Pin It

Elementele constitutive:

- Subiectul: în dreptul administrativ, subiectul abaterii şi al răspunderii disciplinare este întotdeauna funcţionarul public, adică persoana fizică care este numită, în condiţiile legi, într-o funcţie publică, de demnitate publică sau de autoritate publică, incluzându-i şi pe funcţionarii publici delegaţi sau detaşaţi;

            - Obiectul: în dreptul administrativ, obiectul abaterii disciplinare îl constituie valoarea socială lezată prin acţiunea sau inacţiunea funcţionarului public, aceasta rezultând din conţinutul normei juridice care prevede abaterea disciplinară şi sancţiunea aplicabilă în cazul încălcării ei;          

            - Latura obiectivă: în dreptul administrativ, latura obiectivă are caracter legal descriptiv, în sensul că, pentru fiecare tip de faptă considerată abatere disciplinară, legea precizează, descrie, explică acţiunile sau inacţiunile apreciate ca fiind abateri, precum şi elementele circumstanţiale de timp şi de loc ale săvârşirii acestora;     

            - Latura subiectivă: în dreptul administrativ, latura subiectivă defineşte vinovăţia autorului, fie că se prezintă sub forma intenţiei directe sau indirecte, fie sub forma culpei din uşurinţă sau a culpei simple           

Trăsăturile abaterii disciplinare:

- Aceste trăsături, specifice dreptului administrativ, prezentate şi detaliate anterior, sunt următoarele: 

            - Este o răspundere de drept public, spre deosebire de răspunderea disciplinară din dreptul muncii, care este o răspundere disciplinară de drept privat;   

            - Intervine numai atunci când este săvârşită o faptă calificată ca abatere prin normele dreptului administrativ, deci care apare în raporturile juridica de drept public; 

            - Subiectul activ al faptei care constituie abatere disciplinară este necondiţionat şi întotdeauna un funcţionar public, iar subiectul pasiv este autoritatea sau instituţia publică la care acesta este încadrat;        

            - Procedurile de constatare, aplicare şi de contestare a sancţiunii disciplinare sunt supuse unor norme speciale, expres precizate de lege;       

            - Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt prevăzute prin normele imperative cu putere de lege