Pin It

Data înfiinţării: 1991 Participanţi: delegaţii permanente ale parlamentelor naţionale din cele 18 state membre ale Iniţiativei Central-Europene Sediu: nu există un sediu permanent al dimensiunii parlamentare a ICE Limbi oficiale: engleza. Republica Moldova este membru al Iniţiativei Central Europene (ICE), astfel comunitatea ştiinţifică are posibilitatea de a participa la diverse programe organizate sub egida acestui angajament regional şi beneficiază de mecanismul ICE de schimb de experienţă Know-How Exchange Programme – (KEP), care are drept obiectiv facilitarea transferului de experienţă în procesul integrării Europene a Moldovei, Ucrainei şi Ţărilor din Balcanii Occidentali din partea statelor membre UE, prin iniţierea de proiecte comune. Proiectele pot fi lansate atât de instituţii publice cât şi de instituţii obşteşti şi private. Membri ai ICE:9 state membre UE, având rolul de donori de know-how în proiecte comune: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.

9 state non-membre UE, ţări-recipiente a know-how-lui: Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia şi Ucraina.

În conformitate cu Regulile de Procedură, Preşedinţia anuală a Dimensiunii Parlamentare (DP) este asumată prin rotaţie, corespunzător Preşedinţiei anuale a ICE. Secretariatul DP este asigurat de către ţara care deţine preşedinţia.

În 2008, Preşedinţia ICE şi, respectiv, a DP a ICE a fost deţinută de Republica Moldova 

ICE-DP cooperează cu celelalte structuri ICE: reprezentanţi ai DP sunt invitaţi la toate reuniunile ICE la nivel înalt, la lucrările Grupurilor de lucru ICE şi la alte activităţi care prezintă interes.  

Obiective

 • Contribuţia la îndeplinirea obiectivelor ICE, împreună cu guvernele şi cu alte organisme ale ICE;
 • Întărirea cooperării multilaterale între statele membre ale ICE, la nivel parlamentar;
 • Stabilirea şi aprofundarea parteneriatului, bazat pe principiile democraţiei parlamentare şi ale garantării drepturilor omului, în concordanţă cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Procesul OSCE;
 • Încurajarea şi sprijinirea participării tuturor statelor membre la procesul de integrare europeană;
 • Promovarea cooperării economice şi a protecţiei mediului, în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.

Organe de lucru

 1. Adunarea Parlamentară – se întruneşte cel puţin o dată pe an, în sesiunea de toamnă. În stabilirea mărimii unei delegaţii naţionale este avut în vedere criteriul demografic. Reuniunea Adunării Parlamentare este organizată de ţara care deţine preşedinţia. Adunarea Parlamentară poate adopta decizii relevante domeniului său de activitate. Deciziile se pot adopta, numai în prezenţa majorităţii delegaţiilor. Dacă nu se decide altfel, sesiunile AP sunt publice. Data şi durata fiecărei sesiuni sunt hotărâte de către Preşedinte. La sfârşitul fiecărei Adunări Parlamentare este adoptat un Document final, care este transmis şefilor de guvern şi miniştrilor de externe din statele ICE.
 2. Comitetul Parlamentar – se întruneşte cel puţin o dată pe an, într-o sesiune de primăvară, în ţara care deţine preşedinţia. Fiecare delegaţie naţională participă cu doi reprezentanţi, unul dintre ei fiind preşedintele Delegaţiei naţionale la ICE. Lucrările Comitetului Parlamentar se desfăşoară potrivit aceloraşi dispoziţii procedurale care se aplică şi în cazul Adunării Parlamentare.
 3. Preşedintele Dimensiunii Parlamentare – este Şeful Delegaţiei din ţara care deţine preşedinţia în exerciţiu a ICE-DP.
 4.  Vicepreşedinţii sunt şefii de delegaţii din ţara care a deţinut preşedinţia, respectiv din ţara care va prelua preşedinţia DP.
 5. Comisia Permanentă – este alcătuită din preşedinte şi cei doi vicepreşedinţi ai DP, preşedinţii comisiilor generale şi preşedinţii delegaţiilor naţionale şi asigură continuitatea şi funcţionarea eficientă a DP între sesiuni. Poate fi convocată la propunerea Preşedintelui DP, atunci când acesta consideră necesar şi poate adopta decizii în prezenţa majorităţii membrilor.
 6. Comisiile generale                    
 • Comisia generală pentru probleme politice şi afaceri interne (probleme politice de interes reciproc, combaterea crimei organizate şi a terorismului, protecţia civilă, migraţie, minorităţi, dimensiunea umană);
 • Comisia generală pentru probleme economice (agricultură, întreprinderi mici şi mijlocii, transporturi şi telecomunicaţii, cooperarea interregională şi transfrontalieră, reconstrucţie şi dezvoltare, protecţia mediului, energie, turism);
 • Comisia generală pentru afaceri culturale (cultură şi educaţie, ştiinţă şi tehnologie, tineret, dezvoltarea şi formarea resurselor umane, informare şi media).

Funcţionarea comisiilor generale:

Fiecare comisie este formată din o treime din membrii Adunării Parlamentare, fiind reprezentate toate delegaţiile naţionale;

Mandatul preşedintelui şi vicepreşedintelui unei comisii generale este de 1 an, mandat care se poate reînnoi de două ori;

Fiecare dintre cele trei comisii se întruneşte cel puţin o dată pe an, cu cel puţin 35 de zile înainte de Adunarea Parlamentară;

Preşedintele comisiei poate desemna un raportor pentru abordarea unei teme specifice, raport care va fi înaintat spre dezbatere Adunării Parlamentare;

Se pot organiza reuniuni mixte cu Grupurile de Lucru ICE[1], care îşi desfăşoară activitatea la nivel guvernamental, în vederea îmbunătăţirii coordonării activităţii desfăşurate în marginea celor două dimensiuni ale Iniţiativei;

Se pot adopta decizii, doar cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi;

Reuniunile de comisii generale nu au un caracter public.

 1. Subcomisii ale celor trei comisii generale – corespund Grupurilor de Lucru de la nivel guvernamental.

Delegaţia Italiei a propus, în cadrul lucrărilor ultimei Adunări Parlamentare, desfăşurate la Chişinău în 18 noiembrie 2008, crearea unui Secretariat al ICE-DP. Potrivit Documentului Final, adoptat la Chişinău, fiecare parlament naţional va analiza posibilitatea finanţării viitorului Secretariat.