Pin It

- Responsabilitatea este instituţia juridică prin care se instituie răspunderea persoanelor de drept public pentru actele şi faptele juridice ilicite pe care le săvârşesc în elaborarea, organizarea şi executarea atribuţiilor derivate din lege, personal sau prin alte persoane ori prin lucruri aflata în administrarea lor;

            - Răspunderea juridică reprezintă răspunderea concretă a persoanei juridice sau fizice, stabilită de o autoritate competentă( administrativă sau judecătorească) în cadrul unei proceduri stabilite de lege, prin aplicarea unei sancţiuni ( civile, disciplinare, contravenţionale sau penale) şi prin anulare actului ilicit, înlăturarea stării de fapt ilegale, restabilirea situaţiei de fapt anterioare şi stabilirea despăgubirilor pentru repararea prejudiciului cauzat de faptul ilicit;

            - Răspunderea juridică nu trebuie confundată cu sancţiunea;  sancţiunea neconcretizată are un caracter generic, ipotetic, ca element al normei juridice şi nu se concretizează decât atunci când se naşte raportul juridic generat de actul sau faptul ilicit săvârşit de o persoană fizică sau juridică, act sau fapt producător de pagube;

            - Sancţiunea şi celelalte măsuri reparatorii sunt concretizate de autoritatea competentă , în cadrul unei proceduri, şi se îndreaptă împotriva făptuitorului, în raport de natura, forma şi pericolul social reprezentat de faptul încriminat;

- Pentru a ajunge la definirea noţiunii de responsabilitate administrativă, trebuie luate în considerare toate elementele necesare şi anume:

                        - specificitatea responsabilităţii şi a răspunderii administrative, comparativ cu sfera

                          generală a acestora in dreptul comun;

                        - raportarea doar la acea responsabilitate şi la acea răspundere care derivă numai

                          din normele juridice de drept administrativ, respectiv din normele care vizează

                          organizarea executării şi executarea in concret a legii;

                        - constatarea faptului că responsabilitatea şi răspunderea juridică administrativă

                           apare numai ca urmare a unui fapt ilicit;

            - Responsabilitatea şi răspunderea juridică  de drept administrativ sunt guvernate de principiile specifice ale acestor instituţii: subordonarea ierarhică, supremaţia interesului public, îndeplinirea necondiţionată a  serviciului public, celeritatea actului administrativ, concordanţa între competenţă şi responsabilitate, epuizarea căilor administrative pentru a se ajunge la transformarea responsabilităţii în răspundere juridică, condiţiile responsabilităţii şi răspunderii juridice  de drept administrativ sunt fixate unilateral, pe baza şi în executarea legii;

            - Unii autori consideră că răspunderea administrativă cuprinde totalitatea normelor ce reglementează răspunderea juridică  a celor care nesocotesc şi încalcă normele dreptului administrativ, adică acele norme care reglementează raporturile sociale ce apar între organele administraţiei publice în realizarea sarcinilor de putere executivă, precum şi între aceste organe şi particulari (persoane fizice sau juridice);

- Noi opinăm astfel: responsabilitatea juridică administrativă este instituţia juridică prin care o persoană de drept public este declarată de către legiuitor potenţial responsabilă pentru întreaga activitate, inclusiv pentru actele şi faptele administrative producătoare de prejudicii sau de pericole şi pe care le-ar putea comite pe timpul organizării executării şi a executării în concret a legii, fie personal, fie prin funcţionarii săi publici ori prin lucrurile aflate în administrarea sa;

            - Prin comparaţie, răspunderea juridică administrativă este forma de răspundere juridică stabilită concret de autoritatea competentă, în urma unei proceduri legale, prin aplicarea sancţiunii, însoţită sau nu de anularea actului ilicit, înlăturarea stării de fapt ilegale, reconstituirea stării de fapt anterioare şi stabilirea măsurilor de reparare a prejudiciului cauzat prin actul sau faptul ilicit, după caz;

            - Rezultă, fără echivoc, faptul că fundamentul responsabilităţii şi al răspunderii administrative se regăseşte in normele dreptului administrativ: Constituţia, celelalte legi şi actele normative emise de către autorităţile publice abilitate, în domeniul strict rezervat acestora prin lege;

            - Mai mult, deducem că temeiul răspunderii administrative se bazează pe: prevederile actelor normative referitoare la răspundere, procedura înfăptuirii acesteia, organele competente să constate şi să aplice sancţiunea, săvârşirea actului sau faptului ilicit generator de răspundere civilă, contravenţională, disciplinară sau penală, hotărârea judecătorească ori actul autorităţii publice competente prin care s-a stabilit răspunderea juridică şi s-a aplicat sancţiunea