare sunt acte de comandament cu caracter militar necenzurabile conform Legii contenciosului (Dec. nr. 118/23.03.1992 a Curţii Supreme de Justiţie, secţia de contencios administrativ, în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 78).

[103] A se vedea, în acest sens. Al. Negoiţă, op. cit., p. 10.

[104] A se vedea, în acest sens. Trib. Supr. s. civ., dec. nr. 826/1968. în „Revista Română de Drept”, nr. 12/1968, p. 171.

[105] În acest sens, a se vedea. Trib. Supr., decizia de îndrumare nr. 5/1970, în „Culegere de decizii pe 1970”, p. 17.

[106] A se vedea, în acest sens, eludarea controlului judiciar prin instituirea jurisdicţiei administrative prin regulament, Trib. Supr., s. civ., dec. nr. 94/1978, în „Culegere de decizii pe anul 1978”, p. 299-300.

[107] Cu titlu exemplificativ redăm următoarele situaţii:

 • în materia exmatriculării din învăţământ a elevilor şi studenţilor (Trib. Supr. S. civ. dec. nr. 552/1986 în „Revista Română de Drept”, nr. 1/1987, p. 63; Trib. Supr., n. civ. nr. 94/1978, în “Culegere de decizii pe 1978”, p. 299-300);
 • în materia repartizării absolvenţilor din învăţământul superior (Trib. Supr. s. civ., dec. nr. 1657/1975, în „Revista Română de Drept”, nr. 3/1976, p. 60-61); în materia raporturilor de muncă: numirea în funcţie (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 438/1968. în „Revista Română de Drept”, nr. 8/1968, p. 174); caracterizarea personalului încadrat (Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 952/1971, în „Revista Română de Drept”, nr. 2/1972, p. 170); transfer în interesul serviciului (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 916/1979, în „Culegere de decizii pe 1979”, p. 234); redistribuirea de personal (Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 478/1968, în „Revista Română de Drept”, nr. 8/1968, p. 174); desfacerea contractului de muncă a personalului cu funcţii de conducere (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 956/1969. în „Revista Română de Drept” nr. 1/1970, p. 178; echivalarea funcţiei şi fişa de pensie (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 824/1969, în „Revista Română de Drept”, nr. 11/1969, p. 170);
 • în materia comasării terenurilor agricole (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 1080/1969, în „Revista Română de Drept”, nr. 1/1970, p. 180);
 • în materia imobilelor naţionalizate (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 1730/1977, în „Revista Română de Drept”, nr. 7/1978, p. 52);
 • în materia recensământului (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 2617/1983, în „Culegere de decizii pe 1983, p. 181);
 • în materia înfierii (Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 1649/1987, în “Revista Română de Drept”, nr. 4/1988, p. 70);
 • în materia invenţiilor şi inovaţiilor (Trib. Municipiului Bucureşti, s. civ., dec. nr. 1025/1987, în „Revista Română de Drept”, nr. 7/1987, p. 72).

[108] I. Santai, „Cazuri speciale de aplicare a Legii contenciosului administrativ”, în „Dreptul” nr. 4/1993, p. 3-10; „Noua reglementare a cazurilor speciale de contencios administrativ privind administraţia publică locală”, în „Revista de drept public”, nr. 1-2/1996. p. 64 şi urm.

[109] Cu privire la controlul general al justiţiei asupra administraţiei sub imperiul reglementării anterioare a se vedea T. Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 1/1967, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 159 şi urm.; R. Ionescu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970. p. 366; I. Iovănaş, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, p. 294 şi urm.; Al. Negoiţă. Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, T.U.B., Bucureşti, 1989, p. 298; I. Iorgovan, I. Moraru, D. Mustăţea, Legalitatea actelor administrative, Editura Politică, Bucureşti, 1985, p. 203-204; A. Iorgovan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, T.U.B., Bucureşti, 1989, p. 298/320.

[110] Asupra condiţiilor generale de exercitare a controlului judiciar în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1967 a se vedea M. Lepădătescu, „Judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale - o nouă garanţie juridică a exercitării depline a drepturilor cetăţenilor”, în „Revista Română de Drept”, nr. 8/1967, p. 13-15; M. Anghene, “Controlul judecătoresc al legalităţii actelor administrative”, în „Revista Română de Drept”, nr. 6/1968, p. 79; R. Ionescu, „Controlul exercitat de instanţele judecătoreşti pe cale principală asupra actelor administrative”, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Studii juridice, 1968, p. 38 şi urm.

[111] În privinţa condiţiilor prevăzute de noua reglementare a Legii contenciosului administrativ a se vedea Al. Negoiţă, „Legea contenciosului administrativ”, în rev. „Dreptul” nr. 6/1991. p. 4-9; I. Santai, „Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor administrative în temeiul Legii contenciosului administrativ”, în „Dreptul” nr. 6/1991. p. 14-21; Al. Negoiţă. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, 1991, p. 220 şi urm.; M. Preda, C. Voicescu, Drept administrativ, Partea generală, Bucureşti, 1992, p. 127 şi urm.; A. Iorgovan, Drept administrativ, vol. II, 1993, op. cit., p. 191-192.

[112] Reglementări speciale sunt consacrate, de pildă, prin prevederile art. 13 şi 36 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, art. 1 şi 36 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, toate în materie electorală, sau prin prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, sau Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

[113] Totuşi, chiar sub imperiul Legii nr. 1/1967 cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale, art. 96 din Legea nr. 5/1972 privind gospodărirea apelor în R.S.R. prevedea posibilitatea atacării în justiţie a actelor privind gospodărirea apelor în condiţiile Legii nr. 1/1967

[114] Considerăm ilegală, în acest sens. prevederea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 472/1991 privind regimul de import şi de export (care prevede că partea nemulţumită de respingerea cererii sale privitoare la licenţa de export sau de import poate acţiona conform Legii contenciosului administrativ), deoarece printr-o reglementare subordonată legii sunt investite instanţele de judecată cu competenţă materială atribut ce revine exclusiv legiuitorului când a emis norme într-un domeniu, iar nu puterii executive pe calea unor reguli cu forţă juridică scăzută, ce vin să completeze prevederi ale legii organice.

[115] Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 28 noiembrie 1991.

[116] Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 24 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 76 din 13 aprilie 1996, dându-se articolele şi alineatelor o nouă numerotare. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22 din 26 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 105 din 29 mai 1997 s-a modificat în mod esenţial Legea (republicată a) Administraţiei Publice Locale, pentru ca prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 83/13 mai 1998. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 211 din 18 mai 1998, ordonanţa în cauză să fie declarată neconstituţională, repunându-se în vigoare Legea nr. 69/1991 cu modificările ei din anul 1996, înlocuită, în prezent, prin Legea nr. 215/2001, consiliile alese în anul 2000 rămânând sub incidenţa Legii nr. 69/1991 până la expirarea mandatului lor în 2004.

[117] Pentru reglementarea iniţială a se vedea I. Santai, „Cazuri speciale de aplicare a Legii contenciosului administrativ” în „Dreptul” nr. 4/1993, p. 3 şi următoarele.

[118] Modificată prin Legea nr. 59/1993 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 177 din 26 iulie 1993, apoi prin Ordonanţa de urgenţă nr. 138/2002, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2003, adrogată prin noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004.

[119] Ocuparea locurilor se face în ordinea înscrierii în listele de candidaţi, conform art. 77 alin. 2 din Legea alegerilor locale nr. 70/1991 - republicată în temeiul Legii nr. 25 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr. 77 din 13 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, iar acum ale art. 92/6 din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a I-a, nr. 271 din 29 martie 2004.

[120] În redactarea iniţială a Legii nr. 69/1991 se prevedea dizolvarea de drept pentru ipoteza absenţei consilierilor numai după trei convocări consecutive - art. 25 alin. 3 (în acest sens a se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia contencios administrativ, dec. nr. 56/1994 în C. Crişu, M.Crişu, S.Crişu. Repertoriu de jurisprudenţă şi doctrina românească, vol. II, 1998-1994, Editura Argensis, 1995, p. 210). Iniţial cenzurarea judiciară a dizolvării se făcea exclusiv în temeiul prevederilor Legii nr. 29/1990, în vreme ce ulterior se face şi în temeiul prevederilor speciale ale Legii nr. 69/1991, iar apoi ale Legii nr. 215/2001 coroborată cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

[121] Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată, a reiterat cazurile de invalidare (art. 17 alin. 3 lit. a şi b), respectiv existenţa unor incompatibilităţi sau încălcarea condiţiilor de eligibilitate precum şi alegerea consiliului prin fraudă electorală constatată, element nou, de Biroul Electoral Central sau orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale (asupra practicii judiciare în materia invalidării consilierilor, în condiţiile iniţiale, anterioare modificării legii administraţiei, a se vedea V. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Editura ALL, Bucureşti, 1995, p. 341).

[122] A se vedea, în acest sens, sub imperiul Legii nr. 69/1991, Curtea Supremă de Justiţie, secţia contencios administrativ, dec. nr. 712/1994, în C. Crişu, op. cit., p. 208.

[123] Asupra suspendării a se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia contencios administrativ, dec. nr. 551/1994, în C. Crişu, op. cit., p. 106.

[124] De exemplu, în faza urmăririi penale s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea acesteia (art. 249 şi 242 coroborate cu art. 10 şi art. 11 din codul de procedură penală), iar în faza judecăţii - indiferent de gradul instanţei penale unde a rămas definitivă hotărârea - s-a dispus achitarea inculpatului sau încetarea procesului penal (art. 345 alin. 2 coroborat cu art. 10 şi art. 11 din codul de procedură penală).

[125] Practica judiciară a decis că ordinul prefectului de suspendare din funcţie a primarului pe timpul unei anchete judiciare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu - prev. art. 248 Cod penal - este legal (Curtea Supremă de Justific, secţia contencios administrativ, dec. nr. 1243/1993 în C. Crişu, op. cit., voi.I, p.687), în vreme ce acelaşi ordin este ilegal dacă nu se face dovada că împotriva primarului au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire la o infracţiune săvârşită anterior suspendării (Curtea Supremă de Justiţie, secţia contencios administrativ, dec. nr. 427/1994 în C. Crişu, vol.II, op. cit., p. 72).

[126] Instanţa de contencios, sesizată de primar, nu trebuie să se mulţumească cu raportul prefectului vizând propunerea de demitere, ci trebuie să stăruie pentru a descoperi adevărul, administrând probe în dovedirea vinovăţiei reclamantului (Curtea Supremă de Justiţie, secţia contencios administrativ, dec. nr. 179/1994, în „Dreptul” nr. 12/1994, p. 72-73); instanţa de judecată trebuie să suspende hotărârea guvernamentală de demitere a primarului atacată în justiţie până la soluţionarea definitivă a fondului litigiului pentru a împiedica organizarea de noi alegeri, ceea ce poate conduce, în caz contrar, dacă se admite cererea celui demis, la consecinţa existenţei în aceeaşi localitate, a doi primari - unul ales şi altul reintegrat în funcţie cu tot ce decurge din aceasta (Curtea Supremă de Justiţie), secţia contencios administrativ, dec. nr. 527/1994, în C. Crişu, vol. II, op. cit., p. 448).

[127] Datorită modificărilor legislative survenite, în condiţiile Legii nr. 69/1991 republicată, delegaţia permanentă s-a transformat într-o formă organizatorică de lucru a consiliului judeţean care nu mai poate emite acte juridice asupra cărora să poată fi declanşat contenciosul la iniţiativa prefectului, iar Legea nr. 215/2001 a desfiinţat acest organ.

[128] Cu privire la discuţiile asupra naturii acestui termen a se vedea A. Iorgovan, Drept administrativ, Editura Atlas Lex, vol. II, Bucureşti, 1994, p. 217; V. M. Ciobanu, „Termenele prevăzute de articolul 5 din Legea contenciosului administrativ”, în „Dreptul” nr. 1/1992, p. 25 şi urm.; D. Brezoianu, Contenciosul administrativ, Editura Metropol, Bucureşti, 1995, p. 41; V. Prisăcaru, op. cit., p. 185

[129] A se vedea, de asemenea, opinii ale practicii judiciare formulate de Curtea Supremă de Justiţie, secţia contencios administrativ prin dec. nr. 304/1992, în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 80; Curtea Constituţională dec. nr. 137/1994 în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 23 din 2 februarie 1995.

[130] Asupra acestui aspect intervenit după modificarea Legii nr. 69/1991 a se vedea C. L. Popescu, „Tutela exercitată de prefect asupra actelor autorităţilor administrative ale colectivităţii locale, în lumina Legii nr. 69/1991, republicată în 1996”, în „Dreptul” nr. 8/1996, p. 66-67; N. Pepelea, „Discuţii cu privire la neconstituţionalitatea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 111 alin. 3 din Legea nr. 69/1991”, în „Dreptul”, nr. 11/1996, p. 76-77.

[131] A se vedea, I. Santai, „Competenţa instanţelor judecătoreşti referitoare la încălcarea legii în activitatea autorităţilor administraţiei publice”, în „Dreptul”, nr. 1/1995, p. 31 şi urm.

[132] De pildă, art. 21, 22, 25, 26, 28, 29 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească.

[133] De pildă, unele prevederi ale art. I precum şi dispoziţiile art. VII din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, prev. art. 21 şi 25 din Legea nr. 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie, Ordonanţa de Urgenţă nr. 138/2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 58/2003.

[134] Astfel, de pildă, prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ acte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, conform art. 135/1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

[135] Asupra condiţiilor acţiunii a se vedea A. Iorgovan, op. cit., p. 187-359; Al. Negoiţă, „Legea contenciosului administrativ”, în Revista „Dreptul” nr. 6/1991, p. 4-9.

[136] De pildă, în materia contravenţională, conform art. 32 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

[137] Asupra despăgubirii în aceste cauze a se vedea V. Gh. Tarhon, Răspunderea patrimonială a organelor administraţiei de stat şi controlul jurisdicţional indirect al legalităţii actelor administrative, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 17-110.

[138] În materie locativă, de pildă, anterior sub imperiul Legii nr. 1/1967 (abrogată) ordinele de repartizare se cenzurau conform prevederilor art. 46 şi 67 din Legea nr. 5/1973, iar potrivit art. 51 din Legea nr. 15/1990 litigiile în această materie sunt de competenţa judecătoriei (Curtea Supremă de Justiţie, secţia economică şi comercială, dec. nr. 137/1992 în „Dreptul” nr. 56/1993. p. 130-131.

[139] De pildă, în materie electorală privitor la listele de alegători în conformitate cu prevederile art. 16/5 din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004.

[140] Art. 52 (1) din Constituţie consacră dreptul de sesizare procesuală a persoanei vătămate de o autoritate publică printr-un act administrativ. Cu toate acestea şi practica recentă a dat un sens larg acestei noţiuni cuprinzând orice autoritate administrativă (nepublică), de pildă, Uniunea sau barourile de avocaţi ale căror acte administrative se pot cenzura potrivit Legii nr. 29/1990 (C.S., S.C.A., dec. nr. 277/1992, în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 78-79), deşi sub imperiul anterioarei Legi nr. 1/1967 în aceeaşi materie s-a decis contrariul (Trib. Supr. col. civ., dec. nr. 766/1968 în „Revista Română de Drept”, nr. 9/1968, p. 181).

[141] Datorită modului de redactare al Constituţiei în privinţa autorităţilor s-ar părea „stricto sensu” că activităţile Preşedintelui, Guvernului, a aparatului parlamentar nu sunt supuse controlului de contencios, dar o asemenea obiecţie se înlătură în temeiul aceluiaşi art. 52(l) din legea fundamentală şi în considerarea activităţii executive a acestora - chiar dacă la unele respectiva activitate este doar subsidiară ceea ce le conferă, după caz (şi) calitatea de autorităţi ale administraţiei publice emitente de acte administrative (de drept public sau de autoritate).

[142] Serviciul public reprezintă o anumită activitate cu caracter organizat şi continuu desfăşurată de o autoritate administrativă în vederea satisfacerii unui interes social general al unei colectivităţi locale sau naţionale supusă regimului juridic administrativ. Aceeaşi noţiune mai desemnează şi instituţia sau autoritatea ce înfăptuieşte respectiva activitate (a se vedea. E. D. Tarangul, Tratat de drept administrativ, Cernăuţi, 1944, p. 15, A. Iorgovan, op. cit., vol. II, p. 98-99)

[143] Conform art. 133 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în unităţile administrativ-teritoriale, text în acord cu Constituţia (art. 122/2), iar în urma revizuirii Constituţiei sunt vizate serviciile publice deconcentrate(art. 123/2).

[144] Astfel, de pildă, autorităţile financiare şi cele de poliţie se întâlnesc ramificate în toate unităţile administrativ-teritoriale, iar cele militare au şi alte criterii teritoriale de constituire.

[145] Activitatea acestuia a fost reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 118/1992 privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum şi finanţarea acestuia.

[146] În privinţa noţiunii de „serviciu public” (local) arătăm că legislaţia o utilizează numai pentru nivelul local şi în mod distinct de aparatul propriu (art. 87 din Legea nr. 215/2001). Cu toate acestea în doctrina şi, mai ales, în practica administrativă se consideră că structurile interne ale aparatului tuturor consiliilor (inclusiv judeţene) sunt servicii publice (interne) distincte de serviciile (exterioare) de interes local (judeţean). A se vedea în acest sens Drept administrativ, Partea specială, coordonator dr. Mircea Preda, Editura AMIVA, Bucureşti, 1992, p. 199, 216-217.

[147] Controlul judecătoresc reprezintă printre altele, atributul instanţelor de judecată de a verifica în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege, legalitatea şi temeinicia unor acte de jurisdicţie (ori asimilate acestora) pronunţate de organele administrative cu activitate jurisdicţională reînnoind, de fapt, judecata, iar hotărârea pronunţată este în ultimă instanţă (a se vedea Dicţionar de drept procesual civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 171).

[148] În acest sens a se vedea orientarea dată de Tribunalul Suprem prin „Decizia de îndrumare” nr. 5/1970 în „Culegere de decizii pe 1970”, p. 17.

[149] Totuşi întrucât nu este exclus ca să se poată reglementa administrativ şi unele aspecte vizând competenţa instanţelor judecătoreşti, mai puţin aspectele referitoare la organizarea şi funcţionarea acestora precum şi contenciosul administrativ (art. 73/3 lit. k şi l din Constituţie), prin ordonanţe ale executivului.

[150] În conformitate cu prevederile art. 57/1 din Legea privind brevetele de invenţie nr. 64/1991 şi ale Regulii nr. 37/8 din Regulamentul de aplicare a ei (aprobat prin Hotărârea nr. 152/1992 a Guvernului) hotărârile comisiei de reexaminare din cadrul O.S.I.M. se pot ataca la această instanţă în mod similar se poate proceda faţă de actele aceleiaşi comisii conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale şi a art. 26 din Legea nr. 28/1967, privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu.

[151] Drepturile intelectuale cuprind dreptul de autor şi dreptul de proprietate intelectuală (Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială, Creaţii Noi, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 15).

[152] Aşa este, de pildă, în materia înscrierilor privind listele electorale (art. 14 din Legea nr. 70/1992), în materia funciară (art. 11 alin. ultim din Legea fondului funciar nr. 18/1991), etc.

[153] Constituie o importantă problemă de drept recursurile împotriva hotărârilor de acest gen deoarece există o diferenţiere netă între cele care au ca obiect un act administrativ jurisdicţional şi cele care au un act de administraţie activă, de pildă, în materie contravenţională (art. 32 din Ordonanţa nr. 2/2001), pe de o parte, comparativ cu situaţiile în care judecătoria soluţionează în primă şi ultimă instanţă, pe de altă parte (de pildă în materie contravenţională conf. art. 11, 14 din Legea 61/1991, republicată, fiind consacrată şi reexaminarea cauzei).

                Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2003 şi a Legii nr. 195/2004 tribunalele nu mai sunt instanţe de control judiciar în mod obişnuit nici în materia apelului nici în cea a recursului (art. 2 pct. 2 şi 3 din C.p.civ.), cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

[154] Asupra participării procurorului - sub imperiul vechii reglementări a se vedea I. I. Santai; II. V. Ciobanu: „Poziţia procurorului în litigiile întemeiate pe Legea nr. 1/1967” în „Revista Română de Drept” nr. 10/1984, p. 27-40.

[155] În cazul în care termenul nu este respectat se va aplica conducătorului autorităţii sau perssoanei obligate sancţiunea amenzii de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată, iar reclamantului i se va putea acorda daune pentru întârziere, instanţa hotărăşte în camera de consiliu de urgenţă hotărârea sa fiind definitivă, executorie şi supusă căii ordinare de atac a recursului.

[156] Citat de T. Drăganu în Actele de drept administrativ, p. 97-100.

[157] Alex. Negoiţă, Drept administrativ, p. 46-47.

[158] T. Drăganu, op. cit., p. 97-100.

[159] T. Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 1/1967, p. 245-247.

[160] În acest sens, de pildă, nu se poate considera că reclamantul are un drept căruia să-i corespundă obligarea unor autorităţi de a înscrie unele sume de bani în bugetul lor necesare pentru a exista disponibilităţi băneşti fără de care n-ar putea fi despăgubit pentru prejudiciile suferite (Dec. nr. 141/1992 a C.S.J., s.c.adm. în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 80).

[161] Astfel, nu se poate cenzura judiciar, conform Legii nr. 29/1990, refuzul societăţii comerciale specializate de a perfecta un contract de vânzare-cumpărare privind o locuinţă din fondul de stat (Decretul-lege nr. 61/1990) întrucât aceasta este subiect de drept civil ce încheie acte de drept civil (dec. nr. 78/1992 a C.S.J., s.c.a., în „Dreptul” nr. 7/1993, p. 84) sau refuzul de a executa poprirea (dec. nr. 37/1992 a C.S.J. s.c.a., în „Dreptul”, nr. 7/1993, p. 86).

[162] Astfel, nu poate fi admisă, în temeiul Legii nr. 29/1990. acţiunea în obligarea autorităţii administrative de a vinde o locuinţă din fondul de stat, deoarece vânzarea-cumpărarea este un act de gestiune exceptat de la prevederile respectivei legi (Dec. nr. 72/1992 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul”, nr. 11/1992, p. 77).

[163] Facem această menţiune deoarece, de exemplu, prin reglementare s-a precizat faptul că respingerea cererilor de licenţe de export sau import dacă nu se încadrează între acelea lăsate, potrivit legii, la aprecierea Ministerului Comerţului şi Turismului, persoana nemulţumită poate acţiona conform legii contenciosului administrativ (art. 9 din Hot. Guv. nr. 472/1991 privind regimul, de import şi export). A se vedea şi V. Pătulea „Controlul jurisdicţional în legătură cu eliberarea licenţelor de export”, în „Dreptul” nr. 1/1992. p. 97.

[164] R. Ionescu, op. cit., p. 234.

[165] Art. 6 din Legea nr. 6/1952 (abrogată).

[166] Art. 5, 6 din Legea nr. 20/1971 (abrogată) prevedeau în cazul comitetelor sau a birourilor executive ale fostelor consilii populare că prin nepronunţarea asupra hotărârii adunării reprezentanţilor familiilor cu privire la organizarea contribuţiei băneşti pentru executarea unor lucrări de interes obştesc, se aprobă, în fond, hotărârea luată.

[167] D. Holt şi colab., Administraţia de stat în R.S.R., Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 239

[168] Art. 3 şi urm. din Decretul nr. 167/1958

[169] Dec. civ. nr. 1820/8 august 1974 a Trib. Sup. sec. civ. în „Culegere de decizii.../1974”, p. 285.

[170] Dec. nr. 15/1991 a C.S.J. s.c.a. în „Dreptul” nr. 5/1992, p. 83.

[171] Dec. nr. 361/1992 a C.S.J. s.c.a. în „Dreptul” nr. 8/1992, p. 72.

[172] În cazul în care nesoluţionarea în termen, sau refuzul de soluţionare vizează situaţii necenzurabile judiciar, conform Legii nr. 29/1990 (de pildă, predarea unei scrisori cu valoare declarată de către organele de poştă) reclamantul va trebui să urmeze procedura prevăzută în reglementarea specială (din Decretul nr. 197/1955, a se vedea, în acest sens dec. nr. 356/1992 a C.S.J. s.c.a., în “Dreptul” nr. 7/1993. p. 84).

[173] Legea nr. 1/1967 (art. 17) preciza că dispoziţiile ei sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi în cazurile când cel vătămat într-un drept al său pretinde numai înlăturarea vătămării fără a cere şi anularea actului administrativ, precum şi în cazurile când cel vătămat a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp, şi despăgubiri, întinderea pagubei nefiindu-i cunoscută la data judecării cererii de anulare. Termenul de prescripţie, în asemenea cazuri, era cel prevăzut în dreptul comun.

[174] A se vedea Nota de V. Pătulea în „R.R.D.” nr. 2/1968, p. 109 şi urm.

[175] Încă sub imperiul Legii nr. 1/1967 (abrogată) s-a statuat că măsura evacuării administrative a celor care ocupă o suprafaţă locativă din fondul de stat fără a deţine un titlu poate fi atacată la instanţele judecătoreşti potrivit art. 67 din Legea nr. 5/1973 (dec. civ. nr. 427/13.04.1981 a Trib. Jud. Braşov în „R.R.D.”, nr. 12/1981, p. 101), înlocuită cu Legea locuinţei nr. 114/1996.

[176] R. Ionescu, op. cit., p. 379.

[177] Legea nr. 5/1972 privind gospodărirea apelor în R.S.R. prevedea în art. 96 că cei ce se considerau vătămaţi în drepturile lor prin actele organelor de gospodărire a apelor se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente în condiţiile Legii nr. 1/1967. Acest exemplu singular al legislaţiei nu îndreptăţeşte concluzia că legea precitată se aplică doar cazurilor expres prevăzute, fiind cu mult mai numeroase cazurile de aplicare în afara textelor chiar în condiţiile reglementării anterioare exprese.

[178] Aşa este cazul, acum, de pildă, a diferitelor prevederi cuprinse în Constituţie (art. 123/5) şi Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (art. 31, 58, 72, 135, etc.).

[179] Dec. civ. nr. 1142/11 mai 1974 a Trib. Supr. în „Culegeri... pe anul 1974”, p. 283.

[180] I. Ceterchi., Organizarea şi activitatea de stat în R.S.R., p. 464.

[181] Nu este exclusă nici posibilitatea că în cadrul aceleiaşi legi cenzurarea încălcării ei să se facă după prevederile mai multor legi. Astfel, de pildă, Legea fondului funciar nr. 18/1991 a instituit o procedură judiciară specială pentru cel nemulţumit de soluţiile comisiei comunale şi judeţene dar limitată la cazurile expres prevăzute (art. 11 alin. 8). Pentru toate celelalte situaţii vizând atitudini culpabile ale administraţiei publice ce încalcă drepturi subiective prin manifestări de autoritate devin aplicabile prevederile Legii nr. 29/1990 (dec. nr. 3/1993 a C.S.J., s.c.a. în „Dreptul” nr. 8/1993, p. 73) în aceeaşi materie funciară, iar acum ale Legii nr. 554/2004.

[182] A se vedea prevederile modificatoare ale Codului de procedură civilă dispuse prin art. 2 pct. l lit. d, e.

[183] Art. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă.

[184] Art. 299/2 din Codul de procedură civilă, de exemplu în materie contravenţională (art. 34/2 din Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 modificată prin Legea nr. 180/2002).

[185] Art. 3 pct. 2 C.p.civ. modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2003, modificată la rândul ei prin Legea de aprobare nr. 195/2004.

[186] Asupra problemei a se vedea C. Dăuceanu, „Competenţa instanţelor de contencios administrativ de a obliga autorităţile administrative să execute dispoziţiile legale referitoare la emiterea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor de terenuri” în “Dreptul” nr. 3/1993, p. 76

[187] În această materie a se vedea următoarele surse bibliografice I. Vântu, „Cu privire la controlul legalităţii actelor administrative exercitat de tribunale pe cale de excepţie”, în „Studii şi cercetări juridice”, nr. 1/1968, p. 77 şi urm.; I. Merlescu, „Reglementarea controlului legalităţii actelor administrative exercitat de tribunale pe cale de excepţie”, în „Studii şi cercetări juridice” nr. 1/1968, p. 71; I. Merlescu, „Controlul legalităţii actelor administrative exercitat de tribunale pe cale de excepţie”, în „Studii şi cercetări juridice” nr. 4/1962, p. 333; D. Ciobanu, „Cu privire la condiţiile în care este posibilă ridicarea excepţiei de ilegalitate în faţa organelor de jurisdicţie” în „Studii şi cercetări juridice”. nr. 3/1962, p. 543.

[188] I. Iovănaş, op. cit., ed. 1974, p. 322-323.

[189] I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil - teoria generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 266.

[190] I. Iovănaş. op. cit., p. 324.

[191] Art. 4 din Legea nr. 554/2004.

[192] I. Iovănaş. op. cit., p. 324.

[193] I. Iovănaş, op. cit. p. 325.

[194] A se vedea Gh. Uglea, „Instanţele competente a se pronunţa pe cale de excepţie asupra legalităţii actelor administrative”, în „Studii şi cercetări juridice”, nr. 3/1980, p. 259 şi urm.

[195] Asupra ordinului fraudulos a se vedea sentinţa civilă nr. 578/1967 a Tribunalului Cluj în „Revista Română de Drept” nr. 4/1968, p. 148, cu notă de A. Balogh.

[196] Aşa de pildă, dacă în acţiunea de partaj se invocă un certificat de moştenitor, evident eronat în privinţa întinderii cotelor de indiviziune, instanţa îl poate înlătura pe cale incidentală (dec. civ. nr. 108/1980 a Trib. Jud. Covasna, în „Revista Română de Drept” nr. 2/1981, p. 65).

[197] R. Ionescu, op. cit., p. 385.

[198] Dec. nr. 48/1991 a C.S.J., s.c.e. în „Dreptul” nr. 11/1992 p. 51 (cu notă aprobativă de A. Sitaru) privitor la excepţia de nelegalitate a actelor de autoritate de deposedare în cadrul acţiunii în revendicarea unui imobil.

[199] Art. 7 alin. 2, din Legea nr. 5/1973 (abrogată); a se vedea dec. nr. 1866/1991 a C.S.J., s. civ. în „Dreptul” nr. 5/1992, p. 85.

[200] R. Ionescu, op. cit., p. 388.

[201] Art. 10 din Legea nr. 1/1967 (abrogată) prevedea că: în ipoteza în care excepţia de ilegalitate a actului individual a condus la constatarea ilegalităţii şi a actului normativ pe care acel act individual se întemeia, organul administrativ în termen de 15 zile, de la primirea copiei de pe hotărârea judecătorească rămasă definitivă, urma să-şi revoce actul său normativ, iar dacă socotea că acesta este totuşi legal, sesiza organul ierarhic superior după cum urma:

 • ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei urmau să sesizeze guvernul;
 • comitetele executive ale fostelor consilii populare judeţene urmau să sesizeze guvernul cu privire la propriile acte cât şi pentru actele comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare subordonate dar pe care le considerau ilegale.

[202] În practica judiciară anterioară, sub imperiul Legii nr. 1/1967 s-a statuat, printre altele, că:

 • instanţele competente potrivit Codului Muncii anterior în vigoare se pronunţau cu privire la modificarea contractului de muncă a persoanelor cu funcţii de conducere numite de organele superioare chiar dacă contestatarul nu se plângea împotriva modului de redistribuire a personalului ci tăgăduia legalitatea modificării unilaterale a contractului său de muncă (dec. civ. a Trib. Tulcea, nr. 195/1981, în “Revista Română de Drept” nr. 12/1981, p. 99);
 • instanţa este competentă, în cadrul acţiunii în rectificarea carnetului de muncă să se pronunţe şi asupra legalităţii unor menţiuni înregistrate în el (a se vedea I. Al. Atanasiu - II. G. Mohanu, Brehoi „Consideraţii în legătură cu aplicarea unor dispoziţii din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă” în „Revista Română de Drept”, nr. 10/1983. p. 28).