Pin It

Principii - nişte idei călăuzitoare, fundamentale, pe care este edificat şi funcţionează sistemul de relaţii sociale.

APC este organizată şi funcţionează în baza unor principii.

Deosebim două categorii de principii:

 • Principii generale sau fundamentale;
 • Principii speciale (în anumite domenii de activitate ale administraţiei publice).

 

Principiile generale ale administraţiei publice

 • Principiul suveranităţii naţionale.
 • Principiul fundamental stipulat în art. 2 al Constituţiei RM:Suveranitatea naţională aparţine poporului şi se exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative.
 • Nici o persoană particulară nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu”.
 • Trebuie înţeles în sensul, că puterea politică aparţine şi trebuie să aparţină naţiunii. Dacă elementele de bază ale statului: teritoriul, populaţia, au un caracter material obiectiv, suveranitatea naţională, al III-lea element al statului,  are un caracter subiectiv-voliţional şi înseamnă, că dreptul de comandă,  aparţine –Naţiunii. 
 • Exercitarea în mod direct- este în cazul referendumului;
 • Exercitarea prin organele reprezentative - este o guvernare indirectă, reprezentativă, ceea ce înseamnă că poporul, naţiunea deleagă dreptul de comandament unor puteri reprezentative, precum: puterea legislativă, executivă,  judecătorească.
 • Principiul separaţiei şi colaborării puterilor

 Constituie un principiu al statului de drept fixat în art. 6 al Constituţiei RM.

Se deduce şi din distribuirea competenţelor şi atribuţiilor între autorităţile publice pe orizontală – puterea legislativă, executivă şi judecătorească, precum şi pe verticală – APC  şi APL.

 În virtutea acestui principiu,  celor 3 puteri le corespund categorii diferite de autorităţi  publice, şi anume:

 • puterea legislativă- se exercită prin Parlament;
 • puterea executivă- prin Guvern;
 • puterea judecătorească- prin Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel, judecătorii (cu competenţă generală, de specialitate).

Diviziunea tripartită în 3 puteri, respectiv în 3 categorii de autorităţi publice, nu înseamnă că activitatea fiecăreia are loc separat, ruptă total de celelalte.

Dimpotrivă, între ele există zone de interferenţă, de colaborare, control reciproc.

 • Principiul legalităţii
 • presupune supremaţia Constituţiei şi legilor asupra actelor juridice ierarhic inferioare.

Constituţia stabileşte:

 • principiile,
 • modul de organizare şi funcţionare a AAP;
 • raporturile dintre aceste autorităţi şi cetăţeni.

Toate organele publice, toţi funcţionarii ce activează în ele sînt obligaţi să respecte personal legile şi să asigure respectarea acestora de către cetăţeni. Într-un stat de drept aplicarea acestui principiu este obligatoare, în scopul asigurării realizării unei administraţii raţionale şi eficiente, în interesul cetăţenilor, societăţii.

În perioada de tranziţie de la statul totalitar la statul democratic (etapă prin care trece de altfel şi RM), aplicarea acestui principiu este anevoios, cu multe dificultăţi.

 Cauze:

 • Nihilismul juridic;
 • Necunoaşterea legilor sau Nedorinţa unora de a le aplica.

O administraţie eficientă necesită- aplicarea în întregime a principiului legalităţii. Pentru aceasta, e necesar să fie asigurată egalitatea în drepturi a cetăţenilor, în faţa legilor şi a autorităţilor publice.

 

 • Principiul priorităţii şi garantării drepturilor personalităţii.

      Ne aminteşte că drepturile omului  sînt o valoare supremă şi că toate autorităţile publice poartă răspundere faţă de cetăţeni pentru respectarea lor.  Aceasta decurge din Constituţie, care prevede că:

 • Demnitatea omului;
 • Drepturile şi libertăţile omului;
 • Libera dezvoltare a personalităţii;
 • Dreptatea- reprezintă valori supreme  şi sînt garantate.

Administraţia publică şi angajaţii săi nu trebuie să uite că existenţa lor constă în a servi. Fiecare funcţionar trebuie să respecte acest principiu. Din 1997 în Republica Moldova funcţionează instituţia Avocatului Parlamentar, menit să promoveze şi să apere drepturile şi libertăţile omului în conformitate cu tratativele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

al III-lea grup de principii speciale ţine de-  Metodele de activitate în  AP

Un loc deosebit îl ocupă principiul special - Definirea prealabilă a problemei de rezolvat.

Aceasta înseamnă că  p/u  a ajunge la o decizie raţională şi eficientă, problema trebuie să fie mai întîi exact definită, p/u a şti ce anume urmează a fi rezolvat.

Un alt principiu special este - Orice problemă nouă cere metode noi.

Este actual acum, cînd AP trece prin procese transformatoare profunde, care necesită- flexibilitate, o mentalitate nouă, curajoasă, inventativă.

Un principiu special util  pentru toate nivelurile ierarhice ale structurilor  administrative este delegarea atribuţiilor –  de către nivelurile de vîrf.

Prin  posibilitatea  acordată  funcţionarilor de a lua măsuri, în cadrul atribuţiilor lor, ei devin mai interesanţi şi mai responsabili faţă de ei, de colectiv pentru a obţine rezultate  mai bune.  Această metodă- trebuie înţeleasă ca o formă de colaborare între funcţionarii publici situaţii pe diferite trepte ierarhice. Metoda îl degrevează pe conducător de o serie de sarcini, dîndu-i posibilitate să-şi utilizeze timpul raţional, studierii mai profunde a unor probleme care necesită o pregătire superioară în cadrul instituţiei. Este o metodă de stimul pentru funcţionari, pentru a descoperi capacităţi organizatorice, a-i pregăti pentru funcţii de conducere.